GEMEENTE WADDINXVEEN nieuwe clubgebouw ’’Concordia” betrekt 101! kW Vrijdag opening door burgemeester Ds. J. Snoeij (82) overleden Bingo-avond voor ouderen CDA vergadert Inzet pand 136.000,- Anjerfonds helpt ’’Concordia” VERGADERINGEN OPENBARE WERKEN OPENBARE ORDE DIVERSEN BELASTINGEN INZAMELINGEN Financiën MILIEUZAKEN KUNSTEN CULTUUR SPREEKUREN BOUWVERGUNNINGEN BESTEMMINGSPLANNEN ]E o 1 'J Dan is er maar één beste keus: Garage Kok en Mercedes-Benz. Met een keuze uit vele modellen voor erg veel betrouwbare kilometers. Met een minimum aan onderhoud. Een logische keus dus. 4 1 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 20 MAART 1985 14 dagen kunnen be- is, wordt in het nieuwe onderkomen een fan- 1 f KOK C V - BOSKOOP Collectevergunning De chef van de afdeling Algemene Zaken en Ruimtelijke Ordening ter gemeentesecretarie heeft aan Sakor vergunning verleend voor een collecte in de periode 25 tot 31 maart 1985. Het collecteren dient te geschieden in metalen, verzegelde collecte bussen, terwijl collectanten van een deugdelijk legitimatiebewijs dienen te zijn voorzien. De opbrengst van de collecte wordt ter kennis van het gemeentebe- ctimr tijd om Waddinxveen, 20 maart 1985. De burgemeester voornoemd, Van der Linden. Waddinxveen, 21 maart 1985. Burgemeester en wethouders voornoemd, de secretaris, - de burgemeester, J. Meuleman. Van der Linden. scholen niet aan vernielingen en ook die kosten (berekend op grond van het aantal leerlingen ca. 28.000,-) komen voor rekening van de gemeente. Deze rubriek met officiële bekendmakingen en mededelingen is samengesteld door Gemeente Waddinxveen, Raadhuisplein 1, telefoon 01828-14433 Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. PLANKIER 22-26 BOSKOOP TEL. 01727-2110/3410 Aanvragen hinderwetvergunningen Burgemeester en wethouders van Waddinxveen maken bekend dat de volgende aanvragen ingevolge de Hinderwet zijn ingekomen: Leon van Gelderschool Kleuterschool De Klimop Mr. A. de Roosschool Jan Ligthartschool Kleuterschool ’t Hazeveld Klaas de Vriesschool Theo Thij ssenschool Kleuterschool Pinkeltje Prof. Kohnstamm-mavo(incl. Aiexanderstraat 19) Sporthal "De Sniep” Gymlokaal Joh. Postlaan Gymlokaal Staringlaan Gymlokaal Jan Ligthartschool J.W. Frisoweg62a Ketelhuis Tollenslaan "De Boog" Wijkgebouw "Zuid” Toko zwembad Gemeentehuis Diversen Totaal 1984: 1983: 1982: 1981: Kamermuziekconcert Op donderdag 21 maart a.s. zal in de raadzaal van het gemeentehuis van Waddinxveen een kamermuziekconcert worden verzorgd door Marjanne Kweksilber, sopraan en Stanley Hoogland, hammerkla- vier. Zij zullen werken vertolken van Haydn, Beethoven en Mozart. Het concert begint om.20.30 uur. NIEUWE BESTEL WAGEN? Fietsenstalling Ten behoeve van een ordelijke stalling van (brom-)fietsen en ter voorkoming van (brom-)fietsdiefstallen bij het overdekte zwembad zijn burgemeester en wethouders voornemens om op een gedeelte van het terrein voor het overdekte zwembad gedurende het zomer seizoen een bewaakte fietsenstalling te creëren. 'Een ieder die geïnteresseerd is in de exploitatie van een dergelijke bewaakte stalling wordt verzocht hiertoe een schriftelijke aanmel ding in te dienen bij het college van burgemeester en wethouders van Waddinxveen, postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. WADDINXVEEN - Voor alle ouderen wordt maandagavond 25 maart om acht uur in het Anne Frank-centrum een bin go-avond gehouden met voorjaarsprij- zen. De deelnamekosten bedragen 2,75 per persoon. WADDINXVEEN - Dinsdagmiddag 19 maart is op de begraafplaats Duin- rust aan de Parklaan in zijn woonplaats Katwijk aan Zee begraven de emeritus predikant ds. J. Snoeij, die tot zijn af scheid in 1968 dertig jaar de Gerefor meerde Kerk van Waddinxveen diende. Ds. Snoeij overleed vorige week don derdag op de leeftijd van bijna 82 jaar. In Waddinxveen is nog één van zijn kin deren woonachtig. De gereformeerde predikant stond voordat hij vlak voor het uitbreken van de Tweede Wereld oorlog naar Waddinxveen kwam in ’s- Gravenmoer en Huizen (NH). 