GEMEENTE WADDINXVEEN Kerstboom actie van Nieuwe bibliotheek in beeld DIRECTIE Brugcentrum Starters vragen veel meer tijd NIEUWE PTT Jaarverslag Kleinbedrijf Ontwerp van architectenbureau L. Roggeveen P.D. van Royen WADDINXVEEN - Dr. mr. P.D. van Royen te Assen van de Ned. Protestan ten Bond, was vorige maand veertig jaar predikant. Hij werd op 5 maart 1917 geboren en aanvaardde het predi kantschap in Boskoop en Waddinx veen. Van 1955 tot 1958 was hij voor ganger van de Nederlandse Protestan ten Bond in Beilen. Cor Verweij Wereldwinkel blijft wijzen op de honger Ouderraad van Thijssenschool Meubelfabriek Van der Loo EVP-avond AUSTIN MAESTRO 1.3 Nieuwprijs 17.100,- wegklaar incl. BTW wde kouwe hoek” MUI MILIEUZAKEN KUNSTEN CULTUUR SPOR T EN RECREA TIE SPREEKUREN BOUWVERGUNNINGEN Kosteloos VERORDENING GEVAARLIJKE STOFFEN WINKELSLUITINGSWET Schade aan uw auto vereist F" deskundige t reparatie. NIEUWE GEMEENTEGIDS Verklaring TELEFOONNUMMERS/OPENINGSTIJDEN GLASBEEK ‘0 1 :i j WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 5 DECEMBER 1984 01820-16066 010-362244 haar instellingen Opgegeven door: Naam organisatie: Naam: Secretariaat: Adres: Adres postcode): Postcode Woonplaats: Telefoon: FOCWA G- 1 WADDINXVEEN - Hel RTT-kanioor aan de Kerkweg-Oost kent twee nieuwe gezichten: Directeur N. J. Anker en ad- Waddinxveen, 5 december 1984. Burgemeester en wethouders voornoemd, de secretaris, de burgemeester, J. Meuleman. Van der Linden. Expositie in de raadzaal van het gemeentehuis Van 24 november t/m 15 december 1984 zal in de raadzaal van het gemeentehuis van Waddinxveen een expositie van werk van beel dende kunstenaars worden gehouden. Waddinxveen, 3 december 1984. De burgemeester voornoemd, Van der Linden. 01820-15767 01727-4044 070-210001 Vrijzwemmen overdekt zwembad Op woensdag 5 december 1984 komt het vrijzwemmen te vervallen van 21.00-22.30 uur. Burgemeester C.M. van der Linden: gaat niet door. Wethouder P.F.J. van Schie: na afspraak. Wethouder L.M. Oosterbroek-Waagmeester: vrijdagmorgen van 10.00-12.00 uur. Wethouder M. Kraaijstein: na afspraak. Deze rubriek met officiële bekendmakingen en mededelingen is samengesteld door Gemeente Waddinxveen, Raadhuisplein 1, telefoon 01828-14433. Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Gemeentelijke diensten Gemeentesecretarie Dienst Openbare Werken en Bedrijven TEGÊN INLEVERING 1/fiN 5 BRUG-WOORD6BON- HEN EÊN KERSTBOOM TEGEN EEN ZEER l VOORDELIGE PRIJS OP 12.-15-14-£N 15 DEC. NflflST ZUIVELHANDEL L VBN LEEUWEN f KERKWEG OOST TE WflDDINXVEEN ONDER AAN DE AFRIT 14433 14433 junct-directeur H. Kurtz. (Foto: Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - Blijkens een ver slag in de Goudsche Courant won schaatser Cor Verweij uit Waddinxveen een eerste plaats in de B-klasse bij de open kampioenschappen schoontijden van het gewest Zuid-Holland. OPENINGSTIJDEN Gemeentesecretarie elke werkdag van 08.30-12.30 uur. Dienst Openbare Werken en Bedrijven: elke werkdag van 08.30-12.00 uur. In de middaguren kunt u alleen dan terecht indien u een afspraak hebt gemaakt. Ik/Wij verzoek(en) u in de gemeentegids voor Waddinxveen, uitga ve 1985, de volgende vermelding op te nemen c.q. de volgende aan vullingen en wijzigingen aan te brengen. Tegen inlevering van 5 Brugwaardeb- onnen ontvangt men een kerstboom