C. van Leeuwen Gemeente wil 5 veertig jaar zuivelspecialist Werk aan Gouwebrug Middenstand wil Petteplas-braderie mei-expositie Andere grenzen voor huur- en koopwoningen N9 Ook inschrijvingsnormen worden gewijzigd Caravan op Nieuwjaarsdag uitgebrand Film- en video festival Koopavond, kerstboom verbranding, en receptie Vox Jubilans betreurt dood van Feike Asma WADDINXVEEN - De Hervormd ge mengde Zangvereniging Vox Jubilans en jeugdkoor betreuren ten zeerste de voor kerstmis na een lange periode van slechte gezondheid op 72-jarige leeftijd overleden organist Feike Asma. Omdat de befaamde orgelspeler al ziek was kon met hem geen afspraak worden ge maakt voor het bespelen van het brug- kerk-orgel tijdens de kerstzangavond op maandagavond 24 december. Midden-Holland Waddinxveners naar de paus? Gouden penning en oorkonde Nieuwsblad Onafhankelijk Kerstbomen Receptie Insch rij v i ngsn o rmen Op tv Vuurwerk ld >1 •k ALS WIJ HET "HARWA” VAKKUNDIGE VLOERVERWENNERS (zie kabouteradvert.) LET OP: NIEUWE WIJKINDELING REINIGINGSDIENST Wat Gert ook bakt, het is lekker en niet duur. GERTHUIZER HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 Uitsluitend laagbouw: maandag, dinsdag en donderdag. Uitsluitend hoogbouw: vrijdag. Grofvuil: eens per maand op woensdag. da® a Weekblad voor Waddinxveen 40e JAARGANG - Nr. 1906 Op de foto wordt de onderscheiding uitgereikt door de heer C. de Bas. R Het was 1 januari 1945 - midden in de hongerwinter van de Tweede Wereid- De kerstboomverbranding, waarvoor vanaf vanmiddag half vier de bomen in geleverd konden worden, wordt op het terrein langs de Petteplas bij de Es- doomlaan gehouden. Voor elke 2 inge leverde bomen werd een lootje uitge reikt. Aan deze verloting zijn een aantal prijsjes - in de vorm van waardebonnen -verbonden. De trekking van deze loting zal in afwij king van voorgaande jaren niet tijdens de verbranding plaatsvinden, doch be kend worden gemaakt in het Weekblad voor Waddinxveen van woensdag 9 ja nuari 1985. Voorts zullen enkele waar debonnen beschikbaar worden gesteld voor degenen die de meeste kerstbo men hebben ingeleverd. Over het geven van een nieuwe bestem ming aan de rijksbrug nadat het Gouwe aquaduct zou zijn voltooid, hetgeen in 1981 een feit was, is meer dan tien jaar gepraat. Al in 1974 was er vooroverleg eveneens tegenstand van wethouder Kraaijestein. De heer Boere. die een verlaging van bijna de helft teveel vindt, deelt deze visie. Mevrouw Ooster- broek-Waagmeester lichtte toe dat de koopprijs door economische verslechte ring al gedaald is, maar dat het inwo nersaantal hetzelfde blijft, doordat de verkochte woning opnieuw zal worden betrokken. Een koopwoning moet for meel eerst 4 maanden vruchteloos zijn aangeboden alvorens een woonvergun ning aan een koper van buiten Wad dinxveen kan worden verstrekt. met de bij de regionale aangelegenheid betrokken gemeentebesturen van Wad dinxveen en Gouda. Het Waddinxveen- se aandeel in de kosten werd bepaald op 40 procent. DE'V ECHTE BAKKER Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382-Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda Tel. 01820-15132 ’’Ofschoon 1985 alweer drie dagen oud is willen wij u langs deze weg toch nog voor dit nieuwe jaar onze goede wensen overbrengen,aldus het college van Burgemeester en Wethouders in de ge meentelijke rubriek van vandaag in het Weekblad voor Waddinxveen. ”Wij ho pen dat 1985 in alle opzichten een voor spoedig jaar voor u zal worden. Wij zouden het op prijs stellen indien wij u vanavond persoonlijk onze nieuwjaars wensen kunnen overbrengen tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst die gehouden zal worden in de raadszaal van het ge meentehuis van 19.30 tot 21,00 uur. Wanneer u daarvoor in de gelegenheid bent nodigen wij u van harte uit hierbij aanwezig te zijn, Deze uitnodiging is uiteraard ook bedoeld voor vertegen woordigers van het Waddinxveense be- drijfs-en verenigingsleven”. DONDERDAG 3 JANUARI 1985 EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 Wethouder mevrouw Oosterbroek- Waagmeester is evenals de woonruim- te-adviescommissie, waarin