BAANT WEG Victorkerk moet in restauratie P BOOTS MASSA-SPORT GEZIEN BIJ HOOFTMAN sa. Toren van St. DOOR GOUWE hemslöjd k \o SLEEPBOOT Burgemeester breekt met zijn vaste wekelijkse spreekuren Steeds vaker moesten de spreekuren worden afgelast W-HAG OORT I Voortaan elke eerste vrijdagmorgen van de maand in raadhuis Het Weekblad feliciteert Overschot aan bedrijfs terreinen Echtpaar Tijsterman trekt aandacht drs. M.A. Konings A Al Huisvlijt- expositie is gratis toegankelijk WADDINXVEEN De donderdag morgen 17 januari om tien uur door burgemeester C.M. van der Linden officieel te openen huisvlijttentoon- stelling voor ouderen in het Anne Frank-centrum is gratis toegankelijk. De openingstijden zijn donderdag 17 januari van 10.00-12.00 uur van 14.30-16.30 en van 19.00-20.30 uur en vrijdag 18 januari van 10.00- 12.00 en van 14.30-16.30’uur. In de toneelzaal van het AF-cêntrum zullen allerlei produkten van de meest uit eenlopende aard worden getoond. Volgens de organiserende werkgroep is het beslist de moeite waard de ar tikelen te komen bezichtigen. Tus sendoor zullen er demonstraties zijn. Nieuwsblad Onafhankelijk nu 8.50 nu 9.50 Functie go ga ALS WIJ HET n KOMEN ERAAN. ’’HARWA” VAKKUNDIGE VLOERVERWENNERS I Heeft u verbouwingsplannen in het nieuwe jaar? Of een nieuwe keuken? Komt u eens langs in onze showroom. Vermijd de koude nachten met deze fantastische elektrische deken. In een 1-persoons uitv. en KEMA-keur. Nu slechts Wat Gert ook bakt, het is lekker en niet duur. HOOFTMAN AUTOBEDRIJF B.V. Voorofscheweg 7 (zijde 6). Telefoon 01727-5944. BOSKOOP LET OP: NIEUWE WlJKINDELING REINIGINGSDIENST BEL VRIJDAG 18 JANUARI VANAF 9.00 UUR SNEL NAAR IEPLAAN 81-83 - WADDINXVEEN TELEFOON 01828 19448 DONDERDAGAVOND KOOPAVOND Aannemersbedrijf P. BOUTHOORN Nieuwbouw en verbouw HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 GERT HUIZER OPRUIMING TWEED ANNY geschikt voor naald 6, van f 14,95 DE MOON B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 Onderzoekje GOUWESTRAAT 20 - BOSKOOP - TEL. 01727-7388 OVERSLAG 1 RUIME PARKEERGELEGENHEID SPORTGAREN FILDÉCOSSEKATOEN Pk Muziek verzorgd door gitarist GENE TRAVIS De Florida Bar - .1 weekblad voor Waddinxveen WOENSDAG 16 JANUARI 1985 40e JAARGANG Nr. 1908 •I» SS N PRIJS- EN UITVOERINGSWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. 1 (zie kabouteradvert.) Toch moet gezegd worden dat de weke lijkse spreekuren van de leden van het college van Burgemeester en Wethou- II 1.1 Uitsluitend laagbouw: maandag, dinsdag en donderdag. Uitsluitend hoogbouw: vrijdag. Grofvuil: eens per maand op woensdag. Verder 10% korting op de dikke ijsiandse iopi, geschikt voor naald 6, 7 ALPHENSE AVONDSCHOOL Nieuwe cursussen in januari 1985 Computercursus voor beginners en ge vorderden op Commo dore 64 Middenstand. 1 j. Vraag vrijblijvend in lichtingen. Tel. 01720- 22450, na 13.00 uur. Mercuriusweg 6 - Waddinxveen telefoon 01828-18625 Vraag vrijblijvend offerte Zuidkade11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382 - Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda Tel. 01820-15132 CO co LidNBM vele ijs, zoals de foto van Sjaak Note- boom laat zien, een weg te banen. Hoe onbetrouwbaar het ijs in de Gouwe ook is toch proberen jongeren zich daarop te begeven. De brugwachters van de hefbrug over de Gouwe waar schuwen dan wel de rijkspolitie, maar veel helpen doet het niet. Iedereen zou toch moeten weten dat het lopen op dit ijs levensgevaarlijk is, terwijl van schaatsen natuurlijk helemaal geen sprake kan zijn. In heel Nederland ligt op dit moment 17.000 hectare van deze terreinen kaal en verlaten op bedrijvigheid te wach ten. Dat is tweeënhalf keer de opper vlakte van de gemeente Den Haag. Ge zien het