vakbondsman Na Kameroen en Torna Noodwinkel aan de Nesse Zangavond in de Bethelkerk Waddinxveense gemeenteraad nam initiatief Meubelkritiek FNV weerlegd werd voor Lima gekozen Kerngroep Ontwikkelingssamenwerking Waddinxveen Gr. v. Prinsterer- Besluit van B. en W. aan raad meegedeeld RPF-bestuur Beurs van zomerse Muziekavond Ten bate van Bartimeüs voor bejaarden in AF-centrum Zendingsavond in De Hoeksteen C. de Hek nieuw in Koffiebar met thema-avond school al bezig voor Koninginnedag I kinderkleding Samen sterk Lichtreclame Vaste dienst Benoemd WSE Eigen meubel voorop Waterwippen Snipperdag Opslag Kozijnen Kantoorpand Ontslag Lentefeest Goedgekeurd Groen licht Andere projecten Reusachtig groot Samenwerking Geld nodig Overleg ft w,; f yd ■TJ F hervormde predikanten ds. J.W. Goossen ijn en Steenland, wat niet kon voorko men dat de produktiebedrijven gesloten moesten worden. Hij verweet met name Berkesteijn het in de toonzaal verkopen van buitenlandse meubels te hebben la ten prevaleren boven het voeren van het eigen produkt. ’’Onjuist”, zegt Mulleman. ”Wij heb ben alle mogelijkheden terdege onder zocht. Wij werken in oude gebouwen, met verouderde machines. Slechts tota le nieuwbouw en een eigentijds machi ne-park hadden ons de kans op een haalbare concurrentiepositie gegeven. Het geld voor die investering was echter niet voorhanden”. branche speelt, is het gevecht om een stukje van de koek. Ten behoeve van het door de afdeling Gouda van de KNVB te organiseren schoolvoetbaitournooi in de Paasva kantie 1985 voor de scholen voor basis en voortgezet onderwijs zullen de vel den van de voetbalvereniging "WSE” beschikbaar worden gesteld. Aan de Waddinxveense Reddingsbri gade is toestemming verleend tot het ge bruik van het openlucht zwembad op zaterdag 17 augustus 1985 ten behoeve van het organiseren van een waterwip wedstrijd. In principe zal vrijdag 27 december 1985 voor het gehele personeel in dienst van de gemeente Waddinxveen als ver plichte snipperdag worden aangewe zen. per week, is ingaande 1 maart 1985 op eigen verzoek ontslag verleend. Ingaande 15 mei 1985 is de heer W.Th. Korfage te Waddinxveen benoemd tot milieu-technisch medewerker bij de dienst van openbare werken en - bedrij ven. Ten behoeve van de opslag van huis raad van vluchtelingen zal aan vluchte lingenwerk, afdeling Waddinxveen, een gedeelte van het pand Kleikade 1 gratis beschikbaar worden gesteld. om half acht geven het Waddinxveens Besloten is tot vervanging van de in de zuidgevel van de Prof. Kohnstamm- school voor openbaar m.a.v.o. aanwe zige kozijnen. WADDINXVEEN - Dinsdagavond 26 maart om acht uur houdt de Centrale Hervormde Gemeente in De Hoek steen aan de Esdoomlaan de jaarlijkse IZB-zendingsavond. Als thema voor deze avond is gekozen: Gemeente zijn in de samenleving van vandaag. Spreker is ds. J. Vroeginde wey, predikant-directeur van de I.Z.B. Van het werk van de I.Z.B. zal men een klankbeeld laten zien. In de pauze is er gelegenheid voor een kopje koffie en er zal een boekentafel zijn. WADDINXVEEN - In de hervormde koffiebar De Schaapskooi in Het Anker aan de Nesse wordt vrijdagavond vanaf kwart voor acht een avond gehouden over het thema ”Los-vast”. Het thema zal worden toegelicht met sketches en een spreker. Volgens de koffiebar is het een programma waard oor een ieder zich zal herkennen of aan gesproken zal voelen. In 1976 werd besloten via de NOVIB een landbouwontwikkelingsproject te steunen in het Bovenvoltaanse Torna (5.000 inwoners). Sinds 1983 heet -Bo ven- Volta Bourkina Faso. De Toma- boeren Basil Paré en Karim Sanogho brachten in 1977 een bezoek aan Wad dinxveen. In 1981 kwam Fidel Toé, se cretaris van de organisatie waarmee in dit Afrikaanse Sahelland