WADDINXVEEN Gevarieerd concert van Dient Den Heer n Paar winterse GEMEENTE overpeinzingen Lezers schrijven Burgemeester aan ’t zagen Riet den Hertog heeft prachtige stem PvdA houdt onderwijs Kouwe Hoek Gauw een winterbeurt. neemt H. Bakker over gesprek over racisme en De Boog gaat klaverjassen met Zuidplas Doe iets tegen fietsdiefstal COMMISSIES BOUWVERGUNNINGEN SPREEKUREN INENTINGEN I VERGADERINGEN Begeleiding TELEFOONNUMMERS/OPENINGSTIJDEN Stemvorming "Jong Geluid" Voor de tweedaagse huisvlijttentoonstelling voor ouderen in het Anne Wij geven uw auto graag een warm onthaal. Zodat-ie er weer tegen kan. 01820-15767 01727-4044 070-210001 Frank-centrum zaagde burgemeester C. M. van der Linden de expositie offi cieel open. (Foto: Sjaak Noteboom). Deze rubriek staat ter vrije beschikking van elke lezer van het Week blad voor Waddinxveen. Brieven die de grenzen van het fatsoen of van het recht op privacy te buiten gaan worden geweigerd. Anonieme brie ven worden niet gelezen. Brieven onder pseudoniem worden wel geplaatst, mits de redactie de schrijver van naam kent. 12222 01820-24255 13000 13000 Op de huisvlijttentoonstelling hanteerde Waddinxveens eerste burger ook naald en draad. (Foto: Sjaak Note- boom). WADDINXVEEN Helaas hebben vorige week dinsdagavond niet zo heel veel mensen de kou en de besneeuwde wegen getrotseerd om in de Óntmoetingskerk te komen luisteren naar net gevarieerde concert van het door H.F. Kaptein geleide Gereformeerd Kerk koor Dient Den Heer. waardoor het geheel veel boeiender PrCtchtige Stem wordt. Uil d '•W; 1 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 23 JANUARI 1985 01820-16066 010-362244 Stichting Meubelstad Wad- M. MOS Bot! f BOSKOOP - TELEFOON 01727-2110/3410 Inentingen kinderen geboren in 1981 Op woensdag 30 januari 1985 bestaat in het Groene Kruisgebouw Eenmalige beschikbaarstelling bijdrage Stichting Willem van Oran je te Zeist. Deze rubriek met officiële bekendmakingen en mededelingen is samengesteld door Gemeente Waddinxveen, Raadhuisplein 1, telefoon 01828-14433. Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Gemeentelijke diensten Gemeentesecretarie Dienst Openbare Werken en Bedrijven Waddinxveen, 21 januari 1985. De burgemeester voornoemd, Van der Linden. 14433 14433 WADDINXVEEN - Meer dan hon derd hobbyisten hebben vorige week donderdag en vrijdag in het Anne Frank-centrum aan het Jan van Bij- nenpad deelgenomen aan de voor de eerste maal gehouden huisvlijtten toonstelling van ouderen. Deze expo sitie werd donderdagmorgen open ge zaagd door burgemeester C.M. van der Linden. OPENINGSTIJDEN Gemeentesecretarie elke werkdag van 08.30-12.30 uur. Dienst Openbare Werken en Bedrijven: elke werkdag van 08.30-12.00 uur. In de middaguren kunt u alleen dan terecht indien u een afspraak hebt gemaakt. Laten we ook mevrouw A. van Hen gel van de Henegouwerweg 19 niet vergeten... Ze heeft het nu ra zend druk met het verzorgden van alle “aangewaaide” beesten. Helvoe ren kost erg veel. Graag wat extra voor haar op postgiro 1741424. Ze zal het goed gebruiken voor voer; broden, zaad, vis en hooi. Elk bedrag is zéér welkom. “Er zijn net zo veel lieve mensen en slechte mensen als er lieve en slechte dieren zijn”, zei ze me, doelend op een agressieve roerdomp en een al aan de beteren de hand zijnde reiger. Het zjt er weer tjokvol beesten dié verzorgd worden. Laten we Waddinxveen leefbaar hou den voor mens èn dier! MARIANNE