tempo van de bedrijfsvestiging de afgelopen jaren is de huidige voor raad voldoende tot na de eeuwwisse ling.. HOOFDREDACTEUR: EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 WADDINXVEEN Aan de Erasmus- universiteit in Rotterdam is geslaagd voor zijn doctoraal examen economie Marcus A. Konings uit Waddinxveen. WADDINXVEEN - De Waddinx- veense deelnemers aan de zevende editie van de rally Parijs-Dakar, Kees en Mieke Tijsterman van de Tweede Bloksweg, doen iedereen verbazen. De privérijders in hun met reclamestiekers volgeplakte Mercedes G zijn deze week opge rukt naar een 22e plaats in het klas sement. De Waddinxveners stonden begin deze week slechts op 17 uur achter stand op nummer één van deze woestijnrally met twee weken gele den nog 651 deelnemers aan de start, die volgens verslaggevers ter plaatse de geschiedenis zal ingaan als de zwaarste. Er is nog een kleine week te rijden, waaronder het bij zonder zware traject in Mauretanië tussen Nema en Kiffa. Over de rally, schreef De Telegraaf dinsdag: "Voordat de zo langza merhand dodelijk vermoeide meu te aan de monsterrally van Niger naar Mali begon, een traject met een opeenvolging van uitgedroog de geulen, zandmeren en diepe kui len, sommige zelfs zo diep dat de wagens regelmatig aan het gezicht onttrokken werden, stelde Thierry Sabine, de organisator van het gro te avontuur door Afrika, dat alle vermisten waren teruggevonden. Temidden van een tweetal klasse- mentsritten moest ook nog de rivier de Niger overgestoken worden. Op de sportpagina van dit Week blad voor Waddinxveen meer nieuws over de Waddinxveense eerstejaars deelnemers Kees en Mieke Tijsterman van de Tweede Bloksweg, die elke week hun ver haal doorbellen aan het Algemeen Dagblad, ders van groot belang zijn. De bevol king weet dan namelijk precies wanneer de burgemeester en de wethouders te .spreken zijn. Dit werkt ongetwijfeld drempelverlagend, want hoewel men alle leden van het gemeentebestuur te lefonisch en persoonlijk kan benade ren, functioneert een spreekuur wel licht beter voor die mensen die dat niet zo gemakkelijk doen. Oud-burgemeester mr. A G. Smallen- broek is destijds met het instellen van een spreekuur begonnen. Zijn opvolger C.M. van der Linden en de wethouders hebben dit initiatief voortgezet. Elke week wordt er in de gemeentelijke ru briek in het Weekblad voor Waddinx veen gemeld hoe het zit met de spreek uren van het college van Ben W. Zoals bekend houden de wethouders Van De toren van de rooms-katholieke St. Victorkerk aan de Zuidkade moet worden gerestaureerd. (Foto: Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN -Tot dinsdagavond werd er in de Gouwe, ondanks steeds zwaarder wordende ijsgang, nog geva ren. Van vrachtvaart is overigens nau welijks meer sprake. Het gaat nog slechts om enkele tankschepen. Ook de binnenvaart in de Gouwestreek ligt na genoeg stil. Een paar maal werden achter elkaar va rende binnenvaartschepen voorafge gaan door een als ijsbreker uitgeruste sleepboot. Die probeerde zich door het WADDINXVEEN/DEN HAAG Terwijl in het bedrijvenpark Coene- coop nog geen snipper grond is verkocht komt uit Den Haag het bericht dat Ne-, derland kampt met een fors overschot aan bedrijfsterreinen. Coenecoop, waarvoor het bouwrijp maken op 25 mei vorig jaar met vuurwerk van start ging, omvat 23 hectare en kost 135,- per vierkante meter. Met de verkoop hebben de opdrachtgevers Centraal Be heer (Apeldoorn) en de gemeente Wad dinxveen de Hopman-Groep BV (Zoe- termeer) en Jones Lang Wootton (Rot terdam) belast. Schie en Kraaijestein (hoewel de PvdA- wethouder in 1983 wel ruim 3 maanden een spreekuur op donderdagmorgen hield) hun. spreekuren na afspraak. S’ O Dit blijkt uit een gisteren