BOOMFEESTDAG in WESTELIJK DEEL VAN HET GOUWEBOS Club 199 met Met 115 km. door de bebouwde kom Van der Linde BV van Waddinxveen uniek Supermerk Onderweggetje” naar Gouwebos niet geliefd geheel vernieuwd Gouwe KINDER THEATER IN BOSKOOP Metamorfose voor pand aan Dorpstraat Druk bezochte vergadering recreatieraad Streekcommissie bijeen in Boskoop BOSKOOP - In hotel-café-restaurant Neuf aan de Barendstraat in Boskoop wordt vanavond (woensdag 20 maart) om acht uur een vergadering van de streekcommissie Gouda en omstreken gehouden, Welke in het teken staat van de leefbaarheid in de regio. Meubel BV 99 POLITIENIEUWS WADDINXVEEN Woi 1 I I In fasen Alcohol in verkeer Diefstal Aanrijdingen Vormgeving I .•.*waa SR* 1 r l I h. ES WOENSDAG 20 MAART ”9R- Dit is het ’’Onderwegje” achter de huizen aan de Weidezoom, dat voorlopig als toegang zal moeten gaan dienen Zij gaven hun mening k J voor het nieuwe deel van het Gouwebos dat dit voorjaar zal worden aangelegd tussen de spoorlijn Gouda-Alphen aan den Rijn en het Noordeinde. (Foto: Herman van Os). worden gerealiseerd. Voor het hele westelijk deel is overigens nog ruim 800.000 gulden subsidie van rijk en pro vincie beschikbaar. Op de agenda staan o.a. de verkeerssi- BOSKOOP/WADDINXVEEN - Ha gen Super en Van der Sluis Super, twee van de zelfstandige ondernemers die zich he,bben aangesloten bij de Super Club 199 winkels, zullen klanten vanaf 20 maart een uniek eigen merk kunnen aanbieden. Intussen wordt het Gouwebos tussen Waddinxveen en Boskoop uitgebreid met fiets- en voetgangerspaden, bos, volkstuinen en parkeerplaatsen. Zaken die worden aangelegd in het westelijk deel van het Gouwebos. De plannen voor het westelijk deel - aan de andere zijde van de spoorlijn - zijn ontworpen door de Grontmij. Het oostelijk deel tussen de spoorlijn en de Gouwe werd in het verleden al aangelegd. Het westelijk deel is nu aan de béurt en dat zal in fasen gestalte krijgen. Eerst begint het recreatieschap Bospark aan de Boskoopse kant. Bossen, weilanden en een parkeerplaats bij het Noordein de vormen de hoofdmoot van deze fase. Bovendien komt er een fietspad van het Noordeinde naar het middengebied van het Gouwebos dat daarna richting Wad dinxveen afbuigt. In de toekomst wordt misschien nog een fietstunnel onder de spoorlijn aangelegd, zodat het midden gebied van het Gouwebos daadwerke lijk bereikbaar wordt vanaf het Noorde inde. Nu is daar geengekTvoof. Ook diverse wandelpaden zijn opgeno men in de plannen. Er komt een paden stelsel dat de wandelaar ’ruime keuze mogelijkheden geeft voor het maken van verschillende rondwandelingen’. Wandelaars kunnen wel vrij gemakke- en aan de eisen van deze tijd aange paste zaken in Waddinxveen (Passa ge) en Boskoop. Twee Waddinxveners werden onder invloed van alcohol in hun auto’s aangetroffen. Beiden moesten de bloedproef ondergaan. Deze bestuur ders kregen rijverboden opgelegd. pen van de vestiging aan de Dorp straat beschikt het woninginrichtings- bedrijf over een reeks van moderne de gezellige weilandgeluiden dan landelijk karakter. En lijk de spoorlijn passeren die het Gou webos doórklieft. De voetbrug, koe brug geheten in de volksmond, bij Bos koop wordt op dit moment vernieuwd. Automobilisten kunnen het Gouwebos in de toekomst bereiken via het Noor deinde, waar een parkeerplaats voor tachtig auto’s wordt gemaakt en via de Groenezoom aan de Waddinxveense kant waar twintig auto’s een plekje kun nen vinden. Het geringe aantal parkeer plaatsen geeft overigens al aan dat het recreatieschap de bezoekers liever per voet of op de