Lezers schrijven Apartheid in Zuid-Afrika (5) Voor gebied tussen Petteplas en Brugcentrum Medische weekenddienst AGENDA BIOSCOPEN BURGERLIJKE STAND Mevrouw G. v. Beek: 1.000,- Weekblad voor Waddinxveen ROVER 2300S Prioriteit Stand van zaken Financiën x Kernenbeleid Streekplan Stedebouwkundige NB DE KERKEN NODIGEN NEDERLANDS Deze rubriek staat ter vrije beschikking van elke lezer van het Week blad voor Waddinxveen. Brieven die de grenzen van het fatsoen of van het recht op privacy te buiten gaan worden geweigerd. Anonieme brie ven worden niet gelezen. Brieven onder pseudoniem worden wel geplaatst, mits de redactie de schrijver van naam kent. WADDINXVEEN - Het Waddinxveens gemeentebestuur wil het Gouwedorp aan een écht centrum gaan helpen. Hoe wel de gedachten daarover nog in ontwikkeling zijn wordt ge dacht aan nieuwe impulsen tussen Petteplas en het Brugcen trum om Waddinxveen aan een hart te helpen. Nieuwprijs 39.600,- wegklaar incl. BTW ’’dekouwehoek” WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 5 DECEMBER 1984 Gemeente werkt aan ZONDAG 9 DECEMBER 1984 THALIA SCHOUWBURG k Ondertrouwd: D. Oudijk en G.A. Hofman; P.A. Boere en M.A. Verweij; W. Verschut en P.S.H. Zeijpveld; R.A. van Vredendaal en P.G. Hoogendoorn; M. G. van Hal en Y. van Leeuwen. Overleden: van Es, Matthijs, oud 74 jaar; Groenendijk w.v. Schouten, Maria Cornelia, oud 72 jaar; de Fockert wv van Noort, Maria Hermina, oud 79 jaar; de Vries w.v. Bulder, Wiltina, oud 71 jaar; de Jong, Adrianus, oud 66 jaar; Slootjes, Theodorus, oud 77 jaar. Zoals te doen gebruikelijk verstrekken Ben W. de raad weer een overzicht van de bestemmingsplannen welke thans in voorbereiding zijn, in procedures dan wel waaraan anderszins werkzaamhe den worden verricht c.q. moeten wor den verricht. Dorpstraat. Thans is in voorbereiding een herzie ning voor het gebied ten noord westen van de Dorpstraat (6e herziening) en een herziening voor het gebied Kleika- de-Onderweg (7e). Oranjewijk ‘75, Deze met de uitbreiding van Albert He- ijn verband houdende herziening is in middels opgestart na de raadsbeslissing omtrent het voorbereidingsbesluit ter zake in de vergadering van 26 septem ber jl. Bomenwijk. Het nieuwe bestemmingsplan nadert voor wat betreft de daaraan te verrich ten voorbereidende werkzaamheden zijn voltooiing en zal naar verwachting in procedure gebracht kunnen worden. Bij deze willen persverklaring HERVORMDE KERK Brugkerk 9.30 uur ds. L.J. Geluk. Woerden 17.00 uur ds. J. Vroegindeweij, Amersfoort De Hoeksteen: 9.30 uur ds. J.W. Goossen 18.30 uur ds. G C. Kunst, Dordrecht Bethelkerk: 9.30 uur ds. J. Maasland 17.00 uur ds. J.W. Goossen Immanuëlkerk: 10.00 uur ds. Th.H.G. Hulst, Gouda 17.00 uur ds. H.C. van Itterzon, Gouda GEREFORMEERDE KERKEN Kruiskerk: 10.00 uur ds. J.C. de Moor 17.00 uur ds. B.J.F. Schoep, Gouda Ontmoetingskerk: 10.00 uur ds. J. Reugenbrink, Leiderdorp 17.00 uur geen dienst REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrijzinnig Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade 59: 17.00 uur ds. A. de Jonge, Gouda Elke donderdagavond: 19.45 uur bijbellezing door ds. D. Chr. Overduin van de Hervormd Gereformeerde Gemeente te Hilversum OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Zuidkade 159: Iedere zondag 10.00 en 18.30 uur leendienst Woensdag 12 december 19.30 uur ds. M. Pronk, Ede CHR. AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 