Waddinxveense huizen krijgen geluidswering ’korte vakantie populair9 Hondensporters naar Middelburgseweg DAMMEN ROUTETIP VAN TROUW Postkantoor Luifelbaan start proef cassettepost geeft zegels kerstpakket Onderdelen rw B Hl Zaterdag waren laatste examens en wedstrijden aan Onderweg n w S i o fe, I e W H Belangstellenden 1965] was van de voorkeur voor bos en heide, de kust was in elk geval duidelijk minder in trek. nenland. De resultaten van de afgelopen zomer waren echter boven verwachting. Deze gegevens zijn afkomstig van het Nederland Research Instituut voor Toe risme, Interact en Bureau voor Toerisme. de vakbeurs ’Tour’ georganiseerd. Tour is ontstaan uit een overleg tussen de RAI en de ANVR, de bekende organisatie van er kende reisbureau’s en touroperators. De verschillende reisorganisaties hadden jarenlang de gewoonte om, aan het eind van het jaar, elk afzonderlijk hun program ma’s bij pers en publiek bekend te maken. Dat betekende uiteraard veel extra kosten en inspanningen. In gezamelijk overleg werd tenslotte geko zen voor een eenmalige presentatie in de RAI van alle bekende bureau’s en organi satoren. Tour 1984, is de derde beurs van deze aard. Dit jaar zijn er ca. 150 exposanten. Op de beurs worden behalve ANVR-leden ook leden van de Stichting Garantiefonds Reiswezen toegelaten. Op 17 december a.s. worden op deze beurs, de rollen omgedraaid, want dan kunnen de exposanten zelf contact leggen met de verkopers van bijv, hotelruimte, aanbie ders van stoelen in vliegtuigen, hutpas- sage enz. Ook de 3e wereldlanden, die steeds meer hét belang van het toerisme gaan inzien, zijn op deze beurs vertegen woordigd met een gezamelijke stand. Aan deze beurs nemen ook de bekende verkeersbureau’s van de verschillende landen, met een informatiestand deel. Het vorig jaar trok deze vakbeurs ca. 7000 be zoekers uit de gehele reiswereld. Daarnaast was de motorisering van ons volk eveneens een feit geworden. Wie zich niet en masse in het vliegtuignaarzonnige oorden begaf, reed tussen de wielen wel naar zijn bestemming. Vakantie werd een noodzaak. Ook de economische terugslag van de late jaren ’70 en de beginjaren ’80 heeft daarin weinig verandering gebracht. Men gaat nu wat meer in het buitenland op vakantie. Maakt meer gebruik van tent of caravan, maar is bereid om op het da- NATIONAAL REVALIDATIE FONDS gelijkse bestedingspatroon te bezuinigen. Die bezuiniging dient ter financiering van de vakanties. Wat in de jaren ’60 nog in de kinderschoenen stond nl. de korte vakan tie, het lange weekend of dezgn. midweek, blijkt nu een topper te worden. Er zijn al heel wat gezinnen waar menliever3-5 kor te vakanties neemt inplaats in een enkele lange, in het overdrukke hoogseizoen. MEER GELD Onze landgenoten besteedden dit jaar aanzienlijk meer geld aan hun vakanties. De gemiddelde besteding voor een vakan tie in het binnenland lag 8% hoger dan in 1983, toen gemiddeld f 2.000,- werd be steed. Heel duidelijk werd de positieve ontwikkeling van het toerisme in het bin- TOUR IN DE RAI Van 18 t/m 20 december wordt in de RAI, HET MASSATOERISME Het toerisme is pas ontstaan na de komst van de trein. Reizen was in de periode daarvoor, dus ongeveer 1845, nog een moeizaam en kostbaar werk. Rond de eeuwwisselingbegonnen vooral de Engel- sen, Europa te ontdekken. Het zijn Engel- sen geweest die de schoonheid van Zwit serland leerden waarderen. Het waren ook de Engelsen die steeds meernaardeRivièra trokken. Uiteraard waren het de Britse Lords en Peers, die zich per trein, door Europa verplaatsten. Het gewone volk had nu eenmaal niet de vrije tijd, noch het benodigde geld voor zulke uitstapjes. Pas na de eerste wereldoorlog begonnen ge wone mensen met korte vakanties het na bije buitenland te ontdekken. In de jaren ’30 was men al heel trots, als Het aantal vakanties dat de afgelopen zomer