fiets ziet komen. Het plan voor het deel aan de Boskoop se kant zal naar verwachting in 1985 nog WADDINXVEEN/GOUDA - In het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Mid- den-Holland is nieuw ingeschreven Gouwe Meubel BV, Waddinxveen. Omschrijving bedrijf: groot- en detail handel in meubels, alles in de ruimste zin genomen. Maatschappelijk kapi taal: 100.000,-, waarvan geplaatst/ge- stort 35.000,-. Directie? E.R. Snijder te. Waddinxveen en A.ArBorsboom te Capelle aan den IJssel. Gouwe Meubel is dus nu omgezet in een F V. Super Kadoshop, die te vinden zijn in een speciaal geschenkenmagazine. ”Om de beste kwaliteit te krijgen heb ben wij de keuze gemaakt bij de beste fabrikanten. De klanten kunnen zelf de proef op de som nemen, en dit wordt letterlijk bedoeld, want de komende weken staan koffie en vruchtensap ge reed om te proeven”, aldus de heer Gé Hagen. Ondanks het feit dat de zelfstandige on dernemers van de Club 199 uitstekende service geven en kwaliteitsprodukten leveren, vinden zij dit niet genoeg. Dit is al gebleken bij een prijzenaktie in ja nuari, waarbij zij verschillende bekende merken onder de bodemprijs hebben aangeboden. Door een gerechtelijke beslissing hebben zij de aktie toen na 5 weken moeten staken. ”Wij zijn van mening dat een aktief be leid niet voldoende kan worden onder streept. Daarom zijn we nu ook met een nieuw eigen Supermerk begonnen. Kwaliteit waar ik persoonlijk achter sta. En daar wordt de klant alleen maar be ter van”, zo zegt de heer Gé Hagen. contingentering voor deze regio in 1985 en de leefbaarheidssituatie in kleinere kernen (diaseries). Voorts zal de streek commissie een aantal huishoudelijke zaken afhandelen. Tijdens de vergadering is er gelegen heid voor streekbewoners om zaken/ problemen van ruimtelijke ordening in de streek aan de orde te stellen. De streekcommissie kan besluiten hierover een ’’signaal uit de streek” te zenden aan het provinciaal bestuur. De vergaderingen van de streekcom missie zijn openbaar. Belangstellenden zijn van harte welkom. Inlichtingen over de vergadering zijn te verkrijgen bij J.M. van de Poel, Gentiaan 4, Bos koop (tel. 01727-4301), of bij het Secre tariaat van de Commissie (tel. 070- 651905). De streekcommissie Gouda en omstre ken bestaat uit 20 streekbewoners, die zich in hun vrije tijd inzetten om een ie der te betrekken bij de ruimtelijke or dening en de inspraak op provinciaal ni veau. Haar taken zijn het organiseren van inspraakprocedures, het signaleren van onderwerpen die de aandacht ver dienen van de streek en/of het provinci aal bestuur en het bevorderen van di- rekt contact tussen streekbevolking en leden van het provinciaal bestuur. De streekcommissie vergadert 1 maal in de 6 a 8 weken en de vergaderingen zijn openbaar. De streekcommissie is géén adviesorgaan. Onder de naam ’’Super” zijn er dan maar liefst 96 produkten verkrijgbaar, variërend van pinda’s, koffie, bier, was middelen, dierenvoeding tot kosmeti- ka. De kwaliteit van dit Supermerk is in te genstelling tot vele huismerken gelijk waardig aan die van de bekende mer ken, maar voor een prijs die daar ge middeld 10 tot 15% onder ligt, zo stelt de heer Gé Hagen. Het unieke zit in het bijbehorend spaar systeem. Het Supermerk heeft als enig merk in Nederland gratis spaarzegels op alle produkten. Op de produkten zitten 1 tot 10 gratis spaarzegels van 5 cent. Met deze zegels kunnen de klanten van Hagen Super en Van der Sluis Super sparen voor leuke kado-artikelen uit de besloten is om ook van het gedeelte tussen Boskoop en Waddinxveen