5 Mei-comité Met Papaya Mode wordt het zaterdag écht mooi aan de Nesse in W’veen GEZIEN BIJ HOOFTMAN sa S Rabobank Q Ook in Waddinxveen meer 1 sierteelt gebied nodig Burgemeester opent vrijdag Papaya Mode De Rabobank verhoogt haar spaarrentetarieven doet beroep op bevolking I Vorstgevolgen vallen erg mee GEMEENTERAAD Inventarisatie van provinciale werkgroep Ruim 6 mille D. Lont is waakzaam over Voor 30 mille vernield aan 01828-17994 voor Kerngroep Waddinxveen Brandweer werd 68-maal OPSPORING Activiteit Gerda Cortvriendt geroepen eigendommen van gemeente automatisering Nieuwsblad Onafhankelijk DANSAVOND BOSKOOP a.s. zondag 3 maart 20.30 uur De Rozenburcht MARTIN VISSER RIOOL VERSTOPT? X GERTHUIZER HOOFTMAN AUTOBEDRIJF B.V. Voorofscheweg 7 (zijde 6). Telefoon 01727-5944. BOSKOOP St. Victorstraat Tafelvrucht Asfalteren ALS WIJ HET arwa apijtservice 6 (was 5^%) Spaardeposito, 1 jaar vast BEL: Spaar-Plan-Rekening 63/4% (was 6’/?%) VOLVO 760 GLE AUTOMAAT F 72.995 (F 61-340 EXCL BTW). Termijnplanbrieven na 2 jaar na 3 jaar na 4 jaar looptijd 5 jaar looptijd 6 jaar Spaar-Vast-Rekening looptijd 2 jaar looptijd 3 jaar looptijd 4 jaar looptijd 5 jaar looptijd 6 jaar 6’/4% (was 53/4%) 67>% (was 674%) 774% (was 7 772% (was 774%) 73/4% (was 774%) Uwtelevisiedokter S. ATTEMA Woensdag 27 februari 1985, raadzaal gemeentehuis, 19.30 uur Wat Gert ook bakt, het is lekker en niet duur. f. - I Telefoon 01828-17212 B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 NU OOK VOOR UW MEUBELSTOF- FERING HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. 40e JAARGANG - Nr. 1914 N Wijzigingen voorbehouden 24 uur service - 3 maanden garantie TELEFOON 01828-13500 6 (was 5>/z%) 674% (was 6 7 (was 63/4%) 774% (was 7 7'£% (was 7 De Kerngroep wil graag alle gevers van harte bedanken. Het geld is dus weer bestemd voor het projekt in Lima (Pe ru). De Kerngroep zal de Waddinxve- ners steeds op de hoogte houden van de ontwikkelingen daar. Een speciaal woord van dank ook aan alle collectanten en aan de verspreiders van de folders, die de hevige winterkou trotseerden en zorgden voor de verheu gende opbrengst. Opvallend voor de collectanten was dat zij meer dan eens mensen ontmoetten die precies wisten waarvoor geld werd ingezameld. -Bedrijven na welke straten en igens ^en an- Ook voor: video, radio, wasmach., koelkast enz. Hoewel de bestrijding van het vandalis me landelijk veelbesproken is en er ook rapporten over verschijnen ziet Wad dinxveen nog geen bruikbare aanbeve lingen. Verondersteld mag wel worden dat het schetsen van de omvang van het vandalisme-kwaad (landelijk 61,3 mil joen gulden) preventief zou kunnen worden. De totale geraamde direkte brandscha de bedroeg 640.700,-. Voorts werd uitgerukt: 16x voor hulpverlening an ders dan bij brand, (waarvan 2x assis tentie aan naburige gemeenten) en 2x voor het houden van toezicht. In totaal werden 44 brandrapporten en 16 hulpverleningsrapporten aan de dis- trictsiospectie voor het brandwezen in gezonden. Jan Dorrekenskade-0.40 2741 HW Waddinxveen Tel. 01828-16119 t Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382-Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda Tel. 01820-15132 Wil degene die de aanrijding heeft gezien op 9-1-’85 om 8.30 uur op de Provincialeweg te Moordrecht (bij afslag W’veen) tussen rode Toyota en vrachtauto zich in verbinding stellen met E. v. d. KRAATS A Hoofdkantoor: Kerkweg 161 Bijkantoren: Kon. Wilhelminaplein 2 - Groensvoorde 14 Telefoon alle kantoren: 01828-14566 WOENSDAG 27 FEBRUARI 1985 HOOFDREDACTEUR: EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 PRIJS- EN UITVOERINGSWIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN. De Werkgroep Sierteelt spreekt in het rapport de voorkeur uit voor sierteelt- gronden in ondermeer verschillende polders in Boskoop en Waddinxveen. Deze polders hebben vooral de voor keur vanwege de geschikte grond voor het