werd doorgebracht op de vaste plaatsen van kampeerterreinen heeft zich, na een daling in 1983, gestabiliseerd. Het gewone kamperen met tent of caravan steeg maar liefst met 75 procent! Een lichte stijging werd geconstateerd in het aantal korte verblijven in hotels. Het aantal vakanties in boot of bungalow bleef gelijk. KUST MINDER IN TREK Mogelijk dat de koude voorzomer oorzaak DE AUTO FAVORIET De auto blij kt ui t gegevens van h et N. RIT. sterk favoriet. In 1983 gebruikte ca. 63% de auto als vervoermiddel naar de vakan tiebestemming. Het vliegtuig nam ongeveer 11% voor zijn rekening, de trein 5% en de bus 14%. De fiets, de benen, kano, huifkar enz. werden in 7% van de vakantie als vervoermiddel benut. «Ao® men de ’grotten van Han’ in de Belgische Ardennen had bezocht. Men liet zich daar fier, kompleet met een ijzergepunte berg stok, vereeuwigen. Het was in die tijd vooral de Nederlandse Reisvereniging, die de aanzet tot het meer buitenlandse gerichte toerisme heeft ge geven. Het massatoerisme kwam feitelijk pas op gang in de jaren ’60, toen de goed kope vliegreizen naar Spanje een ware volksverhuizing op gang bracht. Mensen nooit verder gekomen dan Ermelo of Cadzand, bezochten in grote getale de Costa Brava. WINTERSPORT POPULAIR Vooral bij veel jonge mensen blijkt de win tersport aan te slaan. Wat vroeger ook alleen was weggelegd voor de beter gesitu eerden, wordt nu langzaam aan gemeen goed. De reisorganisaties haken op deze ontwikkeling in en bieden betaalbare win tersportvakanties aan, waarbij zowat alles wordt geregeld tot en met de eventuele huur van skis. Ook hier zijn al verschui vingen merkbaar, liever een wat langere wintersportvakantie, dan een in de drukke zomertijd. Het eind van al deze ontwikke lingen is nog lang niet in zicht. Denkt u maar eens aan de groeiende belangstelling voor sportieve of creatieve ’doe vakanties’. 1 C. BARELDS WADDINXVEEN/GOUDA Dertig huizen langs de Henegouwer- weg in Waddinxveen zullen voor f 200.000.- worden voorzien van geluidwerende voorzieningen. Dit blijkt uit mededelingen van zo wel het intergemeentelijk samenwerkingsorgaan Midden-Holland In Nederland namen weer meer mensen een korte of lange vakantie dan in 1983. Opvallend was de gestegen voorliefde voor de korte vakantie. Het aantal landgenoten dat de grens overtrok bleef overigens nagenoeg stabiel. In de maanden juni, juli en augustus brachten Neder landers in totaal ca. 11.1 miljoen korte en lange vakanties in binnen- en buitenland door. Dat betekent een stijging met 400.000 vergeleken met 1983. Die stijging kwam grotendeels ten goede aan het aantal korte vakanties, van twee tot vier dagen, in het binnenland. Overigens was er ook een stijging waarneembaar in het aantal lange vakanties in het buitenland. O O geluidwerende voorzieningen. Dit blijkt uit mededeling! wel het intergemeentelijk samenwerkingsorgaan Midde als het Waddinxveense gemeentebestuur WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 5 DECEMBER 1984 WADDINXVEEN De hondensportvereniging Waddinxveen, die volgend jaar februari gaat verhuizen naar een door de gemeente aangewezen oefenterrein aan de Middelburgseweg, hield zaterdag middag op het particuliere terrein aan de Onderweg het verem- gingsexamen gedrag en gehoorzaamheid. Na dit examen, waarvoor als keurmeesters fungeerden C.H. Witjes en R.B. Franken, volgde een onderlinge wedstrijd in demonstratieverband tussen gevorder de honden. Gevarieerd Wilnis Amsl ■rdam Koeken genl Alp^n ad Rijn Woerden Bodegraven Boskoop Monhfoorh Oudewaber IDA fuswijk' Bensd Jaarsveld’ DELFT Stolw. Bergambachf Robber Duizenden projekten voor lichamelijk gehandicapten werden mogelijk Potentiële klanten voor cassettepost zijn zonder twijfel ook de 600.000 bui tenlanders die in ons land werken. Ook aan blinden en slechtzienden, of zij die lijden aan een