en tussen de spoorlijn en het Noordein de een park te maken. Momenteel is het nog een weiland en m.i. moet het ook een weiland blijven. In Neder land verdwijnen steeds meer weilan den, mét name in de Randstad t.b.v. nieuwe woonwijken, industriegebie den, wifgen, etc. Nu zou er dus weer een stuk weiland verdwijnen, dit t.b.v. de recreatie. En dat terwijl aan de andere kant van de spoorlijn een prachtig park in wording is. Is dat al niet genoeg! Ik denk niet alleen aan de inrich tingskosten, maar ook aan de onder houdskosten, die een dergelijk park nu eenmaal met zich meebrengt. In Boskoop wordt al geruime tijd be zuinigd op onderhoudswerkzaamhe den van de groenvoorzieningen, en nu halefi ze zelfs meer werk op de hals. Mijn idee is: spaar inrichtings- en onderhoudskosten van een nieuw park uit en besteed die aan onder houd van de bestaande groenvoorzie ning. Dat is tenslotte het visitekaartje van Boskoop. En laat het weiland maar een.weiland blijven! Eén park aan de oostzijde van de spoorlijn en een weiland met grazen de koeien en schapen ten westen er van is voor mij een ideale recreatie - vorm. Bovendien behoudt de omge ving door de gezonde weilandgeur en ook nog zijn dat zou ik niet willen missen’. WADDINXVEEN/BOSKOOP - De maandagavond in de raadzaal van het Waddinxveense gemeentehuis gehouden openbare vergade ring van het recreatiescnap Bospark over de inrichting van het dedgebied West van het Gouwebos tussen de spoorlijn Alphen aan den Rijn-Gouda en het Noordeinde trok de belangstelling van veer tig mensen. Zij gaven hun mening over de gepresenteerde inrich- tigsplannen. Zo maakten bewoners van het Distel veld en de Weidezoom in Waddinx- veen-Noord bezwaar tégen de voorge stelde situering van het ‘onderwegge tje’ achter hun huizen dat het Gou webos aan de Waddinxveense kant moet ontsluiten, al gaat het hier ook om een tijdelijke voorziening. Boven dien zou het pad te smal zijn om het Gouwebos bereikbaar te maken voor ambulance en brandweer. Voorge steld werd een alternatief met een bruggetje, maar dat kan op financiële bezwaren stuiten. Een agrariër, A.L. Oudijk, stelde een landruil voor. Tussen het eigendom van de gemeente Waddinxveen en zijn eigendom zou een singel gegra ven moeten worden. Hij houdt scha pen en vreest voor mensen met los lopende honden. De Waddinxveense wethouder P.F.J. van Schie reageerde daar positief op. Uit Boskoop waren er mensen van de Fazantendreef en de Sterndreef. Aan de rand van het Gouwebos moet een baggèrdepot komen, vrij dicht bij hun woningen. Hun argument: door het Gouwebos raken we toch al een stuk privacy kwijt en nu ook nog een baggerdepot. De heer Van Schie ant woordde dat het depot altijd al in de plannen heeft gezeten en er nu pas bezwaar komt. Éénmaal in de zes jaar moet er gebaggerd worden. Men is niet onwelwillend naar alternatieven te zoeken. Een schriftelijke reactie kwam van de Boskoper A.L. Glansdorp. Hij het landschap verborgen zit is ech ter veel gevarieerder dan aan het op pervlak blijkt. Bodemkundig is spra ke van een subtiel patroon van klei ne verschillen in bodemmateriaal en hoogte. Het plan opteert voor het leveren van een grote variatie in ruimtelijke bouw en beleving, door strakheid en los sere vormen te confronteren en tot een gespannen samenspel te laten ko men. Een speelse opbouw van ruim ten, begrensd door beplantingsele- menten, wordt strak doorsneden door een aantal lanen. Hierbij ontstaat in het midden een centrale gebreksruimte, van forse af metingen. Meer naar de dorpsranden toe zijn de ruimten kleiner van