in AF-centrum Cirkelflats in het nieuws ’’dekouwehoek” Trekking van 2 duizendjes Kerstavond Oplichter (26) aangehouden ffm/w Cirkelflat Ons Begin Donderdagavond 6 december a De Bonkelaar: Arabische muziekgroep WADDINXVEEN - Zaterdagavond 1 december om acht uur treedt de Marok kaanse muziekgroep El Khoraba op in sociaal-cultureel centrum ”De Bonke laar” aan de Beukenhof. De toegang is gratis. 215425 200400 100372 104509 220050 Overzicht gifplekken 240778 POLITIENIEUWS WADDINXVEEN L AUSTIN METRO Gauw een winterbeurt. /q. AUSTIN METRO Van Nieuwprijs 10.790,- incl. BTW ’’dekouwehoek” 3fc;.v - Uitslagen Inschrijving Diefstal Geen rijbewijs Onverzekerd Vallende lading Aanrijdingen Nieuwprijs 15.300,- wegklaar incl. BTW incl. vele acc. Wij geven uw auto Offr} graag een warm onthaal. Zodat-ie er weer tegen kan. ATen plekken. d>e ra «vt zqn I Idu 22 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 5 DECEMBER 1984 Trekking 6 december 1984: de woning- grond de binnenkern van het die Brrr! De cirkelbouw leent zich uit- niet urgent matig urgent urgent zeer urgent A.W.M. Middelburgse- Deze trekking moet nog worden ver richt ’s avonds om acht uur door het no tariskantoor J. in ’t Hol en mr. P.L. van der Meulen in Partyhome aan de Passa ge- Deze avond is voor de Waddinxveners een goede gelegenheid kennis te nemen van de Arabische muziek. De groep El Khoraba bestaat uit zes man en speelt enkele Arabische muzieksoorten, waar onder ook de Berbers-muziek. Trekking 26 november 1984: Trekking 3 december 1984: Trekking 30 november 1984: 084944 Winnares: Mevrouw W. Versloot, Heggewinde 46. Trekking 23 november 1984: Winnares: mevrouw G. van Beek, Acaciastraat 48. Trekking 28 november 1984: Wie nog meer weten wil over deze woningen of over de toewijzing er van, dan kan men altijd nog terecht op het spreekuur voor woningzoe kenden. Dit spreekuur wordt gehou den elke eerste vrijdag van de maand ‘s avonds van 7 tot 9 uur op het SSW- kantoor aan de Mercuriusweg 18a. Toepassing van dit bouwsy steem maakt vele efficiënte cirkelvarianten mogelijk. Met de bouw van de eerste twee projekten zal binnen kort in de gemeenten Alme- re en Waddinxveen worden begonnen. WADDINXVEEN - Met het trekken van twee briefjes van duizend gul den wordt donderdagavond 6 december in Partyhome aan de Passage de Sint Nicolaasactie 1984 van de Middenstandsvereniging Waddinxveen afgesloten. Dit betekent dan het einde van een geslaagde actie, die don derdag 15 november - enkele dagen voor de officiële komst van Sint Nico- laas - van start ging. Zoals het motto van de actie luidde werd om de dag 1000 gulden beschik baar gesteld aan de eigenaar van het door het notariskantoor J. in ’t Hol en mr. P. L. van der Meulen getrokken winnende lot. Bij elke bestede tien gulden kregen de klanten een lot van de deelnemende winkeliers waarmee men in totaal kans maakte op negen briefjes van duizend gulden. ”1000 piek om de dag” werd voor de vierde maal in Waddinxveen gehouden. De actie bleek opnieuw het meest aan te sluiten bij de verlangens van het winkelend publiek. De volledige uitslag tot nu toe is als volgt: Trekking 19 november 1984: WADDINXVEEN/ROTTERDAM - Het Vrije Volk publiceerde zaterdag een overzicht van de gifplekken in dit deel van de Randstad, voornamelijk in en rond Rijnmond. ‘Rijnmond één grote beerput’, concludeerde de Rot terdamse avondkrant. In een bij het artikel geplaatste kaart staat ook Waddinxveen genoemd. Hier zijn drie plekken waar de grond nader onder zocht moet worden. Van de omlig gende gemeenten hebben alleen Bos koop en Gouda met vervuilde grond te maken. Zo krijgt Gouda spoedig te maken met liefst zes saneringen, waarvan die van de wijk Bloemendaal met 16,8 hectare woonbebouwing de grootste zal zijn. De Nieuwe Markt, het IFG- terrein, de Zuider-IJsseldijk het Bol werk en de Dijkstraat/IJssellaan staan overigens eerder gepland. Daarnaast is op andere plekken, bijvoorbeeld het Groenhovenpark, nader onder zoek voorgenomen. De