Houtdief (52) uit Gouda In Waddinxveen 687 mensen zonder werk GEVEN! 3e KEER NIET GEHAALD WIJ DE REST BETAALD! Vergunningen van B. en W. 2 WADDINXVEENSE AUTORIJSCHOLEN GAAN GARANTIE en 9 nieuwe bedrijven aangehouden Eensgezindheid over ontwerp Rehobothschool Nieuwe school zonder platte daken Gezamenlijke cijfers van GAB en Goudse Kamer bibliotheek Ruilbeurs in Nieuwjaars bijeenkomst De Sav. Lohman Beroep voor ds. J. Maasland SUCCES-MIMPEN FIRMA LAGROUW De Paddestoel "Boetevrije” week in de POLITIENIEUWS WADDINXVEEN Kerstbomen FIRMA LAGROUW en SUCCES-MIMPEN GARANDEREN Afdak Vuurwerk Boom Sloop Uit verkeer genomen Beroofd op straat Door rijden Aanrijdingen Actie Schade aan uw auto vereist deskundige reparatie. |,F°C*D Ontwerp Richtlijnen Enkele jaarcijfers Kerststukjes Kledingbeurs Subsidie Lichtreclame Kozijnen Vloerbedekking Ontslag Tear Fund Toonzalen Tournooi Handelsregister Ontslag Nieuwe bedrijven Vacatures WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN WOENSDAG 23 JANUARI 1985 meenteraad in zijn vergadering van 19 december een krediet f, arms architectenbu- ir. Pal Stipkovits BV ge- U LOOPT GEEN RISICO, ALLEEN WIJ! AANMELDEN BIJ DEZE RIJSCHOLEN IS EEN GARANTIE VOOR EEN GOEDE RIJ-OPLEIDING Oranjelaan - Waddinxveen - Tel.: 01828-13340 GARANTIEBEPALING: AANMELDINGEN NA 1-12-’84 LESPRIJZEN: PERSONENAUTO - MOTOR Ook verzorgen wij opleiding: Vrachtwagen bus, Chauffeurs-diploma, motor, verkeersoefencentrum. Theorieles (met computer en beeldplaat). Wij rijden in BMW VW-GOLF TOYOTA (automaat) BEL: Zuidkade - Waddinxveen - Tel.: 01828-12519 U KIEST ZELF: 34,50 - 45 min. 38,50 - 50 min. 45,00 - 60 min. Werkelijke lestijd. Geen theorie in de auto. schikbaar stelde. GLASBEEK AUTOSCHADE REPARATIEBEDRIJF Het ontwerp van de nieuwe her vormde Rehobothschool, die dit voorjaar in de woonwijk Zuidplas zal worden neergezet. Vereniging tot stichtini standhoudini Hervormde in Waddinxveen bekend iedereen instemt met het door het Rijs wij kse reau i maakte ontwerp. WADDINXVEEN Een reeks vergunningen zijn in de afgelopen weken verleend door het college van Burgemeester en Wethouders, zo blijkt uit het aan de gemeenteraad gestuurde overzicht van een aantal besluiten en mededelingen. Nieuw is de mededeling dat op het raadhuis een telefoonbeantwoorder is geplaatst, waartoe de ge meenteraad in zijn vergadering van 19 december een krediet Be- WADDINXVEEN/GOUDA De decembermaand is in Waddinx veen afgesloten met 687 mensen zonder werk: 442 mannen en 245 vrouwen. Een jaar geleden, zo blijkt uit cijfers van het Gewestelijk Arbeidsbureau in Gouda, waren dat er nog 724 (482 mannen en 242 vrouwen). De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Mid den-Holland meldt dat Waddinxveen in de laatste maand van vorig jaar te maken kreeg met de vestiging van 9 nieuwe ondernemingen. WADDINXVEEN In de nacht van dinsdag 15 op woensdag 16 januari werd aan de Wilhelminakade een hoeveelheid hout wegge nomen door de bestuurder van een personenauto. In samenwer king met de politie in Gouda kon een 52-jarige Gouwenaar worden aangehouden. Het hout is inmiddels aan de eigenaar teruggegeven. Van deze diefstal is proces-verbaal opgemaakt. WADDINXVEEN - Het is nu bekend hoe de dit voorjaar in de woonwijk Zuidplas te bou wen hervormde Rehoboth school er gaat uitzien. Dezer da gen maakte het bestuur van de en in- ig van