Klachten over storend MOON BOOTS MASSASPORT GOKHAL VERONTRUST I’ n KRIP GEZIEN BIJ HOOFTMAN 21PS AAN'S m OMWONENDEN rondhangende jongeren Geld van servies terug ”Wij blijven bereikbaar” Raad bespreekt ruiling P. Baan GEMEENTERAAD Politie gaat indringend optreden in winkelcentra f//TE GEK OM TE LATEN LOPEN! Burgemeester en wethouder: Nieuwsblad Onafhankelijk DANSAVOND BOSKOOP Besloten A. Boonstoppel jr. Bvl Winkelmis drijven Verschraling 4 hS^ TELEFOON 01828-19448 - WADDINXVEEN arwa apijtservice ALS WIJ HET Heeft u verbouwingsplannen in het nieuwe jaar? Of een nieuwe keuken? Komt u eens langs in onze showroom. HOOFTMAN AUTOBEDRIJF B.V. Voorofscheweg 7 (zijde 6). Telefoon 01727-5944. BOSKOOP Wat Gert ook bakt, het is lekker en niet duur. ZE ZIJN ER ECHT!!! RECHTSTREEKS UIT AMERIKA, ENORME PARTIJ ALLE MATEN-VERSCHILLENDE KLEUREN ALLÉÉN BIJ n ii i,i n ii Woensdag 30 januari, raadzaal gemeentehuis, 19.30 uur. A.S. ZONDAG 27 JANUARI 20.30 UUR INDE ROZENBURCHT MARTIN VISSER LET OP!!! NIEUW ADRES NESSE 44 Aannemersbedrijf P. BOUTHOORN Nieuwbouw en verbouw HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 GERTHUIZER 9-HAGOORT Wij wisten de hand te leggen op een magnifieke sortering TOP-LP's boonstoppel b.v. SHOWROOM W 1 r Ol [Pf Weekblad voor Waddinxveen WOENSDAG 23 JANUARI 1985 40e JAARGANG Nr. 1909 gen van de maand in het gemeentehuis spreekuur zou houden tus- PRIJS- EN UITVOERINGSWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. MITSUBISHI AUTOMOBIELBEDRIJF AUTOBEDRIJF s DEALER VOOR WADDINXVEEN e.o. PvdA-fractievoorzitter M. Boere waar schuwde voor een heksenjacht op jon gelui, die in winkelcentra staan te klet- Q Deze wens wordt door iedereen dage lijks meermalen gebruikt, maar als me nigeen dan zijn ’’gedekte” tafel ziet, moet welhaast de eetlust hem ontgaan, want bij veel gezinnen is het servies de sluitpost van de begroting. In de prak tijk blijkt dat veel mensen een koelkast, DEALER VOOR WADDINXVEEN e.o. vorige week ren van aanleiding CDA-fractievoorzitter drs. G. Blom stelde dat de werkgroep Jongerenge drag zich alleen tot de schoolgaande jeugd heeft kunnen richten. Voor hem is het de vraag hoe alle Waddinxveense jongeren het beste en met goede resul taten bereikt zouden kunnen worden. Oranjelaan 21 Waddinxveen Tel. 01828-12344 Mercuriusweg 6 - Waddinxveen telefoon 01828-18625 Vraag vrijblijvend offerte Noordkade 18 Waddinxveen Tel. 01828-19285 Jan Dorrekenskade-0.40 2741 HW Waddinxveen Tel. 01828-16119 Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382-Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda Tel. 01820-15132 CO GOUWESTRAAT 20 BOSKOOP TEL. 01727-7388 OVERSLAG 1 RUIME PARKEERGELEGENHEID ZATERDAG GEOPEND VAN 9.00 TOT 16.00 UUR DOORLOPEND PEUGEOT HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG I’EULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 vloerbedekking en kleding gemakkelij ker vernieuwen dan een servies. Menig consument leeft in de veronder stelling, dat men alléén een goed ver zorgde tafel kan creëren met uitsluitend dure serviezen. Niets is echter minder waar dan dit. Ook voor de doorsnee huishoudportemonnee is een mooi ser vies te koop. Voor de dagelijkse voe ding wordt toch altijd nog een flink bud get van het salaris besteed, om niet al léén op hoogtijdagen van een sfeervol gedekte tafel smakelijk te eten. "HARWA” VAKKUNDIGE VLOER VERWENNERS Adviseur en leverancier voor