Kindermarkt mei Waddinxveense kunstenaars Minister De Koning bezoekt Boskoop op 30 april Programma van 1 mei-viering maken bevrijdingsmonument Schuttersvereniging organiseert Schiet-in Bevrijdingsfestival op 5 in buurtcentrum ”De Boog Film in Zevenhuizen zondag Smei El Bevrijdingsdag 5 mei Klaverjas- marathon Instuifmiddag voor kinderen A-sociaal orkest in Café Sport Oranjebingo voor bejaarden op 30 april bevrijdings festival. Groen van Prinstererschool viert feest op 30 april NIVON Waddinxveen Zingt nu in sporthal ”De Sniep” ’DE ZUIDPLAS’ MET GROOT FAMILIEFEEST Koos Albers in Reeuwijk-Dorp Programma Koninginnedag ’’Zonnig Zuid” Koninginnerit Gouwe-rijders c c c c Inschrijven Adoptie Programma: 5 Mei Kinderspelen Sjoel kampioenschap Spiraal Taarten en bloemen Fa-v VAN;11.00 TOT 17.00UUR. ENTREE; GRATIS. MET VEEL LUISTERMUZIEK O A; JAZZ, EN KLASSIEK. MET MEDEWERKING VAN O.A;DE MUZIEK- I SCHOOL Koninginnedag 1984 in Waddinxveen, met een helder zonnetje,'een frisse winden Een groot aantal taarten en bloemen i IIIHIIIIH I Dit festival is tot stand gekomen mede door de muziekschool Waddinxveen en een financiële bijdrage van de gemeente Waddinxveen. De voor de zesde keer te houden kin dermarkt, met welke traditie op Bevrij dingsdag 1980 werd begonnen, duurt van 9.00-13.00 uur. De opbrengst is be stemd voor de SOS-Kinderdorpen. kind ’’adopteren”. Dat heeft de Lions Club Waddinxveen dan ook dank zij o.a. de kindermarkten en als zodanig is dit dus een zeer kinderrijke club. Aan de kindermarkt kunnen alle kinde ren van 6-15 jaar meedoen. Wie op school geen inschrijfformulier heeft ontvangen, kan dit alsnog gaan halen bij Th. G. Blom, Jacob Catslaan 1 of bij D. C. van Doorn, Prins Bernhardlaan 3. Uiterste datum van inlevering op vrij dag 19 april. De kindermarkt is een soort vlooien markt met zeer gezellige entourage, zo als een pannekoekenstand, poppekast, rad van avontuur, dixielandcombo etc. De kramen worden bemand door de schoolkinderen van Waddinxveen, die hun eigen producten en waren te koop aanbieden. Ook de Lions Club zelf is actief aanwe zig met allerhande goederen (o.a. zeer C.Huygenslaan 2 2741 XT Waddinxveen tel. 01828-16860 WADDINXVEEN - Op dinsdag 30 april (Koninginnedag) verzorgt het A- sociaal orkest een optreden in Café Sport aan de Kerkstraat 11 in Waddinx- veen. Dit optreden duurt van 13.00 tot 17.00 uur. WADDINXVEEN - Op Koninginne dag (dinsdag 30 april) is er in het Anne Frank-centrum een Oranjebingo-avond met feestelijke prijzen en een grote ver loting. Begonnen wordt om half acht. De deelnamekosten bedragen 2,75. De zaal is al open om half zeven. 1111 11 1 t ig» i De toegang is gratis. In de twee zalen van buurtcentrum ”De Boog” zal er continue luistermuziek ten gehore wor den gebracht met daartussenin een pau ze van 12.30 tot 13.15 uur. WADDINXVEEN - Kinderen van 6 tot 12 jaar: Opgelet!!! Wisten jul lie dat er elke woensdagmiddag van 2 tot half vier een instuifmiddag voor jullie is? Op deze club kun je van alles doen: knutselen, spelletjes, kleien, verven en nog veel meer. Allemaal even leuk. Heb je zin om langs te komen, kom dan eens. Het kost maar 1 gul den per keer. We hopen jullie snel in de Bonkelaar te zien en tot ziens. De clubleidsters Margreet en Irma in het forum zullen verder plaatsnemen Tineke van Beers (FNV- Industrie bond), Gijs Kettelaars (PPR-flikkers), een vertegenwoordiger van het Comité Marokkaanse Arbeiders en een verte genwoordiger uit de vrouwenbeweging. Na de forumdiscussie van ca. 1 uur zul len optredens plaatsvinden van het soci alistisch koor de ’’Rooie Dendrons”, alsmede van de Utrechtse band ’’Paniek 26” met een geheel Nederlandstalig re pertoire. De avond zal worden besloten met muziek en dans. laat. Het initiatief is genomen door Wim van Baarle, lid van de gemeentelij ke commissie voor Kunst- en Cultuur. Tegelijkertijd wanneer de Waddinx veense kunstenaars zondagmiddag 5 mei aan het werk zijn is de expositie ’’Vrijheid moet je maken” geopend. Zoals bekend vindt deze expositie plaats in het Waddinxveense gemeente huis. In het Praathuis zullen op 1 mei talrijke organisaties met informatiestands aan wezig zijn, w.o. COC, Vrouwen voor Vrede, PvdA, PSP, PPR, FNV-jonge- ren, Comité Buitenlandse Werkne mers, Amnesty International, VARA e.a. WADDINXVEEN - Zoals reeds eer der gemeld in de krant van 20 maart jl. is de Koninginnedagcommissie van de Groen van Prinstererschool/Duiventil druk bezig met de voorbereidingen van een grandioos feest op dinsdag 30 april a.s. Voor de laatste keer worden de fes tiviteiten in en rond twee schoolgebou wen gehouden; volgend jaar is de basis school een feit en zal alles in één ge bouw moeten gebeuren, helaas met minder ruimte dan we nu hebben. WADDINXVEEN - De Lions Club Waddinxveen houdt op Koninginne dag (dinsdag 30 april) weer een kindermarkt op de parkeerplaats Beuken hof tussen de hoofdvestiging van de Rabobank en het buurtcentrum De Bonkelaar. i wat verdwaalde spetters regen, werd een ouderwets Oranjefeest in de woonwijken en op de lenslaan 163, tel. 13679. In totaal kun nen 25 kinderen zich aanmelden. S.O.S.-Kinderdorpen is een wereldwij de, goed (en vooral eerlijk) gerunde or ganisatie die overal in de (Derde) We reld gebouwen opzet die als ’’dorp” fun geren en waar kinderen van alle gezind ten, die daarvoor in aanmerking ko men, een onderkomen vinden en een scholing krijgen, zodat ze een redelijke kans hebben, een menswaardig bestaan op te bouwen. Iedereen kan door een bepaalde finan- DE KJ.V. "De Springplank" hoopt op ciële bijdrage ergens ter wereld een deze klaverj asmarathon een groot aan tal deelnemers te kunnen inschrijven in Bar Pardon, Sniepweg, bij zwembad/ tennishal. WADDINXVEEN - Op koninginne dag, 30 april a.s., organiseert klaverjas- vereniging De Springplank in Bar Pard on, een klaverj asmarathon voor alle kaartliefhebbers. De marathon start om 9.30 uur en gaat door tot 17.00 uur (start laatste ronde), in deze tijd zullen 10 ronden worden gespeeld Men kan star- gOe<je tweedehands kleding). De netto opbrengst van het geheel komt al jaren lang ten goede aan de ’’Stichting S. O. S.-Kinderdorpen”. 11.00-11.45 uur: Het Groot Ensemble (Streekmuziekschool Waddinxveen). 11.45-12.30 uur: Dingeman Coumou op luit en gitaar, met liederen uit de Spaan se onderdrukking, Valerius liederen en Negro Spirituals 12.30- 13.15 uur: Pauze. 13.15- 14.00 uur: Pianorecital door Francien Hommes met werken van Bach, Haydn, Mendelsohn en Debussy. 14.00-15.00 uur: Union Express. Een 5- mansformatie met moderne Country- en Westernmuziek. 15.00-15.30 uur: Toon’s Jazzband. Een 4-mansformatie met lichte jazzmuziek. 