werd samen gewerkt. op bezoek. cijfers heb ik zwart op wit. Het gaat niet aan te zeggen, dat onze firma de concur rent is van het eigen produkt. Ook vroe ger hebben wij in onze toonzaal altijd al van onze - nu ex-collega’s - gevoerd. Toen wij zelf onze fabriek nog hadden, was Berkesteijn de groot ste klant van die fabriek”. De afrekening en het ophalen van niet- verkochte kleding is vervroegd en is mo gelijk van 13.00 tot 14.00 uur. Voor en na deze tijdstippen wordt er geen kle ding afgegeven of geld uitbetaaid. Niet afgehaalde kleding en/of geld ver valt aan de beurs. De kleding gaat naar ’’Mensen in nood”. De 10 procent waar mee het af te rekenen bedrag wordt ver hoogd resp. verlaagd dient ter bestrij ding van de onkosten (materialen, kof fie) en voor het onderhoud van twee ad optiefkinderen van het Foster Parents Plan. ’’Overal zie je meubelboulevards verrij zen, ook in onze directe omgeving”, zegt de voorzitter van Meubelstad Wad dinxveen. ’’Alle grote jongens kruipen bij elkaar. In Waddinxveen hebben wij ruime keus in zowel toonzalen als pro- Waddinxveen. duktiebedrijven. Onze samenwerkings- formule werkt en we zullen onze activi teiten uitbreiden. Daar steken de deel nemers geld in, want als je jezelf niet goed presenteert, dan sneeuw je on der”. Mulleman vindt dat FNV-bestuurder Visser met name de Waddinxveense on dernemers in de meubelbranche tekort doet, als hij spreekt over te weinig on dernemersgeest en een gebrek aan Slag vaardigheid. ’’Zeker binnen onze club vindt de consument nog een groot stuk eigen produktie. In Waddinxveen kan hij voor alles terecht en persoonlijke aanpassingen zijn altijd mogelijk. Dat een stuk marktverschuiving heeft plaats gehad wil ik niet ontkennen, maar dat een deels andere aanpak het bestaan van de branche ondermijnt, dat houdt ik met kracht tegen”. WADDINXVEEN - Het college van Burgemeester en Wethouders heeft aan schildersbedrijf P. van Blitterswijk uit Gouderak toestemming ver leend voor plaatsing van een noodwinkel aan de Nesse in verband met nieuwbouwplannen voor het huidige in gebruik zijnde pand aan de Nesse 22. Dat blijkt uit het aan de volgende week woensdagavond vergaderende gemeen teraad door B. en W. gestuurde over zicht van een aantal besluiten en mede delingen, voorzover niet reeds in open bare vergaderingen aan de orde ge steld of gepubliceerd of nog te publice ren in de gemeentelijke rubriek, uit de vergaderingen van het college van Bur gemeester en Wethouders van 12, 19 en 26 februari en 5 maart 1985. Andere be sluiten zijn: WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 20 MAART 1985 In de tweede helft van de jaren zeven tig werd er door de gemeente Wad dinxveen geregeld gediscussieerd met het provinciaal bestuur van Zuid- Holland over het uit de gemeentekas beschikbaar stellen van gelden voor ontwikkelingssamenwerking. Hierbij ging het steeds om het gemeentelijk belang dat aan de besluiten ten grond slag zou moeten liggen. Landelijk en provinciaal was men tot het inzicht gekomen dat het geven van plaatselijke ontwikkelingshulp meer moest zijn dan alleen het toe kennen van een bedrag uit de ge meentekas. Het moest vooral gep- Zoals bekend is ’’helpen tot hulp over bodig wordt” het belangrijkste doel van ontwikkelingssamenwerking. Ontwik- kelingsdeskundigen zeggen steeds: "Het is geen kunst om iemand een visje te geven als hij honger heeft. Het gaat erom, dat men in ontwikkelingslanden leert een hengel te maken zodat men zelf die vis kan vangen”. Aan de Christelijke Woningbouwver eniging ”Ons Begin" is toestemming verleend tot de bouw van een kantoor pand aan de Mercuriusweg. Aan mevrouw C.A. Pol-Verkade te 'yjaddinxveen, schoonhoudster van de y brandweergarage