BAKKER Kievitdreef 43 aan de Stationsstraat 12 van 13.30 tot 14.30 uur gelegenheid tot kos teloze inenting tegen difterie, tetanus en polio voor kinderen gebo ren in 1981 in de maanden januari t/m juni. Aan deze kinderen is inmiddels een oproep verzonden. Bij verhindering kan gebruik worden gemaakt van de volgende DTP-inenting op woensdag 27 februari 1985. De inentingspapieren moeten worden meegebracht. Inlichtingen: gemeentesecretarie, bureau Burgerzaken, tel. 14433. Instelling commissie werkgelegenheid, bedrijfsleven en middenstand In zijn vergadering van 19 december 1984 heeft de raad der gemeen te Waddinxveen besloten tot vaststelling van de vijfde wijzigingsver ordening van de ’’Verordening regelende de bevoegdheden en sa menstelling van de cömmissies als bedoeld in artikel 62, lid 2, van de gemeentewet”. Deze wijzigingsverordening behelst de instelling van een commissie werkgelegenheid, bedrijfsleven en middenstand. Aan deze commissie wordt opgedragen burgemeester en wethou ders advies en bijstand te verlenen ten aanzien van aangelegenhe den, in de naamgeving van de commissie besloten. De commissie zal bestaan uit vijf raadsleden en zal worden voorge zeten door wethouder M. Kraaijestein. De bovengenoemde wijzigingsverordening zal in werking treden op 26 januari 1985. De vergaderingen van de nieuwe commissie zullen openbaar zijn. Aanvraag bouwvergunningen De burgemeester van Waddinxveen maakt bekend dat burgemees ter en wethouders voornemens zijn om met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 8, van de Woningwet vrijstelling te verlenen van de bepalingen van de ter plaatse geldende bestemmingsplannen en vervolgens bouwvergun ning te verlenen ten behoeve van de percelen: 1Zuidkade 90d: Het vergroten van een woonhuis met een zijgevel- aanbouw. 2. Noordkade tussen nrs. 57 en 69: Het oprichten van 2 woonhui zen. 3. Juliana van Stolberglaan, nabij de Passage: Het oprichten van bedrijfs- en winkelruimte met woning. 4. Oostpolderweg: Het oprichten van 7 woonhuizen. De bouwplannen zijn in strijd met de bestemmingsplannen: 1. Zuidkade/Wilhelminakade. 2. Noordkade langs de Gouwe, 2e herziening. WADDINXVEEN Voor de vrijdag avond 25 januari om half negen in het buurtcentrum De Boog aan de C. Huygenslaan te houden maandelijkse klaverjasavond zijn ook de bewoners in de nieuwe woonwijk Zuidplas uit genodigd. Naast het klaverjassen is er ook de mogelijkheid om te jokeren en te sjoelen. Deelnamekosten f 2,50. Voor de vele honderden werkstukken bestond van de zijde van het publiek grote belangstelling. Er was van alles en nog wat te zien. De organiserende werkgroep was er in geslaagd een fan tastisch mooie tentoonstelling samen te stellen. Het winterse weer leek geen invloed te hebben op het aantal bezoekers. Bakker was al subdealer van De Kou we Hoek. Her Waddinxveense garagebedrijf is destijds opgericht door kabelwerken- directeur J. Baas om zijn wagenpark daarin onder te brengen. Dit auto bedrijf is sinds 1973 officieel Ley- landdealer. WADDINXVEEN - Het aan de Tweede Zuidelijke Dwarsweg geves tigde autobedrijf De Kouwe Hoek heeft met ingang van dit jaar het Goudse garagebedrijf H. Bakker aan de Raam overgenomen. De verkoop- service zal op dezelfde plaats gehand haafd blijven, aldus de Waddinxveen se Austin- en Rover-dealer. Binnen enkele weken zal er in Gouda een feestelijk open huis worden gehou den. De Kouwe Hoek heeft aan de Twee de Zuidelijke Dwarsweg naast de ser- vice-afdeling en showrooms ook een centraal magazijn en schadewerk- plaats. De wegens gezondheidsre denen stoppende Gouwenaar H. 3. Stationsstraat. 