GEOPEND Orgelconcert Herman v. Vliet Weekblad dag later CH UdNBM Voorjaarsconcert Concordia Shoir in Brugkerk Blik in geschiedenis van de St. Victor-parochie Restauratie van 105 jaar oude kerk noodzakelijk Van Bach tot Abba Schrijven |01828-17994| Koninklijke onderscheiding voor J. de Mik DINSDAG 30 april KONINGINNEDA G KONINGINNEDAG ZIJN DE WINKELS GESLOTEN i Paola v. Bergen plaatst zich voor Nederlands kampioenschap Koffiebar voor Amnesty Buropa BV geopend ’’Coenecoop” goedgekeurd Wijziging huisvuil ophaaldienst Nieuwsblad Onafhankelijk I^verstopttJ BOB.V. Restauratie I RIOOL 300 ZX DANSAVOND BOSKOOP A.S. ZONDAG 20.30 UUR De Rozenburcht MARTIN VISSER GERTHUIZER Parochie Voor Haar en Hem een verzorgd kapsel. Eikenlaan 54 Tel. 01828-12095 ALS WIJ HET arwa apijtservice NISSAN Wat Gert ook bakt, het is lekker en niet duur. In verband met de viering van Koninginnedag op dinsdag 30 april zal het Weekblad voor Wad- dinxveen volgende week op donderdag 2 mei verschijnen. Advertenties voor deze editie worden tot woensdag 12.00 uur aangenomen. Uw televisiedokter S. ATTEMA GEWIJZIGDE WINKEL-OPENINGSTIJDEN VOOR A.S. WEEK IN VERBAND MET 30 APRIL Nu op elke NISSAN tijdens de show 1 jaar gratis motorrijtuigenbelasting! BIJ AUTO BAAS jr. OP 25-26-27-29 april. DE VASTE MAANDAG WINKELSLUITING KOMT TE VERVALLEN. DE WINKELS ZIJN DAN DE GEHELE DAG Zuidelijke dwarsweg 1 B Waddinxveen Tel. 01828-17713 DE VASTE WOENSDAGMIDDAG WINKEL SLUITING KOMT NIET TE VERVALLEN. Wij wensen u een fijne, zonnige feestdag toe. K.N.O.V. WADDINXVEEN HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 GROTE NISSAN WOENSDAG 24 APRIL 1985 40e JAARGANG - No. 1922 Een blik in de ruim opgezette toonzalen van Buropa BV. (Foto: Sjaak No- ■N 24 uur service - 3 maanden garantie TELEFOON 01828-13500 AUTOMOBIELBEDRIJF DONDERDAG TOT 21.00 uur. II II II El l,l l,l ALLE WOLLEN TAPIJTEN EN VERT. JALOUZIEËN10% KORTING AANBIEDING GELDIG TOT 30 APRIL-DONDERDAG- AVOND KOOPAVOND Ook voor: video, radio, wasmach., koelkast enz. Jan Dorrekenskade-O. 40 2741 HW Waddinxveen Tel. 01828-16119 (Mogelijk enige uitzonderingen) Noordkade 16 Waddinxveen Tel.01828-10170 DENKT U AAN HET VER BOUWEN VAN UW WONING: NIEUWE KOZIJNEN, DAKKAPEL OF KEUKEN? Kom eens langs in onze showroom of vraag vrijblijvend offerte. AANNEMERSBEDRIJF P. BOUTHOORN MERCURIUSWEG 6 WADDINXVEEN TELEFOON 01828-18625 Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382 - Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda Tel. 01820-15132 AUTO aas Weekblad voor Waddinxveen EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 HOOFDREDACTEUR: teboom). WADDINXVEEN Vandaag, woens dag 24 april, is Buropa Kantoorin richtingen BV officieel geopend. Het team van Buropa heeft een ruime er varing in de gehele kantoormeubel- branche en wil deze ervaring onder eigen vlag dienstbaar maken. De collectie begint bij een eenvoudig buro voor de huiskamer gevolgd door een geheel massief eiken buro, even tueel als cylinderburo uitgevoerd. In de houtlijn wordt dit gevolgd door een modern systeemmeubel met vele schakelmogelijkheden in de kleur ivoor met donkere kaderrand. Een ’’HARWA” VAKKUNDIGE VLOER VERWENNERS TAPIJT-GORDIJNEN ‘VINYL-* WANDBEKLEDING MEUBELSTOFFERING INWONING ENOBJEKT Zie ook onze stand in Bouwvoorlichting, Staringlaan 6 WADDINXVEEN - De 15-jarige TOOS-tumster Paola van Bergen heeft wederom