telen van sierbomen en vaste plan tenOok is rekening gehouden met goe de verbindingswegen. In de afgelopen tien jaar is het aantal hectare sierteeltgrond in dit gebied ge- Weekblad voor Waddinxveen Uit de discussie in de raadscommissie is gebleken dat de riool- en duiker- kruising in de St. Victorstraat zal worden hersteld. De heer J. Havenaar (PCW) gaf te kennen voorstander te zijn van éénrichtingsverkeer in de Prunusstraat en de Acaciastraat. De heer M. Boere (PvdA) stak niet on der stoelen of banken de Stations straat weer behoorlijk hobbelig te vinden. mening dat de gevolg' zijn. Dit is te da aat al was uitge- Driemaal werd assistentie aan een na burige gemeente verleend: tweemaal aan de brandweer van Moordrecht bij verkeerscalamiteiten op rijksweg 20 in de gemeente Moordrecht en éénmaal aan Zevenhuizen voor duikalarm. In zes gevallen werd het alarm voor de uitruk ingetrokken. Dit betrof in alle gevallen loos alarm van een automati sche brandmelder. De gevallen waarbij de Waddinxveense brandweer wel uit rukte betroffen: 7x voor loos alarm Of geen dienst (meer) behoeven te doeri, 2x voor begin van brand, 4x voor schoorsteenbrand, 5x voor autobrand, 9x voor binnenbrand, 14x voor buiten- brand, 2x voor uitslaande brand en lx voor assistentie aan Moordrecht. De Waddinxveense Gerda Cortvriendt, die aan de Nesse 10 Papaya Mode van start laat gaan. (Foto: Sjaak Noteboom). WADDINXVEN/DEN HAAG - Meer sierteeltgrond ook op Waddinx- veens grondgebied. Die wens staat te lezen in het rapport dat de Werk groep Sierteelt van de Provinciale Adviescommissie Agrarische Structuur verbetering (PAAS) heeft opgesteld. Gesteld wordt dat het bij Waddinx veen gelegen sierteeltcentrum Boskoop-Hazerswoude in de komende tien j aar tussen de 75 en 225 hectare grond nodig heeftOmdat voor de sierteelt maar de helft van het grondoppervlak benut kan worden, moet 450 hectare grond worden gereserveerd. De sierteeltstudie is verricht omdat het streekplan, zoals dat er nu ligt, zal wor den herzien. De grenzen van de sier- teeltlokaties die de werkgroep in haar rapport aangeeft, vallen niet altijd sa men met de nu gehanteerde begrenzing. De PAAS stelt in die gevallen voor de grenzen logischer te trekken. Gedepu teerde Staten van Zuid-Holland zullen uiteindelijk de nieuwe sierteeltgebie- den bepalen. WADDINXVEEN - "Wat gaat er binnenkort gebeuren aan de Nesse in Waddinxveen?”, ”Ook de burgemeester gaat zich er al mee bemoeien” en ’’Met Papaya Mode wordt het zaterdag écht mooi aan de Nesse in Wad dinxveen” zijn de wervelende slogans die drie weken achtereen in het Weekblad voor Waddinxveen stonden. Voor geheimzinnigheid is nu geen plaats meer, want komende vrijdagmiddag om vijf uur opent burgemees ter C.M. van der Linden aan de Nesse 10 modezaak Papaya van de aan de Wilhelminakade 82 wonende Gerda Cortvriendt-Beeldens (30). Papaya Mode is de vervulling van een langgekoesterde wens van deze Wad dinxveense. Aan de voet van de hefbrug is 100 vierkante meter winkelruimte be schikbaar om een uitgezóchte collectie exclusieve damesmode en sportieve he renmode te herbergen. De een kleine tien jaar in dit Gouwedorp wonende De raadscommissie heeft ingestemd met het uitbreiden van het aantal anti- klimvoorzieningen op scholen. De heer J.A. Hielema (CDA) adviseerde op de ramen van de scholen pamfletjes aan te brengen met daarop informatie over de vervelende gevolgen van eventueel klimwerk. WADDINXVEEN - De Waddinx veense vrijwillige brandweer werd in 1984 - zo blijkt uit het pasverschenen jaarverslag van de spuitgasten - 68-maal geroepen voor brandbestrijding, het verlenen van hulp in andere gevallen dan bij brand of voor het houden van toezicht bij voorstellingen dan wel het uitvoeren van controles. werd uitgebreid gesproken over het herstraatprogramma voor dit jaar. Niet langer meer automatisch, maar aan de hand van rapportages per straat zal worden bepaald