4. Zuidkade I, 6e wijziging. De bouwplannen liggen met ingang van 24 januari 1985 gedurende 14 dagen, tijdens werkdagen, van 8.30 tot 12.30 uur, voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie, afdeling Algemene Zaken en Ruimtelijke Ordening, Raadhuisplein 1. Gedurende deze termijn kunnen door een ieder bij burgemeester en wethouders, Raadhuisplein 1 te Waddinxveen, schriftelijk bezwa ren worden ingediend. Burgemeester C.M. van der Linden: le vrijdag van de maand en na afspraak. Wethouder P.F.J. van Schie: na afspraak. Wethouder L.M. Oosterbroek-Waagmeester: gaat niet door. Wethouder M. Kraaijestein: na afspraak. Alarmering Brandweer b-gg- Politie Ongevallen Medische hulp Ambulancedienst Telefonische hulpdienst geestelijke en sociale nood Storingsdiensten Gas en elektriciteit W aterleidi ng (telefoonbeantwoorder) Centrale Antenne Inrichting (CAI) Gemeenteraad Woensdag 30 januari 1985, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis. Belangrijke agendapunten: Installatie tot raadslid van de heren G. van den Berg en H.H. Hel ler. Wijziging Legesverordening 1977. Beschikbaarstelling krediet voor afvoeren probleemstoffen. Voorbereidingsbesluit t.b.v. perceel Nesse 3. Voorstel naar aanleiding van beslissing Gedeputeerde Staten inzake bestemmingsplan ’’Verlengde Abraham Kroesweg Voorstel inzake bezwaarschrift mr. M. Hazenberg. Vaststelling nieuwe Woonruimteverordening. Aanschaf "kleine klussenwagen” vrijwillige brandweer. Tussentijdse benoeming lid marktcommissie. Vaststelling Programma Welzijn Minderheden gemeente Waddinx veen 1985. Benoeming plaatsvervangend lid commissie Sociaal-Cultureel Werk. Verkoop perceel bouwgrond "Wijk Zuidplas” aan W.J. Fickweiler te Waddinxveen. Aangaan overeenkomst van ruiling met Baan’s Meubelen te Wad dinxveen. Beschikbaarstelling krediet voor treffen van voorzieningen in ge meentelijk garagecomplex. Voorziening vakatures in commissies en andere overlegorganen. Beschikbaarstelling subsidie 1985 aan F dinxveeri. Waddinxveens burgemeester kon goed merken dat het op de huisvlijt tentoonstelling ging om hobbyisten. Vandaar dat er aan de opening huis- 'vlijt te pas kwam. De eerste burger opende door middel van zaagwerk meer uitbeeldingskracht geven. Zij is echter nog jong en heeft de toekomst voor zich. Ben Kramer is vertrouwd met orgel en piano, zowel solistisch als als bege leider staat hij zijn “mannetje”. Op zeer kundige en knappe wijze bege leidde hij koor en solisten. Hij ver zorgde, samen met Anton Lok, een zeer plezierig muzikaal intermezzo op orgel en piano met Variatie’s over gezang 483, waarvoor beiden een gul applaus ontvingen. De koperblazers begeleidden verdien stelijk in een aantal werken het ge mengde koor, terwijl zij solistisch zeer goed voor de dag kwamen. De avond werd besloten door een wis selzang, waarin het koor een aandeel had, de gemeente, het orgel, de pia no en het koperensemble.- Het con cert zou beslist in waarde stijgen als het programma na de pauze ook wat luchtigers zou bevatten. WADDINXVEEN - In het Anne Frank-centrum wordt maandagavond 28 januari om acht uur voor alle ouderen een bingo in wintersfeer ge houden. Ijsmutsen en winterkleding wordt op prijs gesteld, aldus de or ganisatoren. De prijzen worden om schreven als vitaminevol. Deelname kosten f 2,75.