15.30- 16.15 uur: Blokfluitensemble (m.m.v. Streekmuziekschool Waddinx veen) met o.a. bewerkingen van klassie ke dansen. 16.15- 17.00 uur: The Big Band. (Streekmuziekschool Waddinxveen). WADDINXVEEN In verband met de viering van 1 mei houdt het NI VON op die dag een feestelijke kof- fie-ochtend op het bekende adres Ernst Casimirlaan 4. Alle leden zijn van harte welkom. de dag is er in het gezellig samenzijn WEEKBLAD VQQR WADDINXVEEN - WOENSDAG 24 APRIL 1985 PROGRAMMA3ÖAPRIL5MEI 1985 =l1=ll=ll=ll=ll=lL=ll=lL=lL=iL=.it_il1L=11=11=11=11=11=11=11=11=11=11=11=11=11=1 l=sil=jl=i 1=11=1 .1—.1—.1—nL=iL=il=iL=iL=iL=iL=iL=iL=iL=iL=il=il=H=iL=il=iL=iL=iL=il=iL=il=ilz ten in die ronden die men zelf verkiest, mits er plaats beschikbaar is. De deelnemers kunnen maximaal vijf ronden meespelen, waarvan de drie hoogste zullen tellen voor de einduit slag. Er zal individueel worden gespeeld volgens het Rotterdams systeem, iedere ronde zal er opnieuw worden geloot. Als prijzen zijn er bekers, beschikbaar gesteld door "Argus” beveiligings dienst, daarbij zijn er nog een aantal mooie prijzen beschikbaar. De prijsuit reiking zal om 18.15 uur plaatsvin den. Inschrijfkosten 2,50, plus 0,50 per ronde, iedere deelnemer kan slechts 1 x inschrijven. Om u alvast een indruk te geven: ’s Morgens om kwart voor negen loopt de Chr. JIarmonie ’’Concordia” door de wijk bij de scholen, waarna om ne gen uur een aubade volgt op het school plein. Hieraan kan door iedereen wor den meegedaan. Om half tien beginnen de spelletjes, de rommelmarkt, bloemen- en plantenver- koop, enz. Er is een Rad van Avontuur, een grabbelton, film, poppenkast. In de hal van de Groen van Prinstererschool kan men de inwendige mens versterken. Ook aan de kinderen uit de buurt die niet op onze school zitten, bieden wij de mogelijkheid aan het feest mee te doen. U kunt de kinderen hiervoor opgeven bij de Groen van Prinstererschool, Tol- WADDINXVEEN - De bekende manifestatie Waddinxveen Zingt wordt dit jaar voor het eerst gehouden in sporthal "De Sniep”. Alle Waddinx veense koren. 12 in getal, zullen op 7 mei a.s. - begeleid door de brassband Voorwaarts en het beroemde Keizer- waardorgel - voor de vierde keer in suc cessie een uniek stuk Waddinxveense samenwerking aan de gemeenschap presenteren. Zoals steeds in de achter ons liggende jaren valt deze manifestatie vrijwel ge lijk met de bevrijdingsdag en dus staat het zangersfeest dit jaar in het teken van 40 jaar bevrijding. De organisatie is in handen van enige le den van de medewerkende koren waar bij ook nu de voortrekkersrol weer ligt bij het Chr. Waddinxveens Mannenk oor "De Goüwestem” dat hiertoe in 1982 voor het eerst het initiatief nam. In tegenstelling tot de andere jaren zal de toegang nu gratis zijn en men hoopt hierdoor (en door de betere accommo datie in de Sporthal) nog meer belang stellenden te trekken. Het programma vermeldt liederen die direct of zijdelings met de periode 1940- 1945 te maken hebben, samenzang, een solo-optreden van ’’Voorwaarts” en een improvisatie door de organist Ben Kramer op het Keizerwaardorgel. De zangmanifestatie begint om half acht ’s avonds in sporthal ”De Sniep” aan de Sniepweg, tussen het spoorweg- viaduct en de Kanaaldijk. De kunstenaars, Loes Huis in ’t Veld, Anke Mensink en Theo