te gen een zeer voordelige prijs op 12, 13, 14 en 15 december naast Zuivelhandel Van Leeuwen aan de Kerkweg-Oost. Telefoon: j Deze coupon gefrankeerd in een open envelop sturen aan: Gemeentehuis Postbus 400 2740 AK WADDINXVEEN. I OPNAME OF WIJZIGING T.B. V. GEMEENTEGIDS 1985. Indien de betreffende gegevens al in de gids uit 1981 ’’Waddinxveen van A tot Z” waren opgenomen, graag het paginanummer vermel den. GEGEVENS: WADDINXVEEN - In de Wereld winkel Waddinxveen aan het Konin gin Wilhelminaplein gaat de aandacht voor de honger die in Afrika geleden wordt door. Op dit moment is er in het voormalige Chevron-benzinesta- tion een expositie van krantenknip sels over de hongergebieden in dit werelddeel en is besloten de wijnen die er worden verkocht in het week einde en op de koopavonden voor Kerstmis 1984 met één gulden in prijs te verhogen. Minder bekende landen, waar ook mensen aan de hongerdood sterven: Bangladesh, India en Brazilië. In noord-oost Brazilië is de situatie acuut. Cijfers over kindersterfte zijn schrikbarend; de sterfte onder kinde ren is door kerk-functionarissen ge schat op twintig keer zo groot als bij kalveren. inzage ter gemeentesecretarie, afdeling Algemene Zaken en Ruim telijke Ordening, Raadhuisplein 1. Gedurende deze termijn kunnen door een ieder bij burgemeester en wethouders, Raadhuisplein 1 te Waddinxveen, schriftelijk bezwa ren worden ingediend. Wijziging verordening Winkelsluitingswet 1976 Burgemeester en wethouders van Waddinxveen brengen ter open bare kennis dat gedurende drie maanden ter gemeentesecretarie, af deling Algemene Zaken en Ruimtelijke Ordening, voor een ieder ter lezing is neergelegd en tegen betaling der kosten algemeen ver krijgbaar is gesteld, de door de raad dezer gemeente in zijn vergade ring van 22 november 1984 vastgestelde wijziging van de Verorde ning op grond van artikel 9, eerste lid, van de Winkelsluitingswet 1976. Deze wijzigingsverordening, welke de openstelling van winkels en meubeltoonzalen op tweede Kerstdag regelt, is onmiddellijk in wer king getreden. WADDINXVEEN - Het Waddinx- veense winkelcentrum Brug houdt vol gende week woensdag tot en met zater dag weer een kerstboomactie. Deze omvat de ontvangst van een Brugwaar- debon bij elke bestede vijf gulden. Aanvraag bouwvergunning De burgemeester van Waddinxveen maakt bekend dat burgemees ter en wethouders voornemens zijn om met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 8, van de Woningwet vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het ter plaatse geldende bestemmingsplan en vervolgens bouwvergunning te verlenen ten behoeve van het perceel Mercuriusweg toek.nr. 29: het oprichten van een kerkgebouw. Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan ”Zuidkade-Wil- helminakade”. Het bouwplan ligt met ingang van 6 december 1984 gedurende 14 dagen, tijdens werkdagen, van 8.30 tot 12.30 uur, voor een ieder ter WADDINXVEEN - De samenstelling van de ouderraad van de openbare lage re school Theo Thijssen (Kerkweg- Oost) is met ingang van 1 november als volgt samengesteld: Voorzitter A.J. Hol Alpherbrink 29 - tel19102), secre taresse mw. M.L.Y.M. den Hoed-Vos (Oostpolderweg 86 - tel. 15596), pen- ningmeesteresse mw. E.M. Visscher- Fennema (Rijnlandstraat3-tel. 14040), leden mw. B.H. Rincheval-van Dijk (Piet Heinstraat 