harmonie Concordia. WADDINXVEEN - Donderdag avond 13 december wordt in het Anne Frankcentrum de Kerstavond van de culturele commissie van de Stichting Dienstverleningscentrum Waddinxveen gehouden. Aan deze om acht uur beginnende avond wer ken mee Hans Geel (voordrachten) en de harmonie Concordia onder lei ding van Gerrit de Knegt. De medewerkenden aan de jaarlijkse kerstavond maken al duidelijk dat de Kerstavond aan het Jan van Bijnen- pad uit twee gedeelten bestaat. Een wat algemener muziekprogramma voor de pauze en daarna voordrach ten en liederen in kerstsfeer. De Radetzkimars, Die Zigeuner-Hoch- zeit, een kleine klassieke ouverture, Musique a la carte en Sonate in bleu Wie problemen heeft met vervoer belle dan vroegtijdig het bekende nummer 15555, vanwaar het vervoer, tegen betaling van een kleine vergoe ding, geregeld kan worden; ook slechte weersomstandigheden behoe ven zodoende geen belemmering te zijn. kosten voor de 10 maisonnettes is f 505,25 42 HVAT-woningen f 354,50 per maand (exc. Dit gebouw is een ontwerp van het Architectenbureau Hoogstad, Wee- ber, Schulze en van Tilburg te Rot terdam. Het wordt gebouwd door bouwmaatschappij P. Rehorst te Waddinxveen. Op de begane grond komen 2 HVAT-woningen voor een en twee persoonshuishoudens. Dan volgen 4 bouwlagen met elk 10 HVAT-wonin gen. Op de 5e en 6e verdieping ko men 10 maisonnettes in 2 bouwla gen. De toegang tot de woningen is gesitueerd in de binnenkern van het gebouw. Alle woningen krijgen een eigen C.V.- installatie voor verwarming en warm water. Door de vorm van het gebouw en de goede isolatie zullen de energie kosten naar verhouding laag zijn. De bouw van deze cirkelflat zal in mei 1985 voltooid zijn. De 42 HVAT-woningen (HuisVesting Alleenstaanden en Twee-persoons huishoudens), zoals deze in de cirkel flat komen, zijn in principe bestemd voor alleenstaanden. In speciale gevallen kunnen er in deze HVAT- woningen ook 2 personen worden ge huisvest. Dit is ter beoordeling van Ons Begin in overleg met het gemeen tebestuur. Hierbij valt te denken aan andere vormen van samenleving. Wie kunnen zich voor deze woningen in laten schrijven? Iedereen die meent voor zo’n woning in aanmer king te komen. Hij of zij moet dan Hoe komt zo’n inschrijving tot stand? Op het gemeentehuis, afdeling volkshuisvesting haalt u het ‘Aanmel dingsformulier voor inschrijvingsbe- wijs’ als woningzoekende. Na volledi ge invulling en ondertekening dient u dit formulier in te leveren bij de ge meente, afdeling Volkshuisvesting. Aan de hand van een puntenwaarde- ringssysteem wordt bepaald in hoe verre en tot in welke mate u urgent wordt geacht. Het aantal punten, dat u krijgt toegekend, hangt onder ande re af van de inschrijvingsduur, leef tijd, huidige woonruimte, afstand wonen/werken en een eventuele soci ale en/of medische indicatie. Dit aantal punten bepaalt de urgen- tieklasse, namelijk: 0 t/m 20 21 t/m 45 46 t/m 85 86 en meer Na verloop van enkele weken ont vangt men van het college van Burge meester en Wethouders bericht of men als Woningzoekende is inge schreven en zo ja, in welke urgentie- klasse. Na ontvangst van dit bericht kan men pas een inschrijfformulier bij de SSW verkrijgen. Men dient hierbij het door de gemeente toegezonden inschrij- vingsbewijs te overleggen. Het inschrijvingsbewijs van de SSW dient men volledig ingevuld en on dertekend bij de SSW in te leveren. Op voordracht van de SSW worden de mogelijke kandidaten besproken in de vergadering van de ‘Adviescom missie woonruimteverdeling’, be staande uit de wethouder van sociale zaken (voorzitter), een ambtenaar (secretaris) Het Vrije Volk: De metropool aan het eind van Europa’s vervuilde le vensader De Rijn is niet alleen we reldhaven nummer één en econo misch hart van Nederland. De Maas stad geniet ook de twijfelachtige eer het centrum te zijn van de meest ver vuilde streek van ons land. In Lekker- kerk, Krimpen aan den IJssel, Moer dijk, Gouderak, Dordrecht, enz. enz. hebben