maat, waardoor het gebruik veelvoudig kan zijn. In het toepassen van beplantings- elementen is het mogelijk om binnen de zeer beperkte financiële moge lijkheden toch tot een grote varia tie te komen. Toegepast zijn: geslo ten bosbeplanting (met rand- en on- derbeplanting); open bosbeplanting (zonder rand- en onderbeplanting) doch met een rijk ontwikkelde kruid- laag); struweel: laanbeplanting en los staande bomen en -groepen. De paden dragen ook bij in het stre ven naar een gevarieerd ruimtelijk beeld, waarbij zowel rechte paden zijn toegepast (met name in combi natie met laanbeplanting) als gebo gen paden. gelopen week snelheidscontroles Noordeinde en de IJsermanweg. zich niet aan de max. snelheid, droeg 115 km/uur. De afgelopen week werd 5 keer aan gifte van diefstal van een fiets en een bromfiets, een blauwe Sparta, ge daan. Op zondag 10 maart werd gedurende de avonduren ingebroken in een wo ning aan het Sweelinckhof. Middels braak aan de achterzijde van het pand wist men binnen te komen. Ontvreemd werd een byouteriekistje met wat sieraden. Dezelfde avond werd getracht in te breken bij het ga ragebedrijf van Boonstoppel aan de Juliana van Stolberglaan. Er is niets ontvreemd. Vanuit het magazijn van een winkel aan het Koningin Wilhelminaplein werden diverse goederen weggeno men. Deze diefstal vond plaats op zaterdag 16 maart. Op dinsdag 12 maart werd ontdekt, dat er was ge tracht in te breken in een winkel aan de Kerkweg-Oost en aan de Nesse. In beide gevallen poogde men de slo ten te forceren. Op dezelfde dag werd aangifte ge daan van diefstal van een portemon nee met inhoud. De portemonnee moet zijn gerold uit kleding, dat was opgehangen in een kleedlokaal van een plaatselijke voetbalvereniging. Omstreeks 19.50 uur, die dinsdag 12 maart, trachtte men een handtas van een nabij de Passage wandelende vrouw uit haar handen te trekken. Er werd niets ontvreemd. Op vrijdag 15 maart werden bij 3 ver schillende Waddinxveense bedrijven jeugdige winkeldieven op heterdaad betrapt. Twee Waddinxveense kna pen, 12 en 13 jaar oud, en een 13- jarige jongen uit Moerkapelle werden daarbij aangehouden. Na verhoor door de politie werden zij aan hun ouders overgegeven. Tussen woensdag 20 februari en vrij dag 15 maart werd ingebroken in een woning aan de IJsermanweg. Uit een geldkistje werd f 1.000,- en een aan tal cheques weggenomen. In de nacht van vrijdag 15 op zaterdag 16 maart werd gepoogd in te breken in een wo ning aan het Zuringveld. De bewoner werd wakker van gerommel aan de achterdeur. Op een gegeven moment kwam hij oog in oog te staan met de ongenode gast, die zich meteen uit de voeten maakte. Tussen deze twee huizen aan de Weidezoom en het Distelveld zal het pad worden gelegd dat via een bruggetje toegang zal verlenen tot het Onderweg je dat de oorspronkelijke bestemming van voetpad weer terug zal krijgen. (Foto: Herman van Os). BOSKOOP - Zaterdagmiddag 30 maart om twee uur verzorgt het kinder theater Poppenkeet in het Hervormd Verenigingsgebouw aan de Voorkade in Boskoop een voorstelling van ’’Mal lemoe”. Mallemoe is 83 jaar en uit het rusthuis ontsnapt. Ze rijdt rond in een rolstoel die ze laat duwen door Douwe, een slo- me volgzame man Samen ontdekken ze een mysterieuze toren met allerlei ge heimzinnige knopjes erop. Deze toren blijkt van een man te zijn die zich de ’’Tijd” noemt. De toren is zijn schip. Op uitnodiging van de "Tijd gaan Mallemoe en Douwe in de toren om een heel speciale reis te maken. Mallemoe kan haar vingers niet van de knopjes afhouden en zo komen ze te recht in