een uitstekende pres tatie geleverd door zich te plaatsen voor de finale van de Nederlandse kampioenschappen turnen. Zij be haalde deze kwalificatie door tijdens de voorwedstrijden turnen - afgelo pen zaterdag - een verdienstelijke der de plaats te veroveren. Met 32.10 punten eindigde zij achter Caroline Smits uit Dordrecht, die tweede werd met 32.65 punten en Simone Eenkhoorn die een eerste plaats veroverde met 33.15 punten. Het programma zal worden afgewis- seld met een drietal optredens van de drumband die laten horen dat het slaan op een trom ook als muziek in de oren kan klinken. Nadat alle, ook niet genoemde, werken zijn uitge voerd volgt tenslotte nog een selectie van Abba melodiëen, genaamd “Ab ba Cadabra” en een gezamelijke slotmars. Het concert, dat aanvangt om 20.00 uur, is voor iedereen vrij toegankelijk en zeker de moeite waard om het te bezoeken. WADDINXVEEN - Op vrijdag 26 april is er in verband met de Rom melmarkt geen programma in de koffiebar. Zoals gewoonlijk doen er veel koffiebarmedewerkers mee met de te houden Rommelmarkt op 27 april aan de Beukenhof. Op vrijdag 3 mei hopen we weer een avond te verzorgen. Nader bericht volgt nog. Het gebouw is nu 105 jaar oud, de laatste grote reparatie dateert van 1951. Tegenvallers zijn redelijkerwijs te verwachten ende eerste te genvallers hebben zich dan ook al voorgedaan (N.B. nog afgezien van het feit dat enkele belhamels nu reeds kans hebben gezien schade toe te brengen aan het uurwerk alsmede aan de eigendommen van de aanne mers). De Sint Victorkerk staat niet op een monumentenlijst en er bestaat der halve ook geen kans op enige bijdrage in de restauratiekosten van overheids wege o.d. Toch mag o.i. voor Waddinxveen de Sint Victorkerk wel als een historisch gebouw, als een monument worden beschouwd. Zijn spitse toren is een oriëntatiepunt voor velen. Van veel kanten is die toren al van verre zicht baar en zeer velen hebben in meer dan honderd jaren, vaak een rustpunt en, in zeer veel gevallen, meer dan dat in die kerk gevonden. Daarom, waard om behouden te blij ven voor ons, voor hen die na ons ko men en voor ons dorp. Mocht u die mening ook zijn toegedaan en er bo vendien enkele guldens (al zijn het er maar 5 of 10, want vele kleintjes ma ken een grote) voor over hebben, dan zijn wij u zeer erkentelijk daarvoor. De rekeningnummers zijn: giro 286579, bank 3668.05.150 Rabo, Par. bestuur Sint Victor, Restauratie Sint Victorkerk. Gezamelijke publicatie parochiebe stuur en financiële commissie, Sint Victorparochie, Waddinxveen. Pastoor Jacobes Tersmette (1824- 1833) kreeg na veel strijd verlof tot het aanleggen van een kerkhof in 1828, vroeg een rijkssubsidie van f 5.700,- om de oude kerk te vergro ten, maar de plannen werden uitge steld omdat men eerst wilde afwach ten, hoeveel katholieken zich in de nieuwe Zuidplasp older zouden gaan vestigen. “Misschien is het beter een nieuwe kerk te bouwen”. WADDINXVEEN - Vrijdagmiddag 19 april 1985 is om 15.00 uur aan de heer J. de Mik, wonende Jan Dorrekenskade 98, een Koninklijke onderscheiding uit gereikt. De heer De Mik ontving deze koninklij ke onderscheiding omdat hij op 21 april j.l. veertig jaar werkzaam was bij de. kwekerij ’’Nieuw Leven”, gevestigd aan de Henegouwerweg 116. Bij de kwekerij, waar zeven mensen in dienst zijn, vervult de heer De Mik de functie van voorman. In deze functie