Nederlands Christelijke scholen 1 dat mededelingen het wijkge- Een autobus en een personauto raak ten licht beschadigd bij een ongeval, welke op zondag 13 januari plaats vond op het Noordeinde. Beide voer tuigen reden elkaar tegemoet. De bestuurder van de personenauto reed enkele geparkeerde auto’s voorbij en raakte toen bekneld tussen de nade rende autobus en één van de gepar keerde auto’s. slechts lichte materiële schade was ontstaan. Niet ingeschreven zijn die onderne mingen welke aan een publiekrech telijk lichaam behoren, die waarin uitsluitend landbouw of visserij door een natuurlijk persoon als enig eige naar wordt bedreven en ten slotte die waarin uitsluitend straathandel in de vorm van venten wordt uitge oefend door de ondernemer of le den van zijn gezin. Ook uitgezonderd zijn de vrije beroepsoefenaren, voor zover niet in de vorm van een rechts persoon georganiseerd. Van deze gelegenheid om zowel het personeel van deze scholen alsmede de ouders onderling het beste toe te wen sen, werd graag gebruik gemaakt. In de gemeenschapsruimte van de school werden de ouders, onder het genot van een hapje en een drankje, in de gelegen heid gesteld de nieuwe computer van de school te leren kennen, en ook de vide oprogramma’s alsmede de nieuw aange schafte boeken te bezichtigen. Een 37-jarige uit Boskoop afkomstige fietster moest naar het Bleulandzie- kenhuis worden afgevoerd, nadat zij op donderdag 17 januari op de Bos boom Toussaintsingel was aangere den door een personenauto. De au tomobilist raakte vermoedelijk in de sneeuw in de slip en klapte zo op de fietster en kwam vervolgens tegen een geparkeerde auto tot stilstand. Het vernielde afdak in de noord oost hoek van de Mr. A. de Roos school zal worden verwijderd. aan- en van liep WADDINXVEEN - De Stichting Openbare Bibliotheek Waddinx veen aan de Juliana Stolberglaan stelt haar leden in de week van 4 tot en met 8 februari in de gelegenheid te lang in hun bezit gehouden boe ken in te leveren zonder dat daar voor boete betaald hoeft te wor den. ”De bibliotheek hoopt hiermee de vele boeken die, ondanks diverse aanmaningen, niet teruggebracht worden alsnog in haar bezit te krij gen”, aldus bibliothecaresse Anke Ferdinandusse. ’’Kijkt u uw boe kenkast ook eens na, misschien vindt u nog een vergeten exemplaar van de bibliotheek. Na deze ”boe- tevrije” week gaat de bibliotheek wat strenger optreden.” Rekende men tot nu toe pas boete wanneer de boeken één week te laat waren, per maandag 11 febru ari gaat de boteheffing reeds in op de eerste dag dat hét boek te laat wordt teruggebracht. Men betaalt de eerste week 0,25 per boek, de tweede week 0,50 enz. De bibliotheek heeft tot deze maat regel besloten om haar inkomsten mogelijk iets op te voeren (ook de bibliotheek moet op de kleintjes letten) en om en boeken sneller weer in haar bezit te krijgen en daardoor beschikbaar voor andere lezers. Aan de heer R.J. van de Wal te Waddinxveen werd vergunning ver leend voor de verkoop van vuurwerk vanuit zijn winkel Passage 39 op 29 en 31 december 1984. (minder dan vijf werkzame perso nen), hetgeen ook geldt voor de op heffingen, faillissementen en vertrok ken bedrijven. Per saldo is het re sultaat hiervan positief (17). Kenne lijk is er ook tegen het einde van het jaar veel animo om een nieuw bedrijf te starten. Een in het westelijk gedeelte van de