3.223- 1.750,— 109,47 500,— 300 127,15 500 422,— 320,— 1.000,— 2.755,35 5.150,— ƒ30,197,38 58 meldingen) ƒ.28.143,24 68 meldingen) 30.245,70meldingen) ƒ36.660,(104 meldingen) 8.459,26 450,— 2.887,50 716,18 410,— 577,47 275,— 265 - WADDINXVEEN - Donderdagavond 28 maart om acht uur houdt de CD A-af- deling Waddinxveen een ledenvergade ring in Het Trefpunt aan de Stations straat. Op deze avond zal Amnesty Internati onal informatie geven over de zaterdag te starten campagneweek tegen het martelen, worden er allerlei verslagen behandeld en komt het model verkie zingsprogramma voor de Tweede Ka mer in 1986 ter sprake. Burgemeester C.M. van der Linden: le vrijdag van de maand en na afspraak. Wethouder P.F.J. van Schie: na afspraak. Wethouder L.M. Oosterbroek-Waagmeester: vrijdagmorgen van 9.00-11.00 uur. Wethouder M. Kraaijestein: na afspraak. Aanvraag bouwvergunning De burgemeester van Waddinxveen maakt bekend dat burgemees ter en wethouders voornemens zij n om met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 8, van de Woningwet vrijstelling te verlenen van de bepalingen van het ter plaatse geldende bestemmingsplan en vervolgens bouwvergunning te verlenen ten behoeve van het oprichten van 10 woningen aan de Jan Dorrekenskade-West op de percelen, sectie C, nrs. 1268 en 1287. Het bouwplan is in strijd met het bestemmingsplan "Dorpstraat na 5e herziening”. Het bouwplan ligt met ingang van 21 maart 1985 gedurende 14 da gen, tijdens werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur, voor een ieder ter in zage ter gemeentesecretarie, afdeling Algemene Zaken en Ruimte lijke Ordening, Raadhuisplein 1. Gedurende deze termijn kunnen door een ieder bij burgemeester en wethouders, Raadhuisplein 1 te Waddinxveen, schriftelijk bezwa ren worden ingediend. de dienst Openbare Werken, afdeling Bouw- en Woningtoezicht, waar tevens inlichtingen kunnen worden gevraagd. Inlichtingen kunnen eveneens worden verkregen bij de afdeling Algemene Zaken en Ruimtelijke Ordening ter secretarie. Even terug naar het verhaal: Er was dus een onderkomen in een lokaal terwijl het andere lokaal verhuurd was aan de MAVO, die er één klas in huisvestte. Met de gemeente wer den enige jaren geleden onderhande- lingen begonnen over de aankoop van het gebouw. De MAVO had het lo kaal niet meer nodig en Concordia had dringend meer ruimte nodig. Ook het gemeentebestuur wilde wel van het gebouw af, wat door achter stallig onderhoud erg achteruit was gegaan. Na enkele onderhandelingen kwam men tot overeenstemming en werd Concordia eigenaar. Toen begon voor een aantal Concor- dialeden een periode van hard wer ken aan het gebouw, wat bijna een jaar geduurd heeft en wat alle vrije *"J in beslag nam. Begonnen werd het gehele gebouw te voorzien Een grote zorg is geweest de finan ciering van dat alles. Al was de over namesom zeer redelijk te noemen, toch heeft de vereniging veel moeten uitgeven om alles rond te krijgen, waarbij een beroep moest worden gedaan om een geldlening. Ook de toekomstige exploitatie zal een voortdurende bron van