^ WADDINXVEEN - Ook het Weekblad voor Waddinxveen be vat wekelijks berichten over dief stal van fietsen. Onder de kleine criminaliteit neemt de fietsdiefstal een belangrijke plaats in. Het Cen traal Bureau voor de Statistiek schat het aantal gestolen fietsen per jaar op 900.000 stuks en bij een to taal fietsenbezit van elf miljoen is dat een onrustbarend aantal. Dat betekent een schadepost voor de bestolen fietsbezitters van onge veer 180 miljoen gulden. Slechts 1% van de gestolen fietsen komt weer boven water. Begin het nieuwe jaar goed en doe hier iets aan. Wie geen slachtoffer van de zwijntjesjagerij wil worden kan een aantal preventieve maatregelen ne men: zorg voor een degelijk fiets slot en gebruik naast het gewone fietsslot een kettingslot om de fiets extra te beveiligen. Laat postcode en huisnummer in het frame grave ren. dat vergemakkelijkt de opspo ring. Noteer de gegevens van uw fiets (merk, kleur, uitrusting, speciale kenmerken) zodat u bij aangifte na vermissing uw fiets nauwkeurig kunt beschrijven. Zet uw fiets bij stallen en parkeren altijd op slot. Parkeer daar waar sociale controle bestaat. Sluit een verzekering af te gen diefstal dan wordt de schade die u loopt in ieder geval beperkt. Alle fietsen kunnen op het ogen blik worden verzekerd; ook de heel dure en tweedehandsfietsen. In lichtingen hierover bij de fietsen- vakman en bij de ANWB. Bedankt postbode, dat ik elke dag de post krijg! Bedankt vuilnisophalers, voor het steeds maar weer weghalen van onze “troep”! Bedankt, dat ik de kranten krijg! Zo zijn er nog velen die dit koude, gure weer trotseren! Als nu ook alle Waddinxveners die stevig op de benen staan helpen bij het schoonhouden van stoepen en straatjes dan hebben de oudere die er door moeten óf er wel eens uit willen óók een kans om er uit te ko men! “Glad” weer zorgt ook voor veel een- zamheid en vaak ook verdriet! De dagen duren dan zo lang! Juist in deze weken is wat meer contact onderling erg belangrijk: wat bezoek, een gesprek en een beetje aandacht doet vaak wonderen. de deur welke toegang gaf tot de huisvlijt. Artikelen van velerlei aard waren hier te bezichtigen. Ook waren er gedurende deze twee dagen de monstraties van spinnen, weven, kno pen en stoelen matten. WADDINXVEEN Op maandag avond 4 februari wordt op initiatief van de PvdA-Waddinxveen in het ge meentehuis een gesprek gehouden over het onderwerp rassenwaan en onderwijs. Deze om acht uur begin nende avond is een vervolg op de vo rig jaar in café-restaurant De Unie aan de Kerkweg-Oost belegde bij eenkomst over fascisme en racisme. Aan de hand van de vraag ‘welke rol kan of moet het onderwijs, openbaar en bijzonder, vervullen in de bestrij ding van racisme?’, komen in het ge plande gesprek of discussie tussen vertegenwoordigers van politieke partijen de gelijkheidsrechten aan de orde, een onderdeel van de klassieke grondrechten. In de grondwet van 1983 staan de gelijkheidsrechten vermeld in de arti kelen 1 t/m 5 en 23. Die artikelen gaan achtereenvolgens over de gelijk heidsrechten van allen die zich in Nederland bevinden, de Nederlandse Nationaliteit hebben, de benoem baarheid in openbare functies, het kiesrecht en het recht verzoekschrif ten in te dienen. In artikel 23 gaat het over het onder wijs, onder meer over de vrijheid en de bekostiging ervan. ‘De bijeenkomst is in het raadhuis belegd om het