parkeerplaats aan de Passage staande kastanjeboom zal worden ge kapt. Aan het aannemersbedrijf J. Koster te Moerkapelle is vergunning verleend tot het slopen van de woning Zuid kade 142-144. Door de politie werden een perso nenauto en twee bromfietsen wegens technische gebreken uit het verkeer genomen. Deze voertuigen zullen aan een onderzoek worden onderworpen. Op de avond van donderdag 17 janu ari werd gemeld, dat een zestienjarige jongen, die voor de Waddinxveense voetbalclub WSE de lottoformulieren verzameld en wegbrengt, om kwart over negen van het deelnamegeld beroofd werd. De jongen verzamelde, zoals elke week, de deelname-formu- lieren en het geld voor de lotto. Ter hoogte van het oude gemaal op de Kanaaldijk kwam een brommer met twee personen de fietsende bezorger achterop. De fietser kreeg een duw en raakte daarbij ten val. De brom fietsers namen de tas met daarin on geveer 120 gulden mee en reden rich ting centrum Waddinxveen. De jon gen hield aan de val een buil op zijn hoofd over. De politie zoekt naar ge tuigen van de overval. Telefoon: 13688. Op dinsdag 15 januari werd een Wad dinxveense automobilist aangehou den wegens het doorrijden na een aanrijding. De bestuurder Jiad op de Puttelaan een auto aangereden en was daarna weggereden. Twee attente getuigen gaven het gebeuren door aan de politie, die de chauffeur kon ach terhalen. Tegen hem is proces-verbaal op gemaakt. Op zondag 13 januari vond in de bocht in de Mozartlaan een aanrij ding plaats tussen twee personenau to’s. De gladheid speelde hier mede een rol bij het ongeval, waarbij WADDINXVEEN - Ouders en be langstellenden waren nu ook van harte welkom op de vorige week maandag avond gehouden nieuwjaarsbijeen komst van de protestants-christelijke De Savornin Lohmanschool aan de Lin- dengaarde en de kleuterschool De Klei ne Basis. Andere besluiten en zijn: Aan het winkelcentrum Brug werd vergunning verleend tot het houden van de jaarlijkse kerstbomenactie van 6 tot en met 15 december 1984. Het district Midden-Holland van de Goudse Kamer omvat de gemeenten: Ammerstol, Bergambacht, Berken- woude, Bleiswijk, Bodegraven, Bos koop, Driebruggen, Gouda, Goude- rak, Haastrecht, Lekkerkerk, Moerka- pelle, Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel, Ouderkerk aan den IJs- sel, Reeuwijk, Schoonhoven, Stol wijk, Vlist, Waddinxveen, Woerden en Zevenhuizen. Zelfs de kleinste botsing kan vitale delen van uw auto beschadigen, wij kunnen deze opsporen en repareren Met een veilige auto neemt u daarna weer aan het verkeer deel. FOCWA kenmerk voor vakwerk. Noordkade 24 - Waddinxveen Tel. 01828-12588 FOCW A. kenmerk voor vakwerk Het bestuur is zeer ingenomen met de medewerking van de gemeente Waddinxveen bij de pogingen om tot een snelle realisatie van de bouw te komen. Het nieuwe schoolgebouw heeft glo baal de vorm van een driehoek. De architect heeft veel gewerkt met hel lende daken, zodat het gedeelte met platte daken zeer beperkt gehouden is (vanwege het onderhoud). Buiten het gebouw is er ruimte voor twee speelterreinen en een fietsenberging. Deze fietsenberging staat op de foto overigens nog op een verkeerde plaats getekend. Ten behoeve van het gebruik van de raadzaal zijn richtlijnen vastge steld. het eind van de maand waren nog 470 vacatures in behandeling; ruim een kwart daarvan was ingediend door bedrijven en