de plaatse lijke woningbouwverenigingen zijn ver tegenwoordigd, tegen een voorgestelde verlaging van de duur van inschrijving tot 2 jaar. Niet-Waddinxveners die zich hier vestigen door in dure flats te gaan wonen, komen al snel weer vragen om een goedkopere woning, doordat ze de huidige woning niet meer kunnen beta len. Zo wordt de lijst van de Waddinx veense woningzoekenden steeds groter, zodat het lijkt alsof meer huizen ge bouwd moeten worden met als gevolg een leegstand van dure flats. Met de 3- jaars regeling werkt men dat wat minder in de hand. Het verlagen van de koopprijs van 194.000,- tot 100.000,- ontmoet WADDINXVEEN - Vanavond (don derdag 3 januari) is er in Waddinxveen (de eerste in het nieuwe jaar), is er de jaarlijkse kerstboomverbranding langs de Petteplas (om half acht) en wordt in de raadszaal van het gemeentehuis voor de eerste maal een nieuwjaarsreceptie van het gemeentebestuur sinds meer dan tien jaar voor de inwoners, het be drijfsleven en het verenigingsleven ge houden. WADDINXVEEN - Nog vorig jaar is in opdracht van het provinciaal bestuur van Zuid Holland begonnen met het voor het regionaal verkeer toegankelijk maken van de voormalige rijksbrug over de Gouwe. Aan de westkant, bij de Kanaaldijk/NOordringdijk, is begon nen met het maken van een wegaanslui- ting, waarmee f. 1.360.000,- is ge moeid. In totaal steekt de provincie 9,2 miljoen gulden in het opknappen van de oude Gouwebrug, verbetering van de vaar weg, in grondaankoop en in de aanleg- kosten van de zogeheten kortsluit’ rou te. Die kortsluit route vormt de kortste verbinding tussen Gouwebrugenerzijds en Gouda-Waddinxveen anderzijds. Het rijk draagt 4,4 miljoen gulden in de ze kosten bij. Het verschil tussen die WADDINXVEEN - Zuivelspeci alist C. van Leeuwen (66) heeft op Nieuwjaarsdag de gouden penning met bijbehorende oorkonde van de Kamer van Koophandel en Fabrie ken voor Midden-Holland gekre gen omdat hij 40 jaar in het vak zit. Deze blijken van waardering wer den de jubilaris maandagavond tij dens een feestje in zijn huis aan de Kerkweg-Oost overhandigd door de heer C. de Bas, de voorzitter van de Waddinxveense middenstands- vereniging, die voor mevr. H. van Leeuwen-Bakker een bos bloemen had meegenomen. «T "'JJ WA DD1NXVEEN - De Waddinxveense Middenstandsvereniging gaat na of er in juli rond de Petteplas weer een grote braderie kan worden gehou den. Hiervan was ook sprake in 1983 in het kader van het 750-jarig bestaan van Waddinxveen. Het was toen voor de eerste maal dat de gezamenlijke plaatselijke middenstand zich rond de Petteplass presenteerde. De volgende maand zal het definitieve besluit over de nog te houden Pette- In een landelijke advertentie laten be stuur, dirigent en leden van Vox Jubi lans weten dat Feike Asma met zijn ma jestueus orgelspel de Heere en Heiland diende. De zangvereniging achtte de overledene een zeer gewaardeerd koor- begeleider en organist. ”Een grote mu zikale vriend, die we zulen missen”. Vox Jubilans verzorgde niet alleen kerstconcerten in de Waddinxveense Brugkerk en in De Doelen in Rotter dam, maar was ook op nieuwjaarsdag op de EO-televisie te zien in het pro gramma ’’Loof zijn Naam alom”, dat een half uur duurde. Het koor zong on der leiding van Pieter Stolk een aantal liederen. De regie van het programma was in handen van RPF-Tweede Ka merlid Meindert Leerling. WADDINXVEEN - Het Waddinxveense gemeentebestuur wil rond 5 mei van dit jaar, als in heel ons land er bij stil wordt gestaan dat het dan veertig jaar geleden zal zijn dat Nederland van de Duitse overheersing en bezetting werd bevrijd een herdenkingstentoonstelling houden in de raadzaal van het gemeentehuis. Dit voornemen hadden B. en W. al bekend gemaakt tijdens de behandeling van de gemeentebegroting voor 1985 in november. De herdenkingstentoonstelling zal niet alleen aandacht schenken aan de Tweede Wereldoorlog, maar ook de aandacht vestigen op bestrijding van racisme en fascisme in deze tijd, alsmede aan vrijheid en onderdrukking. Teneinde de belangstelling voor dit idee te peilen en te komen tot de oprich