openbare karakter en belang van het onderwerp te bena drukken” aldus de PvdA in Waddinx veen. Het jaarlijkse concert werd opge luisterd door de medewerking van het kinderkoor “Jong Geluid”, de so praan Riet den Hertog en de bas W. M.B. van Kooij. Als begeleiding fun geerden in de belangrijkste plaats Ben Kramer op orgel en piano, in samen werking met Anton Lok, en een bla zersensemble uit Boskoop. Na de opening met gebed en samen zang zong “Dient Den Heer” een psalm van Heinrich Schütz vanwege diens 400ste geboortedag, direct ge volg door Jubilate Deo van Jac. Broer (ps. 108), waarin de begeleiding op het orgel soms domineerde. Hoewel dirigent Kaptein het koor goed in de hand heeft én het zijn di rectie goed opvolgt zou hij misschien toch wat meer aan stemvorming moe ten doen, zodat de klank wat voller en ronder wordt. Ook de verschillen tussen pianissimo en forto kunnen wat duidelijker uitgevoerd worden, een warm applaus. Weiny Homes en haar vaste muziekgroep, die het koor begeleidt, zullen ongetwijfeld veel plezier met dit koor beleven en kun nen terug zien op een geslaagd op treden. Solisten zijn het zout in de pap en zo ook hier. Daar waren dan de bas W. M.B. van Kooij uit Brielle, die zin gen als de belangrijkste vrijetijdsbe steding ziet en Riet den Hertog uit Waddinxveen, die meer professioneel bezig is. Van Kooij begon zijn optreden met een gezongen episode uit het orato rium “The Messiah” van Handel. In zo’n recitatief is de uitbeelding van de tekst belangrijker dan de muzikale vorm, waarin de solist goed uitkwam. De aria uit het zelfde oratorium zou wat meer zeggingskracht kunnen heb ben. Het beste kwam Van Kooij tot zijn recht in het bekende lied van Naomi Shemer “Yerushala’im shel zahav”. Dit werd met overtuiging en warm gezongen. De Waddinxveense sopraan Riet den Hertog kan meer dan zij op dit con cert liet horen. Zij heeft een prach tige stem die Meinard Kraak, waar zij op dit moment les van krijgt, onge twijfeld nog zal verfijnen. Samen met de bas zong zij een recitatief en aria uit de kantate “Gott de Herr ist Sonn und Schild”, begeleidt door Ben Kra mer op het orgel. Dit duet klonk warm en overtuigend. Nog beter echter kwam de sopraan tot haar recht in het lied “Jesu, meines Herzens Freud” van Joh. Flit- ner, eveneens kundig begeleidt door Ben Kramer op het orgel. Veel min der overtuigend klonk “Daar zijn geen grenzen aan Jezus macht”. Riet den Hertog zal ongetwijfeld nog veel van zich laten horen, de carrière van een zangeres is een lange weg die zij moet gaan. De Waddinxveense is op weg, haar stem zal nog rijpen, vol wassener worden en ervaring zal haar Dat het koor het wel kan bleek uit psalm 150 van M.L. McPhail. Daar zat pit in en het werd met élan ge zongen. Ook in het prachtige lied van J.H. Maunder “Praise the Lord, o Jerusalem”, gezongen met de sopraan Riet den Hertog, kwam het koor be ter voor de dag door de bedoeling van de componist op te volgen. Het is altijd vertederend om kinderen te zien en horen zingen. Met “Jong Geluid” is dat zeker zo. Door hun optreden in, soms suggestief uitge beeld, “Rouwen aan vrede en vergeef ons Heer”, kreeg het concert een ver frissend karakter. Vooral de vrolijke kinderliedjes zoals de herder, Tante Hetty en een vro lijke potpourri op muziek van Hans Peters jr. deden het bijzonder goed en werden dan ook gul beloond met

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1985 | | pagina 3