Schaats- beurs in Zuid Burgemeester is voorstander van Rabobank C3 SGP- en VVD-jeugd voelen voor doodstraf gs speelautomatenhal Raadsleden zijn unaniem aarzelend Slachtoffer vuurwerk wil praten met jongelui Boerenkielbal De Gouweslobbers Hockey schaatsen Kunst schaatsen Stalen Noren WINTER JACKS tourna Cees Antima en z’n show in Huize Souburgh Postzegelbeurs R. /.oeteweij spreekt in koffiebar Jeugdgemeenteraad sprak met officier van justitie Bingo-avond Eerder standpunt Klaverjassen Nieuwe activiteit vandalisme-werkgroep Nieuwsblad Onafhankelijk MASSA-SPORT - 'N: I Hypo-allergene kosmetika Doodstraf Hobbyclub Geheim ALS WIJ HET y - LAAT IJSPRET,PRET BLIJVEN. 1 ’’HARWA” VAKKUNDIGE VLOERVERWENNERS 4 Heeft u verbouwingsplannen in het nieuwe jaar? Of een nieuwe keuken? Komt u eens langs in onze showroom. Wat Gert ook bakt, het is lekker en niet duur. ENORME RESTANT PARTIJ KENNISGEVING ADRESWIJZIGING: G. Visscher, dir. Rabobank, (tijdelijk) adres: Jan Luykenstraat 32, 2741 AZ Waddinxveen, tel.: 01828-10689 AVONDSCHOOL Aannemersbedrijf P. BOUTHOORN Nieuwbouw en verbouw GERTHUIZER VANDALISME voor dumpprijzen!! vanaf 39,— Zolang de voorraad strekt. I Laat r LET OP: NIEUWE WIJKINDELING REINIGINGSDIENST HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 IJ5P^r, *Lijven A Weekblad voor Waddinxveen WOENSDAG 9 JANUARI 1985 40e JAARGANG Nr. 1907 N V s ■y Q r I (zie kabouteradvert.) ENORME VOORRAAD o.a. VIKING, BALLINGRUD, NIJDAM. DE'V' ECHTE BAKKER II n Hoewel het een goed initiatief was om justitie en'politie aan het overleg te la ten deelnemen, bleek echter dat de jeugd- gemeenteraad daardoor veel minder met elkaar discussieerde. Voor al voor de koffiepauze had de bijeen komst meer het karakter van een hoor zitting - jeugdgemeenteraadsleden stel den vragen en maakten opmerkingen die uitgebreid door de volwassenen werden beantwoord - dan een parle ment van jongeren, zoals dat in Wad dinxveen sinds 24 april vorig jaar be staat. Maar later op de avond zou de on derlinge discussie toch toenemen. Burgemeester C.M. van der Linden gaf over burgerwachten als volgt zijn duide lijke mening: Geen burgerwachten, maar burgerklachten. Daarmee gaf hij aan dat particulieren beter terecht kun nen met opmerkingen en of wat zij heb ben waargenomen bij de politie. Q z ALPHENSE Nieuwe cursussen in januari 1985 Computercursus voor beginners en ge vorderden op Commo dore 64 Middenstand. 1 j. Vraag vrijblijvend in lichtingen. Tel. 01720- 22450, na 13.00 uur. Mercuriusweg 6 - Waddinxveen telefoon 01828-18625 Vraag vrijblijvend offerte De schoonheidsspecialiste van RoC is donderdag van 10.00 tot 17.00 uur in onze zaak. Zij zal dan adviezen geven over huidverzorging in het algemeen en meer in het bijzonder over de huid, die problemen geeft ten gevolge van overgevoelig heid. Dit advies is uiteraard gratis! Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382 - Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda Tel. 01820-15132 Snel naar leplaan 81-83 - Waddinxveen Telefoon 01828-19448 Donderdagavond koopavond A HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 Mevrouw Hofman is door vuurwerk bij na voor het leven gehandicapt. Ze lag tot Oudejaarsdag in het ziekenhuis, maar blijft ook nog even onder dokters behandeling voor haar aangetaste ge hoor. De Waddinxveense: ’Waarschijnlijk hebben de drie jongens, die dit vuur werk gegooid hebben, zich nooit gere aliseerd wat ze er mee verwoesten kon den, want ik neem toch wel aan dat ze niet moedwillig iemand ongelukkig wil len maken”. drogisterij parfumerie groensvoorde10 k waddinxveen WADDINXVEEN - De Waddinx veense parodist Cees Ancima (Cees Niemans) en zijn play-back-artiesten treden vrijdagavond 18 januari om half acht op in Huize Souburgh