De scherpste prijzen Het grootste assortiment Uitstekende kwaliteit MASSASPORT Bos tegenover meubeltoonzaal GEZIEN BIJ HOOFTMAN KERSTAANKOPEN Rabobank EJ Hoofdkantoor: Kerkweg 161 tSr Van Berkesteijn met Van Schaik en Berghuis Radio Centraal DANS* AVOND 2e KERSTDAG (niet 30 december) EXTRA KOOPAVONDEN voor uw Kerstboom verbranding op 3 januari bij Petteplas Plan van B. en W. gelast marathon uitzending af GIFT Gemeente wil nieuwe weg Beijerincklaan- Zuid. Dwarsweg WADDINXVEEN - Als het aan de gemeente ligt komt er in de toe komst een nieuwe weg tussen de Beijerincklaan en de Zuidelijke Dwarsweg. Deze weg zou moeten lopen van een punt ten zuidwesten van de woonwijk Zuidplas naar de Zuidelijke Dwarsweg, waar aan de westelijke kant van de spoorlijn Gouda - Alphen aan den Rijn de uitbreiding van het bedrijfspark Coenecoop (Kanaaldijk/Zuideiij- ke Dwarsweg) is gedacht. Gemeente bereikt overeenstemming met P. Baan (48) Baan’s Meubelen ruilt panden Straks woningbouw op die plek in Brugcentrum Nieuwsblad Onafhankelijk STRIJKERS, per 100 stuks KANONSLAGEN, per 50 stuks ASSORTIMENT PIJLEN, per 12 stuks 25,00 3,00 10,00 PRETTIGE KERSTDAGEN EN EEN VOORSPOEDIG 1985 ’’HARWA” VAKKUNDIGE VLOERVERWENNERS leplaan 81 -83 - Waddinxveen - Tel. 01828-19448 reizei Ondernemers vereniging Boskoop P. BOUTHOORN wenst u prettige kerstdagen en een voorspoedig 1985 Nieuw nr. 18625 GERT HUIZER HOOFTMAN AUTOBEDRIJF B.V. ALS WIJ HET Uw televisiedokter S. ATTEMA 'Z (zie kabouteradvert.) w i i -1 i VERKOOP: ZATERDAG 29 en MAANDAG 31 DECEMBER i B Wat Gert ook bakt, het is lekker en niet duur. DONDERDAG AVOND 20 december VRIJDAG AVOND 21 december Verkoop alléén aan personen vanaf 18jaar DE ROZENBURCHT Martin Visser Ons tel.nr. 14398 is vervallen HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 Halve eeuw Voorofscheweg 7 (zijde 6). Tel. 01727-5944. Boskoop. Verbouwing Onbezorgd genieten vaneen heerlijke vakantie! Openluchtrecreatie 'addinxveen ao voor ee WOENSDAG 19 DECEMBER 1984 40e JAARGANG - Nr. 1905 N 24 uur service - 3 maanden garantie TELEFOON 01828-13500 - J i Ook de maandagen 24 en 31 december geopend tot 17.00 uur. VUURWERK Ook voor: video, radio, wasmach., koelkast enz. DE^ ECHTE BAKKER GARANTIEFONDS REISGELDEN ALPHENSE AVONDSCHOOL Nieuwe cursussen in januari 1985 Computercursus voor beginners en ge vorderden op Commo dore 64 Middenstand. 1 '/2 j. Vraag vrijblijvend in lichtingen. Tel. 01720- 22450, na 13.00 uur. AANNEMINGSBEDRIJF Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382-Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda Tel. 01820-15132 A „4 HOOFDREDACTEUR: EXPLOITATIE; F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 De uiteindelijke overeenkomst, als ge volg waarvan één van de twee grote be drijven uit het Brugcentrum vertrekt (de andere, waarover de onderhande- lingen nog lang niet zijn afgerond, be treft de constructiewerkplaats en de productiehal van Roskam BV), houdt in dat de gemeente de huidige, aan de Zuidkade staande, fabriekspanden van Baan‘s Meubelen verwerft, terwijl Baan's Meubelen van de gemeente een deel van het fabriekspand van Van Schaik en Berghuis aan de Zuidkade 114 verwerft. Zoals bekend kocht de gemeente Wad dinxveen in februari 1982 voor 2,2 mil joen gulden de betreffende fabriek en gronden om daarmee het voortbestaan van Van Schaik en Berghuis, weliswaar in afgeslankte vorm als oud-OGEM- dochter, te redden. Met het vertrek van Baan‘s Meubelen komt de realisering van het nieuwe Brugcentrum. waarvoor de Waddinx- veense gemeenteraad deze zomer het veel voeten in de aarde gehad hebbende bestemmingsplan goedkeurde en ter goedkeuring liet doorsturen naar het provinciaal bestuur van Zuid-Holland, - een grote stap dichterbij. Op de na af braak van deze en andere panden vrij komende ruimte zullen meergezinshui- zen worden gebouwd. Directeur P. Baan (48) is blij dat de ver plaatsing van zijn