is hij, bij afwezigheid van de heer Oudijk jr., belast met de dagelijkse leiding van het bedrijf. De eremedaille in zilver verbonden aan de orde van Oranje-Nassau is hem door de burgemeester van Waddinxveen, de heer C.M. van der Linden, uitgereikt in Café-restaurant De Unie aan de Ker- kweg-oost 226 te Waddinxveen. Pastoor Cornelius de Jager is de eerste pastoor van Waddinxveen. Hij was nog volop pionier, missionaris. Hij was onder meer in het bezit van een oud beeldje dat Onze Lieve Vrouw (Maria de Moeder van Jezus), dat vroeger in de Sint Jans- kerk te Gouda had gestaan. Dit beeldje plaatste hij in zijn kerkje aan de Gouwe. Het werd het middelpunt van een bijzondere verering voor de Moeder van God, tot in onze dagen met veel liefde bewaard en ook nog steeds aanwezig in de tegenwoordige Sint Victorkerk aan de Zuidkade. Pastoor Henricus van de Broek (1731 -1761) vergrootte de oude kerk in 1741. In 1823 verrees het theekoe- peltje (inmiddels gesloopt). WADDINXVEEN - In mei kan geschreven worden voor 3 ge vangenen: 1. Mulumba Wa Tshisekedi, een advocaat in Zaïre, die zonder aan klacht of vorm van proces sinds no vember 1983 verbannen is naar een dorp meer dan 800 km van zijn huis; 2. Ismail Be^ikci, een socioloog in Turkije, die sinds maart 1982 een straf van 10 jaar uitzit wegens een brief die hij naar het buitenland had verstuurd. Hij noemde daarin de Koerden een aparte etnische groepering. Zelf is hij geen Koerd. 3. Nguyên Chi Thiên, een dichter in Vietnam, die in zijn werk kritiek op de regering uitte. Amnesty International heeft deze 3 gevangenen geadopteerd omdat ze geen geweld hebben gebruikt en zijn verbannen of gevangen geno men om hun politieke overtuiging en kritiek op hun regeringen. U kunt voor het schrijven voor de ze gevangenen, overschrijven of het afhalen van voorbeeldbrieven terecht op de volgende tijden en plaatsen: Woensdag 1 mei: van 18.30-20.30 uur in de bibliotheek aan de Jul. van Stolberglaan; Maandagmiddag 6 mei: vanaf 13.30 uur bij Ineke Verheul, Peuleyen 174, tel. 15376; maandagavond 13 mei vanaf 20.00 uur bij Bep Tetteroo, Klaverveld 9, tel. 16691. fraai maar redelijk geprijsd directie- meubel, eveneens in hout, sluit deze lijn. Deze laatste serie is van Belgi sche makelij: Bulo. Als stalen kan toormeubel voeren wij het neder- landse fabrikaat Mibra. Dit assorti ment is zeer uitgebreid en kent vele mogelijkheden als aanbouw- of sys teemmeubel. Kasten, terminalmeu- bels en bijzetmeubels kompleteren dit assortiment. De prijsstelling is gunstig en de vele kleurstellingen worden zonder meerprijs geleverd. Een uitgebreid assortiment zitmeube len zal men daar aantreffen. Zowel de eenvoudige houten kantoorstoel, de draaibare burostoel en vergader- stoelen. Programma’s aan de kerk verkrijgbaar (volwassenen f 4,- en kinderen f 2,-)- WADDINXVEEN - De Kroon heeft het bestemmingsplan ’’Bedrijfsterrein Coenecoop" goedgekeurd. Bij Konink lijk Besluit van 15 maart 1985 is name lijk het beroep, ingesteld door een aan tal langs de Ringvaart wonende perso nen tegen de beslissing van Gedepu teerde Staten - gedeeltelijke - goedkeu ring van het bestemmingsplan "Bedrijf sterrein Coenecoop" ongegrond ver klaard. Daar door anderen geen beroep was ingesteld, is in verband hiermede het bestemmingsplan thans onherroe pelijk van kracht geworden. De raad van Waddinxveen stelde dit be stemmingsplan