MASSA- Loze bom- centrum Dick Voshol en Frank Pronk Wat gaat er binnenkort gebeuren aan de Nesse in Waddinxveen? GEZIEN BIJ HOOFTMAN melding in het AF- SPORT hems.lojd k \o o \P Aanlijngebod voor honden in Gouwebos verdwijnt ruilen van pand Opdracht voor Scoutingjeugd van prins Claus Gebod heeft zeven jaar bestaan 01828-117994 Bezwaarschriften tegen weigering eenmalige uitkering 1984 SCHAAT SEN WINTER JACKS Geen spoor van drenkeling MOON BOOTS Kerngroep collecteert nog paar dagen WADDINXVEEN Deze week is de Kerngroep Ontwikkelingssa menwerking Waddinxveen huis- aan-huis aan het collecteren. De Kerngroep, die in 1975 werd opge richt op initiatief van het Waddinx- veense gemeentebestuur en wordt voorgezeten door PvdA-wethou- der drs. M. Kraaijestein, houdt jaarlijks een geldinzameling. Eerst voor een landbouwproject in het Afrikaanse Torna (Boven-Volta. thans Bourkina Faso genoemd) en nu voor 40 bedrijfjes in de Peru aanse hoofdstad Lima. Voorwaarts in Veghel leplaan en Eikenlaan FNV huldigt zilveren jubilarissen <14 1-t - voshol Nieuwsblad Onafhankelijk O-BAA VRIJ ZWEMMEN IN VAKANTIE RIOOL l^VERSTOPT?J Anny Blatt, Berger du Nord en Aarlan Gironummer HOOFTMAN AUTOBEDRIJF B.V. Voorofscheweg 7 (zijde 6). Telefoon 01727-5944. BOSKOOP GERT HUIZER Bewustwording Opdracht Tb SNEL NAAR ALS WIJ HET arwa apijtservice ZIJN VERKRIJGBAAR BIJ: VOLVO 340 WINNER 1.4 3-DEURS F 17.980 (F 15.109 EXCL. BTW). DE NIEUWE VOORJAARS- COLLECTIE BREIGARENS VAN DE MERKEN: Diverse restanten Nesse 44 - Waddinxveen Telefoon 01828-19448 Wat Gert ook bakt, het is lekker en niet duur. B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 /^NU OOK^\ VOOR UW WANDBEKLEDING "HARWA” VAKKUNDIGE VLOER VERWENNERS Adviseur en leverancier voor vloerbedekkingen en gordijnen in WONING en OBJEKT NU OOK VOOR UW MEUBELSTOF/ ^^FERING HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 RJ Tx' 0 I-J f - Weekblad voor Waddinxveen OVERDEKT ZWEMBAD, 18-24 FEBRUAR11985 40e JAARGANG - Nr. 1912 ■N ‘i 7 PRIJS- EN UITVOERINGSWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. i. - AUTOMOBIELBEDRIJF Het gironummer van de Kerngroep Ontwikkelingssamenwerking Waddinxveen is 3560360. Wad- dinxveners kunnen hier hun bijdra gen op storten, maar ze kunnen ook donateur worden. Donateurs ontvangen regelmatig een medede lingenblad. Maar er werd niets gevonden, terwijl ook niemand werd vermist. Het zoe ken, vier uur op de eerste dag en ook nog de volgende dag, werd dan ook ge staakt. DE1^ ECHTE BAKKER WADDINXVEEN - Ter hoogte van de Apollolaan in Waddinxveen-Zuid heb ben twee duikers van de Waddinxveen- se en Goudse brandweer tevergeefs de Gouwe afgezocht naar een drenkeling. Noordkade 16 Waddinxveen Tel.01828-10170 Jan Dorrekenskade-O. 40 2741 HW Waddinxveen Tel. 01828-16119 •I» Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382 - Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda Tel. 01820-15132 co 5 R De Kerngroep Ontwikkelingssa menwerking Waddinxveen bestaat dit jaar 10 jaar en bracht met forse gemeentelijke steun in die tijd on geveer een half miljoen gulden voor ontwikkelingsprojecten op ta fel. Dit geld werd besteed via de NOVIB, de Nederlandse Organi satie voor Internationale Ontwik kelingssamenwerking. Naast het houden van collectes en het organi seren van financiële acties houdt de jubilerende Kerngroep zich vooral bezig met bewustwordingsactivitei ten in Waddinxveen. Voor de jaarlijkse collecte werd huis-aan-huis een folder verspreid waarin de Kerngroep Ontwikke lingssamenwerking Waddinxveen de Waddinxveners voorstelden aan Abel Vergaray, één van de 4.500 werknemers van zelfbestuurs-be- drijfjes in Lima. Deze bedrijfjes worden via de Peruaanse organisa tie CIDIAG gesteund door de in woners van