de milieuactivisten van de ja- ren zestig en zeventig op schrijnende wijze gelijk gekregen. re energiebesparing zorgt de gunstige verhouding vloer- oppervlak-buitengevelop- pervlak. De thermische iso- latie-index (It-waarde) be draagt 12, hetgeen 20% ho ger is dan door overheden vereist. Optimalisering van de It-waarde tot 15 kan op eenvoudige wijze bereikt worden door verkleining van het glasoppervlak, zonder de normen voor lichttoetre- ding aan te tasten. De ener giekosten voor centraal ge stookte verwarming en warmwatervoorziening zul len gemiddeld 700,- per jaar bedragen. De dubbele beglazing zorgt eveneens voor energiekosten-bespa- ring. Een mechanisch venti latiesysteem houdt een aan genaam klimaat in stand. WADDINXVEEN - Vorige week donderdag werd door de Rotterdamse politie een 36-jarige inwoner van Capelle aan den IJssel aangehouden als verdacht van het opgeven van een valse naam bij een ongeval en wegens een in Waddinxveen gepleegde oplichting. Een week tevoren wist de man onder valse voorwendselen (waarbij ook een valse naam werd gebruikt) een auto bij het garagebedrijf De Kouwe Hoek aan de Zuidelijke Dwars weg mee te krijgen. De man zou voornemens zijn een Rover te kopen. De tijdelijk meegekregen auto raakte bij een ongeval betrokken, waarna de man een andere tijdelijke auto kreeg. Naderhand kreeg men arg waan, waarna contact met de Rotter damse politie werd gezocht. Bij het on geval had de man ook een valse naam opgegeven. In verband met de gepleeg de oplichting werd hij door de Wad- dinxveense politie gehoord. Hij heeft inmiddels bekend. Op dinsdag 27 november werd aangifte gedaan van diefstal van geluidsappara tuur ter waarde van 1.500,-. De goe deren, waaronder een mixer en twee microfoons, zijn ontvreemd uit een pand aan de Kleikade. Op maandag 26 of dinsdag 27 november werd geld (diverse biljetten met een to tale waarde van 100,- weggenomen uit de kassa van een zaak aan de Groens- voorde. De afgelopen week werden door 7 fiet- senbezitters aangifte van diefstal van hun stalen ros gedaan bij de politie. Vier fietsen werden gevonden en aan de hand van de ingegraveerde postcode konden drie van deze gevonden fietsen bij de rechtmatige eigenaren worden bezorgd. Op vrijdag 30 november werd een 14-j a- rige Waddinxvener betrapt bij winkel diefstal in Albert Heijn’s supermarkt. Na verhoor door de politie werd de knaap door zijn ouders van het bureau gehaald. Een 37-jarige plaatsgenoot werd be keurd, daar hij reed zonder in het bezit van een geldig rijbewijs te zijn. Een 22- jarige Waddinxvener is bij een nachte lijke controle in een personenauto aan getroffen, terwijl hem de rijbevoegd heid tot het besturen van een auto tijde lijk was ontzegd, tegen deze automobi list is proces-verbaal opgemaakt. Op maandag 26 november werd een personenauto uit het verkeer genomen, daar de eigenaar/bestuurder van dit voertuig, een 21-jarige inwoner van Ut recht. niet was verzekerd. De bestuur der werd rijdend op rijksweg 12 aange troffen. Op dinsdag 27 november werd een pers onenauto aanzienlijk beschadigd op de Henegouwerweg. De bestuurder reed achter een met hout beladen oplegger. Op een gegeven moment viel er een stuk hout van deze combinatie en schampte langs de achteroprijdende personenauto. De schade wordt op meer dan 2.000,- geschat. De bestuur der van de oplegger heeft men achter haald. BOSKOOP - TELEFOON 01727-2110/3410 Rehorst Bouw heeft zich voprtdurend ingezet voor kwaliteits- en systeemverbe tering van de sociale woning bouw. Het principe van de cirkelwoning intrigreerde haar in hevige mate. Net als eerder bij de pefectionering van het gietbouwsysteem oriënteerde zij zich zeer breed om uiteindelijk via specifieke aanpassingen tot een praktisch-economische variant van de cirkelwoning- bouw te komen. Unaniem is de conclusie dat deze tot op timale kwaliteit bij minimale stichtingskostcn en woonlas ten leidt. Voor de architec tonische uitwerking van de ze plannen werd het archi- tektenburo