3: 9.30 uur leesdienst 17.00 uur leesdienst ROOMS-KATHOLIEKE KERK St. Victorkerk: Zondag: 10.00 uur Woensdag: 19.00 uur Vrijdag: 19.00 uur Zaterdag: 17.00 uur Ontmoetingskerk: Zondag: 11.45 uur Dinsdag: 08.45 uur Vrijdag: 09.00 uur Zaterdag: 19.00 uur GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg: 9.30 uur leesdienst 15.30 uur ds. D. Rietdijk ZATERDAG 8 DECEMBER 1984 Arts: Th. G. Blom, Jacob Catslaan 1, tel. 12112 Apotheek: D. C. van Doorn, Prins Bernhardlaan 3-5, tel. 14162 ZONDAG 9 DECEMBER 1984 Arts: P. C. W. Hertogh, De Akker 68, tel. 19239 Apotheek: D. C. van Doorn, Prins Bernhardlaan 3-5, tel. 14162 Verloskundige gedurende het gehele weekeinde: J. Frinking-Scholten, Gentiaan 6, Boskoop, tel. 01727-3898 Mededeling: De regeling "medische weekeinddienst” is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. Spreekuur waarnemend huisarts op zaterdag en zon dag van 10.00-11.00 uur en van 16.00 tot 17.00 uur. Voor deze spreekuren behoeven geen afspraken gemaakt te worden. Aanvraag visites gedurende dezelfde uren als waarop er in het weekeinde spreekuur wordt gehouden. Buiten deze tijden is de waarnemend huisarts alleen voor zeer dringende spoedgevallen bereikbaar. Vr. 8 uur, Za. 3.30, 7 en 9.15 uur, Zo. 3.30 en 8 uur, Ma. en Wo. 8 uur. THE TWILIGHT ZONE. 12 jr. Za. half twee, Wo. half drie. SJORS EN SJIMMIE IN HET LAND DER REUZEN, a.l. Di.-cyclus 8 uur; THE GOOD, THE BAD AND THE UGLY. 16 jr. VOLLE EVANGELIE GEMEENTE "SION” Het Trefpunt Stationstraat 18 15.00 uur Samenkomst Dinsdag 19.30 uur Bijbelstudie Zaterdag 19.30 uur Bijbelstudie voor de jeugd Tesselschadelaan 28) JEHOVAH'S GETUIGEN Koninkrijkzaal Burgemeester Trooststraat 4: 10.00 uur openbare toespraak 11.00 uur wachttorenbespreking BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN Triomfatorkapel Molenwerfstraat: 10.00 uur ds. H.G. Koekkoek 18.30 uur ds. H. G. Koekkoek GER. KERK (VRIJGEMAAKT) GOUDA Kerkgeb.: Lekkenburg 148, Gouda 9.30 en 16.30 uur ds. J. v. d. Haar STICHTING OPENBARE BIBLIOTHEEK EN LEESZAAL Openingstijden: Jui. van Stolberglaan (tel. 13141): ma.wo. en vr. 14.30 tot 17.30 uur en 18.30 tot 20.30 uur; di. 10.00 uur tot 12.00 uur. St. Victorwijk (bibliobus): dinsdag middag van 14.30-17.30 uur, wo.mor gen van 10.00-12.00 uur, donderdag middag van 15.30-17.30 uur. Anne Frank-centrum (tel. 18858): di. en vr. 14.30 tot 17.00 uur en 18.30 tot 20.30 uur, wo. 18.30 tot 20.30 uur. WELFARE RODE KRUIS, afdeling Waddinxveen Contactpersonen: Mevr. L. v. d. Boomen-Bos, Jan Willem Frisoweg 66, tel. 13373. aanvraag deelname: Mevr. J. Rens-Gielink, Tesselschade laan 11, tel. 14230. Anne Frank-centrum: Elke woensdagmorgen 9.30-11.30 uur. Huize Souburgh: Dinsdagmiddag om de veertien dagen 14.00-15.30 uur. UNIEK, SOCIËTEIT VOOR ALLEENSTAANDEN. Iedere maandagavond vanaf 21.00 uur in het buurtcentrum ,,’t Ketelhuis”, Busken Huetlaan 94a, tel. 01828-16860. Contactadressen:Fred Lapear, tel. 14577, Elly van Wichen, tel. 17780, Bert van de Beid, tel. 16860 LEX DIKS Spireaweide 5 MANON V.D. HEIDEN Peuleyen 47 Uitgeverij: VET A B.V. Direktie: F. van Kempen Redactie: B.J. Woudenberg Redactie-adres: Peuleyen 144, 2742 EN Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Advertentie-afdeling: Oranjelaan 9. 2741 EP Waddinxveen Postbus 116. 