vorm van woordblind heid worden met cassettepost toepas singsmogelijkheden geboden. co 03 03 qj Postbus 323 3500 AH UTRECHT Tel. 030-331165 Gouwsluis co cz> 03 CU co r- tó CD ■o «o QC 8 UD |OFu»!fgauw Rotterdam »EN c==> Snelweg Route -Andere weg Q km 5 Inbegrepen bij de prijs (5 gulden) zijn de verzendkosten voor welke bestem ming ter wereld ook, naar het buiten land per luchtpost. De envelop is voor zien van een speciale sluiting die op nieuw te gebruiken is. Voor dat doel is in de envelop tevens een voorbedrukte adressticker te vinden, terwijl ook een felicitatiesticker is toegevoegd om van Cassettepost feestelijke post te maken. Naar verwachting zal vanaf eind novem ber cassettepóst ook te koop zijn in vele grammofoonplaatzaken v Hoasfrechf Schoonhoven Breukelen Ito ,Pprf»ng»nsebrug WADDINXVEEN - Het is algemeen bekend, dat niet alle clubdammers weg zijn van sneldammen. Kennis, vernuft, snel inzicht en in bedwang gehouden zenuwen zijn voor de spe lers in dit soort wedstrijden sterke wapens om partijen gunstig te laten beslissen. Vooral bij het sneldammen, waar tijd geen zilver, maar goud is, levert damkennis veel voordeel op. In onderstaande diagramstand krijgen we te maken met een vernuftige zwartspeler, die met een lokzet een lokzet afstrafte. Dat is dus een com binatie uitlokken en die dan met een tegencombinatie beantwoorden. Leidscbendam WADDINXVEEN/AMSTERDAM - Het dagblad Trouw plaatst als weke lijkse routetip een CPD-kaart met een route door het groene hart van Zuid- Holland (en een stukje Utrecht). Een langs Waddinxveen voerende route, welke volgens de krant overal wel een stadssilhouet laten zien. Een handvol tips (de bezienswaardig heden van Den Haag en Delft mogen bekend worden verondersteld): het raadhuis van Pijnacker, grootstad-in~ opbouw Zoetermeer met aan de Voor weg het beeld zoals het vroeger was, Ha- zerswoude met zijn twee bebouwde kommen, het vogel- en pretpark van Alphen a.d. Rijn, het vestingsstadje Montfoort (een wandeling meer dan waard, evenals trouwens het zilverstad- je Schoonhoven) en natuurlijk Gouda met zijn 15de—eeuwse raadhuis en de nog een eeuw oudere St. Janskerk (met het langste schip in ons land en de we reldberoemde gebrandschilderde ra men). Het aantal woningen dat in het ge bied Midden-Holland in aanmerking komt voor deze rijksregeling wordt geschat op circa 1.600. Jaarlijks wordt door de minister van VRÓM een bedrag van f 500.000,-- gereser veerd voor Midden-Holland. Dit be drag is toereikend voor geluidweren- de voorzieningen aan ca. 80 wonin gen. De verwachting is dan ook dat het 20 a 25 jaar zal vergen om het to tale saneringsproject in Midden-Hol land af te ronden. Inmiddels is reeds gestart met een project in Waddinxveen terwijl voor 1985 de sanering van circa 80 wonin gen in Gouda op stapel staat. Nadat de inventarisatie van alle in de regio ander omvatten: de start van twee ge- drags- en gehoorzaamheidscursussen in februari en voor de vaste leden van de vereniging: gevorderdentraining, hindernisbaan en trainingen van het Hazerswouoe-Rijndijk Hazerswoüde-Dorp Benkhuizen Zoefermeer WADDINXVEEN - Het Waddinx veense winkelcentrum Luifelbaan voert van 22 november tot en met 15 december actie. Bij elke winkel krijgt men zegels, hetzij bij een speciale aanbieding, hetzij bij een bepaald be drag. Als een spaarkaart vol is kan men de ze bij elke Luifelbaan-winkel inleve ren en de week voor kerst ontvangt men dan een gratis kerstpakket be staande uit een heerlijk krentebrood, een fles wijn en een fles jus d‘orange. demonstratie- en reddingshonden team. Uiteraard zijn belangstellenden weer welkom op onze trainingen (vanaf 15.45 uur op de zaterdagmid dag)’. In deze prent zit de gedachte van een Coup Royal voor wit. W'it speelt, om dat het een lokker is, de positionele zwakke zet 41-36 (41-37 is veel ster ker) en