den Boon, gaan werken op houten panelen, elk met een oppervlakte van ongeveer 31/? vierkante meter. De gemeentelijke "dienst Open bare Werken o.l.v. de heer C. Boerman zal de panelen prepareren en opstellen op het grasveld aan het Stationsplein. De panelen zullen worden geplaatst in een driehoek. Het is de bedoeling dat dit ’’bevrijdingsmonument” enige tijd blijft staan. De kunstmanifestatie die als thema heeft veertig jaar bevrijding, zal plaats vinden tussen 12.00 en 17.00 uur en uiteraard alleen indien het weer dit toe- WADDINXVEEN - Op Koninginne dag 1985 wordt er een groot familiefeest gehouden langs het water aan de Grut- todreef en de Boekweitakker, in de nieuwe woonwijk Zuidplas. Het programma is als volgt: 9.30 uur Inschrijving voor alle activitei ten (sluiting voor straattekenen 11.00 uur en overige activiteiten 15.30 uur). 10.00 uur Aanvang straattekenen. 12.00 uur Opening familiefeestdag. 12.15 uur Prijsuitreiking straattekenen. 12.30 uur Aanvang spelletjes. De activi teiten die worden aangeboden zijn: ringsteken, fles vullen, vlagpuzzelen, steprace, skilopen, electriciteitsspel, doelschieten, spijkerslaan, boklopen, pollepellopen, wasophangen, skippy- bal-springen, koekhappen, blikwerpen, zaklopen, kegelen, korfgooien en laar slopen. 16.00 uur Aanvang touwtrekken (vol wassenen). 17.00 uur Sluiting familiefeestdag-acti- viteiten. Het geheel zal door de Bomenwijk-Dol- ly Dots worden opgeluisterd. weg in de Snijdelwijk);. aanvang 20.00 uur. De 1 mei-viering heeft dit keer als on derwerp ’’Discriminatie op het werk”. Daarover is een forumdiscussie georga niseerd, waarin de discriminatie op het werk van vrouwen, homo’s en buiten landers centraal staan. De organisato ren hebben deze invalshoek gekozen, omdat aan deze ’’kleine” discriminatie zich ook velen in linkse organisaties schuldig maken, ook al is het soms on bewust. Discriminatie zo benaderd be looft een pittige discussie op te leveren, welke vakkundig zal worden geleid door de oud-voorzitter van de Emanci- patieraad Paula van Schaveren. landers te bereiken, heeft het organisa tiecomité speciale folders verspreid in hun landstaal. Alle Waddinxveners en Boskopers die zich met de Dag van de Arbeid verbonden voelen zijn welkom. schoolpleinen. De protestants-christelijke Groen van Prinstererschool (Tollenslaan) en de kleuterschool De Duiventil hield een echte aubade. Ouderen en slecht ter been zijnde men sen uit Waddinxveen, die de viering wil len bijwonen, kunnen contact opnemen met Paul van Gessel (tel. 14798) of Jaap Oudshoorn (tel. 18608), waarna voor vervoer naar het Praathuis zal worden gezorgd. Om zoveel mogelijk buiten- BOSKOOP - Minister J. de Koning (sociale zaken en werkgelegenheid) bezöekt op vrijdag 3 mei een CDA- manifestatie die wordt gehouden in de Beurshal van Boskoop. Hij zal jongeren van het CDA toespreken. Behalve de minister zijn ook de Tweede Kamerleden H. Couprie en F. Lanting aanwezig. Gedeputeerde W. Hekkelman (milieuzaken en CDA fractievoorzitter) alsmede H. v.d. Meer komen eveneens naar Bos koop. Opzet van de deze manifestatie, georganiseerd door de CDA kamer- kring Leiden, is om jongeren meer bij de politiek te betrekken. Een werkgroep heeft zich onlangs gebo gen over de vraag hoe het CDA de jongeren meer bij de politiek kunnen betrekken. Tijdens