de prehistorie, de middeleeu wen en in de toekomst op een vreemde planeet. Ze maken de wonderbaarlijk ste dingen mee en Douwe begint heel langzaam te merken dat je van alles met je tijd kan doen. Op zaterdag 16 maart vond op de kruising nabij de hefbrug een aan rijding plaats tussen een vrachtauto en een personenauto. Bij het nemen van de bocht draaide de achterzijde van de oplegger en kwam tegen de personenauto. Lichte materiele scha de was het gevolg. Op maandag 18 maart vond kort na middernacht een aanrijding plaats op de Kerkweg-Oost. Een 61-jarige bestuurder wilde zijn beslagen ruit schoonmaken, werd daarbij ver blind door een tegenligger en merkte daarbij te laat de versmalling van de Kerkweg-Oost naar de hefbrug te laat op en botste op een lantaarnpaal. Zo wel bestuurder als de 3 inzittenden werden per ambulance naar het Bleu- landziekenhuis te Gouda overge bracht. De auto moest worden afge sleept. Op maandag 18 maart vond op de Beethovenlaan een aanrijding plaats tussen 2 personenauto’s. De ene be stuurder wilde enkele bestuurders, die de ruiten van hun auto’s schoon maakten voorbijrijden en kwam daarbij op de weghelft van een tegen ligger terecht, waarna een aanrijding volgde. Aanzienlijke materiële schade was het gevolg. Op woensdag 13 maart omstreeks 18.00 uur werd nabij de splitsing Kerkweg-West/Stationsplein door de ene automobilist geen voorrang ver leend aan de andere automobilist, waarna een aanrijding niet meer was te voorkomen. Beide auto’s werden licht beschadigd. Dezelfde dag omstreeks 17.10 uur vond een aanrijding plaats op de He- negouwerweg. Een automobilist be merkte, dat hij in een file terecht kwam en wilde daarom rechtsom keert maken en draaide daartoe op de rijbaan. Hij merkte een uit tegen gestelde richting komende automobi list te laat op. Persoonlijke ongeluk ken deden zich daarbij niet voor. Ook op dezelfde dag omstreeks 17.40 uur vond op het K.W.-plein een aanrijding plaats tussen een fiet- ster en een personenauto. De fietster, een 23-jarige Waddinxveense, reed vanaf de Jul. van Stolberglaan de kruising op. De naderende automo bilist kon een aanrijding niet meer voorkomen. De fietster raakte ge wond en is naar het Bleulandzieken- huis te Gouda overgebracht. Op hetzelfde tijdstip deed zich op de hoek Staringlaan-Herman Heijer- manslaan een kettingbotsing voor, waarbij 4 personenauto’s waren be trokken. Een op de Staringlaan rij dende automobilist zag dat vanaf de H. Heyermanslaan een auto naderde. Hij wist niet of hij voorrang zou krij gen en remde plotseling af. Twee daarachter rijdende bestuurders kon den niet meer tijdig tot stilstand ko men, waarna een aanrijding het ge volg was. Niet verlenen van voorrang was we derom de oorzaak van een aanrijding op donderdag 14 maart. In dit geval op de hoek IJsermanweg-De Akker. Lichte materiële schade was het ge volg. De vaststelling van het plan moet niet worden uitgesteld, vindt het meren deel van de recreatieraad. De finan ciën moeten dit jaar worden ge bruikt, anders bestaat het gevaar dat een rijksbijdrage volgend jaar in ge vaar komt. Afgesproken is dat ook wat dit wes telijk deel van het Gouwebos betreft de nadruk wordt gelegd op een goed toegankelijk park met de grootste gebruiksintensiteit direct bij de ran den van Waddinxveen en Boskoop, en een padenstelsel ten behoeve van fietsers en wandelaars ter ontsluiting van het gebied. Een doorgaande fiets route tussen beide plaatsen wordt van groot belang geacht, naast fiets- aansluitingen op het Noordeinde, en naar het middengebied van het Gou webos