22 - tel. 10264), mw. A.D.L. Haagsman-Oremus (2de voor zitter) (Heemraadweg 49 - tel. 17067), mw. J. Kern-Baas (2de secretaresse) (Alpherbrink 33 - tel. 16413), M. van der Laan (Jul. van Stolberglaan 31 - tel. 17447). Alarmering Brandweer h-g-g- Politie Ongevallen Medische hulp Ambulancedienst Telefonische hulpdienst geestelijke en sociale nood Storingsdiensten Gas en elektriciteit Waterleiding (telefoonbeantwoorder) Centrale Antenne Inrichting (CAI) Zelfs de kleinste botsing kan vitale delen van uw auto beschadigen, wij kunnen deze opsporen en repareren Met een veilige auto neemt u daarna weer aan het verkeer deel. FOCWA kenmerk voor vakwerk AUTOSCHADE REPARATIEBEDRIJF Noordkade 24 - Waddinxveen Tel. 01828-12588 FOCWA. kenmerk voor vakwerk Afsteken vuurwerk Ofschoon het nog geen jaarwisseling is, wordt er geconstateerd dat nu reeds vuurwerk wordt afgestoken. Dit is niet toegestaan. In Waddinxveen geldt een verordening gevaarlijke stoffen met een aantal bepalingen aangaande vuurwerk. Vuurwerk mag uitsluitend worden afgestoken tijdens de jaarwisseling en wel tussen 23.00 en 1.30 uur. De politie zal verbaliserend optreden tegen overtredingen. Overtre ding van de bepalingen yan de verordening kan bestraft worden met hechtenis van ten hoogste twee maanden of een geldboete van ten .hoogste 300,-. De ondernemer wordt kosteloos gead viseerd. Dit geldt ook voor diegenen die een bedrijf willen starten. Onderwer pen die frequent aan de orde komen zijn schuldsanering, subsidies, vergunnin gen, faillissement, bedrijfsbeëindiging, bankkrediet en financiering al of niet met staatsgarantie. Vooral de opvang en begeleiding van mensen die een bedrijf willen beginnen gaat meer en meer tijd vergen. Veel mensen zien in het zelfstandige onder nemerschap een vlucht uit een uitke ringssituatie. Plannen zijn vaak slecht voorbereid en weinig doordacht. Plat getreden paden worden nogal eens be wandeld, met andere woorden men komt te weinig met nieuwe ideeën. In opdracht van gemeenten in het werkge bied werden in 1983 38 rapporten uitge bracht betreffende het starten van een bedrijf met behoud van uitkering. In 1982 waren dit er nog slechts 4. In het kader van de Rijksgroepsregeling (Oudere) Zelfstandigen werden 168 rapportages verzorgd. In 1982 betrof het nog 154 rapportages. Doorgaans be treft het de sanering van schulden en in vesteringen waarvoor banken geen kre diet meer beschikbaar stellen. Gebrek aan zekerheden is de voornaamste oor zaak. Opmerkelijk is dat veel zelfstan digen in een (te) laat stadium naar het R.D.K. gaan. De naambekendheid groeit echter snel en steeds meer perso nen en instanties vinden de weg naar het R.D.K. Het werkgebied van het R.D.K. is ge lijk aan de werkgebieden van de Ka mers van Koophandel Leiden, Gouda en Delft. Vervallen hinderwetvergunning Burgemeester en wethouders maken bekend dat,zij hebben beslo ten, nu de werkzaamheden in de inrichting zijn gestaakt en de in richting is gesloten, de aanvraag om een nieuwe, de gehele inrich ting omvattende Hinderwetvergunning van Meubelfabriek Wed. G. Both, Oranjelaan 20a, alhier, ingekomen op 24 november 1983, bui ten verdere behandeling te laten. Tevens is besloten de oude, nog vi gerende Hinderwetvergunning van 10 juli 1956, voor het oprichten en in werking hebben van een meubelfabriek