gepubliceerd rapport van de Rijksplanologische Dienst (RPD) over bedrijfsterreinen in de periode van 1978 tot 1983. De be langrijkste oorzak van de leegstand is dat de overheid die de terreinen bou- wijp maakt, uitgaat van achterhaalde ramingen van de behoefte aan bedrijf sterreinen. Tegen de tijd dat een ge meente een terrein geschikt heeft ge maakt voor vestiging van bedrijven, blijkt de vraag ernaar vaak al weer ver dwenen. De spreekuurwijziging van de Wad dinxveense eerste burger is gekomen omdat steeds vaker bleek dat Dit weke lijkse en vaste ontmoetingspunt met de bevolking steeds slechter functioneer de. Door toenemend tijdgebrek moest hij namelijk telkens weer aankondigen op de vaste tijdstippen niet beschikbaar te kunnen zijn. Het aantal keren dat gemeld moest wor den "spreekuur gaat niet door" nam dan ook jaarlijks fors toe. Deze tendens is overigens ook te bespeuren in het spreekuur van VVD-wethouder me vrouw L.M. Oosterbroek-Waagmees- ter. Ook zij laat in toenemende mate verstek gaan. Uit een door het Weekblad voor Wad dinxveen ingesteld onderzoekje blijkt dat alleen vorig jaar al onze eerste bur ger zijn -spreekuur op vrijdagmorgen tussen tien tien en elf uur 36 keer niet heeft laten doorgaan en slechts 16 keer wel. In 1983 ging het spreekuur 28 keer niet door en 24 keer wel. In 1984, toen de burgemeester vrij vlot na zijn instal latie met zijn spreekuur begon, was er 18 keer geen spreekuur en 32 keer wel. Voor VVD-wethouder mevrouw Öös- terbroek-Waagmeester liggen deze cij fers veel gunstiger. De liberale blijkt in het laten doorgaan van haar spreekuur wat standvastiger te zijn. Zij hield in 1984 30 maal spreekuur en 22 maal niet, in 1983 37 maal wel en 15 keer niet en in 1982 39 maal wel en 13 maal niet. Ook uit deze cijfers blijkt dat het elk jaar slechter wordt. Kennelijk is de neiging zeer groot om tot afgelasting van het wekelijkse spreekuur te geraken. Tot begin deze week was de Gouwe nog steeds bevaarbaar. Hier een ijs breker met daarachter een sliert binnenvaartschepen. (Foto: Sjaak Note- boom). (V4 ECHTE H BAKKER jE-1- TTT® WADDINXVEEN - Burgemeester C.M. van der Linden heeft gebroken met zijn wekelijks spreekuur op vrijdagmorgen in het gemeentehuis van tien tot twaalf uur. In een mededeling aan de Waddinxveense bevolking laat hij deze week weten voortaan elke eerste vrijdagmorgen van de maand voor de inwoners te spreken te zijn. Wethouder mevrouw L.M. Oosterbroek-Waagmeester (VVD) blijft in het nieuwe jaar gewoon doorgaan met haar spreekuren op vrijdagmorgen, terwijl de wethouders P.F.J. van Schie (CDA) en drs. M. Kraaijestein (PvdA) na afspraak voor iedereen klaar willen zitten. WADDINXVEEN - Na de dubbele restauratie van de hervormde Brug- kerk aan de Kerkweg-Oost en de dichterbij komende restauratie van de Remonstrantse Kerk aan de Zuid kade vraagt ook de kerktoren van de 105 jaar oude rooms-katholieke St. Victorkerk aan de Zuidkade om een ingrijpende opknapbeurt. In het kader van de kerkelijke geld inzamelingsactie ‘Kerkbalans ‘84’, die in deze weken onder het motto ‘Le vensbelang’ wordt gehouden, heeft de St. Victorparochie de parochi anen al gewezen op de financiële con sequenties van de opknapbeurt van de toren van de op 27 oktober 1880 ingewijde kerk in Waddinxveen-Zuid. De kosten voor de restauratie aan de toren van de Victorkerk, inclusief de glas-in-lood-ramen en de wijzerpla ten, gaan circa f 150.000,-- tot f 175.000,- bedragen. geschikt voor naald 5, van f 11,95 geschikt voor naald 3, O Qf» van f 5,50 nu O>Ov AUTOMOBIELBEDRIJF Noordkade 16 Waddinxveen Tel.01828-10170 Gezellig voor iedereen elke vrijdagavond van 21.00-02.00 uur

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1985 | | pagina 1