2740 AC Waddinxveen Telefoon: 01828-14788 Klachten bezorging: Sweelinckhof31, 2742 CB Waddinxveen Telefoon: 01828-18950 Klachten over de bezorging vóór donderdag 18.00 uur melden. Abonnementsprijs: Postabonnement 29,50 per half jaar. Advertentie-tarieven: Losse mm-prijs 0.41 (exclusief BTW); contract-tarieven en tekst-advertenties op aanvraag. Geboren: Jantine Elisabeth, d.v. T. van Berkel en L.E. Eikelen- boom; Annigje Maria Adriqna, d.v. J.A. Liefaard en M.H. Roo- zemond; Marije, d.v. H. van Dodewaard en N. de Mik; Christiaan Cornelis, z.v. H. Asscheman en W.B. Heus; Cindy, d.v. A.P.M. Slingeren M. Both; Pieter Jacobus, z.v. L.C. van Klaveren en J.M. Sliedrecht; §elale, d.v. H.H. Orhan en S. Gök; Yaël Marije, d.v. A.P. Burggraaf en P.E.M. Streng; Lucas Richard Christiaan, z.v. C.H. Steenwinkel en E.H. van Summeren; Deborah Sarah Zippo- ra. d.v. H. Donkeren H.F.W. Engelse; Maartje, d.v. W. Griffioen en A.M. van Gurp; Kevin, z.v. R. Overdijk en L. de Wit. Verlengde Abraham Kroesweg. Bij besluit van 25 oktober 1983 hebben In de aanbiedingsnota bij de gemeente begroting 1984 deelden B. en W. de ge meenteraad mee, dat ook op het terrein van de ruimtelijke ordening bezuinigin gen onvermijdelijk waren. Ten behoeve van de gwone dienstplannen wordt thans uitgegaan van een jaarlijkse uitga ve van f. 50.000, Voor 1985 is in ieder geval een bedrag van f. 50.000,noodzakelijk in ver band met de te maken kosten voor alge mene stedebouwkundige advisering ter herziening van het bestemmingsplan ZuidkadeWilhelminakade, het opstar ten van een nieuw bestemmingsplan voor het Centrumgebied en de herzie ning van het Kernenbeleid en het op starten van een herziening van de be stemmingsplannen Landelijk Gebied Oost en West. Daar het bedrag ontoereikend is voor de herziening van bedoelde plannen zal een deel van de te verrichten werkzaam heden ’in eigen beheer' moeten worden uitgevoerd, c.q. bij voorjaarsnota een extra krediet gevraagd worden. Daar het streven erop is gericht dat de streekplanherziening in definitieve vorm in het voorjaar van 1986 door pro vinciale staten wordt vastgesteld lijkt het aannemelijk dat de raad het komen de begrotingsjaar wordt gevraagd om tegen het ontwerpplan eventuele be zwaren kenbaar te maken. Zuidkade-Wilhelminakade. Stedebouwkundig bureau Wissing zal het komende begrotingsjaar de reeds door Stad en Landschap aan de planher- ziening verrichte werkzaamheden voortzetten. Naar verwachting wordt het plan in 1985 in procedure gebracht. Met haar twee kinderen was ze naar het kantoor van de Rabobank Waddinx veen gegaan om het geld in ontvangst te nemenZe was de derde die in het kader van de Sint Nicolaasactie 1984 ”1000 piek om de dag" een duizendje uitge reikt kreeg. Brugcentrum 1982. Het op 4 juli 1984 door de raad vastge stelde ontwerpplan is inmiddels ter goedkeuring ingezonden aan Gedepu teerde Staten. Geconfronteerd met de vraag op welke wijze en door wie het stedebouwkundig werk het beste kon worden voortgezet, heeft dit uiteindelijk, na het voeren van diverse gesprekken met verschillende stedebouwkundige bureaus, geresul teerd in een permanente relatie met bu reau voor stedebouw en ruimtelijke vormgeving, ir. W. Wissing BV te Ba- rendrecht, een en ander met instem ming van de raadscommmissie voor ruimtelijke ordening en woningbouw. Thans zijn bij het bureau in voorberei ding de bestemmingsplannen Dorp straat, Bomenwijk en ZuidkadeWilhel minakade, terwijl het bureau vanaf 1 ja nuari 1985 tevens de advisering over de wijk Zuidplas