gokt op 26-31? Zwart, ook niet voor ‘t eerst achter het bord, doorgrondt de bedoelingen van zijn tegenstander en ziet nog even verder, dus: 26-31. En nu komt eerst de af wikkeling: 27-22 18x27,32x21 23x 34, 40x18. Zwart staat nu voor de keuze met slaan, op 12x23 en 36x27 verliest een schijf en op 16x27 wint een schijf en komt bovendien met een fraaie tegenlokker, daarom 16x 27. Schijf 18 staat op de tocht en de enige voortzetting is 18-13. Nu pas slaat zwart definitief toe met trou wens de enige zet en daarom zo mooi 4-9, meerslag 13x11, 15-20 25x23, 12-17 en de winnende witte schijf blijkt op de valreep aan zelfvernieti ging te doen. 11x22, 27x47, 36x27 en op 3-8 enz. staat wit verloren. Een geweldige verrassing deed zich ook voor in de cijferstand: Zwart: 3, 8, 10, 14, 15, 16, 23, 25, 26, 27, 31. Wit: 24, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,42 en 45. Zwart speelde sterk 23-28 hopende op 38-33. Het lijkt erop dat wit een stuk kan winnen, maar snel inzicht deed zwart toch iets dieper nadenken. Na 23-28, 38- 33 volgde 25-30, 34x25? 14-20, 25x 5 15-20, 5x21 20x47, 36x27 47x44, 40x49 16x27 en wit gaf op. Oplossing probleem van de vorige ru briek: Zwart: 8, 17, 18, 36 en 37. Wit: 19, 27, 28, 39 en 47. Wit wint via 47-42 37x48, 28-23 48x13, 23x3 13x31,3x37. Als probleemopgave deze week: Wit: 15, 22, 33, 38, 39 en 49. Zwart: 8, 13, 14, 28, 30 en 40. Wit speelt en wint. Oplossing komende rubriek. WADDINXVEEN - Op 1 november is ook het Waddinxveense postkantoor aan de Kerkweg-Oost gestart met een proef met cassettepost. Deze nieuwe dienstverlening houdt in dat op alle postkantoren en postagentschappen een cassettebandje van tweemaal 5 mi nuten te koop is, samen met een envel op om het bandje te versturen. WADDINXVEEN - De door de hon densportvereniging Waddinxveen ge houden verenigingsexamens gedrag en gehoorzaamheid omvatten de volgende onderdelen: Deel 1: a) Volgen aangelijnd gewone pas, b) Volgen aangelijnd in draf/los volgen, c) Betasten, d) Komen, vanuit "Af en Blijf". Deel II: a) Blijven in zicht vanuit “Af* (1 min.), b) Blijven uit zicht vanuit “Af* (1/2 min.), c) Voedsel weigeren, d) Onderlinge verdraagzaamheid. Gedurende deze oefeningen wordt ge let op het onderdeel: “Algemeen Ap pèl". voornamelijk de grotere hondenras sen mee. De te becijferen onderdelen beston- ,den die middag uit: een algemeen ap pèl parcours, diverse zware gehoor- zaamheidsproeven en het doorlopen van de hindernisbaan. Vooral de laat ste drie kwartier van de wedstrijd werd er van de koppels veel gevergd. Het begon toen namelijk donker en kouder te worden. Uiteindelijk bleken alle honden een acceptabel niveau te hebben bereikt en in de top lagen de scores dan ook vlak bij elkaar. Tenslotte kwam als winnaar uit de bus: S. Tuwannacotta. J. Scheurwater, eveneens uit Wad dinxveen, kreeg de aanmoedigings prijs mee naar huis. Voorzitter R.B. Franken van de hon densportvereniging Waddinxveen: ‘Over de gehele middag genomen kan er worden gezegd, dat die boeiend en leuk verlopen is. Als bijkomstigheid speelde het feit dat het de laatste ac tiviteit van de HSVW was op haar oe fenterrein aan de Onderweg. Met in gang van februari 1985 verhuist na melijk de gehele hondensportvereni ging naar een door de gemeente toe gewezen terrein, dat gelegen is tussen de percelen Middelburgseweg 6 en 7’. ‘De reden van deze verhuizing is, dat het terrein aan de Onderweg te klein wordt voor de activiteiten in het ko mend seizoen. In dat seizoen zullen de activiteiten van de HSVW onder PTT-Post richt zich met cassettepost primair op de jeugd t.e.m. 25 jaar. Naar verwachting zal de nieuwe dienstverle ning echter ook aftrek vinden bij de fa milieleden van de ca. 1 'k miljoen Neder landers die na 1948 geëmigreerd zijn. Daarbij kunnen worden opgeteld de half miljoen Nederlanders die voor kor