de bijeenkomst in Boskoop treedt The Mo op. Mi nister De Koning houdt een inleiding en het geheel wordt aangekleed met een politieke markt. Hier kunnen contacten worden gelegd met de ver schillende politici. Met hen kunnen de jongeren van gedachten wisselen De film werd bekroond met de Gou den Palm op het festival van Cannes van 1983. Aanvang 20.15 uur. Toe gang f 7,50, C.J.P. en 65plus: f 3,75. WADDINXVEEN/BOSKOOP - Ter gelegenheid van de ”Dag van de Arbeid” (1 mei) organiseren enkele plaatselijke afdelingen van de PSP, PPR, PvdA, FNV en het BAFK voor Waddinxveen en Boskoop een 1 mei-viering. Door de brede samenwerking kon opnieuw een aantrekke lijk programma worden samengesteld. De 1 mei-viering zal ditmaal in Boskoop plaatsvinden en wel in ’t Praathuis (hoek Snijdelwijklaan/Bos- weg in de Snijdelwijk);. aanvang van deze gratis toegankelijke avond is REEUWIJK/WADD1NXVEEN - Het oranjecomité van Reeuwijk-dorp orga niseert op 5 mei een optreden van Koos Alberts in Amicitia te Reeuwijk-dorp, waar hij zeker zijn eerste hit ”Ik ver scheurde je foto” ten gehore zal bren gen, maar natuurlijk ook zijn nieuwste plaat ”Ik verlang zo naar jou”. Sammy’s L’etable drive inn show zal de verdere muziek op die avond verzor gen. Toegangskaarten zijn vanaf heden a 12,50 te verkrijgen bij het VVV- kantoor, Rozenlaan, Boskoop en Café- Bar Nieuwdorp, Dorpsweg 30, Reeu wijk-dorp. Ook op 5 mei is “Zonnig Zuid” ac tief. Op deze gedenkwaardige dag'or- ganiseren wij een: “Gezins fiets/puz- zeltocht”. Gestart kan worden bij het wijkgebouw tussen 12.00 en 13.00 uur. Voor leden van de speeltuin is deze tocht gratis. Niet leden betalen f 2,50 per persoon. Als herinnering ontvangen deelnemers een medaille. Jan de Koning over uiteenlopende zaken, als werk-’ loosheid, werkgelegenheid, bewape ning, ontwikkelingshulp en het milieu. Niet onmogelijk is dat het CDA er in slaagt nog meer promi nente politici naar Boskoop te halen. Het gebeuren begint om 20.00 uur. zijn er al besteld. Deze prijzen zullen worden ingezet bij het Rad van Avontuur. Genoeg activiteiten dus om op Koninginnedag eens een kijkje te gaan nemen in het clubgebouw van de schuttersvereniging aan de Alber- dingk Thijmlaan. De schutters ont vangen u graag van ‘s morgens 9.00 uur tot ‘s middags 17.00 uur. Om on geveer kwart over vijf op Koninginne dag zullen de prijzen worden uitge reikt. De nummers één, twee en drie bij de heren schutters krijgen naast een schitterende beker ieder een waarde bon van Frank Pronk’s Haarmode. Pronk’s Haarmode wil de nieuwe Waddinxveense kampioen er per fect gekapt bij laten lopen. Voor de dames zal er ongetwijfeld naast de eremedailles een bloemetje zijn. WADDINXVEEN - Waddinxveense beeldende kunstenaars zullen op zon dag 5 mei a.s., nationale bevrijdings dag, in de open lucht drie kunstwerken vervaardigen. 