Waddinxveen. In de folder vertelde de Peruaan zijn le vensverhaal. WOENSDAG 13 FEBRUARI 1985 HOOFDREDACTEUR: WADDINXVEEN Komende zon dag zal de Waddinxveense showband ‘Voorwaarts’ weer deelnemen aan de carnavealsviering in Veghel. Het is alweer voor de vierde keer dat Voor waarts muzikaal de grote carnavals optocht van deze Brabantse gemeen te opluistert. Zie ook onze stand in Bouwvoorlichting, Staringlaan 6 h De van pand ruilende Waddinxveense dameskapper Dick Voshol (links) en herenkapper Frank Pronk. (Foto: Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - De raadscommis sie voor de bezwaar- en beroepschriften gaat in zijn vergadering van volgende week woensdagavond zeven be zwaarschriften behandelen van Wad dinxveners die protesteren tegen een hun door het college van Burgemeester en Wethouders geweigerde eenmalige uitkering. De Waddinxveners die een dergelijk bezwaarschrift hebben ingediend zijn J. Hertog, mevrouw M. de Heer, F.A.G. Khalaf, mevrouw G. Huigen, F. Wij nen, A.H.J. Segers en mevrouw M. Vuurens. Dick Voshol, al bijna twaalf en een half jaar in het vak en zeven jaar een eigen kapsalon hebbend, keek al een poosje rond naar een geschikte gro tere ruimte. Dit om zijn klanten een nog betere service te kunnen bieden. Die ruimte bleek uiteindelijk gevon den te kunnen worden in de huidige zaak van Frank Pronk. Frank Pronk op zijn beurt, inmiddels vijf jaar als zelfstandige kapper werk zaam, wil meer persoonlijk contact met zijn klanten, zodat ze allemaal door hemzelf geknipt kunnen wor den. Daarvoor is een kleinere ruimte waar hij ook nog kan wonen - die van Dick Voshol aan de leplaan dus - vol doende. Bovendien stapt Frank Pronk’s herenkapster Trees Zijlstra over naar de salon van Dick Voshol, die niet alleen dames maar ook heren gaat knippen. Ook Frank Pronk blijft in zijn zaak de mogelijkheid bieden om dames te kappen. De nieuwe dames- en herenkapsalon van Dick Voshol aan de Eikenlaan heeft de beschikking over 90 vierkan te meter. Frank Pronk heeft aan de leplaan voldoende aan 40 vierkante meter. Beide sympathieke kappers zijn blij en verheugd elkaar op deze manier uit de ruimteproblemen te hebben geholpen en ook aan eikaars ruimtewensen te hebben kunnen vol doen. Dick Voshol is van plan zijn nieuwe zaak op dinsdag 26 februari officieel te openen. Dat gebeurt dan met een open huis in het pand van de bron zen kapper. Frank Pronk zal in zijn nieuwe salon ook een open huis hou den, maar de datum staat nog niet vast, omdat nog niet bekend is wan neer precies de verbouwwerkzaamhe- den ten einde zullen zijn. Als die ge reed zijn gaat hij boven zijn zaak wo nen. Zijn huis aan de Tesselschade- laan staat al te koop. In de vergadering van 6 april 1978 besloot het recreatieschap tot een aanlijngebod voor honden binnen een gedeelte van het middengebied van het Gouwebos. Met dit aanlijngebod werd beoogd overlast voor wande laars, het jagen van honden op gra zend vee en het veroorzaken van .schade aan de wildstand te voorko men. EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 Kinderen hadden onafhankelijk van el kaar gemeld iets in het water te hebben zien drijven dat leek op een menselijk li chaam. De rijkspolitie nam deze mel ding serieus en ging op onderzoek uit. “Daarnaast moeten wij constateren dat het consequent afdwingen van de naleving van het aanlijngebod een on haalbare zaak is”, aldus het dagelijks bestuur. “Wij zijn derhalve tot de conclusie gekomen dat het handha ven van een gebod dat niet als zin vol en noodzakelijk wordt ervaren, dat niet wordt nageleefd en waarvan de naleving niet of nauwelijks kan worden afgedwongen zinloos is”. 075 'P S’ O tussen Waddinxveen en Boskoop, gaat het 1 1 weer i..'