ting van een comité van voorbereiding, wordt op donderdagavond 10 janu ari om acht uur in het gemeentehuis een bijeenkomst belegd. aan. De heer J. Havenaar (PCW) vroeg of het college is afgeweken van de ver ordening, omdat de huur voor de Wad- dinxveners te hoog zou liggen, waard oor leegstand zou ontstaan. VVD-wet- houder mevrouw L. M. Oosterbroek- Waagmeester antwoordde hierop dat daar, waar het om duurdere woningen gaat, deze inderdaad aan niet-Waddinx- veners verhuurd worden ter voorko ming van de leegstand. Op de vraag van mevrouw H. J. Groenendij k-Bernard (CDA) of de verhuurders hun eigen huur mogen berekenen antwoordde de voorzitter, dat de verhuurders zich aan een puntenstelsel moeten houden. Als er een huurwoning vrijkomt, wordt de huur aan de hand hiervan aangepast. GOUDA - Zaterdag 2 en zondag 3 fe bruari wordt in Zaal Kunstmin in Gou da het vierde Film en vidiofestival Mid den-Holland gehouden. Dit festival zou eerst dit najaar al worden gehouden, maar dat kon toen niet doorgaan. Voor de zaterdagavond is een internati onale filmavond geplanned, waarvoor ook amateurfilmers uit Solingen (D) en Brugge (B) zijn uitgenodigd. Zondag 3 februari is de filmwedstrijd, waarin de deelnemers dingen naar de uitverkie zing van de ’’Tien Midden-Holland Fa vorieten”, door een deskundige jury. plas-braderie worden gehouden. Als de plannen doorgaan dan zal het win kelcentrum Brug, dat al zeven maal het brugfestijn organiseerde met vorig jaar een record aantal bezoekers, geen eigen braderie houden, maar mee doen aan het evenement van de afdeling Waddinxveen van het Koninklijk Nederlands Ondernemingsverbond (KNOV), zoals de Waddinxveense Middenstandsvereniging officieel heet. De heer K. Warmenhoven (VVO) plaatste in dit kader de opmerking, dat niet-Waddinxveners met meer punten eerder een woning zouden kunnen krij gen dan Waddinxveners met minder punten. De heer Boere merkte op dat ook hij het eens is met de 3-jaars rege ling, maar dat hij niet met alle stand punten van de voorzitter mee kan gaan. Mevrouw Groenendijk wilde hier eerst met haar fractie over beraden. De heer Havenaar was van mening dat op het formulier voor woningzoekende meer open ruimte moet komen voor het ge ven van een toelichting door woning zoekende. twee bedragen - 4,8 miljoen - komt ten laste van de provinciebegroting. Aanvahkelijk liet het rijk weten voor overdracht van de brug aan de province een forse afkoopsom te willen betalen: 3,4 miljoen gulden. Dat zou gebeuren, omdat het rijk dan af is van het exploita tie en onderhoud van die brug, en ook geen kosten meer draagt voor de bedie ning (brugwachters). Van dat plan is het Rijk nu teruggeko men omdat er een wet sanering wegbe heer in voorbereiding is. Volgens die wet worden bij overdracht van wegen geen afkoopsommen meer betaald; dat geldt ook voor de Gouwebrug. oorlog - toen kaas - en boterhandelaar Cor van Leeuwen de melkhandel van zijn schoonvader J. Bakker overnam. Uit deze melkwinkel groeide de huidige zuivelspeciaalzaak Van Leeuwen, die op dit punt in het Brugcentrum nu 66 jaar is gevestigd. Het bedrijf, dat drie winkelwagens op de weg heeft, omvat nu 160 vierkante meter. Begonnen werd vier decennia geleden met een winkel ruimte van 3x3 meter. In de zuivelspeciaalzaak van de heer Van Leeuwen werkte het hele gezin mee: de echtgenote en de zes kinderen (vijf dochters en èèn zoon). Op de dag precies dat het bedrijf 40 jaar bestond en hun vader en moeder even zo lange tijd dit werk deden hielden de kinderen een feestje met familie, kennissen en de gezamenlijke Waddinxveense melk handel. In dit Gouwedorp zijn acht “melkboeren”, zoals ze vroeger werden genoemd. Had Cor van Leeuwen dus een kaas- en boterhandel, zijn latere echtgenote Ri ka Bakker stond al vanaf haar 13e jaar in de melkzaak van haar vader. De jubi laris was al sinds zijn 19e zelfstandig met kaas en boter in de weer. "In 1945 nam ik er dus melk bij”, vertelde de heer Van Leeuwen. Mijn schoonvader wil de er mee stoppen, mede omdat hij er niet meer tegenop kon steeds midden in de nacht gebeld te worden voor melk en melkproducten, die