LP en cassette ondersteunen Inschrijven voor de 53e KLANTEN VAN VAN BARLINGEN BLIJVEN ZICH VERBAZEN. Middenstand krijgt dankbrief Guatamala bejaardenreis ’’Hart voor Israël Vrolijk afscheid van Lima-gangers op Schiphol Alie In Waddinxveen te koop TUINMEUBELSHOW Volgende week collecte NFSG Littooy: Zwaar... GEMEENTERAAD WADDINXVEEN P. BOUTHOORN HO Onno en Peter in De Schaapskooi Zwaar Nieuwsblad Onafhankelijk Een boekenbon? .00 tèr&fewysad'i&urdie Zi/jareétefjE/neafi! GERT HUIZER DENKT U AAN HET VERBOUWEN VAN UW WONING: NIEUWE KOZIJNEN, DAKKAPEL OF KEUKEN? Dorpje Woensdag 24 mei, gemeentehuis, 19.30 uur. WOENSDAG 17 APRIL 1985 40e JAARGANG - Nr. 1921 ALS WIJ HET Wat Gert ook bakt, het is lekker en niet duur. 4 STOELEN 1 TAFEL 4 KUSSENS KOM EENS LANGS IN ONZE SHOWROOM OF VRAAG VRIJBLIJVEND OFFERTE. AANNEMERSBEDRIJF HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 AANBIEDING VAN DE WEEK a 59,75 a 109,00 a 39,75 TOTAAL Dorpstraat 38 - Waddinxveen - Tel. 01828-12373 Passage 21 - Waddinxveen - Telefoon 01828-14132 Zijde 3 - Boskoop - Telefoon 01727-2544 Enkele beelden van de in de stad Amatitlan in Guatemala mede met geld van de Waddinxveense mid denstandsvereniging gelegde water leiding. drie voorbeelden uit de praktijk Een verbaasde klant ’Ik was stom verbaasd dat er na die aanrijding zo snel geld op tafel kwam. Een verraste klant ’Ik was betrokken bij een aanrijding waar de schuldvraag moeilijk lag. Van Barlingen maakte alles in orde. Ik had er geen omkijken naar’. Een bezoi^de klant ’Ik maakte mij zorgen over m’n pensioen, omdat ik zag aankomen dat mijn inkomen aanzienlijk zou teruglopen. Van Barlingen kwam echter met een uitstekende oplossing’. Van Barlingen doet veel voor zijn klanten en daar zijn genoeg voorbeelden van. Een goede reden om uw verzekeringen bij assurantiekantoor hem onder le brengen. i 1 LL I- KM Weekblad voor Waddinxveen ALIE LITTOOY NIET SEIZOENGEBONDEN! o Marianne Bauw, Kievitdreef 43. gies bij gastgezinnen en toeristisch bezoek van enkele dagen aan de oud Inka-hoofdstad. - Is een krottenwijk warm. - Is armoe sympathiek. - Is ongeschoold zijn rechtvaar dig. Wie zijn zij die gaan en zwaaien... Zoekt een mug een olifant, een druppel water de zee. Wordt zaad ooit een halm - een boom. Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382-Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda Tel. 01820-15132 MERCURIUSWEG 6 - WADDINXVEEN - TEL. 01828-18625 Noordkade 16 Waddin.^vepn Tel.01828-10170 HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 Of brengen zij de bagage van aandacht en sympathie de warmte van hun hart van mens tot mens. Doordat Israël steeds meer op de ge zondheidszorg ging bezuinigen, wer den de leefomstandigheden in Kfar Shaul steeds slechter. Zó slecht dat een groep Nederlanders in 1978 een stichting “Vrienden van Kfar Shaul” oprichtte om het dorp de middelen te geven voor verbetering van de huisvesting en de leefomstandigheden van de bewoners. In 1983 werd dank zij deze stichting de eerste nieuwe woning voor tien patiënten in ge bruik genomen. gebruikt voor de aanleg van buizen voor de waterleiding in de wijken Concepti- ón en lorna del Pito in de stad Amatitlan in Guatemala. Langs een vier kilometer lang traject zijn er in 146 huizen kranen gemaakt. Het waterleidingproject om vatte in totaal 260 families. v. linde De opzet en de aanpak van dit huis - “Beth Shalom” - is voor Israël vrij uniek. De stafleden hebben zich er voor laten inspireren door het woon project in het Nederlandse psy chiatrisch centrum Wolfheze. Dat be tekent dat de patiënten in Beth Sha lom als een gezin bij elkaar wonen en zoveel mogelijk een leven leiden als ieder ander. Ze hebben in dit huis meer verantwoordelijkheden en ook meer privacy dan eerst het geval was. Maar intussen zijn de andere