gedurende twee uur Donderdag 21 maart zal op de kleuter school De Duiventil een groots Lente feest worden georganiseerd. Diverse programma-onderdelen zijn: zaklopen; appels aan de boom hangen; bloemen in de vaas zetten; verhaaltje over de lente; van buttons bloemen ma ken; liedje over de lente; beschuit met muisjes versieren (i.v.m. geboorte jon ge dieren) en was ophangen (voorjaars schoonmaak). Tussen de middag krij gen de kinderen pannekoeken op school en ‘s middags is er een verras sing. Overigens blijft de Kerngroep het pro ject in Toma met meer dan gewone be langstelling volgen. Tenslotte is niet voor niets vijf jaar lang aandacht en steun gegeven aan ontwikkelingen op het platteland in Afrika. Aan Texaco Olie Maatschappij BV te Rotterdam is vergunning verleend voor het aanbrengen van een tweetal lichtre clames aan het Servicestation Sniepweg 13a. Door wijziging van het rechtspositie besluit Wet Voortgezet Onderwijs wor den de dames J.H. van der Stelt-Koe- nen, S. Deurloo-van der Valk en H.A.G. van Dijk-Lam, schoonhoud- sters van de Prof. K ohnstammschool voor openbaar m.a.v.o., gerekend van af 1 december 1984 in vaste dienst aan gesteld. In ieder geval besloot het Zuidhol- landse college van Gedeputeerde Sta ten in de zomer van 1976 de gemeente Waddinxveen het voordeel van de twijfel te geven. Ze gaven op 28 juli 1976 hun fiat aan de kredieten van 35.000,-. Om na te gaan of de bij drage van de bevolking niet achter zou blijven bij die van de gemeente vroegen Gedeputeerde Staten elk jaar naar aanleiding van de ter goed keuring ingezonden gemeentebegro tingen om de benodigde gegevens. Wel besloot het provinciaal bestuur op een themadag in het voorjaar van 1982 het onderwerp ’’Gemeente en ontwikkelingssamenwerking” aan de orde te stellen. Mr. W.J. Geertsema (VVD) en prof. dr. B. De Gaay Fort man (PPR) leidden het onderwerp in en zij waren beiden van mening dat gemeenten het recht hebben op hun begroting geld uit te trekken voor ontwikkelingssamenwerking. op frisse wijze ten gehore gebracht zullen worden. Het koor wordt begeleid door Chris Stellaard op de piano en het Bethel ensemble o.l.v. Wally Marchand. Dit fluitensemble zal ook nog enkele va riaties laten horen op het lied ‘Wij hebben op de fluit gespeeld’. Het mannenkoor ‘De Gouwestem’ heeft in de korte tijd van zijn bestaan in Waddinxveen en omgeving een goede reputatie opgebouwd. Zij bren gen o.l.v. hun dirigent Adriaan Ver hoef een aantal prachtige liederen ten gehore. Onder andere het bekende ‘Into my Heart’ en ‘Veni Jesum’ van M. Cherubini zullen uitgevoerd wor den. Het koor wordt begeleid door Ben Kramer op de piano. Tot slot zullen het tienerkoor en het mannenkoor gezamenlijk een werk uitvoeren van Const. Chr. Dedekind getiteld ‘AL’es was Ihr tut’. In 1980 bleek dat het Toma-project fi nancieel onafhankelijk werd (zodat het project dus geslaagd genoemd kan wor den), waarop werd besloten een ander NOVIB-project te kiezen. Een zeer be langrijk resultaat dus dat niet in de laat ste plaats tot stand kon komen, mede door Waddinxveen en haar bevolking. WADDINXVEEN - Een speciale com missie van de protestants-christelijke Groen van Prinstererschool/De Dui ventil aan de'TolIenstaan is op dit mo ment druk bezig met de voorbereiding op het komende Koninginnedagfeest (dinsdag 30 april), dat, evenals vorig jaar, op grootse wijze op onze scholen zal worden gevierd. Mede dank zij het enthousiasme van de voorbereidingscommissie én van de ve le ouders en andere medewerkenden moet het een dag kunnen worden, waar aan door iedereen met veel genoegen zal worden teruggedacht. Steunt de Kerngroep Ontwikkelingssa menwerking Waddinxveen sinds 1980 het Lima-project, daarvoor werd de aandacht