„ (woensdag 1 Waddinxveen vergaderende schap. Afgezien van enkele sporadisch geuit ongenoegen over de loslopende hon den en de racties van de eigenaren op opmerkingen over het gedrag van hun honden zijn het recreatieschap geen argumenten bekend welke pleiten voor handhaving van het gebod. soonlijk zijn op een oorkonde ge schreven opdracht. Roos van Schijn- del reisde vrijdagmorgen in alle vroeg te met schipper Pim Vis van de Goudse J.C.J. van Speyk zeeverken ners richting Den Haag. Tijdens de officiële opening werd er voor de aanwezigen een felicitatieprogramma getoond, waarin kinderen uit alle de len van de wereld, hun medescouts in Nederland feliciteerden met hun 75- jarig jubileum. Scouting is een spel voor de jeugd van vandaag en verdient dan ook meer aandacht en ruimte. Ruimte voor de kinderen om bijeen te ko men, ruimte voor de meer dan 25.000 vrijwilligers die de scouts we kelijks begeleiden en nog meer ruim te binnen de financiële begrotingen. WADDINXVEEN - Een loze bommelding heeft dinsdagavond voor opschudding gezorgd in het Anne Frank-centrum aan het Jan van Bijnenpad. De bom zou zijn gelegd door het onbekende ’’Noor delijk Bevrijdingsiront”. Dat werd meegedeeld in een telefoontje van een gebrekkig Nederlands spre kende man aan het AF-centrum. De melding werd door de autoriteiten overigens wel serieus genomen, zodat de omgeving van het dienstverlening- scentrum en de bejaardenwoningen aan het Jan van Bijnenpad voor het publiek hermetisch werd afgesloten, terwijl de 250 bewoners tijdelijk hun huis uit moesten en de politie een grondig on derzoek instelde. De nabijgelegen scho len fungeerden als wachtplaats. De geplaatste bom, die dus niet werd gevonden, zou binnen een half uur na de melding om tien over negen ontplof fen. Paniek brak er echter niet uit, want politie, recherche, brandweer en ge meentebestuur slaagden erin goed en rustig op te treden, daarbij ook in het achterhoofd houdend dat er alle reden bestond om aan te nemen dat er sprake was - zoals ook al eens in 1983 - van een loze bommelding. Maar men nam toch het zekere voor het onzekere. Het ongemak nam iedereen voor lief. Dat betekende de afgelasting van een EHBO-districts-wedstrijd en een nog sneller einde van het openbaar fractie- beraad van de PvdA in het Anne Frank- centrum, waarbij ook wethouder drs. M. Kraaijestein aanwezig was. Burge meester C.M. van der Linden en andere autoriteiten zijn de hele avond in het dienstverleningscentrum gebleven. WADDINXVEEN - Woensdagavond 6 maart om acht uur houdt de afdeling Waddinxveen en omstreken van de In dustriebond FNV in café-restaurant De Unie aan de Kerkweg-Oost de jaarlijk se jubilarissenavond. In het kader van het bebordingsplan voor het middengebied van het Gou webos heeft men zich beraden over de wenselijkheid van handhaving van dit gebod. Uitwaamefhingm ter plaatse moet worden geconcludeerd dat er bij een groot aantal honden bezitters behoefte bestaat om in het Gouwebos de hond(en) onaangelijnd te houden. Dit ondanks het feit dat het los laten lopen van honden op be paalde plaatsen in Waddinxveen is toegestaan en waarschijnlijk dank zij het feit dat dit in Boskoop onmo gelijk is. In de gemeente Waddinxveen geldt namelijk ingevolge artikel 18 van de Algemene Politieverordening een aan lijngebod voor honden op voor mo torvoertuigen of (brom)fietsers open staande wegen en op daaraan onmid- delijk grenzende voetpaden. Op par ken, plantsoenen, wandelpaden en dergelijke geldt het aanlijngebod in beginsel niet. In de gemeente Boskoop geldt in gevolge artikel 43 van de Algemene Politieverordening met het oog op de verkeersveiligheid een aanlijngebod voor honden op alle wegen. Het be grip weg wordt hier ruim geïnterpre teerd. Doordat de borden die het aanlijngebod kenbaar maakten diver