via een in de toekomst te rea liseren fietstunnel. Aan de Boskoopse kant wordt re kening gehouden met een locatie voor een baggerdepot van ca. 1 ha. Uit het toenmalige programma van eisen wordt de reservering ten be hoeve van de Boskoopse cultures overgenomen. Recente ontwikkelin gen leidden tot het opnemen van een locatie voor volkstuinen in het zui delijk deel van het plan (buiten de ‘eerste aanleg’). In zijn huidige situatie wordt het landschap gekenmerkt door een hoge A.L. Glansdorp. Hij mate van rechtlijnigheid, zowel in schreef: ‘Wat ontzettend jammer, dat verkaveling als in de begrenzende elementen (Noordeinde, spoorlijn, dorpsranden). De informatie die in WADDINXVEEN/BOSKOOP - Vandaag - woensdag 20 maart - hebben de gemeenten Waddinxveen en Boskoop gezamenlijk aandacht besteed aan de jaarlijkse Nationale Boomfeestdag 1985. Dat gebeurde met hon derden schoolkinderen in het Gouwebos. In dit door het recreatieschap Bospark beheerde parkgebied hebben de beide vrouwelijke wethouders van deze ge meenten, mevrouw L.M. Oosterbroek- Waagmeester en mevrouw D. A.M. van Ooi-Houtman, omstreeks 09.45 uur de eerste van in totaal bijna 250 bomen (wilgen, eisen, essen en populieren) ge plant. Zij werden daarbij geholpen door de eerste groep van ruim 240 schoolkinderen. Deze schoolkinderen van de Rehoboth- school, de St. Jozefschool, De Zeven sprong, de Immanuëlschool, de Eben Haëzerschool, de Wilhelminaschool en de Vijverberg uit Boskoop en de St. Paulusschool, de Klaas de Vriesschool, de Kon. Julianaschool, de Bethelschool en de Gereformeerde school uit Wad dinxveen hadden voordat ze zelf hun boom zouden planten in Boskoop en Waddinxveen door respectievelijk do centen en leerlingen van de Lagere Tuinbouwschool en leden van de Stich ting Houthakkeronderhoud al een uit eenzetting gehad over het planten van bomen, de verzorging en het snoeien. Na afloop van de Boomfeestdag werden alle leerlingen een button, een boom- feestlineaaltje en een versnapering aan geboden door het Recreatieschap Bo- tuatie bij Reeuwijk, de woningbouw- spark. WADDINXVEEN De Waddinxveense rijkspolitie heeft in de af- :s gehouden op de Noordkade, het Totaal 18 automobilisten hielden De hoogst gemeten snelheid be- WADDINXVEEN - Met een tot van avond negen uur durend open huis pre senteert Van der Linde BV het totaal vernieuwde en helder verlichte pand met interieurverzorging aan de Dorp straat aan de Waddinxveense bevol king. Zoals vorige week al kon worden be richt is de winkel in een geheel nieuw jasje gestoken. Na drie weken grondige verbouwing vandaag dus het resultaat. Van der Linde is er in geslaagd de vestiging aan de Dorpstraat te voor zien van een geheel nieuw interieur. Ook de voorgevel heeft een meta morfose ondergaan. Deze vijfde verbouwing was nodig om een betere presentatie van de ar tikelen mogelijk te maken. Van de oorspronkelijk wat donkere ruimte is nu een licht en aantrekkelijk ge heel gemaakt, waar het voor de klant aantrekkelijk kiezen en kopen is. Van der Linde heeft de ingrijpende verbouwing uitgevoerd zonder dat de verkoopactiviteiten daaronder be hoefden te leiden. Met het opknap- Op zaterdag 16 maart bleek te zijn ingebroken bij het garagebedrijf Baas aan de Zuidelijke Dwarsweg. Door een ruit in te slaan wist men binnen te komen. Het is nog niet precies be kend, wat er is ontvreemd. Tussen vrijdag 15 en maandag 18 maart werd ingebroken in een school aan de Kerkstraat. Ontvreemd werd een radiocassetterecorder. Kso» eunj« L

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1985 | | pagina 9