gericht op Kameroen (1975) en op Bourkina Faso, het toenmalige Boven-Volta (1976-1980). Het allereer ste project dat de Kerngroep in 1975 vanuit Waddinxveen dacht te gaan steu nen omvatte het gedeeltelijk herstel en aanleg van een waterleiding voor een hospitaal in Kameroen. Toen na enige maanden bleek dat die verbetering al was aangebracht werd in samenwerking met de NOVIB, de Ne derlandse Organisatie Voor Internati onale Ontwikkelingssamenwerking, ge zocht naar een ander Derde Wereld- project. WADDINXVEEN - Het tienjarig bestaan van de Kerngroep Ontwikke lingssamenwerking Waddinxveen be tekent dat ook de Waddinxveense ge meenteraad even zoveel jaren actief is voor de Derde Wereld. Op 27 maart 1975 stelde het Wad dinxveense college van Burgemeester en Wethouders, voorgezeten door de toenmalige burgemeester C.A. van der Hooft, de gemeenteraad voor 35.000,- beschikbaar te stellen voor het bekostigen van een zogenaamd additioneel ontwikkelingsproject in de Derde Wereld. De toenmalige mi nister drs. J. Pronk van Ontwikke lingsamenwerking stemde met het Waddinxveense streven in. Bijna twee weken later - op 9 april 1975 - besloot de gemeenteraad niet alleen het krediet beschikbaar te stel len doch nam hij ook een motie aan waarin de raad uitsprak dat de Wad- dinxveners meer dienden te worden betrokken bij het ontwikkelingswerk. Het eerste te kiezen project diende daarom door andere projecten te worden gevolgd. In komende ge meentebegrotingen moest daarvoor een bedrag worden opgenomen. aard gaan met een wezenlijke actie onder de inwoners van de gemeente. Zo werd geen bezwaar aangetekend tegen kredieten tot het verlenen van steun aan plaatselijke groeperingen die duidelijk bezig waren met het be wust maken van de bevolking met de Derde Wereld-problematiek, maar werden wel vraagtekens gezet bij het direct of indirect subsidiëren van een project in een ontwikkelingsland. Wat dit betreft zou er slechts sprake mogen zijn van een gelijkwaardige fi nanciële aanvulling op de door de burgerij ingezamelde gelden. Een project in Lima, voor welk project mede werd gekozen vanwege het aan bod kunnen laten komen van geheel an dere facetten van de ontwikkelingspro blematiek om het ontstaan van een oog- kleppen-mentaliteit te voorkomen, is in 1984 positief beoordeeld door onafhan kelijke bedrijfsdeskundigen. Peru ligt in Zuid-Amerika en heeft 16 miljoen inwoners; 2 miljoen meer dan Nederland. Het land daarentegen is reusachtig groot: maar liefst 38x Neder land. In Peru wonen dan ook maar 14 mensen per vierkante kilometer, terwijl dat er in Nederland 335 zijn. Lima is de hoofdstad van Peru. Het is de grootste stad en heeft 5 miljoen inwo ners, meer dan éénvierde van de hele bevolking. In de laatste 30 jaar is Lima stormachtig gegroeid en dat heeft de no dige problemen met zich gebracht. Het grootste probleem daarvan vormen de krottenwijken. Eén van de drie inwo ners van Lima woont namelijk in één van die wijken. In de krottenwijken proberen ook de mensen daar op enigerlei wijze aan het werk te komen. De laatste jaren is de economische situatie echter alleen maar verslechterd. Veel kleinere bedrijven waren volgens de eigenaren niet meer rendabel en werden al dan niet fraudu leus failliet verklaard. Een aantal van die bedrijfjes is door de arbeiders overgenomen, veelal zonder dat ze daar veel voor behoefden te beta len, maar wel met inbegrip van de schul den. Met alleen de wil om door te blij ven draaien ben je er echter niet. Het bleek al gauw dat ze niet goed in staat waren een boekhouding te voeren, machines te onderhouden, afzetmark ten te vinden. Bovenal was er gebrek aan financiële middelen. Om aan al de ze problemen het hoofd te kunnen bie den, zochten de