aan de Prins Bernhardlaan. De bejaarden, die deze avond zullen bijwonen, zullen het bij zonder naar hun zin worden gemaakt. Er wordt een leuke show gebracht en er is koffie met gebak. De avond is het gevolg van de vorige maand gehouden play-backwedstrijd in Het Trefpunt. De opbrengst van dit ge beuren was bedoeld om de Waddinx veense ouderen een gezellige avond te bezorgen. Omdat het programma in het Anne Frank-centrum te vol bleek te zijn, wordt deze avond alleen in Huize Souburgh gehouden, maar dan wel met een aantal extra’s. Het optreden van Cees Ancima en zijn medewerkers duurt ongeveer twee uur, zodat uiterlijk half tien de avond zal zijn beëindigd. De WaddinxvenerCees Nie mans vindt het plezierig eens een keer in dit bejaardencentrum een programma te kunnen verzorgen. De discussie werd begonnen door de jongeren zelf, die fractiegewijs zich uit spraken over justitie-onderwerpen als alternatieve straffen, de doodstraf, bur gerlijke ongehoorzaamheid, snelrecht en militaire ongehoorzaamheid. De of ficier van justitie Mr. Lo-Sin-Sjoe gaf aan dat in sommige Amerikaanse staten sprake is van de doodstraf, terwijl crimi naliteit er alleen maar toeneemt, terwijl Nederland zonder doodstraf een lagere criminaliteit heeft. WADDINXVEEN - Het traditionele Boerenkielbal houdt de Waddinxveen se carnavalsvereniging De Gouweslob bers vrijdagavond 11 januari om acht uur in de kantine van de Coöperatieve Tuiniersvereniging Gouda en Omstre ken aan de Bredeweg. Voor niet leden bedraagt de toegangsprijs 12,50. De muziek is in handen van de Rammeljet- ses en The Five Senses. discussie namen deel de raadsleden D. Uitbeijerse (PCW), J.A. Hielema (CDA), H.P. Barth (U‘66),J.B. Bor ger (VVD) en mevrotiw A. Vermeij (PvdA), v.d. Linden. (Foto: dersteuning van de folder en een aan tal affiches, die in de school opge hangen kunnen worden. Uit de folder twee tekstgedeelten: ‘Jan en Piet hebben samen de glad ste glijbaan van de buurt gemaakt. Waar? Op de stoep voor Jan zijn huis. Jan en Piet wonen niet alleen in die buurt. Ook opa Snor en andere men sen wonen daar. Opa Snor had het niet in de gaten, die glijbaan. Hij gleed uit enbrak zijn been’. ‘Even testen! Zou het ijs wel sterk genoeg zijn? Krak! Daar gooit ie mand een steen op het ijs, er volgt nog een steen en nog één, en nog één. Toen het ijs echt sterk genoeg was kon men er niet op schaatsen. Jam mer hè. Zo zie je maar: ‘We-zijn-niet- alleen-op-de-wereld’. Jammer, die stenen.’ Het unaniem aarzelende standpunt van de Waddinxveense gemeente raadsleden wijkt overigens niet af van hun eerder geuite opvattingen toen een speelautomatenhal bij cafetaria ‘t Kleyntje in discussie was. Ook toen was er bij burgemeester Van der Linden sprake van een posi tieve houding, al werd die niet door gezet. Inmiddels staan er in diverse horecagelegenheden wel diverse speelautomaten. Laatst kreeg voor het hebben van zo’n apparaat ook ca fetaria A. Vork aan de Kerkweg-Oost toestemming. v-. Zr: De exploitatie van een speelauto matenhal was vorige maand zelfs aanleiding voor een besloten verga dering van de raadscommissie voor de ruimtelijke ordening en de woning- WADDINXVEEN - In café Sport aan de Kerkstraat wordt vanavond (woensdag 9 januari) weer een post zegelbeurs gehouden. Begonnen wordt om acht uur. Voor iedere post- zegelliefhebber is er een surprise. Het voor ‘Laat ijspret pret blijven’ ontwikkelde pakket omvat de fol der ‘Hoi, er ligt sneeuw’ om op school uit te delen en met de jonge ren uit de eerste tot en met de zesde klas te bespreken, een voorleesver haaltje voor de leerkrachten ten be hoeve van de meisjes en jongens in de klassen 1 tot en met 3 en ter on- bouw. In die vergadering peilde bur gemeester Van der Linden zorgvuldig de mening van