zorg zijn en veel zelfwerkzaamheid van de leden eisen. Een activiteit welke direct al bij de opening wordt gehouden is een fan cy-fair. Een mooie combinatie voor geïnteresseerden om het gebouw te zien en tevens deel te nemen aan en kele gezellige spelen, waarmede ook echt mooie prijzen te winnen zijn. De fancy-faircommissie onder leiding van de heer J. Huschka heeft heel veel steun gehad van bedrijven e.d. en zeer veel waardevolle prijzen weten te bemachtigen. Bezoekers van de fancy-fair maken dan ook heel rede lijke kansen op mooie prijzen. Er is ook een grote loterij waarvoor de afgelopen maanden loten zijn ver kocht en waarvan de trekking zal plaatsvinden aan het eind van de fan cy-fair op zaterdagavond. Het be stuur heeft de hoop dat velen eens langs komen en hun interesse en steun aan Concordia tonen, iets waar een muziekvereniging niet buiten kan. De mening zou kunnen postvatten dat door de enorme inspanningen voor het gebouw, de artistieke kant wat is verwaarloosd. Niets is echter minder waar. Het afgelopen jaar werd er toch een grote taptoe gehouden in Het nieuwe verenigingsgebouw van de Waddinxveense muziekvereniging Concordia aan deJ. W. Frisoweg. (Fo to: Sjaak Noteboom). de sporthal, waar de gehele vereni ging zich kon manifesteren. Ook nam de harmonie deel aan een concours te Beuningen, waar het een eerste prijs behaalde, iets wat overigens tot feli citaties van het Gemeentebestuur aanleiding was. Nu de huisvestings- zorgen tot het verleden behoren, zal nog meer gewerkt gaan worden aan de artistieke kant. Naast het optre den in verenigingsverband, willen harmonie, majorettes en drumband ook met hun eigen groep meer gaan bereiken. Met name eigen deelname aan verschillende concoursen staan op het programma. Mogelijk ko men er ook mogelijkheden voor in dividueel of groepswerkjes, zodat we kunnen spreken van een echte mu ziekvereniging, waar bijna alles op muzikaal gebied mogelijk is. Er bestaan plannen om direct na de fancy-fair te starten met een nieuwe opleiding voor muzikanten, met na me wordt weer gedacht aan een op- leidingsgroep voor klarinetten. Ge hoopt wordt op een financiële in jectie bij opening en fancy-fair, zodat we nog enkele instrumenten kunnen aanschaffen. Er is nog geen reclame gemaakt om nieuwe leerlingen te werven. Er komen- regelmatig vragen van jongelui om mee te kunnen gaan doen. De voorwaarden zijn dan ook erg gunstig: voor een contributie van f 35,-- per kwartaal kan men een vol ledige opleiding krijgen, met instru ment en later met een schitterend u- niform. Op de info-stand bij de fan cy-fair zijn daarover nadere inlichtin gen te verkrijgen. WADDINXVEEN - De vanavond (woensdag 20 maart) in café-restaurant DeUnie aan de Kerkweg-Oost te hou den afslag van het woon- en winkelhuis met schuur, ondergrond, erf en tuin aan de Dorpstraat 37 is vorige week ingezet met 136.000,-. De gedwongen open bare verkoop is in handen van de Wad dinxveense notarissen J. in 't Hol en mr. P.L. van der Meulen. Maaien grasgewas De directeur van Openbare Werken en Bedrijven maakt bekend, dat binnenkort kan worden overgegaan tot uitgifte aan de hoogst biedende van: het maaien van grasgewas van wegbermen langs onderstaande we gen: a. Kanaaldijk b. Beijerincklaan c. enige kleinere objecten, o.a. Abr. Kroesweg G. J. van Dort Kroonweg Tuinbouwweg langs maaltocht ten zuiden van sportcomplex "de Sniep” Geïnteresseerden worden verzocht vóór 1 april 1985 een schriftelij ke aanbieding te doen aan de directeur van Openbare Werken voor noemd, correspondentie-adres: postbus 