vervallen te verklaren Vermelding opensteilingstijden winkels e.d. In de nieuwe gids zal tevens een overzicht worden opgenomen van de opensteilingstijden van winkels, banken, cafetaria’s, cafés, res taurants e.d. Voor dit overzicht zal gebruik worden gemaakt van de afschriften van de z.g. winkelsluitingskaarten welke in het gemeen tehuis aanwezig zijn en van telefonisch verkregen informatie over zaken welke geen verplichting hebben om een winkelsluitingskaart te voeren. Indien zich, sinds de afgifte van genoemde kaart wijzigingen in de opensteilingstijden hebben voorgedaan worden de winkeliers ver zocht dit door te geven aan de afdeling Algemene Zaken en Ruimte lijke Ordening van de gemeentesecretarie; de winkelsluitingskaar ten kunnen dan eveneens worden aangepast. WADDINXVEEN/GOUDA - In het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Mid- den-Holland is nieuw ingeschreven Meubelfabriek Van der Loo BV, Waddinxveen. Omschrijving bedrijf: de fabricage van en de handel in meubelen enz. Maatschappelijk kapi taal f 250.000,--, waarvan geplaatst/ gestort f 50.000,-. Directie F. Olie en A.J. Olie, Waddinxveen. De BV Meubelfabriek voorheen A. van der Loo en Zonen, Waddinxveen, wordt voortaan voortgezet door Meu belfabriek Van der Loo BV te Wad dinxveen. De statuten van deze BV zijn gewijzigd, terwijl de handels- en vennootschapsnaam is geworden Ge broeders Olie Beheer BV. Deze houdt zich bezig met het beleggen van ver mogen enz. Het maatschappelijk ka pitaal bedraagt f 375.000,-, waarvan geplaatst/gestort f 75.000,-. In 1985 zal een nieuwe gemeentegids verschijnen. Evenals voor gaande keren zal deze gids huis-aan-huis in de gehele gemeente wor den verspreid. Nieuwe inwoners en andere geïnteresseerden krijgen de gids eveneens uitgereikt. Naast uitvoerige informatie over’de gemeente en haar instellingen zal deze enige officiële gemeentegids een zo compleet mogelijk overzicht bevatten van alle instellingen, organisaties en verenigin gen op het gebied van gezondheidszorg, religie, onderwijs, maat schappelijk leven, cltvr, recreatie, sport, verkeer en vervoer, be roeps- en bedrijfsleven en industrie. De voorbereidingen voor deze nieuwe gemeentegids zijn inmiddels gestart. Vermelding instellingen, organisaties en verenigingen e.d. Instellingen, organisaties en verenigingen e.d. die in de nieuwe ge meentegids vermeld willen worden of hun vermelding in de laatste, uit 1981 daterende, gemeentegids willen wijzigen, worden verzocht onderstaande antwoordcoupon vóór 1 januari 1985 toe te sturen naar het gemeentehuis. Advertenties in de nieuwe gemeentegids. Omdat, de vaak geraadpleegde, gemeentegids een uitstekend recla- me-medium kan zijn voor de plaatselijke middenstand en industrie, wordt daarin ruimte gereserveerd voor advertenties. De adverten- tie-acquisitie voor de nieuwe gids wordt verzorgd door Holland Ad vertising B. V. uit Den Helder welk bureau, in samenspraak met de afdeling Algemene Zaken en Ruimtelijke Ordening van de gemeen tesecretarie, ook de redactie van de gids verzorgt. In januari 1985 zal een medewerker van genoemd bureau de poten tiële adverteerders onder de plaatselijke middenstand en industrie telefonisch benaderen om een vrijblijvende afspraak voor een per soonlijk gesprek te maken. De Regionale Dienstverleningscentra