eigenlijk niet zon der bonnen geleverd konden worden". De Waddinxvener heeft dan wel de pen sioengerechtigde leeftijd bereikt, hij is nog altijd actief bij de zuivelspeciaal zaak betrokken. Hij houdt de boeken bij, vent een paar dagen in de week (evenals zijn 36-jarige zoon Jan. die dagelijks langs de weg zit) en is eigenlijk nog altijd zes dagen in de week in touw. Middenstandsvoorzitter De Bas. die te vens namens de Goudse Kamer van Koophandel sprak, noemde het Wad dinxveense zuivelbedrijf bij de hefbrug -dat in de jaren zeventig ook nog een fi liaal had in het winkelcentrum Groens voorde - een vlag op de gezamenlijke arbeid van de familie Van Leeuwen. De heer en mevrouw Van Leeuwen omsch reef hij als 1 vaklieden en ondernemers. WADDINXVEEN - In Waddinxveen zullen in het kader van de woon- ruimteverordening, waarin wordt geregeld wanneer zonder woonvergun ning een huis kan worden betrokken, de huurprijsgrens worden gewijzigd, evenals de koopgrens. Voorts zullen de inschrijvingsnormen voor woning zoekenden worden veranderd, zo is gebleken uit besprekingen in de raads commissie voor sociale zaken, volksgezondheid en woonruimtebeleid. De gemeenteraad zal hierover echter nog moeten besluiten. Het ligt in de bedoeling om de huur prijsgrens te brengen van 670,- op 600,- per maand. Op wethouder drs. M. Kraaijestein (PvdA) na is het college van B. en W. het hiermee eens. De soci alist wil echter de nieuwe huurprijs grens op 650,- brengen; dat is het ma- ximum-bedrag van de huursubsidieta- bel. De heer M. Boere (PvdA) sloot zich bij de standpunten van ’’zijn” wethouder WADDINXVEEN - Waddinxveen heeft een rustige jaarwisseling achter de rug. Er werd welliswaar volop vuurwerk afgestoken in de woonwij ken - in de ene duidelijk minder dan in de andere - en hier en daar moesten afvalbakken, ver keersborden en ruiten het ontgelden, maar iets ernstigs was er niet aan de hand. Uit gegevens van de rijkspolitie en de vrijwillige brandweer blijkt dat er in de nacht van maandag op dinsdag sprake was van enige loze brandmeldingen in het bejaardencentrum Huize Souburgh aan de Prins Bernhardlaan, het ingooi en van negen ruiten van de protestants- christelijke kleuterschool De Duiventil aan de Staringlaan en het door jongeren op sommige plaatsen in brand steken van oude autobanden en kerstbomen. Overigens ondervonden de Waddinxve ners voorafgaande aan de jaarwisseling wel de nodige last van het afsteken van vuurwerk. De Waddinxvener J. Oort- man (54) van de Beethovenlaan onder vond een ernstige beschadiging van het gehoor tijdens een koopavond in Gou da. Baldadige jongelui gooiden vuur werk tussen het publiek. Hetzelfde - beschadiging van het gehoor - ondervond ook een 46-jarige Wad- dinnxveensé. Het vuurwerk werd door drie onbekende jongelui in haar richting gegooid, terwijl zij de ramen zeemde van haar woning aan de Zuidkade. Het slachtoffer werd opgenomen in het Bleulandziekenhuis in Gouda. De vrouw moet daar minstens tien dagen blijven. Overigens brandde er op Nieuwjaars dag nog wel een caravan uit. Om acht uur ‘s morgens werd de rijkspolitie ge meld dat er nabij het voormalige speel- goedbedrijf van Sliedrecht BV aan de St. Victorstraat een caravan had vlam gevat. Deze als schaftkeet dienst doen de voertuig brandde geheel uit. De oor zaak is vermoedelijk het gebruik van vuurwerk. WADDINXVEEN Ook de rooms katholieke St. Victorparochie in Waddinxveen mag op maandag 13 mei van dit jaar enkele mensen laten gaan naar de mis van paus Paulus de Tweede voor zieken in de Haagse Houtrusthallen. Dat gebeurt in sa menwerking met ‘De Zonnebloem’ en het Rode Kruis. Vicaris-generaal J. Zuidgeest deelde dat mee op de vergadering van de pastorale raad van het bisdom in Delft. De gouden legpenning met oorkonde van de Goudse Kamer van Koophandel voor de heer C. van Leeuwen, die 40 jaar zelfstandig zuivelondernemer was. Mevrouw H. van Leeuwen-Bakker kijkt toe. (Foto: Sjaak Noteboom). f#' LidNBM j-.’ Nrd j AUTOMOBIELBEDRIJF Noordkade 16 Waddinxveen Tel.01828-10170

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1985 | | pagina 1