bedrijf, waarover in feite zes jaar is gepraat, maar die het af gelopen half jaar door de besprekingen met burgemeester C.M. van der Linden in een stroomversnelling kwam, nu rond is. Hij is van plan volgend jaar het publiek het betrekken van het nieuwe pand te laten meevieren. Dan zal tevens stil worden gestaan bij het 50-jarig be staan van Baan's Meubelen, dat 17 juni WADDINXVEEN - De gemeente hééft besloten dat de traditionele kerst boomverbranding zal worden gehouden op donderdag 3 januari 1985 op een ter rein langs de Petteplas om 19.30 uur (aan de zijde van de Esdoornlaan). De bomen kunnen op deze dag vanaf 15.30 uur op deze plaats worden ingeleverd. Voor elke 2 ingeleverde bomen wordt een lootje uitgereikt. Hier, langs de Noordringdijk bij ’t Weegje en de meubeltoonzaal van Van Berkesteijn BV, had de gemeente Waddinxveen een bos gedacht danwel een akkerbouwgebied. In ieder geval een plek met meer recreatieve mogelijkhe den. (Foto: Sjaak Noteboom). gekten goede raad Bijkantoren: Kon. Wilhelminaplein 2 - Groensvoorde 14 K Telefoon alle kantoren: 01828-14566 Aan deze verloting zijn weer een aantal prijsjes - in de vorm van waardebonnen - verbonden. De trekking van deze lo ting zal in afwijking van voorgaande ja- ren niet tijdens de verbranding plaats vinden, doch bekend worden gemaakt in het Weekblad voor Waddinxveen van woensdag 9 januari 1985. Voorts zullen enkele waardebonnen beschikbaar wor den gesteld voor degenen die de meeste kerstbomen hebben ingeleverd. WADDINXVEEN - Het door de poli tie en de Radiocontroledienst uit de lucht halen van plaatselijke etherpira- ten hebben de jongens achter Radio Centraal in Waddinxveen doen beslui ten hun voor komende zaterdag en zon dag aangekondigde marathonuitzen ding af te gelasten. Voorlopig wil men eerst de ontwikkelingen afwachten al vorens opnieuw een illegaal gebruik te gaan maken van de FM-band op 100,2 Mhz. Het team van Radio Centraal, dat bij de Rabobank Waddinxveen over de bank rekening 3668 333 513 beschikt, ver klaarde dinsdagmiddag: "Wij hebben besloten na de diverse opsporingsacties in Waddinxveen en omgeving voorlopig niet meer uit te zenden. Dit vanwege de grote kans op inbeslagname van de (du re) apparatuur. De voor dit weekend geplande marathon-uitzending gaat daarom dus niet door. Deze zal worden verplaatst naar een latere datum." Na een nog te realiseren verbouwing zal Baan zich in de tweede helft van 1985 in het nieuwe bedrijfspand vestigen. Het ligt in de bedoeling het nieuwe gebouw langs de Gouwe als showroom en kan toor in gebruik te nemen. De produktie zal in de daarachter gelegen gebouwen worden ondergebracht. Baan's Meubelen is dus een halve eeuw oude meubelfabriek/stoffeerderij waar bankstellen, banken en fauteuils-over wegend in het tijdloze en klassieke gen re - worden vervaardigd. Daarnaast houdt Baan zich bezig met de verkoop en handel in meubelen. Baan's Meube len is deelnemer aan de Stichting Meu- belstad Waddinxveen. Het sluiten van de overeenkomst bete kent voor het gemeentebestuur dat in het Brugcentrum, conform het bestem mingsplan. een fabriek verdwijnt en in plaats daarvan een stuk woningbouw kan worden gerealiseerd tussen raad huis 1 en Gouwe, waardoor de woon functie van het centrumgebied Brug wordt verstrekt. WADDINXVEEN - Het college van Burgemeester en Wethou ders wil dat ten westen van de Noordringdijk - zeg maar tegen over de meubeltoonzalen van Van Berkesteijn BV en ‘t Weeg je - een bos wordt ingericht. Als dat niet kan moet het een ak kerbouwgebied blijven met re creatieve mogelijkheden. In ie der geval mag er in dit Moor drechtse deel van de Zuidplas- polder geen Gouds bedrijfster rein komen. Dat schrijft het college van Burge meester en Wethouders in zijn con- cept-cpmmentaar op het vooront werp streekplan Zuid-Holland Oost, dat de Waddinxveense gemeenteraad vanavond (woensdagavond 19 decem ber) uitgebreid