arbeiders samenwer king. Samen sta je sterker, weet je meer en kun je ervaringen uitwisselen. Zo klopten ze bij een kleine Peruaanse organisatie voor ontwikkelingssamen werking aan, die met goed opgeleide mensen beter de weg wisten om hun problemen op te lossen. Deze kleine Pe ruaanse organisatie die de naam heeft van Internationaal Centrum voor On derzoek en Documentatie over Zelfbe stuur (CIDIAG) heeft contacten gelegd met de NOVIB. De NOVIB heeft de noodzaak van steun ingezien en het pro ject geadopteerd. Van de 30-40 arbeidersbedrijfjes, die zich aaneengesloten hebben, zijn er steeds een aantal dat heel hard geld en organisatorische begeleiding nodig heeft. Tot die bedrijfjes behoren een bedrijfje voor (betaalbare) geneesmid delen, een bakkerij, een confectie- ate lier, een garage, een wasserij en een smederij. De Peruaanse ontwikkelingsorganisatie geeft administratieve, technische en ju ridische steun en leidt daarnaast arbei ders op zodat zij in het vervolg zelf de boekhouding kunnen voeren, de machi nes kunnen onderhouden en dergelijke. De NOVIB-ondersteunt dit project en de Kerngroep Ontwikkelingssamen werking Waddinxveen volgt dit project gedurende langere tijd. In ieder geval wordt er op die manier bereikt dat in Li ma 4.500 mensen werk en een inkomen behouden en dat er eten op tafel komt bij 20.000 mensen (werkers en familie). Over deze besluiten werd overleg ge pleegd met het provinciaal bestuur en de rijksoverheid. Inmiddels nam de gemeenteraad een motie aan die leid de tot het besluit een giro- en bankre kening voor ontwikkelingssamenwer king te openen, zodat de Waddinxve- ners in staat zouden zijn een finan ciële bijdrage te leveren, besloot de gemeenteraad voor 1976 opnieuw 35.000,- voor een ontwikkelings project beschikbaar te stellen en werd de Kerngroep Ontwikkelingssamen werking Waddinxveen opgericht. De oprichtingsdatum van de groep, die een afspiegeling van de bevolking vormde, was 10 november 1975. Een arbeidersgezin in Lima. WADDINXVEEN - De halfjaarlijkse kinderkledingbeurs. ditmaal voorjaars- en zomerkleding, wordt vrijdag 29 en zaterdag 30 maart in De Bonkelaar ge houden. De organisatie ervan is in han den van het Comité Kledingbeurs Wad dinxveen. Wie nadere inlichtingeen wil hebben kan de telefoonnummers 15171 en 16017 in Waddinxveen bellen. Voor de kinderkledingbeurs is er gele genheid tot het inleveren van schone, hele, moderne kinderkleding op vrijdag 29 maart van 9.30-11.00 uur en van 13.30-15.00 uur. Schoeisel, pyjama's en ondergoed kunnen niet ingeleverd wor den. Er worden richtprijzen gehan teerd, maar de verkoopprijs wordt wel in overleg met de verkoper vastgesteld. Bij inlevering wordt gevraagd of men de kleding die niet verkocht wordt terug wil hebben. Is dit niet het geval dan gaat deze kleding naar de stichting "Mensen in nood”. De verkoop is vrijdagavond van 18.30- 20.30 uur en op zaterdag 30 maart van 10.00 tot 011.00 uur. Men wordt weer dringend verzocht om niet meer dan vijf artikelen van dezelfde maat tegelijk uit het rek te halen en niet passende kleding zo snel mogelijk terug te hangen zodat ieder een zo groot mo gelijke keuze heeft. Het uitbetalen ‘s middags levert geen problemen op als iedereen ervoor zorgt met kleine biljet ten te betalen. Het kinder- en tienerkoor ‘De Zang vogels’ is sinds jaar en dag bekend in Waddinxveen. Dit jaar staan zij voor het eerst onder leiding van Eveline de j Mik. Dat heeft geleid tot het leran ■wan een aantal nieuwe liederen, dffe Gaandeweg ontstond de situatie dat de gemeente Waddinxveen het defi nitieve groene licht kreeg voor het fi nancieel steunen van een ontwikke lingsproject in de Derde Wereld, los van de opbrengsten van collectes, ac ties, verkoop