Hoogstad, Weeber. Schulze en Van Til burg te Rotterdam ge vraagd. Architekt Van Til burg ontwierp een 10-hoekig gebouw met 36 wooneenhe den van 35,8 m2: woonka mer van 16 nr, slaapkamer 9 m2, open keuken 5 m2, bad kamer met toilet 3,6 m2 en een entreehal. Behalve de woonkamer, die door zijn waaiervorm een ruim effekt geeft en met een groot glas oppervlak verrassend bij draagt tot de verspreiding van daglicht in de totale wooneenheid, zijn alle ruim ten rechthoekig. De wonin gen zijn met de voordeuren (inpandig) gerangschikt rond een ruime centrale hal met trappenhuis, overkoe peld door een lichtkap tegen energieverlies. Voor verde- Het Vrije Volk Metropool heeft de ergste vuiligheid in dat gebied in kaart gebracht. Aan de hand van de saneringsprogramma’s van Rijnmond en de provincie Zuid-Holland voor 1984 en 1985 zijn uitsluitend vuile plekken ingetekend, die passen bin nen de uitspraak van een van de mi- lieu-autoriteiten: ‘Ik beperk me nu tot datgene waarvan schoonmaak in 1985 urgent is’. Na het Lekkerkerkschandaal gingen overal - behalve bij de verantwoorde lijke bedrijven - de monden open. Schippers, vrachtrijders, kraanmachi nisten en ambtenaren bijvoorbeeld meldden oude verdachte stortingen. Het grootste deel ervan is juist geble ken. Met die ervaring is een vaste proce dure ontwikkeld door de rijksover heid in de Interimwet Bodem Sane ring. Meldingen komen nog dagelijks binnen, van grondwerkers op bouwe rijen, van ambtenaren die bij een lei- dingbreuk zijn geroepen of van een chauffeur, die niet langer zijn mond meer durft te houden. Aan elk ‘nader onderzoek’ gaat offi cieel een zogenaamd oriënteringson- derzoek vooraf. In geheel Zuid-Hol land (inclusief Rijnmond) staan tot 1986 al 516 oriënteringsonderzoeken op het programma. Die hebben wij niet in beeld gebracht. Alleen voor de plekken, die dringend moeten wor den schoongemaakt was de ruimte al te klein om ze afzonderlijk aan te geven. huisvestings- en de drie Winnares: Mevrouw Kok-Brabander, weg 5. Trekking 21 november 1984: De in de wijk Zuidplas in aanbouw zijnde cirkelflat, die door Rehorst Bouw BV wo/dt neergezet voor de wo ningbouwvereniging Ons Begin. (Foto: Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN In de Waddinxveense woonwijk-in-wording Zuidplas wordt thans de zogenaamde cirkelflat met in totaal 52 in snel tempo gebouwd. De flat omvat 10 maison nettes en 42 HVAT-woningen. De huunrrijs inclusief bijkomende "15,25 per maand en voor de dusief energiekosten). wel öf in Waddinxveen wonen óf sociaal gebonden zijn aan Waddinx- veen. WADDINXVEEN - Stedebouw wordt sinds jaren gedomineerd door een stramien hoofdstraten met haakse zij-, straten. Het gevolg is een monotoom beeld van rechthoekige invullingen geladeerd met al even rechthoekige groenpartijen, speel- en parkeergelegenheden. De voordelen voor wegverkeer, bereikbaarheid maar ook ten aanzien van stichtingskosten zijn evident. Wie de woonlasten in de overwegingen betrekt, be seft al gauw dat doorbreking van de ..rechtlijnigheid” ten gunste van de cirkel verras sende perspektieven biedt. contactpersonen van bouwverenigingen. Het college van Burgemeester en Wet houders neemt de uiteindelijke be slissing op het uitgebrachte advies. Van de woningbouwvereniging ont vangt men bericht, zodra een woning is toegewezen. Degenen die reeds bij de gemeente en bij een van de 3 woningbouwvereni gingen staan ingeschreven behoeven zich niet opnieuw te laten inschrij ven. Wel dienen zij, als dat nog niet is gebeurd, aan de SSW kenbaar te maken dat zij voor één van de 42 HVAT-woningen in aanmerking wil len komen. De verdeling en toewij zing van deze woningen zal in de eer ste maanden van 1985 plaatsvinden. Voor de toekomstige bewoners van de cirkelflat zal in de loop van 1985 een speciale bewonersvergadering worden gehouden. Daarop kan dan allerlei informatie over de woningen en het woongebouw worden uitge wisseld. zijn de ten gehore te brengen muziek stukken van voor