instellingen welke buiten het GAB-gewest zijn geves- tigd. Gedurende het jaar 1984 werden op de arbeidsbureaus Gouda en Woer den totaal 10.250 personen als werk zoekend ingeschreven, waarvan 6.275 mannen en 3.975 vrouwen. In het voorafgaande jaar was het aantal inschrijvingen van manenn groter en dat van vrouwen kleiner, resp. 6.700 en 3.850. Van de inschrijvingen had in 1983 64 procent betrekking op mannen, in het afgelopen jaar 61 pro- cent. Aan de heer J. Hilgers te Waddinx veen werd vergunning verleend voor verkoop van kerstbomen van 10 tot en met 24 december 1984 vanaf het terrein van het aan de Juliana van Stolberglaan gelegen benzinestation. Aan de Klimopgroep te Waddinx veen is vergunning verleend voor de verkoop van kerststukjes in het win kelcentrum “Passage” van 18 tot en met 22 december 1984. Het niet verlenen van voorrang was de oorzaak van een op dinsdag 15 januari plaats gehad hebbende aanrij ding op de hoek Busken Huëtlaan- Bosboom Toussaintsingel. Eén van de auto’s trachtte door te remmen een aanrijding te voorkomen, doch de au- to gleed door op het gladde wegdek. Vanaf de ventweg van de Juliana van Stolberglaan reed een automobilist naar links deze Juliana van Stolberg laan op, doch daarbij zag hij een bromfietser over het hoofd, waarna een aanrijding volgde. Persoonlijke ohgelukken deden zich hierbij niet voor. Aan mevrouw A.A. Welleman- Voordijk te Waddinxveen is vergun ning verleend tot het houden van eén kinderkledingbeurs in “De Bonke- laar” op 29 en 30 maart 1985. Ten behoeve van het op 30 novem ber 1984 in de Ontmoetingskerk ge houden concert werd aan de Rijn landse Orkestvereniging een subsidie van maximaal f. 900,— toegezegd. Aan de Centrale Volksbank te Utrecht is vergunning verleend voor het aanbrengen van een lichtreclame aan het perceel Overtoom 35. WADDINXVEEN - Uiterlijk zaterdag 2 februari moet de Waddinxveense pre dikant ds. J. Maasland een beslissing hebben genomen over het op hem door de Hervormde Gemeente van het Ove rijsselse Hasselt uitgebrachte beroep. Zondagmorgen preekte de predikant van wijk Oost van de Centrale Her vormde Gemeente van Waddinxveen in die gemeente ter nadere kennismaking. Benoemd kunnen bestaan, maar het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen be sliste anders. In “Den Haag” werd wel besloten de bij de Rehoboth school naar een ontwerp, van het ar chitectenbureau Stuurman BV te bouwen openbare Jan Ligthart- school, die nu nog aan de Kerkstraat staat, uit 8 klassen te laten bestaan. Voor beide scholen gebruikte het mi nisterie als criterium de gemiddelde belangstellingsnorm voor een bepaald soort onderwijs in de gehele gemeen te. Besloten is tot vervanging van ko zijnen in een tweetal lokalen van de Klaas de Vriesschool. Inwendig beschikt de school over twee ruime lokalen voor wat vóór 1 augustus 1985 kleuteronderwijs heet. Tevens komt er een speellokaal van 85 m2. Het “lager onderwijs” krijgt 5 ruime lokalen en een ruimte voor het geven van onderwijs in han denarbeid (afgesloten ruimte). Behal ve de nodige sanitaire voorzieningen komt er naast een kamer voor de schoolleiding nog een personeels ruimte en een kamer voor allerlei voorkomende activiteiten. De lokalen zijn gesitueerd om een centraal gelegen gemeenschapsruim te. In deze gemeenschapsruimte kun nen verschillende hoeken worden ge- creërd als verwerkingsruimten. Bo