van materialen en dona- teursbijdragen, welke jaarlijks tussen de 13.000,- en 17.000,- omvat ten. In het beleidsprogramma van het col lege van Burgemeester en Wethou ders voor de periode 1982-1986 werd hoge prioriteit gegeven aan ontwik kelingssamenwerking. In de gemeen tebegroting voor 1985 van de ge meente Waddinxveen staat op de post Ontwikkelingssamenwerking een be drag genoemd van 45.000,-. Van dit bedrag is 3.300,- bestemd voor de activiteiten van de Stichting We reldwinkel Waddinxveen. WADDINXVEEN/GOUDA - De aan Broekhuizen wonende Waddinx- vener G.Th.B. Mulleman, directeur van Berkesteijn Meubeltoonzalen BV én voorzitter van de Stichting Meubelstad Waddinxveen, heeft zich in de afgelopen weken een aantal maal verzet tegen uitlatingen van FNV- districtsbestuurder Bram Visser. De vakbondsman stuurde bij de opening van het districtskantoor van de Bouw- en Houtbond FNV in Gouda de be wering de wereld in dat de aan de Wilhelminakade en Noordringdijk ge vestigde meubeltoonzaal de verkoop van buitenlandse meubels laat voor gaan boven het voeren van het eigen meubelprodukt. ”Het kan nuttig zijn terug te blikken en lering uit het verleden te trekken, maar dan dienen de gegevens wel juist te zijn”, zegt Mulleman. ’’Onjuiste cijfers zij n niet bevorderlij k voor een bedrij f of de produkten voor de bedrijfstak in het algemeen. De werkgelegenheid wordt hiermee zeker niet gediend”. Visser greep in zijn toe spraak terug naar het samengaan van de toenmalige meubelfabrieken Berkeste- Onrechtvaardig Mulleman vindt het eveneens onrecht vaardig, dat de meubelbranche in Mid den- Holland een niet slagvaardig be leid wordt verweten. ”Als ik me beperk tot Meubelstad Waddinxveen, dan is hier duidelijk sprake van een initiatief dat blijkt aan te slaan. Het is algemeen bekend, dat de recessie de meubelbran che zwaar heeft getroffen. De woning bouw stagneert; het besteedbaar inko men wordt kleiner. Import hebben wij altijd gehad en als de vraag voldoende is, valt daar best mee te leven”, aldus Mulleman. ”De laatste cijfers tonen aan, dat de im port is afgenomen en dat de export juist toeneemt. Terecht, want in ons land worden mooie en kwalitatief goede meubelen gemaakt. Wat nu in de gehele Dat Berkesteijn zou kiezen voor het buitenlandse meubel, bestrijdt Mulle man eveneens. ”In onze toonzaal met een oppervlakte van vierduizend meter wordt tachtig procent van de ruimte in genomen door meubels uit eigen land. Een kleine tien procent komt uit België; een gelijk percentage uit Duitsland. Die WADDINXVEEN - In het Anne Frank-centrum wordt op initiatief van de culturele commissie van de Stichting Dienstverleningscentrum Waddinx veen woensdagavond 27 maart om acht uur een muzikale avond voor bejaarden gehouden. Op deze avond zal onder vakkundige leiding van mevrouw Dorette Lagen dijk (solofluit) en met pianobegeleiding onder regie van Gert Willems de ”ope- raklas” van de Goudse Muziekschool een uitvoering geven. Het wordt een af wisselend programma waaronder veel solistisch optreden. De toegangsprijs bedraagt f. 1,50 per persoon. Wie problemen heeft met vervoer gelie ve vroegtijdig het bekende nummer 15555 te bellen, vanwaar het vervoer, tegen betaling van een kleine vergoe ding, geregeld kan worden. Een intro- ducee als begeleiding is toegestaan, ook al behoort deze bezoeker niet tot de ou deren. ning en sluiting ble van Wally handen van ae Roetman. Het vrij toegankelijke concert wordt komende zaterdagavond vooral gege ven om aandacht te vestigen op het werk van het protestants-christelijke blindeninstituut Bartimeüs in Zeist. De opbrengst zal dan ook bestemd worden voor het werk onder blinde medemensen. In de tehuizen van Bar timeüs worden blinden