verblijfs- ruimtes nog steeds veel te klein en ontbreken hier vaak nog de meest elementaire voorzieningen. De EO wil daar met deze actie - in samen werking met de interkerkelijke stich ting Vrienden van Kfar Shaul en de stichting Christenen voor Israël - ver andering in brengen. WADDINXVEEN - De Waddinx veense middenstandsvereniging - offi cieel afdeling Waddinxveen van het Ko ninklijk Nederlands Ondernemers Ver bond (KNOV) - heeft van de Stichting Foster Parents Plan Nederland bericht gekregen dat in Guatemala met grote dankbaarheid de gift van f. 11.000,- is ontvangen. Dit geld is afkomstig uit de Sint Nicö- laasactie 1983, die in het teken werd ge zet van een aantal Derde Wereld-pro- jecten. Op 20 februari van hetvorigjaar werd in Party Home aan de Passage een cheque van 11 mille overhandigd aan mevrouw Hannie Leeflang van het Fos ter Parents Plan. Uit de aan de middenstandsvereniging gestuurde papieren blijkt dat het geld is Aan deze LP en cassette is meege werkt door de koren “Song of Prai se” en “Deo Cantemus” uit Rotter dam onder leiding van Arie Pronk, de Ridderkerkse kinder- en tiener koren onder leiding van Jennifer van de Hoek, de alt Reinata Heemskerk, de begeleidingsgroep “Psa Her” on der leiding van Harry Govers, en de organist Jan van Weelden. Kfar Shaul is een dorpje bij Jeruza lem dat vanaf 1948 gefunctioneerd heeft als opvangcentrum voor de im migranten die uit alle delen van de wereld naar Israël toe kwamen. Velen van hen hadden door de ervaringen in de Tweede Wereldoorlog aanzienlijke psychische schade opgelopen. Dat leidde ertoe dat de Israëlische rege ring, geconfronteerd met dit grote nazorg-probleem, Kfar Shaul in 1950 aanwees als psychiatrisch ziekenhuis. Op het ogenblik is ongeveer 40 pro cent van de patiënten overlevende van de nazi-kampen. Van de rest is het merendeel slachtoffer van de vijf oorlogen die Israël na 1948 heeft ge voerd. WADDINXVEEN - Weet u wat het is om ’’gehandicapt” te zijn? Heeft u wel eeens ’’tijdelijk” iets gehad waardoor u belemmerd werd in het doen van de dagelijkse dingen? Bij een diepe snee, of een brandwondje besef je al datje be paalde dingen niet meer ’’gewoon” kan doen! Zo is het ook bij iemand die een handi cap heeft! Alleen is dat niet ’’tijdelijk” en wordt er gevochten en gewerkt aan een zo goed mogelijk functioneren met wat nog wel kan met het lichaam. Veel wordt er tegenwoordig gelukkig gedaan om het leven ook dan makkelijker te maken. Het NFSG doet er óók aan mee, op al lerlei gebied wordt er gewerkt om diver se takken van sport aan de handicap aan te passen. Zoals bij alles kost ook dat veel geld en daarom hoopt het NFSG dat er ook dit voorjaar weer gul gegeven wordt door de Waddinxveners! U zag ons in novem ber 1984 en nu weer! Onze collecte is verplaatst, waar we heel blij om zijn. We hopen ook nu in de week van 22-26 april weer goed op te halen. Laat uw medemens niet in de steek. Elk mens, gezond of gehandicapt, heeft recht op sporten. Help door uw bijdrage te ge ven, steun het N.F.S.G. Namens het bestuur afdeling Waddinx veen, WADDINXVEEN - Koffiebar De Schaapskooi nodigt iedereen uit om te komen luisteren naar het zangduo On- no/Peter. Zij brengen hoofdzakelijk Nederlandstalige luistermuziek, afge wisseld door Duitse en Engelstalige lie deren. Door hun goede muzikale ach tergrond en de boodschap die ze te brengen hebben zijn ze de moeite van het beluisteren waard. WADDINXVEEN De aan de Tuinbouwweg wonende tuin- dersvrouw Alie Littooy, lid van de Kerngroep Ontwikkelingssa menwerking Waddinxveen, is één van de zes Waddinxveners die op dit moment op bezoek is in de Peruaanse hoofdstad Lima, waar vanuit Waddinx veen via de NOVIB ontwikke lingsprojecten in de krottenwij ken financieel en moreel wor den gesteund. Voordat ze vrijdagavond ver trok liet ze voor de lezers