vloerbedekkingen en gordijnen in WONING enOBJEKT Zie ook onze stand in Bouwvoorlichting, Staringlaan 6 BA A N S Meubelen Waddinxveen WADDINXVEEN - De heer en me vrouw M.J. Blok van de Vijverlaan 14 hebben het geld terug gekregen van het servies dat ze vorig najaar kochten bij Janine Vis in het winkelcentrum 'de Passage’. Ze bleken de winnaars te zijn van de door Ter Steege Collection Ser viezen gehouden landelijke campagne. Hierop haakte Janine Vis in door het houden van een serviezenshow in Party Home. In de Passagewinkel feliciteerde medewerkster Carla het echtpaar Blok met hun prijs. kennen dat het artikel op de voorpa gina van deze krant ten onrechte de indruk had gewekt dat door een an dere frequentie van het spreekuur van de burgemeester en het in voor komende gevallen moeten afgelasten van spreekuren de bereikbaarheid van de Waddinxveense dagelijkse bestuur ders zou zijn verminderd. Dat is niet het geval. Integendeel, zo wel de burgemeester als de VVD-wet- houder kunnen door iedereen gebeld worden voor een afspraak buiten de al dan niet afgelaste spreekuren om. Bovendien vond men het aantal ge publiceerde afgelastingen geflatteerd overkomen, omdat ook ziekte, va kantie en feestdagen er bij waren be trokken. WADDINXVEEN - Bewoners rond om het lege en te koop staande winkel woonhuis Kerkweg-West 7, waarvoor plannen bestaan om de Waddinxvener J.H. Kleyn van cafetaria’t Kleyntjeaan de Zuidkade er een speelautomatenhal te kunnen vestigen, hebben het ge meentebestuur aangeklampt om hen geen overlast te bezorgen. Ze hebben hun bezwaren verwoord in een vorige week woensdag verstuurde brief. Naar aanleiding van de brief van de ver ontruste bewoners zei CDA-fractie voorzitter drs. G. Blom in de dinsdag avond gehouden vergadering van de raadscommissie voor algemeen be- stuurlijke zaken de eventuele vestiging van een speelautomatenhal, gezien de wettelijke-, politie- en planologische aspecten, van alle kanten te willen be kijken. Hij bepleitte dan ook een be spreking van deze zaak in de raadscom missie voor algemeen bestuurlijke za ken. Tot op dit moment is over de vestiging van een particuliere speelautomatenhal alleen gesproken in een besloten verga dering van de raadscommissie voor ruimtelijk ordening en woningbouw. Zoals het Weekblad voor Waddinxveen twee weken geleden berichtte bleek uit die besloten bespreking dat de gemeen teraad unaniem aarzelend staat tegen over het verlenen van toestemming voor de exploitatie van zo’n gokhal, waarvoor een wijziging van het bestem mingsplan Dorpstraat nodig is, evenals een vergunning van burgemeester C.M. van der Linden vanwege de Wet op de Kansspelen. Vooralsnog staat Waddinxveens eerste burger een zorgvuldige procedure voor ogen, al heeft hij niet ontkend persoon lijk van mening te zijn dat de plannen voor de vestiging van een speelautoma tenhal ook in Waddinxveen niet zullen zijn tegen te houden. Hij kiest derhalve voor een wat dit betreft in de hand hou den van die ontwikkeling, daarbij alle aspecten als overlast, politietoezicht en verslaving bij jongeren betrekkend. WADDINXVEEN - Er komt vanuit de winkelcentra in Waddinxveen een toenemend aantal klachten over storend rondhangende jongeren. Het col lege van Burgemeester en wethouders heeft zich dinsdag beziggehouden met dit probleem. Behalve dat de rijkspolitie in voorkomende gevallen de jongelui indringend zal gaan vragen ’’door te stromen” bij