zal overnemen. Als ge volg hiervan is van het uitvoeren van werkzaamheden 'in eigen beheer' op dit deelterrein, althans voorzover andere te verrichten werkzaamheden dit moge lijk maakten, niet veel terecht geko men. ’Wij hebben ons hoofdzakelijk moeten beperken tot het vervaardigen van en kele uitwerkingsplannen voor bouw plannen in de wijk Zuidplas en de Oost- polderwijk en het opstarten van enkele bestemmingsplanherzieningenDaar naast slokten de juridische/planologi- sche procedures de nodige tijd op bin nen dit deelterrein. Overigens verwach ten wijdat in 1985, nu gemeente en ste debouwkundig bureau aan elkaar 'ge wend' zijn, de nodige voortgang zal kunnen worden geboekt, overigens met inachtneming van de te stellen finan ciële grenzen en te bepalen prioritei ten', aldus B.en W. In de aanbiedingsbrief bij de begroting 1984 maakten B. en W. de raad erop op merkzaam, dat de bijstelling van het streekplan Zuid-Holland Oost niet zon der betekenis was voor Waddinxveen. In overleg met de raadscommissie voor ruimtelijke ordening en woningbouw zijn bij Gedeputeerde Staten onze be zwaren daartegen kenbaar gemaakt. De nota van bijstelling is inmiddels vast gesteld door Gedeputeerde Staten. Hierop is dit voorjaar al door de ge meente gereageerd. In genoemde brief hebben B. en W. én om bestuurlijk overleg én om een antwoord gevraagd omtrent die aspecten welke op zijn minst een nadere verduidelijking be hoefden. Een reactie is tot op heden niet verkregen. Wellicht zijn Gedeputeerde Staten van mening, dat voldoende verduidelijking van de ruimtelijke strategie wordt gege ven in het onlangs verschenen ontvan gen Voorontwerp en hoofdlijnen van het Streekplan Zuid-Holland Oost. Dit voorontwerp is reeds ter voorlopige kennisneming verstrekt aan onder meer de fractievoorzitters en de leden van de commissie voor Ruimtelijke Ordening en Woningbouw. Bij bedoelde Nota van Bijstelling ging het om wat Gedeputeerde Staten noe men, een 'tussentijdse actualisering' van het streekplan op niet essentiële on derdelen. De voorgestane herziening van het streekplan gaat veel verder, daar zij daarin ook op hoofdlijnen van het beleid een nieuwe visie ontwikkelen op de gewenste ruimtelijke ordening van Zuid-Holland Oost voorde periode 1985 tot 2000. 'Wanneer het provinciaal beleid, zoals dit thans door Gedeputeerde Staten is gepresenteerd in het Voorontwerp werkelijkheid zou worden, dan heeft dat voor Waddinxveen aanzienlijke consequenties', vinden B.en W. Enkele onderdelen worden door het college nu reeds beklemtoont: - onder meer als gevolg van de directe ligging nabij Gouda mag de toename van het aantal jaarlijks te bouwen wo ningen (het planologisch contingent) niet meer bedragen dan 135 (was 180 volgens gemaakte afspraken in het ka der van de realisering van de wijk Zuid plas en vervolgens eenzijdig door Gede puteerde Staten, blijkens de Nota van Bijstelling vastgesteld op 170); De evaluatie en bijstelling van de uit 1978 daterende Nota Kernenbeleid is inmiddels ter hand genomen. De eerste besprekingen zijn gevoerd, thans wor den beleidsuitgangspunten voor het ma ken van beleidskeuzen geformuleerd. Het ligt in het voornemen de raadscom missie voor ruimtelijke ordening en wo ningbouw in een vroege fase daarbij te betrekken. Zonder op de te voeren discussie al te zeer te willen vooruit lopen, willen B. en W. reeds nu melden dat de overigens bepaald nog