400, 2740 AK Waddinx veen. Op de envelop vermelden "G-85”. Nadere informatie wordt op aanvraag toegezonden of eventueel te lefonisch verstrekt (tel. 01828-14433, toestel 137). Voorlichting c.q. bijstand Ambtenaren van de Rijksbelastingdienst zullen ten gemeentehuize zitting houden t.b.v. het geven van voorlichting c.q. bijstand voor de aangifte van inkomstenbelasting. De zitting zal worden gehouden op vrijdagmorgen 22 maart 1985 van 09.00 tot 12.00 uur. WADDINXVEEN Burgemeester C.M. van der Linden opent vrij dagavond 29 maart officieel het nieuwe verenigingsgebouw van de Waddinxveense muziekvereniging Concordia aan de J.W. Frisoweg la. Na de opening door Waddinxveens eerste burger, die bescherm heer van Concordia i cyfair gehouden. Voorzitter A.C. van Rutten en secre taris F. Alblas van Concordia: ‘Elke vereniging kent in haar bestaan wel één of ander hoogtepunt. Voor ‘Con cordia’ is dat zeker het feit dat we sinds kort beschikken over een eigen verenigingsgebouw aan de Jan Wil lem Frisoweg la. Het heeft een jaar geduurd voor we het door achter stallig onderhoud verwaarloosde ge bouw weer in een redelijke staat heb ben gebracht, waar veel energie en mankracht van eigen leden voor no dig is geweest’. Er zijn veel plaatsen in Waddinxveen aan te wijzen waar de muziekvereni ging Concordia sedert de oprichting in 1898 haar domein had. De oude notulenboeken bevatten de rijke his torie, waarvan regelmatig stukjes in het verenigingsblad ‘De Concordia Koerier’ verschijnen. Vooral de laat ste jaren, na het vertrek uit Het Tref punt, is het een probleem geweest om een geschikte ruimte te vinden. Niet alleen qua grootte zijn er eisen, vooral ook geluidsoverlast is een fak- tor van betekenis. Op een bepaald moment was het zelfs zo, dat de drie onderdelen van de vereniging elk op een andere plaats reperteerden. Dat was een on houdbare zaak, vooral gezien uit het oogpunt van de verenigingsband tus sen de groepen onderling. Dat ver beterde enorm toen de vereniging de beschikking kreeg over een lo kaal in de voormalige kleuterschool aan de J.W.-Frisoweg. Het nadeel was toen nog, dat de ruimte te klein was om alle vereni gingsactiviteiten te ontplooien, met name door de groei van de harmonie. Want dat zij nog eens vermeld: na de omschakeling van fanfare-bezetting naar harmonie is het aantal leden behoorlijk gestegen en zijn er nu, met enkele leerlingen meegerekend ca. 40 harmonie-leden. De majorettes zijn op een vrij konstante bezetting gebleven, wat ook de doelstelling van het bestuur is, terwijl ook de drum band hetzelfde peil heeft. a. van de heer J.L.C. Uittenbroek, Henegouwerweg 26f, alhier, voor een nieuwe, de gehele inrichting omvattende vergunning voor een lak-, spuit-, straal- en moffelinrichting annex poeder- coating-, ontvet- en fosfateerinrichting aan de Henegouwerweg 26a, alhier; b. van de heer W. van der Eijk, Zesde Tochtweg 6, alhier, voor het oprichten en in werking hebben van een groentekwekerij aan de Zesde Tochtweg 6, alhier. Aangezien er op voorhand wordt aangenomen dat er geen behoefte zal bestaan over de aanvragen adviezen uit te brengen of daartegen bezwaren in te brengen, zijn de door ons opgestelde ontwerp-be- schikkingen tegelijkertijd met de verzoeken om vergunning ter inza ge gelegd. Wij zijn voornemens de vergunningen te verlenen onder resp. 57 en 55 voorschriften ter voorkoming of beperking van gevaar, schade of hinder buiten de inrichting. De aanvragen, de ontwerp-beschikkingen en andere ter zake zijn de stukken liggen tot 21 april 1985 op de afdeling