Kleinbedrijf (R.D.K.’s), zijn onafhan kelijke stichtingen met in het bestuur vertegenwoordigers van de centrale overheid, de lagere overheden, Kamers van Koophandel, Ondernemingsorga nisaties etc. De belangrijkste taken van het R.D.K. zijn de opvang, advisering en zonodig de doorverwijzing van zelf standigenof zij die een bedrijf willen starten. Voorts wordt een aanzienlijk deel van de tijd in beslag genomen door de ver zorging van rapportages aan gemeen ten, die zijn belast met de uitvoering van regelingen als de Rijksgroepsrege ling Zelfstandigen, de Rijksgroepsrege ling Oudere Zelfstandigen en de Veror dening Steun Bedrijven Stadsvernieu wing. Ook ten behoeve van de Stichting Ontwikkeling en Sanering wordt gerap porteerd in het kader van de Bedrijfsbe- ëindigingshulp. NIEUWERKERK AAN DEN IJSSEL De aan de Vondellaan 204 in Wad dinxveen gevestigde basisgroep Mid- den-Holland van de Evangelische Volkspartij (EVP) houdt dinsdag avond 11 december om kwart voor acht in het Ontmoetingscen trum in Nieuwerkerk aan den IJssel een discussieavond over emancipatie. Dit onderwerp zal worden ingeleid door Marian Kamphuis-De Boer, emancipatiemedewerkster van de EVP. Op deze avond zal ook de sa menwerking van Basisbeweging voor Vrede en Solidariteit, Europese Groe nen en EVP aan de orde komen. Het betreft werk van Ans Wortel, gouaches en GeertJan van Meurs, beelden. Openingstijden: tijdens kantooruren: donderdag van 19.00-21.00 uur; zaterdag van 13.00-16.00 uur. Tijdens de expositie vindt bij boekhandel Veldwijk in de Passage en boekhandel Burger in de Dorpstraat een verkooptentoonstelling van het literaire werk van Ans Wortel plaats. In de bibliotheek aan de Juliana van Stolberglaan wordt een exposi tie van dit werk gehouden. Dit geld is bedoeld voor de bestrij ding van de honger in Afrika. Giften zijn nog altijd welkom op giro 555 ten name van Eén voor Afrika, want ondervoeding is zoals iedereen weet in strijd met de universele verklaring van de rechten van de mens. Op maandag 10 december is het weer de Dag van de Rechten van de Mens. ‘Een ieder heeft recht op een levens standaard die hoog is voor de gezond heid en het welzijn van zichzelf en zijn gezin, waaronder begrepen, voe ding, kleding, huisvesting en genees kundige verzorging’, aldus artikel 25 van de universele verklaring van de rechten van de mens. Toch lijden meer dan twee miljard mensen aan ondervoeding. Het meest getroffen gebied is Afrika. Dit zijn landen als: Ethiopië, Senegal, Maure- tanië, Mali, Bourkina, Fasso, Niger en Tsjaad. Te samen valt dit onder de Sahel-zóne. WADDINXVEEN/DEN HAAG - Het jaarverslag over 1983 van de Stichting Regionaal Dienstverleningscentrum Kleinbedrijf Zuid-Holland en Noord, gevestigd te Leiden, is verschenen. Van deze stichting maakt de Waddinxvener C. de Bas deel uit. De nieuwe PTT-directie: Zittend directeur N. J: Anker en staand adjunct-directeur H. Kurtz. (Foto: Sjaak Note- boom). 12222 01820-24255 13000 13000 ‘De hulp aan voedsel moet doorgaan, óók na een actie-dag voor Afrika, onze hulp moet ook verder gaan dan alleen de landen in Afrika. Ook in de toekomst moet de mens een waardig bestaan kunnen opbouwen’, aldus Sietze Oudshoom van de Wereldwin kel Waddinxveen. Ml| in ’Hl wt f 'i fp. f

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1984 | | pagina 3