niet geconcretiseerde ge dachten van het college eerder gaan in de richting van een nieuwe nota ’Cen- trumbeleid' dan naar een bijstelling van de Nota Kernenbeleid, zoals eerst de bedoeling was. Deze nota Centrumbe- leid zal uiteraard een bijstelling van het beleid op basis van een evaluatie van het gevoerde en thans geldende beleid be vatten. De op 1 januari 1985 in werkingtreden de Wet op de Stads en dorpsvernieu wing zal belangrijke gevolgen hebben voor het dorpsvernieuwingsbeleid, ook in Waddinxveen. De voor stadsvernieu wing bestemde rijksgelden zullen niet meer zoals voorheen op basis van con crete plannen worden toegedeeld. Een groot aantal subsidieregelingen wordt opgeheven. De voor stadsvernieuwing bestemde rijksmiddelen zullen jaarlijks aan de hand van een verdeelsleutel over de gemeenten en provincies worden verdeeld. Brugweg 1980. Het onderhavige plan is thans onher roepelijk van kracht, daar gedurende de tervisielegging van het besluit van Ge- deputeerde Staten tot gedeeltelijke ont houding van goedkeuring aan het be stemmingsplan bij de Kroon geen be roep is ingesteld. Te gelegenertijd zal een herziening van dit plan worden op gestart om het gedeelte waaraan goed keuring is onthouden opnieuw te rege len. - de bedrijvenbestemming voor Gouda nabij 't Weegje. In het kader van de ge meentelijke herindeling zijn wij hierop reeds nader ingegaan; - de handhaving van de woningbouwlo- katie polder Achteraf voor Boskoop, waarop in het kader van genoemde her indeling eveneens reeds is ingegaan. In ieder geval zal tegen deze onderdelen krachtig stelling worden genomen. Daarnaast vroeg het voorgestane beleid op een aantal punten zeker een nadere toelichting bijv, ten aanzien van het glastuinbouwgebied aan de Abraham Kroesweg. Het beoogde beleid van Ge deputeerde Staten ten aanzien van de voorgestane ruimtelijke ontwikkeling, zullen B.en W. zeer kritisch blijven vol gen en waar noodzakelijk zullen zij krachtig reageren. Bedrijfsterrein Coenecoop Behandeling van de bij de kroon inge stelde beroepen tegen de beslissing ter zake van de gedeeltelijke goedkeuring van het plan door Gedeputeerde Staten vindt plaats voor de Afdeling voor de geschillen van bestuur van de Raad van State op 17 december 1984. Naar B. en W. hopen kan medio 1985 over een on herroepelijk plan worden beschikt. Daar op genoemd bedrijfsterrein zoge naamde ’categorie A-inrichtingen' niet zijn (zullen worden) uitgesloten, zal conform het bepaalde in de Wet Geluid hinder het terrein dienen te worden ge- zoneerd. De zoneringsactiviteiten die nen te worden afgerond op 1 september 1986. Omtrent de planologische impli caties van de zonering is reeds overleg gaande met de provincie. Wijk Zuidplas 1980. Beide globale herzieningen zijn thans onherroepelijk van kracht; het moe- derplan' overigens eerst bij Koninklijk Besluit van 25 juli 1984. Ten aanzien van de delen waaraan goedkeuring is onthouden is de raad ge'informeerd. De gedetailleerde vorm van het bestem mingsplan zal worden vastgelegd in de onderscheidene uitwerkingsplannen ex artikel 11 W.R.O., een en ander na overleg met de betreffende raadscom missie. Te gelegenertijd zal een herzie ning worden opgestart om in ieder geval de gedeelten te regelen waaraan goed keuring is onthouden. Centrum Nadat beslissingen zijn genomen inzake de voorgestane bijstelling van het cen- trumbeleid zal met inachtneming een Landelijk