Algemene Zaken en Ruimtelijke Ordening van de gemeentesecretarie ter inzage, elke werkdag van 8.30 tot 12.30 uur. Degene die tijdens kantooruren geen gelegenheid heeft de stukken in te zien kan desgewenst een af spraak maken om de stukken op maandagavond, gedurende maxi maal drie uren, in te zien. Tijdens de genoemde periode kunnen gemotiveerde bezwaren schriftelijk bij ons college worden ingediend. Degene die een be zwaarschrift indient kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. van platen, alle verrotte plekken ver vangen en alles in de verf te zetten. Voor de vakantie 1984 was dat gro tendeels af. Na het schooljaar ging de school er uit, zodat de binnenboei aangepakt kon worden. Een lokaal werd vergroot met de ernaast gelegen gang, de toiletten werden betegeld en de rest geverfd, opgeknapt en op nieuw ingericht. En nu is het een ‘juweeltje’, een stukje verenigings activiteit wat respect en waardering verdient. De vereniging is daarmede de komende jaren van de huisves- tingszorgen af en er is alle reden om dat feestelijk te vieren. Melding schade. De aan particuliere eigendommen aangebrachte schade door vanda lisme wordt helaas nog te weinig gemeld. Toch is het erg belangrijk om een inzicht te krijgen in welke vorm, wanneer, waar en (zo mo gelijk) door wie schade door vandalisme wordt aangebracht. Dit kan indien ook de schade aan particuliere eigendommen zoveel mo gelijk wordt gemeld bij de politie (Mozartlaan 46, tel. 13688). Ten opzichte van 1983 is dus het aantal meldingen gedaald, doch liet r totale schadebedrag is toch weer gestegen met-ca* 2.000,Hierbij "wordt opgéfnérkt. dat voor het eerst in het overzicht isopgenomen de schade aan straatlantaarns, abri’s en straatmeubilair. Omdat de ze kosten een belangrijk gedeelte van de onder de post "diversen” genoemde schade vormen, is het beeld over het algemeen niet on gunstig. Wel steeg de gemiddelde schade per geval van 413,87 in 1983 naar 520,64 in 1984. De schade aan de openbare scholen bedroeg blijkens het voren staande ongeveer 14.000,-. Natuurlijk ontkomen de bijzondere Verleende bouwvergunningen Burgemeester en wethouders hebben de volgende bouwvergunnin gen verleend: aan Chr. Woningbouwvereniging Ons Begin, alhier, voor oprich ting kantoor annex magazijn aan Mercuriusweg 27; aan de heer L. Lamens, Henegouwerweg 35, alhier, voor gedeel telijke verandering en vergroting woonhuis; aan de Z.H. Vereniging Het Groene Kruis, alhier, voor vergro ting kantoorruimte Stationsstraat 12; aan de heer H. Moerman, Noordeinde 21, alhier, voor plaatsing stuur gebracht. dakkapel voorgevelda^ aan Beheer en Exploitatie Mij. Boonstoppel B.V., alhier, voor vergroting garagebedrijf aan Noordkade 18; aan S.P.B. "Gouwe en Rijnstreek”, Wilhelminastraat 84 te Bo- degraven, voor gedeeltelijke verandering werkplaats aan Maar ten Schoutenstraat 6; aan de heer D. Donker, Heivlinder 63 te Leiden, voor oprichting woonhuis met garage aan Lede 9. Het register van verleende bouwvergunningen ligt ter inzage bij Gemeenteraad Woensdag 27 maart 1985, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis. Belangrijke agendapunten: Aanvulling voorstel voorbereidingsbesluit realisering tweetal wo ningen Heemraadweg. Toetsing factorentabellen O.G.B. Beschikbaarstelling krediet aanleg riolering Bredeweg. Beschikbaarstelling krediet aanleg riolering. Vaststelling vergoedingen vakonderwijs bijzondere scholen gewoon lager onderwijs 1982 en 1983. Vaststelling exploitatievergoeding bijzondere scholen gewoon lager onderwijs 1983. Vaststelling "huisvestingsoverzicht” "Overgangswet WBO’ Goedkeuring begroting 1985 Stichting Openbare Bibliotheek Wad dinxveen. Beschikbaarstelling éénmalig subsidie Zuidhollands Verzetsmu seum Gouda. Beschikbaarstelling kredieten tentoonstelling 5 mei-comité en an dere activiteiten rond 30 april en 5 mei 1985. Beschikbaarstelling krediet experiment "Sport Overdag". Voorziening vacature commissie wijkwerk Waddinxveen-Zuid. Verkoop perceel grond in "Wijk Zuidplas” aan R.G. van der Torre te Bodegraven. Beschikbaarstelling krediet aanschaf twee motormaaimachines. Beschikbaarstelling krediet aanschaffing tekstverwerkingsappara- tuur. Voorlopige vaststelling rekening Dienst Openbare Werken 1983. Voorlopige vaststelling rekening Grondbedrijf 1983. Voorlopige vaststelling rekening Gemeenschappelijk Antenne Sy- steembedrijf 1983. Begrotingswijzigingen, w.o. krediet vervanging kozijnen zuidgevel Prof. Kohnstammschool openbaar mavo; krediet vervanging motorwals tennisbanen; krediet opname informatie Midden-Holland Magazine. De stukken liggen op de dag der vergadering ter inzage of op andere tijdstippen in overleg met de secretaris. WADDINXVEEN - Vanwege uitbrei ding en vervanging van instrumentari um en uniformen heeft de muziekver eniging "Concordia” uit Waddinxveen een bedrag van 1.715,- mogen ont vangen uit het "Anjerfonds". Mede dank zij het "Anjerfonds” is "Concor dia” in staat om aan de toenemende be langstelling voor de vereniging gehoor te kunnen geven. Wensen en verlangens zullen altijd wel blijven bestaan, vandaar ook dat er op 29 en 30 maart a.s. een fancy-fair, in het clubgebouw aan de J.W. Frisoweg la, wordt georganiseerd. Het bestuur wil daarom iedere inwoner van Waddinx veen oproepen om deze fancy-fair te be zoeken om op een plezierige manier de muziekvereniging "Concordia” te steu nen. De behoefte en het tot instand houden gelijk een muziekvereniging "Concor dia” is in deze wederom door het "An jerfonds” tot uiting gebracht. Bestemmingsplan ’’Wijk Zuidplas 1980” Ontwerp negende uitwerking Burgemeester en wethouders van Waddinxveen maken bekend, dat zij voornemens zijn een gedeelte van het bestemmingsplan "Wijk Zuidplas 1980” uit te werken met toepassing van artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, nader geconcretiseerd als het gebied in het noordwesten begrensd door de Zuidplaslaan, in het zuidoosten door het fiets- en voetgangerspad naar het cen trumgebied (de Linzenakker) en in zowel het zuidwesten als in het noordoosten door watersingels. De onderhavige (negende) uitwerking voorziet in een bouwplan van 128 eengezinswoningen. Het ontwerp ten behoeve van deze uitwerking ligt met ingang van donderdag 21 maart 1985 gedurende een termijn van 14 dagen tij dens werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur voor een ieder ter inzage ter gemeentesecretarie, afdeling Algemene Zaken en Ruimtelij ke Ordening, kamer 124, Raadhuisplein 1. Gedurende bovengenoemde termijn van 14 dagen kunnen be langhebbenden hiertegen schriftelijk bezwaren indienen bij het college van burgemeester en wethouders, Postus 400, 2740 AK Waddinxveen. Vandalisme Ook Waddinxveen ontkomt helaas niet aan het landelijk verschijn sel van vandalisme, waarbij in het algemeen jongeren tussen de 10 en 25 jaar betrokken zijn. Zo werd in 1984 de volgende schade aan gebracht aan gemeentelijke eigendommen; het betreft hier o.m. vernielingen van ruiten, hekken, dakgoten, regenpijpen, lampen, deuren, lichtkoepels en dakbedekking: i I 1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1985 | | pagina 3