vast op 16 december 1981. Gedeputeerde Staten verklaar den vervolgens de bezwaren van voor melde reclamanten ongegrond bij be sluit van 4 januari 1983, onthielden goedkeuring aan enkele onderdelen van het plan en keurden het plan voor het overige goed. Het plan voorziet in de realisering van een bedrijfsterrein ter grootte van ca. 23 ha bruto. De gemeente Waddinxveen is met dit Koninklijk Besluit uiteraad uiterst con tent en verwacht dat, nu de laatste juri- disch/planologische belemmeringen zijn weggenomen, waardoor geen extra procedures voor het verlenen van bouwvergunningen meer nodig zijn, in samenwerking met Centraal Beheer, die eveneens een deel van de gronden in eigendom heeft, binnen korte tijd, de eerste bedrijven zich zullen vestigen op dit nieuwe bedrijfsterrein. WADDINXVEEN Een programma van Bach tot Abba zal op vrijdag avond 26 april te beluisteren en te aanschouwen zijn in de “Ontmoe- tingskerk” aan de Groensvoorde. Vanwege de goede ervaringen van vo rig jaar is deze kerkzaal door “Con cordia” wederom gekozen, als de enige aanbevolen plaats, om een con cert zoals zich men dat bij “Concor dia” voorstelt te presenteren. Zo is het onder meer mogelijk om de ma- jorette-groepen op muziek van het orkest op te laten treden, hetgeen dan ook zal worden gerealiseerd tij dens de door het orkest uit te voeren werken: Instant Concert, Chatter- box-Cha-Cha en de Radetzky mars. Alvorens het zover is zullen eerst nog een aantal klassiek getinte werken ten gehore worden gebracht, waaron der het Adagio (BWV 564) van J.S. Bach, het “Cornet Carillon (met drie solisten op cornet) en de twee concourswerken waarmee de vereni ging in Beuningen een le prijs wist te behalen. Na de pauze zal Evert Bouman, bege leid door het orkest, met zijn bas so listisch optreden in de “Bombastic- Bombardon. nog wel op verschillende plaatsen heimelijk gekerkt, o.a. in het huis Souburgh van de Ambachtsheer Diderick van Schagen. Rond het jaar 1660 trachtte Comelis de Jager, zoon van de griffier op het stadhuis te Gouda, en priester van de Hollandse Missie, onder Zuid Wad dinxveen een kerk te stichten. Hij werd in Leiden in de gevangenis ge worpen. Zijn vader kocht hem voor f 1.500,- weer vrij. Toen kocht hij een stuk grond ten westen van de Gouwe, dat nog onder de jurisdictie van Bloe- mendaal hoorde, omdat vroeger de loop van de Gouwe anders was ge weest. Hier kon hij op eigen kosten een kerkje bouwen. In Bloemendaal was men wat ruimer op het gebied van de godsdienstvrijheid dan in Waddinxveen, Zo is het verklaarbaar waarom de kerk aan .de Zuidkade zo ver buiten het centrum van het dorp gelegen is. Zo is het ook verklaarbaar dat Sint Victor de patroon van de Pa rochie is geworden. De kerk lag on der Bloemendaal, dat van oudsher onder de patronage van deze Heilige stond. WADDINXVEEN Over de oudste geschiedenis van Waddinxveen is maar weinig bekend. Vóór 1280 stond in Bloemendaal een kapel die toegewijd was aan Sint Victor. Na de reformatie was de uitoe fening van de Rooms-Katholieke Godsdienst verboden. Er werd In 1858, na het herstel van de hiërar chie, werd de statie Waddinxveen tot parochie verheven. De parochie strek te zich uit vanaf de Zijde in Boskoop tot de Ringvaart van de Zuidplaspol der bij Zevenhuizen en Moerkapelle. Pastoor Josephus W. Hendrickx (1863-1878) maakte nieuwe plannen tot vergroting of