Gebied Oost. In samenhang met het landelijk gebied West zullen B. en W. trachten de nood zakelijke herziening Voor bedoeld be- stemmingsplangebied het komende be grotingsjaar in procedure te brengen. Het vorenstaande overwegende dient aap vrijwel alle voornoemde plannen prioriteit te worden toegekend. Nadruk zullen in ieder geval verkrijgen, althans voor wat het opstarten en vervolgens in procedure brengen betreft, de volgende plannen: - Dorpstraat 6e en 7e herziening (dorps- vernieuwingsgebied); - Wijk Zuidplas - uitwerkingsplannen; - Centrum; - Landelijk Gebied West en Oost als mede afzonderlijke herziening t.b.v. re alisering Woonwagenkamp; - Zuidkade-Wilhelminakade; -Vondelwijk 1982; - Oranjewijk ‘75 (3e herziening); - Bomenwijk. In verband met vorenstaande en gerela teerd aan de beschikbare middelen voor algemene stedebouwkundige advise ring en het maken van bestemmings plannen kan aan de volgende plannen slechts een geringe prioriteit worden toegekend en zullen slechts, indien strikt noodzakelijk, daaraan werkzaam heden worden verricht. Het gaat hierbij om de volgende plan nen: - Dorpstraat (algehele herziening) - Groenswaard I en II (le herziening) •- Groenswaard III (algehele herzie ning) - Reactieplan Gouwebos (le herzie ning) - Noordkade ‘67 (algehele herziening) - Oostpolderwijk (Zuidkade I) (algehe le herziening) - Plan in hoofdzaak West (herziening ten zuiden van Rijksweg 12) - Regeling Kom bij de Brug (algehele herziening) - Sportvelden (algehele herziening) - Tuinbouwgebied I (algehele herzie ning) - Tuinbouwgebied Dort Kroonweg (al gehele herziening) - Recreatiegebied ‘t Weegje (algehele herziening). eert. Zij proberen de PvdA als a-de- mokratisch voor te stellen. We raden de SGP-jongeren aan om eerst eens goed te lezen voordat ze met zulke ongegronde verdachtmakingen ko men. Vondelwijk 1982. Er wordt naar gestreefd het komende begrotingsjaar het onderhavige plan ter visie te kunnen leggen. Van de gemeenteraad heeft het college van Burgemeester en Wethouders het groene licht gekregen om de nota Cen- trumbeleid' te maken, die de zes jaar oude ’Nota Kernenbeleid' - opgesteld toen burgemeester mr. A.G. Smallen- broek hier werkte - moet vervangen. De komst van een actuele centrumnota, die beter inspeelt op de huidige situatie en minder hooi op de vork neemt, is of ficieel aangekondigt tijdens de behan deling van de gemeentebegroting voor 1985. Het evalueren en bijstellen van de in 1978 geschreven ’Nota Kernenbeleid' is al begonnen. De eerste besprekingen zijn gevoerd, terwijl op dit moment de beleidsuitgangspunten op papier wor den gezet. Over deze belangrijke zaak op het gebied van de ruimtelijke orde ning zal de betreffende raadscommissie in vroeg stadium worden betrokken. Deze raadscommissie wordt overigens bij alle planologische ontwikkelingen in Waddinxveen geraadpleegd. Welke die allemaal zijn hebben B. en W. opge- somd in hun uitvoerige toelichting op het gemeentelijk huishoudboekje. Vorig jaar november nam de gemeente Waddinxveen met verontrusting kennis van een brief van de directie van Stad en Landschap BV waarin werd medege deeld dat gebruik moest worden ge maakt van het middel van surséance van betaling. Dat deze verontrusting niet zonder reden was, bleek al speodig daarna; het stedebouwkundig adviesbu reau dat sinds jaar en dag voor de ge meente stedebouwkundige werkzaam heden verrichtte werd failliet