overlast, probe ren B. en W. er’ook op een andere manier wat aan te doen. In de dinsdagavond gehouden vergade ring van de raadscommissie vor alge meen bestuurlijke zakken is afgespro ken dat de vorig jaar opgerichte ge meentelijke commissie voorsociaal-cul- tureel werk zich eens over dit jongeren gedrag zou moeten gaan buigen. Bo vendien staat met een vaste kracht een nieuwe opzet van het jongerenwerk in het voormalige gemaal aan de Kanaal dijk voor de deur, zodat de oudere jeugd weer een vast onderdak kan krij gen. De heer J. Havenaar (PCW) bracht nog in het midden dat de werkgroep Jonge rengedrag zich door gebrek aan belang stelling bij de middenstand een punt heeft moeten zetten achter het project ter voorkoming van winkelmisdrijven. Met VVD-fractievoorzitter K.W.Th. van Soest kon hij zich vinden in een bre de aanpak van het vraagstuk van de rondhangende jeugd, zodat het niet al leen beperkt blijft tot optreden van de rijkspolitie. WADDINXVEEN Burgemeester C.M. van der Linden en wethouder mevrouw L.M. Oosterbroek-Waagmeester (VVD) heb ben het niet leuk gevonden dat het Weekblad voor Waddinxveen een eigen onderzoekje publiceerde over het functione- de wekelijkse spreekuren van beiden. Dit gebeurde naar j van de mededeling van Waddinxveens eerste burger dat hij voortaan niet meer elke week, maar op elke eerste vrijdagmor- sen. Er moet naar zijn oordeel duidelijk sprake zijn van overlast. Toch noemde hij de gedachte aanpak symptoombe strijding, omdat het beantwoorden van de vraag over het waarom van dit sto rend rondhangen belangrijker is. Poli- tie-optreden en praten in commissies betitelde hij als het plakken van pleis ters. Volgens hem heeft het jongerenge drag alles te maken met de maatschap pij van vandaag. Wethouder mevrouw L.M. Ooster broek-Waagmeester (VVD) stelde nuchter vast dat de jeugd kennelijk tijd genoeg heeft om in winkelcentra te kun nen rondhangen. Zij wilde dat de jonge ren niet kwalijk nemen, maar meende dat niets doen mede mogelijk wordt ge maakt omdat in ieders eérste levensbe hoeften altijd nog wordt voorzien. Het jongerengedrag in winkelcentra werd in de raadscommissie voor alge meen bestuurlijke zaken ter.sprake ge bracht door burgemeester C.M. van der Linden. Ter bespreking op tafel lag na melijk het rapport van de uit politie mensen. onderwijskrachten en gemeen teambtenaren samengestelde werk groep Jongerengedrag van december 1984. De verveling bij de jeugd komt hierin ter sprake, maar inhoudelijk worden er geen suggesties gedaan om hier veran dering in aan te brengen, zij het dat al leen wordt geopperd de jeugdgemeen- teraad hierover eens te laten beraadsla gen^ Niettemin vond PvdA-fractievoorzit ter M. Boere in de krantenpublikatie aanleiding te spreken van een stukje verschraling nu burgemeester Van der Linden voortaan één keer in de maand spreekuur voor de bevolking gaat houden. Hij was geschrokken van het aantal afgelastingen van de wekelijkse spreekuren, waardoor de burgers vaker hun neus stoten in dien ze persoonlijk met een lid van het college van B. en W. wensen te spreken. Hij pleitte voor regelmaat, al gaf hij toe dat het lang niet altijd hele belangrijke zaken zijn die op deze spreekuren aan de orde zullen komen. Burgemeester C.M. van der Linden zei noodgedwongen een maandelijks spreekuur te zullen houden, omdat hij zijn tijd zo zinvol en doelmatig mogelijk in het belang van de ge meente