vernieuwing van de (oude) kerk. Ze werden in 1867 voorlopig uitgesteld wegens de heer sende veepest. Er heerste veel armoe de in de parochie. Pastoor Hendrickx heeft veel assistenten gehad. Eén van hen. G. van Galen, stierf aan de pok ken, die hij bij een bediening had op gelopen. Hij is op het kerkhof achter de kerk begraven. Pastoor G.J.W. Quant (1878-1885) is de bouwheer van de tegenwoordige Sint Victorkerk aan de Zuidkade. Ar chitect Margry liet de kerk aanbeste den voor een bedrag van f 45.160,-. Op 27 oktober 1880 werd de Sint Victorkerk door Mgr. Snickerks ge consacreerd. Pastoor C. Kors (1924-1934) heeft een nieuwe pastorie gebouwd en een verwarming in de kerk laten aanbren gen. Kosten ca. f 3 7.250,-. Onder pastoor G.J.W. van Dijk (1950 -1958) begint Waddinxveen zich snel uit te breiden. De Sint Victor-wijk ontstaat. Onde zijn pastoraat vindt een grote restauratie plaats aan de to ren en aan het kerkdak. De kosten daarvan bedragen f 25.000,-. In 1955 wordt begonnen met de bouw van 31 woningen in de Sint Victorwijk. De eerste steen daarvoor werd gelegd in juni van dat jaar. In datzelfde jaar wordt ook een nieuwe verwarming in de Sint Victorkerk aangelegd. Kosten f 19.500,-. Het is die St. Victorkerk - zoals eer der vermeld, in 1880 in gebruik geno men - waarvan de toren nu keurig in de steigers staat. Om namelijk te trachten die kerk voor de toekomst te behouden, is een grondige restauratie van de toren en het dak noodzakelijk. De kosten, in clusief restauratie van uurwerk en glas-in-Iood-ramen zijn begroot op f 125.000,-. WADDINXVEEN Zaterdagavond 27 april zal de bekende organist Her man van Vliet een concert gevèn op het uit 1807 stammende orgel van de Brugkerk te Waddinxveen. Hij opent het programma met een werk van zijn voormalige leermeester Feike Asma, een Koraalvoorspel en fantasie over Psalm 42:3 en 5, ge volgd door een Trio in C-moll van J.S. Bach. Ook de 300ste geboortedag van Ge org Friedrich Handel wordt dit jaar herdacht, vandaar ook de uitvoering van een werk van Arno Landmann “Variaties over een thema van Han del’:. De concertgever zal zeker het 26 stemmen tellende orgel in al zijn luister laten horen bij de vertolking van de “Basso Ostinato” van Georg F. Handel en de bekende Toccata van Jules Grison. Met een vooruitblik op Koningin nedag zal tevens te beluisteren zijn Variaties over “Waer dat men sich al keerd’ of wend” van Willem Mudde, en de Fantasie over het Wilhelmus met de bede uit Psalm 134 van Jan Zwart. Ook is er plaats ingeruimd voor samenzang. Het concert begint óm 20.00 uur. WADDINXVEEN - In verband met de viering van Koninginnedag op dinsdag 30 april a.s. vindt de navolgende wijzi ging in de vuilnisophaaldienst plaats: 1. De grofvuildienst van woensdag 1 mei 1985, wijk I (Bomenwijk, Kerkweg e.o., Dorpstraat e.o., Tuinbouwwegge- bied, Groenswaard I en II, wijk Zuid- plas) wordt thans uitgevoerd op maan dag 29 april 1985, derhalve gelijktijdig met de huisvuilophaaldienst in deze wijk. 2. De huisvuilophaaldienst van dinsdag 30 april 1985, wijk II (Oranjelaan e.o., Passage, Kerkweg-Oost en het gebied ten zuiden daarvan gelegen tussen spoorlijn en Gouwe, gebied oostzijde Gouwe, Noordeinde 2 t/m 10) wordt thans uitgevoerd op woensdag 1 mei 1985. Probeer ook eens onze zonnebank! R DE^ ECHTE BAKKER

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1985 | | pagina 1