se keren zijn ontvreemd, zijn veel hondenbezitters zich niet bewust van het gebod. Het gebod wordt door ve len van hen overigens ook niet als zinvol c.q. noodzakelijk ervaren. WADDINXVEEN/BOSKOOP - Het recreatieschap Bospark, welk schap verantwoordelijk is voor de gang van zaken in het Gouwebos tussen Waddinxveen en Boskoop, gaat het aanlijngebod voor hon- den voor het middengebied weer intrekken. Het voorstel daartoe is gedaan aan het vanavond (woensdag 13 februari) in de raadzaal van het gemeentehuis van V. Het dagelijks bestuur van het recrea tieschap, bestaande uit de Boskoop- se voorzitter J.H. Reinders en de Waddinxveense secretaris mevrouw L.M. Oosterbroek-Waagmeester, is namelijk tot de conclusie gekomen dat de noodzaak voor een aanlijn gebod nauwelijks nog aanwezig is. Er graast geen vee meer in het midden gebied van het Gouwebos terwijl de huidige wildstand nauwelijks noe- menswaardig is. WADDINXVEEN De Waddinxveense dameskapper Dick Voshol (32) van de leplaan en de herenkapper Frank Pronk (36) van de Eikenlaan gaan van pand ruilen. Dick Voshol verhuist met zijn drie medewerksters naar het pand van Frank Pronk en Frank Pronk trekt met zijn salon in het pand van Dick Voshol. Een en ander ge beurt natuurlijk met de nodige verbouwingen, maar die zullen in slechts een paar weken hun beslag krijgen. Herenkapper Frank Pronk betrekt met zijn salon eind deze week tijde lijk de woning boven de huidige zaak van Dick Voshol. In die tijd kan de door hem verlaten zaak aan de Eiken laan verbouwd worden voor de van de leplaan komende dameskapper. Wanneer de ruimte daar vrij is begin nen de verbouwwerkzaamheden, zo dat binnen enkele weken ook Frank Pronk in een nieuwe en eigentijdse ruimte zijn werk kan doen. Boven dien is dan zijn ideaal in vervulling gegaan: het werken in een woon- winkelpand. De ruil van panden, welke beide wor den gehuurd van de woningbouwver eniging Waddinxveen, komt de twee Waddinxveense kappers goed uit. Het Moordrechtse scoutinglid Roos van Schijndel ontving van prins Claus een persoonlijke opdracht. (Foto: Scouting IJsselstreek).. WADDINXVEEN/DEN HAAG Namens alle Scoutinggroepen uit het district IJsseistreek heeft Roos van Schijndel, kabouter van Scouting Moordrecht, persoonlijk van prins Claus een opdracht in ontvangst genomen. Dit gebeurde tijdens de officiële opening van het jubileumjaar van Scouting Nederland, vorige week vrijdag in het Haagse Omniversum. Van het district IJsselstreek maken 26 groepen deel uit, waarvan 5 uit W’addinxveen met 250 leden. De vijf Waddinxveense groepen zijn Cathari na van Siënna, Charles de Faucould, Klimop, Pieter Maritz en Wapiti. El ders in dit Weekblad voor Waddinx veen meer over het plaatselijke scou- tinggebeuren. Om 1985 voor het district IJssel streek van Scouting Nederland een onvergetelijk jaar te laten worden, heeft het jubileumteam aan nagenoeg elk evenement een feestelijk karakter gegeven, bijvoorbeeld in de vorm van herinneringen/prijzen etc. Daarmee is een behoorlijk bedrag gemoeid. In feite onhaalbaar binnen de eigen or ganisatie. Scouting is dan ook ver heugd te kunnen mededelen dat een sponsor een groot gedeelte van deze kosten zal dragen. Het is de Verenig de Spaarbank met onder andere een vestiging in Waddinxveen. In zijn op de scouting-jeugd gericht- te, toespraak riep prins Claus hen op veel aandacht te besteden aan de dienstbaarheid voor anderen. Prins Claus spoorde de scouts aan projec ten van mede-scouts in ontwikke lingslanden te helpen tot stand te brengen. De officiële opening werd bijge- woond door scouting-leden uit alle hoeken van het land. Aan honderd scouts overhandigde prins Claus per- i-II* v UW V

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1985 | | pagina 1