20-.D0 uur Aanvang lampionnenop tocht. Voor straattekenen wordt een bijdrage gevraagd van f. 0,50 p.p. en voor de overige activiteiten f. 1,-p.p. Voor na dere informatie: 01828-18007 en/off 18654. ZEVENHUIZEN - Film Zevenhui zen vertoont vrijdag 26 april in het Dorpshuis aan de Burg. Klinkhamer- weg 86 in Zevenhuizen alweer de laatste film van het sieozen: “De bal lade van Narayama” van de Japanner Imamura. WADDINXVEEN - Op dinsdag 30 april a.s. zal de speeltuinvereniging “Zonnig Zuid” weer een grandioos spektakel voor alle inwoners van Waddinxveen Zuid organiseren. Het geheel speelt zich weer af rond het Wijkgebouw aan de St. Victorstraat. Het programma ziet er als volgt uit: Om 10.00 .uur start de puzzeltocht door Waddinxveen Zuid voor kin deren van 4 t/m 15 jaar. Inschrijven vanaf 9.00 uur in het wijkgebouw. De kleinsten moeten deze tocht wel met vader en/of moeder lopen. Om 13.30 uur beginnen de traditio nele kinderspelen. De spelen zijn verdeeld in leeftijds groepen: peuters, 4 en 5, 6 en 7, 8 en 9, 10 en 11, 12 en 13 jaar. Wat voor spelletjes ze gaan doen blijft natuur lijk weer een verrassing. Inschrijven ‘s morgens om 9.00 uur. Voor 14 jaar en ouder zijn er natuur lijk ook weer de nodige behendig- heidsproeven en krachtmetingen. Rond het wijkgebouw is het natuur lijk weer gezellig met de diverse kra men zoals: poffertjes, rad van avon tuur, touwtje trekken, hapjes, drank jes enz. (te veel om allemaal op te noemen). Gekostumeerd voetballen kan ook weer. Bij voldoende belangstelling zowel voor mannen als vrouwen. Op geven ‘s middags aan de bar. Leeftijd vanaf 16 jaar. Aanvang 18.30 uur op het trapveldje achter het Neptunus- pad. Als afsluiting van wijkgebouw een vanaf 21.00 uur. WADDINXVEEN Op 30 april a.s. gaat de Schuttersvereniging Waddinxveen weer een open dag organiseren voor een ieder die wil kennismaken met deze unieke sport. Er zal in 2 klassen worden ge schoten (Dames en Heren). Naast het schieten zal ook het Wad dinxveense Sjoelkampioenschap weer tot de activiteiten behoren. De Schuttersvereniging Waddinxveen zal op Koninginnedag haar deuren om 9.00 uur openen. Onverbrekelijk met de Schiet In is het kampioenschap sjoelen. Al zo’n 10 jaar organiseren de schutters dit evenement en hebben daardoor een ruime ervaring op dit onderdeel. Ie der jaar mag de S.V. Waddinxveen zich weer verheugen op een groot aantal deelnemers, die altijd een felle strijd om de eer van het kampioen schap leveren. Onder leiding van de “Sjoelspecialist” Gerard Heemskerk zal er ook dit jaar weer van harte kunnen worden gesjoeld. Tijdens deze Schiet In zal ongetwij feld de nieuwe attraktie veel aan dacht krijgen. De van de TV-show van Willem Ruis bekende spiraal zal menigeen de zenuwen bezorgen. Ze ker is dat velen een kans zullen wa gen. De spanning die dit spelletje al leen al bij het zien op de TV velen de kriebels bezorgden, kan men tijdens deze Schiet In zelf eens beleven. Er zijn prachtige prijzen te verdienen voor diegenen die kans zien het eind punt te bereiken zonder dat het ver raderlijke belletje gaat. WADDINXVEEN - Op dinsdag 30 april gaat de traditionele Koninginnerit weer van start. Dit is een auto-oriënta- tierit georganiseerd door de Waddinx veense Autoclub de ’’Gouwe Rijders”. Er zijn prachtige prijzen beschikbaar! Inschrijven vanaf 5.30 uur in het restau rant van de veiling aan de Bredeweg te Waddinxveen. Start van 06.00 tot 07.00 uur. Let op de gewijzigde plaats van inschrij ven en start!! WADDINXVEEN - Op zondag 5 mei wordt er in Buurtcentrum ”De Boog" aan de C. Huygenslaan 2 te Waddinx veen een Bevrijdingsfestival gehouden. Het festival wordt gehouden van 11.00 uur’s morgens tot’s middags 17.00uur. 'i'jU

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1985 | | pagina 13