wil gebruiken. Het was voor hem steeds moeilijker om alle vrijdag ochtenden voor het spreekuur vrij te houden. En omdat afgelastingen zo wel voor de bevolking als voor hem frusterend zijn houd^ hij nu maande lijks spreekuur, omdat hij toch open bereikbaar wil zijn. ‘Maar ook ik ben op afspraak bereik baar’, gaf onze eerste burger aan. ‘Het gemeentebestuur is verder via een voortreffelijk ambtelijk apparaat altijd bereikbaar. De Waddinxveners moeten er wel een beetje aan gaan wennen dat de leden van het college van B. en W. niet meer voor elk wis sewasje bereikbaar zijn. Ook de amb tenaren kunnen desgewenst goede voorlichting geven. Er zijn tenslotte verschillende wegen om ergens gehoor voor te kunnen krijgen’. WADDINXVEEN De volgende week woensdagavond vergade rende gemeenteraad gaat zici van F ruiling met Baan’s Meubelen aan de Door de gemeenteraad werd op 4 juli 1984 het bestemmingsplan ‘Brugcen- trum 1982’ vastgesteld. De beslissing op dit plan van Gedeputeerde Staten wordt thans afgewacht. Dit bestem mingsplan voorziet in de uitplaatsing van een aantal in het Brugcentrumge- bied gevestigde bedrijven en verster king van de woon- en centrumfunctie van het gebied. Voor de realisering van dit bestemmingsplan is hct nood zakelijk dat de gemeente de beschik king krijgt over de aan de oostzijde van het raadhuis gelegen gronden en gebouwen, eigendom van de heer P. Baan, handelende onder de naam Baan’s Meubelen. In verband met het vorenstaande zijn er gedurende enige jaren met de heer P. Baan, met wisselende frequentie, gesprekken gevoerd over grondver werving. Deze gesprekken zijn de laatste tijd in een stroomversnelling gekomen en hebben geleid tot het be reiken van overeenstemming tussen Baan’s Meubelen en het college over een te sluiten overeenkomst van rui ling. In deze ruiling zijn betrokken alle ei gendommen van Baan’s Meubelen, uitgezonderd het woonhuis van de fam. P. Baan, en een deel van de ge- meente-eigendommen gelegen aan de Zuidkade 114. De overeenkomst welke is gesloten bevat de betaling door de gemeente van een toegift bij deze ruiling van f 625.000,-. Deze toegift - overigens een juridisch gebruikelijk begrip bij een ruiling van gronden - is de resul tante van een berekening waarbij in aanmerking zijn genomen het waar deverschil tussen de loten van de rui- Janine Vis’ medewerkster Carla feliciteert de heer en mevrouw M.J. Blok. Zij kregen het geld terug van het door hen gekochte servies. (Foto: Sjaak Noteboom). Op de serviezenshow werd duidelijk ge maakt dat er in ons land nog wel het een en ander mankeert aan de gedekte tafel. Ook tijdens de maaltijd dient de tafel er verzorgd uit te zien. ”Eet smakelijk”. Directeur P. Baan voor zijn af te breken bedrijfspanden van Baan’s Meu belen aan de Zuidkade. (Foto: Sjaak Noteboom). Lgende week woensdagavond vergade- h uitspreken over de door het college Burgemeester en Wethouders opgemaakte overeenkomst van Zuidkade. ling, een vergoeding voor het verbou wen en bouwkundig afscheiden van het deel Zuidkade 114 dat naar Baan gaat, vergoeding verhuiskosten etc. sen tien en twaalf uur. De twee leden van het college van Burgemeester en Wethouders gaven in de dinsdagavond gehouden verga dering van de raadscommissie voor algemeen bestuurlijke zaken te Noordkade 16 Waddinxveen Tel.01828-10170 UdNBM R EWH ECHTE BAKKER

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1985 | | pagina 1