waar op knapbeurten nodig zijn. Dit jaar zal 27.000 vierkante meter straat onder handen worden genomen. WADDINXVEEN - Vorig jaar is er aan gemeentelijke eigendommen voor 30.200,- vernield. Dat is in de raads commissie voor Openbare Werken en - Bedrijven gezegd. De gemeentelijke dienst van directeur A.M. Zwamborn had een rapport gemaakt met een over zicht van het plaatselijke vandalisme in 1984. Papaya is de naam van een tropische ta felvrucht, afkomstig van een niet-ver- houtende boom. De vrucht proefde de Waddinxveense vorig jaar in Afrika en die smaakte zo heerlijk dat ze met een gerust hart de welluidende naam van die vrucht heeft gegeven aan haar nieuwe modezaak. Een moderne winkel in een pand waarin tot voor kort een meubel- toonzaal was gevestigd en daarvoor en kele sportzaken. Een grondige verbouwing, moderne kleuren en een nieuwe winkeldeur met een fraaie handgreep hebben bijgedra gen tot wat Papaya Mode nu is. Niet al leen wordt er mode verkocht, maar ook gemaakt. Gerda Cortvriendt heeft na melijk ook een eigen ontwerp- en ad viesbureau voor het ontwerpen van ex clusieve dames- en herenkleding. De Waddinxveense verdiende haar sporen reeds op het gebied van binnenhuisadvi- sering, doch heeft nu een verfijndere weg ingeslagen. Een prachtige collectie modieuze kledingstukken en snuisteri jen geven een indruk van haar advies stijl. Opent burgemeester Van der Linden komende vrijdagmiddag Papaya Mode aan de Nesse, het publiek is in de zaak welkom vanaf zaterdag 2 maart. WADDINXVEEN - Zoals bekend worden er in Waddinxveen voorberei dingen getroffen om ter herdenking van de bevrijding veertig jaar geleden een expositie te houden in de raadzaal van het gemeentehuis. Deze tentoon stelling, die wordt gehouden van 27 april tot en met 8 mei, bevat ook spullen die herinneren aan de bezettingsjaren 1940-1945. Het organiserende comité doet vandaag aan de Waddinxveense bevQlking een oproep toekomen om tijdelijk herinneringen aan de Tweede Wereld oorlog - foto’s, bonkaarten, pakjes sigaretten, noodgeld, landkaarten, aan plakbiljetten, postzegels, vlaggen, uniformen en wat dies meer zij - af te staan. De Waddinxveners wordt gevraagd eerst aan secretaris C. Dijkshoorn, Beethovenlaan 10, 2742 CG Waddinxveen, tel. 13876, te melden wat zij voor de expositei tijdelijk zouden willen afstaan. Daarna zal vanwege het comité contact met de betrokkenen worden opgenomen om te bezien op welke wijze van de spullen gebruik gemaakt zou kunnen worden op de ex positie. WADDINXVEEN - De eerder deze maand door de tienjarige Kerngroep Ontwikkelingssamenwerking Waddinx veen gehouden collecte voor het be drijf j esproject in de Peruaanse hoofd stad Lima heeft al 6.155,55 opge bracht. Hier zijn nog niet de bedragen bijgeteld, die nu nog op girorekening 3560360 en bankrekening 366856448 binnenkomen. Met het ingezamelde geld is de Kern groep, die zich ook en vooral met de be wustwording van de Derde Wereld-pro- blematiek in dit Gouwedorp bezig houdt, erg ingenomen, zo laat ons se cretaresse Emka Krösschell-Koopmans ons weten. Volgens Openbare Werken-directeur A.M. Zwamborn komt dit omdat de ze straat een halve meter is opge hoogd en daardoor wat gevoeliger is. Dat ook de Abraham Kroesweg wordt opgeknapt stemde de heer J. van den Berg (VVD) tot tevreden heid, want de piasvorming op deze weg was hem al lang een doom in het oog. Op zijn verzoek wordt nage gaan of ook de bestrating tegen de brughoofden kan worden meegeno men. Op opmerkingen van de raadscom missie dat de kwaliteit van de bestra ting in het Brugcentrum slecht is gaf de heer Zwamborn aan dat het her- straten hier voor de deur staat. Aan de Nesse zullen enkele parkeerplaat sen worden aangelegd op verzoek van de EDAH-Basismarkt. De kosten hiervan worden door het bedrijf be taald. “Misschien komt een derge lijk verzoek ook van de ALDI-Markt aan de Kerkweg-Oost”, sprak CDA- wethouder Van Schie. In