de leden. Daaruit bleek dat de raadscommissie unaniem aarzelend staat tegenover het verlenen van toestemming voor de exploratie van eeri speelautoma tenhal, een zaak die onder de verant woordelijkheid van de Waddinxveen se eerste burger valt. Aan de besloten WADDINXVEEN - Mevrouw A.M. Hofman(46) van de Zuidkade. die tien dagen wegens ernstige gehoorsbescha- diging in het Goudse Bleulandzieken- huis heeft gelegen omdat drie jongens haar tijdens het ramen zemen met vuur werk belaagden, heeft een beroep ged aan op deze jongeren om met haar te komen praten. ”Ik zou wel eens met ze willen praten over hetgeen ze aangericht hebben al dus mevrouw Hofman. "Niet uit wraak zucht of zoiets, maar 1 om ze tot naden ken te stemmen voordat ze nog tot meer riskante ondernemingen over zouden gaan. Ik ben benieuwd.”. WADDINXVEEN - In de Hervormde koffiebar De Schaapskooi in het Anker aan de Nesse spreekt vrijdagavond 11 januari de Waddinxvener R. Zoeterwe- ij over het onderwerp Vriendschap. Ie dereen is welkom vanaf kwart voor tcht. Uitsluitend laagbouw: maandag, dinsdag en donderdag. Uitsluitend hoogbouw: vrijdag. Grofvuil: eens per maand op woensdag. moet worden gedragen en dat de zwaar te daarvan niet als voorbeeld voor de ■maatschappij moet dienen.” Voor de VVD formuleerde Sandra 'Wientjes het zo: "Door de doodstraf zijn de meningen verdeeld en we wilden ons wat dat betreft dan ook opsplitsen. Het deel wat tegen de doodstraf is heeft een ethisch bezwaar, het is onherstel baar (niet voor 100% te bewijzen) en het lost niks op. Het deel wat voor de doodstraf is baseert dit op de vergelding en bescherming van de samenleving te gen herhaling van het gepleegde feit.” D WADDINXVEEN - De Waddinxveense jeugdgemeenteraad heeft dins dagavond in de raadszaal van het gemeentehuis een bijzondere vergade ring gehouden. Voor de bespreking van het onderwerp ’’justitie’1 had de als voorzitter optredende burgemeester C.M. van der Linden namelijk de nieuwe Rotterdamse officier van justitie mr. C. Lo-Sin-Sjoe uitgenodigd, terwijl ook de aanwezige adjudant M.W. Blom van de Waddinxveense rijkspolitie werd gevraagd aan de besprekingen deel te nemen. Van de jeugdgemeenteraadcommissie voerden aanvankelijk het woord Rob Sikking (PvdA), Sandra Wientjes (VVD), Rob Hielema (CDA) en Pieter Bos (SGP/HKV/RPF). Een hard stand punt over de doodstraf nam met name de jeugdfractie van de SGP/HKV/RPF in. Pieter Bos pleitte zelfs voor een zeer be perkte herinvoering van de doodstraf. Letterlijk zei hij: ’’Mensen die openlijk (vergissingen zijn dus onmogelijk) an dere mensen vermoorden zoals bijvoor beeld terroristen, gijzelaars en bank overvallers verdienen de doodstraf. Wij pleiten dus om een zeer beperkte invoe ring van de doodstraf. Naar aanleiding van die invoering kan bezien worden of er inderdaad een preventieve werking vanuit gaat, zo ja dan lijkt het raadzaam om op een ruimere toepassing over te gaan om hiermee levens van mensen te redden.” Voor het CDA betoogde Rob Hielema kort en krachtig: ”De CDA-fractie is, mede gezien haar christelijke grond slag, tegen de doodstraf. Wij wijzen de doodstraf af omdat deze onherroepelijk is. De verdachte heeft geen mogelijk heid meer om tot berouw tegenover God en de medemens te komen.” Ook de PvdA stelde zich op datzelfde standpunt. Rob Sikking: "Om humani taire redenen vinden wij dat lijfstraffen als de doodstraf en martelingen niet en nooit te accepteren zijn. Een gevange nisstraf van tientallen jaren sluit de da der uit van de maatschappij, waarbij na terugkeer daarin als gevolg van het strafblad, de hogere leeftjd en de psy chologische gevolgen, de dader genoeg gestraft zal zijn voor het gehele verdere leven. Men moet niet uit het oog verlie zen dat een straf door