verklaard met alle gevolgen van dien: Het bureau adviseerde het college van Ben W. tot dan over en was betrokken ten tijde van het faillissement bij de voortgang van de woningbouw in de wijk Zuidplas en de daarmee verband houdende aspecten, alsmede bij een aantal in voorbereiding zijnde bestem mingsplannen zoals het bestemmings plan ’Brugcentrum', 'Bomenwijk', Groenswaard III en Zuidkade Wilhel- minakade. De voortgang van de woningbouw in de wijk Zuidplas heeft geen stagnatie on dervonden van bedoelde ontwikkelin gen, daar een medewerkster van Stad en Landschap BV bereid bleek om ge durende 1984 advieswerkzaamheden te verrichten ten behoeve van de wijk Zuidplas. Continuïteitsproblemen over werkzaamheden als het vervaardigen van bestemmingsplannen deden zich uiteraard wel voor. Gedeputeerde Staten gedeeltelijk goedkeuring onthouden aan het be stemmingsplan Verlengde Abraham Kroesweg. B. en W. verwachten de raad spoedig een voorstel te kunnen doen omtrent het al dan niet instellen van Kroonberoep. Omtrent onder meer het onderhavige tuinbouwgebied heb ben zij laatstelijk nog bij brief van 22 mei 1984 Gedeputeerde Staten om na der overleg gevraagd, daar het besluit tot onthouding van goedkeuring naar onze mening conflicteert met de be stemming die volgens het streekplan aan het desbetreffende gebied is gege ven. Uit het vorenstaande moge blijken, dat aan de msste van de hiervoor genoemde plannen werkzaamheden moeten wor den verricht in meerdere dan wel in mindere mate. De grootste hoeveelheid werkzaamheden ligt hoofzakelijk in de voorbereiding, terwijl eenmaal in pro cedure de werkzaamheden veelal tijd gebonden worden en afhankelijk zijn van reacties uit het wettelijk voorover leg danwel gemaakte bezwaren c.q. in gesteld beroep. Landelijk Gebied West. Het onderhavige plan is bij Koninklijk Besluit van 25 juli 1984 onherroepelijk geworden.Goedkeuring is onder meer onthouden aan het voor ’woonwagen kamp' bestemde gedeelte. Thans is een afzonderlijke herziening in voorberei ding voor het opnieuw regelen van be doelde bestemming, een en ander met inachtneming van de Kroonbeslissing. B. en W. verwachten dit plan spoedig in procedure te kunnen brengen. Daar ook aan enkele andere plandelen en aan een aantal planvoorschriften goedkeu ring is onthouden is het van belang dat, mede ten behoeve van een onderlinge samenhang met het Landelijk Gebied Oost spoedig een herziening wordt op gestart en in procedure wordt gebracht. Volgens resolutie 19 van de VN wordt iedereen het recht toegekend om informatie op te sporen, te ont vangen en door te geven; volgens de Nederlandse grondwet is discrimina tie cq. racisme verboden. De Zuid- afrikaanse staat is gebaseerd op apart heid, dus op racisme; een officieel vertegenwoordiger van deze staat zal dus racistische praat verkopen. De mening van deze man was dus van te voren bekend, waardoor een ‘infor matieve bijeenkomst sowiso onnodig was geweest. Overigens hebben de VN in meerdere resoluties hun afkeer van apartheid betuigd en onder andere opgeroepen tot een culturele boycot van Zuid- Afrika. Volgens de SGP-jongeren is a- democratisch gedrag erger dan a- democratische gedachten. Daar zijn we het zeker mee eens, vandaar de aktie, want als er ergens sprake is van a-democratisch gedrag dan is dat wel in Zuid-Afrika. Als de SGP-jongerengroep zich zulke zorgen maakt over de toekomst, laat zij die dan richten