Waddinxveen is al het besluit ge vallen om het aantal wegen binnen de gemeente verder te asfalteren. Hierbij kan worden gedacht aan het deel van de Willem de Zwijgerlaan, waar nu de vrijdagse weekmarkt wordt gehouden, en de Noordkade. Aandacht voor de te nemen bescher mende maatregelen voor fietsers noemde de heer M. Boere (PvdA) onontbeerlijk. De heer J. Havenaar (PCW) zei daarop dat met een witte streep niet een bepaalde veiligheid gesuggereerd mag worden. Daarentegen heeft de liberaal Van den Berg verzocht om maatregelen tegen het veel te hard rijden op de onlangs geasfalteerde Piasweg. Beke ken wordt welke maximum-snel- heidsmaatregelen genomen kunnen worden zonder de provinviale wegen uitkering in gevaar te brengen. Gerda Cortvriendt lijkt er in geslaagd op een heel bijzondere wijze en met kennis van zaken een ideaal realiteit te laten worden. WADDINXVEEN Als de winter echt voorbij is gaat de gemeen telijke dienst Openbare Werken en pleinen onder handen genomen zouden moeten worden. Overij is CDA-wethouder P.F.J. van Schie van mening dat de - van de vortperiode in Waddinxveen vrijwel nihil zijn. Dit is ken aan het zorgvuldige preventieve onderhoud, a; voerd, zoals het dichten van scheuren in het asfalt op vele plaatsen. De kwaliteit van de wegen kwam aan de orde in de raadscommissie voor openbare werken en -bedrijven. Hier schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 WADDINXVEEN - Elke keer als er in het gemeentehuis wordt gesproken over automatisering hamert PvdA-gemeen- teraadslid D. Lont er steeds op dat er aandacht moet worden geschonken aan de bescherming van de persoonlijke le venssfeer, sinds vorig jaar wettelijk ge regeld grondrecht van de mens. Dat deed hij ook in de raadscommmis- sie voor de financiën waar CDA-wet- houder P.F.J. van Schie vertelde dat het goed gaat met de automatisering van de gemeentesecretarie. Deze automatise ring is bij de gemeentelijke dienst Openbare Werken en -Bedrijven en bij de afdeling Financiën al in bedrijf. Bij Sociale Zaken gaat het wat moeizamer, terwijl Bevolking misschien halverwege dit jaar gereed zijn. Interne Zaken zal de apparatuur niet gebruiken voor de tekstverwerking. Voor wat de bescherming van de priva cy betreft verwees de heer Van Schie naar de komende wetgeving op dit ter rein en de modelverordening. stegen van 751 naar 891De werkgroep verwacht dat dit in de komende tien jaar zal stijgen met maximaal 225 hectare. Het aantal sierteeltbedrijven was in 1982 959. Dit aantal zal volgens de werkgroep in 1992 variëren tussen de 850 en 950. Kleinere bedrijven zullen verdwijnen en er zullen meer grote be drijven komen, is de verwachting van de werkgroep. Het aantal arbeidsplaatsen zal door ver dere toenemende mechanisatie waar schijnlijk afnemen. Dit verlies zal voor een gedeelte weer worden opgevangen doordat de oppervlakte van de bedrij ven groter wordt en door een andere manier van telen, zoals in potten en con tainers. De werkgroep adviseert in haar rapport bedrijfsgebouwen inclusief kassen te bouwen langs wegen, op stroken grond niet groter dan 150 meter diep. De PAAS is het hiermee niet eens. Een aantal bedrijven, vooral export-bedrij- ven, heeft de grens van 150 meter nu al overschreden, stelt de PAAS. De pro vinciale commissie wil de bouwstrook daarom vergroten tot 200 meter diep. In het rapport komt naar voren dat de werkgroep het stimuleren van vernieu wingen in de handel, zoals bijvoorbeeld het vestigen van een handels- en promo- tiecentrum in het sierteeltgebied, be langrijk vindt. /WEEKAANBIEDINGX OVERGORDIJNSTOF\ 120 breed Nu 19,90 p.m. ’’HARWA” VAKKUNDIGE H VLOER VERWENNERS Adviseur en leverancier voor vloerbedekkingen en gordijnen in WONING en OBJEKT Zie ook onze stand in Bouwvoorlichting, Staringlaan 6 h Noordkade 16 Waddinxveen Tel.01828-10170 R DE1^ ECHTE BAKKER

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1985 | | pagina 1