vendien kan deze gemeenschapsruim te aanzienlijk worden vergroot, door dat de wand met het speellokaal verschuifbaar is. Daardoor kan een zaal worden gemaakt van ca 150 m2 en deze zaal is dan bijzonder geschikt voor het houden van ledenvergade ringen en bijeenkomsten waarbij de hele schooljeugd betrokken is. “Het bestuur is zeer ingenomen met het bijzondere bouwplan van ir. Stip kovits. Het scholencomplex achter het zwembad belooft een fraai geheel te worden. Temeer daar ook de open bare Jan Ligthartschool een mooi ge bouw krijgt. De beide architecten bureaus die aan de scholen werken doen dat in een harmonieus overleg om er een architectonisch verant woord geheel van te maken”, aldus vertelden ons voorzitter N. Bakker en secreatris J.W. v.d. Werken van de Vereniging tot stichting en instand houding van Nederlands Hervormde T7, Christelijke Scholen in Waddinxveen. UUR Wtt11\. Aan de heer W. Groeneveld te Wad dinxveen werd vergunning verleend tot verkoop van vuurwerk vanuit de winkel Koningin Wilhelminaplein 50 op 29 en 31 december 1984. Aan Massa-Sport te Waddinxveen werd vergunning verleend tot ver koop van vuurwrek vanuit de winkel leplaan 81/83 op 29 en 31 decem ber 1984. Besloten is tot vervanging van de vloerbedekking in de hal, leraren kamer en kleedruimte van het gym nastieklokaal aan de Staringlaan. WADDINXVEEN - In het wijk- gebouw De Paddestoel aan de Lijs terbesstraat wordt komende zater dagmiddag vanaf twee uur weer een ruilbeurs gehouden door de speel tuinvereniging in de Bomenwijk. Er kan van alles worden geruild. De toe gangsprijs voor volwassenen bedraagt één gulden en voor kinderen twee kwartjes. Op het programma van het wijkge- bouw staat verder nog een bingo- avond op vrijdagavond 8 februari om acht uur, een camavalsmiddag voor kinderen op 16 februari om twee uur met Hans en Aaf Scheuierman en Mi riam Simones en een rommelmarkt op zaterdag 13 april. De nieuwe hervormde school, die ze ven klassen zat tellen en die de hui dige Rehobothschool aan de On derweg met de kleuterschool De Mor genster samenbrengt, wordt neerge zet bij de in aanbouw zijnde cirkel- flat van de christelijke woningbouw vereniging Ons Begin, het zwembad- complex en de te verlengen Esdoorn- laan. Aan de plannen om de uit 1963 stammende Rehobothschool te ver vangen door een nieuw schoolge bouw wordt al sinds 1977 door het schoolbestuur gewerkt. Vorig jaar werd nog gedacht dat de Rehobothschool uit 8 klassen zou te Alphen aan den Rijn benoemd, die per 1 april 1985 in dienst zal treden. Aan mevrouw N. Huttema-Taveme, leidster aan de kleuterschool “Pin- kelotje”, is met ingang van 14 de cember 1984 eervol ontslag ver leend. Wegens benoeming elders is met in gang van 1 maart 1985 eervol ontslag verleend aan mevrouw M. Offerman- Ruigt, technisch milieu-ambtenaar bij de dienst van openbare werken en -bedrijven. Aan Tear Fund werd vergunning verleend tot incidentele verkoop van produkten in het winkelcentrum “Passage” tijdens één der koopavon den vóór de Kerstdagen. Aan de Stichting Meubelstad Wad dinxveen werd vrijstelling verleend tot het geopend hebben op tweede Kerstdag van de in de gemeente Wad dinxveen gevestigde meubeltoonza- len. Het definitieve ontwerp van de her vormde Rehobothschool maakte het architectenbureau ir. Pal Stipkovits BV in overleg met de leerkrachten van de school, het