de dader zelf WADDINXVEEN - In het wijkgebouw Zuid aan de St. Victorstraat wordt op initiatief van de gemeentelijke wijkcom missie op donderdag 10 januari van half zes tot half zeven ‘s avonds een schaatsbeurs ge houden. Een ieder die te kleine of te grote schaatsen heeft kan ko men kijken of er een paar pas sende schaatsen aanwezig zijn. Men mag zelf de prijs bepalen en daarover overeenstemming te krijgen. Bij aanhoudende vorst is er op maandag 14 janu ari weer een schaatsbeurs, maar dan van 20.00 tot 21.00 uur. In het wijkgebouw Zuid is er komende maandagmiddag van 15.30-16.45 uur een hobby club voor jongens van klas 4, 5 en 6. De Rotterdamse officier van justitie mr. C. Lo-Sin-Sjoe zorgde voor een primeur door met een jeugdgemeente raad in een openbare vergadering in discussie te treden. Rechts naast hem burgemeester C. M Sjaak Noteboom). Overigens bleek uit die bespreking wel dat de exploitatie van een speel automatenhal in het pand Kerkweg- West 7 in strijd is met het geldende bestemmingsplan Dorpstraat, zodat vrijstelling dient te worden gegeven. Hoewel burgemeester Van der Lin- derfNieeft toegezegd dat hij de me ning van de raadscommissie in de besluitvorming zal betrekken schijnt hij er een voorstander van te blijven om de heer De Kleyn de gevraagde vergunning te verlenen. Hij heeft dinsdagmiddag laten weten dat bin nen een paar weken de beslissing valt. WA'DINXVEEN - Vrijdagavond 11 januari om negen uur is er weer de maandelijkse bingoavond in buurtcen trum "de Boog” aan de C. Huygenslaan 2. De zaal is om 20.30 uur open. Er zijn leuke prijzen te winnen en consumpties zijn tegen redelijke prijzen te koop. Om alvast te noteren. De volgende bingo- avonden zijn 8 februari, 8 maart en 12 april. WADDINXVEENAan het Raadhuisplein wordt erover gedacht om de. Waddinxvener J.H. de Kleyn toestemming te verlenen voor het exploiteren van een speelautomatenhal in de leegstaande wo ning Kerkweg-West 7. De eigenaar van cafetaria ‘t Kleyntje aan de Zuidkade, die eerst tevergeefs probeerde dit eethuisje met die apparaten uit te breiden, heeft de burgemeester nu officieel om de benodigde vergunning gevraagd. Het betreffende pand in het Dorp- straatgebied is vrijstaand. De bijbeho rende tuin kan voor stallingsdoelein- den worden ingericht, zodat gepar keerde fietsen en bromfietsen niet voor overlast behoeven te zorgen. Toch is men in het gemeentehuis wel wat voorzichtig over deze aan gelegenheid. In de raadscommissie voor de ruimtelijke ordening en de woningbouw wilde burgemeester C.M. van der Linden bijvoorbeeld niet ingaan op concrete vragen van het Weekblad voor Waddinxveen over dit onderwerp. WADDINXVEEN - In het Anne Frank-centrum aan het Jan van Bij- nenpad is er prijs klaverjassen voor alle ouderen op maandagavond 14 januari om zeven uur. Er zijn mooie prijzen. De deelnamekosten bedragen een rijksdaalder. Laat ijspret pret blijven WADDINXVEEN - De plaatselijke werkgroep jongerengedrag, waarin politiemensen en leerkrachten zitting nebben, heeft voor de leerlingen van de Waddinxveense scholen de activiteit ‘Laat ijspret pret blijven’ ontwikkeld in het kader van het al een paar jaar lo pende project ‘Gezond gedrag op straat’. Met het wijzen van de Waddinxveen se jeugd op verschillende vormen van sociaal gedrag onder winterse om standigheden is nu gestart omdat ijs en sneeuw aan de orde van de dag zijn en deze week ook de scholen na de kerstvakantie weer zijn begonnen. De werkgroep verwacht dat hun actu ele aanpak zowel de leerlingen als hun onderwijzers (essen) zal aanspre ken. i van ning Kerkweg-West 7. De eigenaar apparaten uit te breiden, AUTOMOBIELBEDRIJF Noordkade 16 Waddinxveen Tel.01828-10170

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1985 | | pagina 1