opgeleid. Door deze opleiding leren zij ook een volwaardige plaats in te nemen in de maatschappij. De opleiding voor blin den kost erg veel geld. Het concert wil dan ook een bijdrage leveren aan de bestrijding van deze kosten. WADDINXVEEN - Het is al weer vijf jaar geleden dat de Kerngroep Ontwikkelingssamenwerking Waddinxveen, waarvan een aantal leden volgende maand een bezoek gaat brengen aan de Peruaanse hoofdstad Li ma, de aandacht ging richten op een project voor mannelijke en vrouwe lijke bewoners van krottenwijken. Dit door de NOVIB gesteunde Lima- project verleent administratieve, technische en juridische hulp aan kleine bedrijfjes. Hierdoor behouden 4.500 mensen een inkomen en komt er bij 20.000 mensen (werkers en familie) eten op tafel. Bij dit project speelt CIDIAG, de Peru aanse ontwikkelingsorganisatie Inter nationaal Centrum voor Onderzoek en Documentatie over Zelfbestuur, een belangrijke rol. Een delegatie van CI DIAG bracht in 1983 een bezoek aan WADDINXVEEN - Tijdens de vorige week dinsdag gehouden en goed be zochte jaarvergadering van de Refor matorische Politieke Vereniging Wad dinxveen, landelijk aangesloten bij de RPF, werd afscheid genomen van de penningmeesteresse mevrouw M.J. van der Roest. Als nieuw bestuurslid werd gekozen de heer C. de Hek en herkozen werd de heer J. Rooker. De jaarverslagen, die de leden van te voren waren toegezonden, werden be sproken. In zijn voorwoord bij voor noemde verslagen riep de voorzitter K. Senneker op om het achter ons liggende jaar, met al zijn ups en downs niet te vergeten, maar er eerder lering uit te trekken. ”We moeten als RPV Wad dinxveen weer verder gaan werken aan het brengen van Christelijke politiek, biddend tot God om kracht en om zijn onmisbare zegen”, aldus de voorzitter. Het financieel verslag over 1984 en de begroting voor 1985 werden ter goed keuring aangeboden. Naar aanleiding hiervan werd besloten de contributie niet te verhogen en tevens werd bekend gemaakt dat er een verkiezingsfonds is geopend voor de verkiezingen in 1986. Het verslag van propagandist Joh. Tanis werd zonder op- of aanmerkingen goed gekeurd, evenals het verslag van de se cretaresse. Laatstgenoemd verslag ver melde dat de RPV Waddinxveen het zelfde aantal leden heeft behouden. Er werd in het afgelopen jaar drie maal een ledenvergadering gehouden en in oktober werd er een openbare vergade ring belegd. Tijdens deze vergadering, met als spreker Tweede-Kamerlid drs. A.H.D. Wagenaar, werd de RPV Ze- venhuizen-Moerkapelle opgericht. Het onderwerp op één van de ledenver gaderingen was "Werken met een uit kering”. Als vervolg van de toen gehou den discussie werd dinsdagavond ge sproken over het vrijwilligerswerk in christelijk perspectief. Hierbij werd vooral duidelijk dat het vrijwilligers werk meer dan voldoende mogelijkhe den biedt om onze opdracht als Chris ten, nl.: God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf, ook daadwerkelijk uit te voeren. Uiteraard niet alleen in het vrijwilligerswerk, maar op elk mo ment van de dag worden er mogelijkhe den geboden om je Christen zijn daad werkelijk te tonen. Er is een commissie van drie personen gevormd, die de praktische mogelijkhe den gaat onderzoeken voor activiteiten op het gebied van hulpverlening in ja vrije tijd. WADDINXVEEN - Zaterdagavond 23 maart het kinder- en tienerkoor De Zangvogels en Christelijk Mannenkoor De Gouwestem in de hervormde Bethel kerk aan de Bilderdijklaan een koor- en samenzangavond. De ope- ,g van deze avond, met verder het Bethelfluitensem- Marchand en de organist/pianist Ben Kramer, is in hervormde predikanten ds. LW. Goossen en ds. L. ■Ït gBBap

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1985 | | pagina 13