schoolbestuur en de medezeggenschapsraad. Het plan is in hoofdzaken reeds goedgekeurd door de rijksinspectie en de bouw kundige hoofdinspectie. De architect is momenteel bezig om het ontwerp aanbestedingsklaar te maken. Omdat nog diverse instanties hun officiële goedkeuring moeten geven, zal het werk toch niet eerder aanbesteed kunnen worden dan begin maart. Ar chitect en bestuur streven er naar om de bouw van de school begin oktober 1985 klaar te hebben voor gebruik. Ten behoeve van het op 12, 19 en 26 januari 1985 door de Vereniging voor Openbaar Onderwijs en de Dam club Excelsior te organiseren school- damtournooi zal een subsidie van f. 300,— worden verleend. In december kwamen er per saldo 8 detailhandelsvestigingen bij, 5 hol ding-, trustee- of houdstermaatschap pijen en 5 “overige dienstverlenen de bedrijven”, dat wil zeggen schoon maakbedrijven, kappersbedrijven, schoonheidsinstituten e.d. Waddinxveen ontving per saldo de meeste nieuwe bedrijven (7), Gouda volgde met 4 nieuwe bedrijven. Op merkelijk was het grote aantal mu taties in Nieuwerkerk a/d IJssel (12 nieuwe inschrijvingen en 13 uit schrijvingen) en het feit dat er uit Woerden per saldo meer bedrijven Verdwenen dan er zich vestigden. De meeste nieuwe vestigingen van elders kwamen wederom uit de Randstad. Uitbreiding en inkrimping van het aantal werkzame personen bij onder nemingen na inschrijving in het han delsregister worden niet vermeld door de Kamer. Faillissementen wor den geregistreerd na ontvangst van de melding van de uitspraak van het fail lissement door de arrondissements rechtbank. Aan mevrouw H.L.M. Schlooz- van der Klauw, werkzaam op de se- cretarie-afdeling Algemene Zaken en Ruimtelijke Ordening is met ingang van 1 maart 1985 eervol ontslag ver leend. Volgens de Wet Handelsregister zijn ingeschreven: alle ondernemingen, die in Nederland zijn gevestigd, een filiaal of een bijkantoor hebben, dan wel vertegenwoordigd worden door een handelsagent, die gemach tigd is tot het sluiten van overeen komsten dan wel behoren aan een in Nederland gevestigde rechtsper soon of vennootschap. De inschrij vingen moeten plaats vinden bij iedere kamer in welker gebied de onderneming gevestigd is. In 1984 werden op het arbeidsbu reau plm. 3.000 vacatures geregis treerd, waarvan 85 procent op het GAB Gouda en 15 procent op het bureau Woerden. Van deze ingedien de vacatures was 20 procent afkom stig van bouw- en installatiebedrij ven en eenzelfde percentage van in dustriële bedrijven. In het verslag jaar konden plm. 1.000 personeels- aanvragen door actieve bemiddeling van het arbeidsbureau worden ver vuld. Vorig jaar werden 2.300 aanvragen ingediend voor een ontslagvergun- ning. Dat zijn er 500 minder dan in het voorafgaande jaar en 1000 min der dan in 1982. Er zijn nu veel min der aanvragen van bouw- en bouw- installatiebedrijven. Het aantal vragen van handelsbedrijven industriële ondernemingen slechts in geringe mate terug. De Kamer van Koophandel en Fa brieken voor Midden-Holland geeft aan dat zich in de maand december in Waddinxveen 9 nieuwe onderne mingen vestigden, maar dat er ook weer twee verdwenen door ophef fing en vertrek uit het Goudse Ka- merdistrict, zodat de uiteindelijke toename 7 nieuwe ondernemingen betreft. Overigens is het totaal aantal arbeids plaatsen in het bedrijfsleven in Mid den-Holland, volgens de