de pauze. De kerstavond is toegankelijk voor bejaarden en mensen met een handi cap uit de gehele gemeente. Aan de bezoekers zal gelegenheid worden geboden om enige liederen met het orkest mee te zingen. Programma en tekst van deze liederen zullen aan de zaal worden uitgereikt. De toegangs prijs bedraagt één gulden. Op dinsdag 27 november omstreeks 9.00 uur vond op de Henegouwerweg, nabij de Hefbrug, een aanrijding plaats tussen twee personenauto’s, die beide met een takelwagen moesten worden afgesleept. Eén van deze voertuigen was total-loss. Beide bestuurders reden achter elkaar in de richting Boskoop. Het verkeers licht ging over op oranje, waarna de voorste chauffeur afremde. De daar achter rijdende bestuurder daarentegen gaf extra gas, waarna de aanrijding volgde. Een verkeersbord, een stuk vangrail en een gedeelte van het talud raakten daarbij beschadigd. Op dezelfde dag, omstreeks 7.50 uur, liep een 17-jarige Waddinxvener een gekneusd been op. toen deze op zijn bromfiets werd aangereden door een uit wooneenheden de Meidoornstraat naderende automo bilist. De bromfietser reed op de Sniep- weg. Lichte materiële schade was het gevolg van een aanrijding, welke plaats vond op donderdag 29 november om 17.00 uur in de Oranjelaan. Een fietser stak ineens vanachter een lossende vrach tauto de weg op. De naderende auto mobilist kon een aanrijding niet meer voorkomen. Doordat de ene bestuurder de andere geen voorrang verleende onstond op dinsdag 27 november omstreeks 16.45 uur een aanrijding op de kruising bij het K.W.-plein, beide voertuigen raakten hierbij beschadigd. Persoonlijke onge lukken deden zich niet voor. Op woensdag 28 november vond op de Dorpstraat een aanrijding plaats tussen twee voertuigen. De veroorzakende be stuurder was gewoon doorgereden. Korte tijd later kon deze bestuurder worden achterhaald, tegen deze be stuurder zal terzake doorijden na een aanrijding proces-verbaal worden opge maakt. Op zaterdag 1 december omstreeks 11.10 vond op de Beijerincklaan een aanrijding plaats, waarbij een 28-jarige inwoner van Bodegraven gewond raak te en naar het St. Jozefziekenhuis te Gouda moest worden overgebracht, vanuit de richting rijksweg 12 reed een Mercedes-personenauto met daarach ter gekoppeld een veewagentje. Door dat een koppeling was versleten raakte de aanhangwagen los van het trekkend voertuig en schoot schuin de weg over. Een tegemoetkomende automobilist kon het gevaarte niet meer ontwijken en een frontale botsing volgde, de auto raakte total-loss en de aanhangwagen kwam met de daarin vervoerde koe in de berm tot stilstand, beide personen auto’s en het veewagentje zijn voor technisch onderzoek uit het verkeer ge nomen het verkeer werd gedurende an derhalf uur omgeleid via de Tweede Bloksweg. stekend voor kleine stukken grond zoals Testruimten in bestemmingsplannen. Ten opzichte van 36 woningen in 4 bouwlagen bij een recht hoekige verschijningsvorm levert het ontwerp een be sparing op van 200 m2 (500 ipv 700 m2). De stichtings kosten per wooneenheid zul len ca. 62.500.-. bedragen, inclusief (en afhankelijk van) de grondprijs en bijko mende kosten (prijspeil he den). Dit levert een kale maandhuur op van 225,-. terwijl de totale woonlasten ca. 280.- per eenheid zul len bedragen. Rehorst Bouw heeft een systeem ontwik keld dat niet alleen bouw- kosten-verlagend werkt maar ook tijdbesparend. De eerste woning is reeds na 25 werkbare dagen glas- en wa terdicht. Enkele technische voordelen zijn: ^Vertlaring symbolen rebben bertt^d dat er «umaaooiepmien dit Söwmilk trra de 9-bnd le de stalen kistvormen zijn ,,echt” gelijk; 2e door de schuine plaatsing van de bouwmuren kan de tunnelkist, na lossing, gemakkelijk naar buiten worden getrokken; 3e de maatvoering is zeer goed te handhaven; 4e er is geen eindfunderings- balk; 5e evenmin is er een eind- wand; 6e begin en eind van een bouwlaag sluiten tegen el kaar aan.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1984 | | pagina 9