bespreekt. Deze stu- dienota is dit najaar door het provin ciaal bestuur van Zuid-Holland gepu bliceerd om Midden-Holland aan een nieuw streekplan te helpen. Met de aanleg van een bos, danwel het houden van een akkerbouwge bied - waarover het huidige streek plan spreekt - denkt het college de openluchtrecreatie een grotere dienst te bewijzen dan de ontwikkeling van een Gouds bedrijfsterrein, terwijl het bedrijvenpark Coenecoop al op een steenworp afstand ligt. Met een in te richten bos zo vlak bij ‘t Weegje, dat op die manier wordt uitgebreid en ondersteund, meent de gemeente dat de provincie Zuid- Holland kan inspelen op het rijks beleid, zoals dat onder meer tot uit- drukkig komt in het structuurschema openluchtrecreatie Om het nieuwe bosplan verder be spreekbaar te krijgen zal de Waddinx veense vertegenwoordiger in het re creatieschap Reeuwijkse Plassen en omstreken, in welk schap Gouda, Waddinxveen, Reeuwijk en de pro vincie ook de belangen van het ‘t Weegje behartigen, een en ander aan hangig maken. Ook zal er met de pro vincie overleg gevoerd gaan worden. WADDINXVEEN De hervormde predikant ds. J. Maasland heeft een gift van f 3.000,-- gekregen. De helft hiervan werd bestemd voor honge rend Afrika. De nieuwe weg voorkomt een extra kruising van de spoorlijn en maakt in feite noodzakelijke doortrek king van de Dreef in de wijk Zuid plas, achterlangs het scholencom plex naar de Kanaaldijk - ter ont lasting van het drukke kruispunt Sniepweg/Beijerincklaan/Kanaal- dijk - overbodig. Met de nieuwe weg wordt tegelij kertijd een betere aansluiting op het rijkswegnet (Utrecht-Den Haag) verkregen. Het is lang geleden dat er in en bui ten Waddinxveen aan nieuwe doorgaande wegen werd gedacht. Wegen als de dwars door de Bloe- mendaalsepolder lopende rijks weg 3 (Rotterdam-Amsterdam), een belangrijke het Gouwebos doorsnijdende provinciale weg met een nieuwe Gouwebrug en een rondweg achter de Dorpsstraat/ Noordeinde zijn-allang -uit ieders gedachten verdwenen. Het voormalige PSP gemeente raadslid W.L.M. van Breemen heeft zich er in de jaren zeventig wel eens sterk voor gemaakt om de Kanaaldijk ’n nieuwe aansluiting te geven op een weg die achter het sportpark ”de Sniep“ zou moeten lopen om vervolgens op de Dorps straat aan te sluiten. De Juliana van Stolberglaan zou dan minder druk hoeven te zijn, terwijl ’t doorgaan de verkeer Gouda/Boskoop/Leiden niet meer door het centrum van Waddinxveen hoefde. De nieuwe weg tussen Beijerincklaan en Zuid elijke Dwarsweg, zoals die aan de orde komt in de concept-reactie van de gemeente op het provinciale voorontwerp streekplan ZuidHol- land Oost, lijkt een variant daarop. WADDINXVEEN - Baan’s Meubelen van de Zuidkade 13-15‘gaat in de tweede helft van volgend jaar verhuizen naar het (nieuwe) deel van het door Van Schaik en Berghuis Interieurbouw BV wegens verhuizing naar Capelle aan den IJssel te verlaten fabriekspand aan de Zuidkade 114. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft dezer dagen overeenstem ming bereikt over deze belangrijke ruil van fabriekspanden en gronden, waarvoor de contracten vanmorgen (woensdag 19 december) in het ge meentehuis zijn getekend. De gemeenteraad zal worden gevraagd in zijn vergadering van woensdag 30 januari de transactie, die neerkomt op 1,3 miljoen gulden (inclusief een financiële bijdrage aan Baan’s Meubelen) te bekrachtigen. van dit jaar stilzwijgend voorbij is ge gaan. De meubelmakerij, stoffeerderij en toonzaal werd in 1934 gesticht door de in 1971 overleden vader van de huidige eigenaar, de heer T. Baan. Zijn zoon - in Waddinxveen ook bekend als com mandant van de vrijwillige brandweer- nam de zaak al in 1969 over. Op dit mo ment heeft Baan's Meubelen, dat nog altijd een firma is, 20 medewerkers in dienst. 1 AUTOMOBIELBEDRIJF Noordkade 16 Waddinxveen Tel.01828-10170

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1984 | | pagina 1