mutaties in het handelsregister (in- en uitschrij vingen), in december 1984 met cir ca 24 toegenomen. Er werden 115 nieuwe bedrijven ingeschreven, ter wijl er 98 bedrijven verdwenen. Per saldo nam het aantal ingeschreven bedrijven in het handelsregister aldus toe met 17. Bij de nieuwe inschrijvingen gaat het voornamelijk om kleinere bedrijven Gedurende de maand december nam de werkloosheid in het gehele gewest Gouda met 145 af tot 7.803. Die da ling doet zich in de meeste beroeps groepen voor. In de bouw en onder agrarisch personeel nam het aantal werklozen, onder invloed van het sei zoen, toe met resp. 84 en 24. Eind december werden 17 mannen en 128 vrouwen minder geteld dan aan het eind van de voorafgaande maand. In de loop van de maand december werden ruim 700 werkzoekenden nieuw ingeschreven, terwijl ongeveer 850 cliënten weer uit de bestanden verdwenen. Naar schatting vopden minstens 500 van hen weer een baan. Ten opzichte van december 1983 is de werkloosheid met 624 gedaald. Die daling is voor een deel terug te vinden in de leeftijdscategorie t/m 24 jaar. Een jaar geleden waren 3.139 jongeren zonder werk; nu zijn dat er 2.979. Voor de leeftijdsgroep van 25 tot 50 jaar is de situatie licht verslechterd: een toename van de werkloosheid met 86. Het aantal oudere werklo zen is ten aanzien van een jaar gele den sterk afgenomen, een gevolg van het vervallen van de inschrijfplicht voor werklozen van 57 1/2 jaar en ouderen. De afgelopen week werden twee fiet sen ontvreemd en werd één fiets als gevonden voorwerp bij de politie af gegeven. Van een personenauto, wel ke stond geparkeerd nabij de Win gerd, werden 4 wielsierdoppen ont vreemd. Van een bij de Peppelhorst staande auto werd een mistlicht gedemon teerd en meegenomen. Vorige week werd ingebroken in de kantine van een sportvereniging. Er is niet be- kend, wat er precies is ontvreemd. Eind december vorig jaar waren 1.229 werklozen 50 jaar of ouder, nu zijn dat er nog 679, een daling der halve met 550. Er zijn nu nog 2 cliën ten ingeschreven, die zestig jaar of ouder zijn, tegen 407 een jaar gele den. Ook t.a.v. de leeftijdsgroep van 55 t/m 59 jaar deed zich een daling voor (van 384 tot 207). De langdu rige werkloosheid wordt steeds pro blematischer. Ondanks de uitschrij ving van veel ouderen, is het percen tage weer iets hoger: 45 procent van de ingeschrevenen is al langer dan een jaar geregistreerd. Begin december werden op het ar beidsbureau in Gouda ruim 400 vacatures geteld welke op dat mo ment nog niet waren vervuld. Een 100-tal daarvan waren afkomstig van buiten het GAB-gewest. In de loop van de maand meldden bedrijven en instellingen ruim 300 nieuwe perso- neelsaanvragen. Die waren afkomstig van industriële bedrijven (25 pro cent), van de bouwnijverheid (15 procent), van handelsbedrijven (10 procent), de zakelijke dienstverlening (24 procent) en de overige dienst verlening (21 procent). Van de ongeveer 250 vacatures, die in december kwamen te vervallen, werd een derde deel vervuld via ac tieve bemiddeling van het GAB. Aan De aan de Stationsstraat wonende ds. Maasland wordt volgende maand 44 Tot bijstandsmaatschappelijk werk jaar. Hij is sinds 21 december 1980 in ster op de afdeling Socizde Zaken is Waddinxveen werkzaam. mevrouw E.J. Wiggers-ScHeggetman

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1985 | | pagina 5