van het Weekblad voor Waddinx veen een gedicht achter dat ze de titel “Zwaar...” meegaf. Zwaar is de bagage door aandacht en sympathie. Warm de kleuren van hen die achterblijven. Voelbaar hun reis in gedachten. Zij- die gaan zwaaien. Niet taxfree is hun hart. i i De fondswervingsaktie loopt door tot 21 mei. Dan wordt in het EO-tv- programma “Vrede over Jeruzalem”, dat in Israël wordt opgenomen, het eindbedrag overhandigd aan de Isra ëlische minister van Volksgezond heid, Mordechai Gur. Boskoop 01727 - 5140 Gouwestraat 15 Alphen a/d Rijn 01720 - 32856 Edelsteensingel 9 Waddinxveen 01828- 18884 Alpherwetering 121 Alle Littooy, Louise Perbal, Corrie Smallegange, Witte de Vos en WADDINXVEEN/HILVERSUM - Bij Evangelisatie Shalom aan de Akkerwinde 1 is een langspeelplaat en een cassette te koop, die alles te maken heeft met de actie “Hart voor Israël”, welke de Evangelische Omroep (EO) vorige week is gestart rond de bevrij- dingsherdenking. De actie is bedoeld voor de Israëli sche psychiatrische kliniek Kfar Shaul. Hier wonen ongeveer 300 patiënten, van wie zo’n 40 procent leeft met trauma’s ten gevolge van de Tweede Wereldoorlog. Met deze actie wil de EO in dit jaar van de be- vrijdingsherdenking iets concreets doen voor deze slachtoffers van de holocaust. Speciaal de actie “Hart voor Israël” wordt ondersteund door de verkoop van een gelijknamige LP en cassette, die speciaal voor dit doel gemaakt is. Per verkocht exemplaar van 20 gulden gaat 10 gulden naar Kfar Shaul. Het inchecken bij de Iberia-balie op Schiphol. (Foto: Sjaak Noteboom). de vanuit Waddinxveen moreel en fi nancieel gesteunde zelfbestuursbe- drijfjes in onder meer de krottenwij ken Villa el Salvador en Valle del Chillón in Lima, zoals het glasfa briekje Vidrios Venezia en het me taalbedrijfje Famelpe; veel informatie verzamelen over het CIDIAG-project en over Peru; contacten met de men sen van het CIDIAG-project verster ken; contact met de vrouwenorga nisatie Flora Tristan, genoemd naar één van de eerste vrouwen die op kwam voor de vrouwenemancipatie in Peru; bezoek aan scholen in bij voorbeeld Caudivilla en Zapan, waar mee Waddinxveense scholen corres ponderen; kennismaking met leven, wonen en werken in Peru in het alge meen en in Lima in het bijzonder; k>- WADDINXVEEN - De inschrijvingsdagen voor de op woensdag 5 juni voor de 53e maal te houden Waddinxveense bejaardenreis naderen. Voor deze reis, die de ouderen in Posteljonmotel Nulde-Putten brengt voor d.e koffie, in Giethoorn voor de lunch en het punteren en in parkrestaurant Avifauna in Alphen aan den Rijn voor het slotdiner, bedragen de deelna mekosten 36,- per persoon. Voor de Waddinxveense bejaardenreis kan men zich laten inschrijven op: donderdag 25 april van 10.00-11.30 uur in het Anne Frank-centrum aan het Jan van Bijnenpad; donderdag 2 mei van 10.00-11.30 uur in Huize Souburgh aan de Prins Bernhardlaan; donderdag 2 mei van 14.00-15.00 uur in het Anne Frank-centrum aan het Jan van Bijnenpad. Een vrolijk afscheid op Schiphol. Uzietv.l.n.r. Lous Oosterbroek. (Foto: Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN/SCHIPHOL Vrijdagavond 12 april vertrok het vlieg tuig van de Spaanse luchtvaartmaat schappij Iberia, met aan boord de Wad dinxveners die een bezoek brengen aan de vanuit Waddinxveen gesteunde ont wikkelingsprojecten in de krottenwij ken van de Peruaanse hoofdstad Lima. Halverwege, in Puerto Rico, voegde zich onze hoofdredacteur, Bert Wou denberg, die al vorige week woensdag vertrok, bij dit gezelschap. Het werk- en studiebezoek omvat on der meer gesprekken met CIDIAG en de Peruaanse vakbond van bedrijf jes met arbeiderszelfbestuur CEAT (Comité de Empresas Administradas por sus Trabajadores)bezoeken aan I R ECHTE BAKKER

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1985 | | pagina 1