op de fascistische praktijken van het Zuid-Afrikaanse regime in plaats van op anti-racisti sche groeperingen die zich terecht zorgen maken over het toenemende racisme. Verder zijn de anti-racistische oproe pen van de PvdA en de PSP nog altijd beter overwogen dan het besluit van de SGP-jongerengroep om een racist uit te nodigen om hem propaganda te laten bedrijven voor zijn smerige zaakjes. Tenslotte willen we nog het idee uit de wereld helpen dat de actie door de PSP georganiseerd was: de groep kan alleen als anti-racistisch be schouwd worden, gelukkig is anti racisme niet partij-gebonden. WADDINXVEEN - Uit handen van de heer J. Heemskerk van de midden- standsvereniging Waddinxveen heeft mevrouw G. van Beek uit de Acacia- straat 48 een briefje van duizend gul den gekregen. Zij won deze prijs, om dat ze in het bezit bleek van lotnummer 100372. nieuw centrumplan nieuw bestemmingsplan voor het Cen trumgebied worden vervaardigd. B. en W. verwachten in het komende begro tingsjaar de werkzaamheden hieraan te kunnen opstarten. we reageren op de van de SGP-jonge rengroep over de gebeurtenissen rond de openbare avond over Zuid-Afrika, die vorige week woensdag in het Weekblad voor Waddinxveen ver scheen. Ten eerste willen we de bewering van de SGP-jongeren dat de avond niet doorgegaan is tegenspreken: uit be trouwbare politieke bron hebben we vernomen dat de avond wel degelijk is doorgegaan en wel bij iemand thuis. Ten tweede is de stelling dat de PSP- verklaring een onaangename sfeer heeft opgeroepen onjuist. Die zoge naamde onaangename sfeer is veroor zaakt door de SGP-jongeren zélf om dat ze het nodig vonden om een no toir racist uit te nodigen. Anti-racis- me roept geen onaangename sfeer op, maar de aanleiding ervan, racisme, wel. Het gebeurde in de raadszaal, de dag na de anti-racistische demonstratie, heeft de SGP-jongeren gesterkt in hun vermoeden dat de avond zelf niet rustig zou verlopen. Wat is dat gebeurde dan? De anti-racisten die een verklaring wilden voorlezen aan Burgemeester en Wethouders werden met harde hand verwijderd door de politie, die voor dit doel ook bewa pend was met honden. De zogenaamde ordeverstoring is dus niet veroorzaakt door de anti-racis ten, maar door de onwil van de bur gemeester om naar zijn eigen inwo ners te luisteren en de beslissing om ze dan maar door de sterke arm te la ten verwijderen. Dan kan de SGP wel spreken over het beletten van de vrij heid van meningsuiting, maar zij heb ben niets te klagen. Want de enigen die werkelijk in deze vrijheid werden belemmerd zijn degenen die in de raadszaal een petitie wilden aanbie den aan het orgaan dat zegt het volk te vertegenwoordigen. De opmerking van de SGP over de PvdA-voorzitter, die zegt dat je som mige groepen niet hoeft te horen is geheel uit zijn verband gerukt, omdat hij gezegd heeft dat je sommige groe pen niet hoeft te horen om hun me ning te kennen. Dit houdt iets anders in dan datgene wat de SGP insinu- MONTY PYTHON FESTIVAL: Do. 8.15 uur TIME BANDITS. 2 jr. Za. 7 en 9.15 uur LIFE OF BRIAN. 12 jr. Zo. 4 en 8 uur THE HOLY GRAIL. 12 jr. Ma. 8.15 uur LIVE AT THE HOL LYWOOD BOWL. a.l. Di. 8.15 uur SECRET POLICE MEN’S BALL. 12 jr. Wo. 8.15 uur THE MEANING OF LIFE. 16 jr. Let op: passepartout (alle films) f. 30,—. Za., Zo. en Wo. 2 uur. WALT DIS NEY’S TEKENFILMPARADE. a.l.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1984 | | pagina 13