te of lange tijd in het buitenland werk zaam zijn en de ongeveer 25.000 zoge naamde overwinteraars. De geluidwerende voorzieningen in de 30 Henegouwerweg-huizen maken deel uit van een Midden-Holland-pro- ject, dat dank zij forse financiële steun van het ministerie van Volks huisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu nu van de grond kan komen. Midden-Holland is één van de regio’s met meer dan 100.000 inwoners ge worden waarvoor de komende jaren financiële middelen door het rijk ter beschikking worden gesteld om ge luidwerende voorzieningen aan wo ningen te treffen die in ‘stedelijk’ ge bied liggen en een geluidbelasting vanwege het wegverkeerslawaai on dervinden van meer dan 65 dB (A). De aanwijzing van Midden-Holland is mede gebaseerd op het feit dat reeds de nodige technisch-akoestische ex pertise aanwezig is om de voorberei ding en controle op de uitvoering van geluidweringsprojecten te verrichten. De akoestische kennis is gebundeld bij de geluidmeetdienst Midden-Hol land, een onderdeel van het regionaal milieubureau. Haarzmlens r [Hormeten VAKANTIEBESTEDING WEER IN DE LIFT Midden-Holland aanwezige sanerings- situaties is afgerond, zal in de loop van 1985 een meerjarenprogramma worden opgesteld. Dat deze groot scheepse saneringsoperatie mi van de grond komt, is een direct gevolg van de te verwachten inwerkingtreding van het onderdeel ‘bestaande situa ties wegverkeerslawaai’ van de Wet Geluidhinder in 1985. De kosten van het aanbrengen van ge luidwerende voorzieningen in sane- ringssituaties komen ten laste van het rijk. Dit laatste geldt echter alleen indien geluidbeperkende maatregelen niet mogelijk zijn zoals het aanbren gen van een scherm of een wal of wij zigingen van de verkeersstroom. Voor bewoners van woningen waarop de regeling van toepassing is, zijn in principe geen kosten verbonden. In dien men echter bijzondere wensen heeft of er is sprake van achterstallig onderhoud dan zal ook de bewoner een (geringe) financiële bijdrage moe ten leveren. De opdracht voor de ge luidwerende projecten zal door Mid- den-Holland worden gegeven. In een proeffase van circa één jaar zal Isoplan B.V., die ook reeds jarenlang ervaring heeft met thermische isolatie in samenwerking met de betreffende gemeente de voorbereiding en uitvoe ring verrichten. De nodige financiële middelen worden namens de gemeen te door het bestuur van Midden-Hol land bij het rijk aangevraagd. De akoestische onderzoeken en de eindcontroles worden verricht door de geluidmeetdienst Midden-Holland. Het dagelijks bestuur van het interge meentelijk samenwerkingsorgaan hoopt dat de bewoners waarop deze regeling van toepassing is, deze gele genheid en hun leefmilieu te verbete ren, zullen aangrijpen. Aan het verenigingsexamen gedrag e, gehoorzaamheid van de in oprichting zijnde hondesportvereniging Wad dinxveen (HSVW, tel. 17073 en 19343) hebben de deelnemers sinds augustus gewerkt. Er deden dertien geleiders (sters) met hun hond mee. In rassen betekende dit een variëteit van jachthond tot herderachtige en van bastaard tot poolhond. Kortom een kleurrijk gezelschap betrad zater dag onder het toeziend oog van een warm winterzonnetje en van twee keurmeesters het oefenveld. Het re sultaat was zeker goed te noemen. Elf gelukkige koppels verlieten met een welverdiend diploma het terrein. Slechts twee koppels konden aan de toch vrij zware eisen niet voldoen. W’innaar van dit gebeuren werd: mej. J. van Vuuren uit Moerkapelle en de aanmoedigingsprijs ging die dag naar A. Scholten uit Waddinxveen. Nadat dit gebeuren na zo’n twee uur was afgelopen volgde er een onderlin ge wedstrijd tussen de honden van de gevorderde leden van de vereniging. Hiervoor betraden tien koppels het terrein. Aan deze wedstrijd deden LEIDEN:

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1984 | | pagina 5