Expositie „Vrijheid moet je maken!” in gemeentehuis van Waddinxveen Vluchtelingen: Er zijn er nu al meer dan 15 miljoen fel RAADZAAL Raadhuis-expositie gaat er niet aan voorbij AMNESTY ÓÓK IN 1 Zaterdag 10.00-16.00 uur Zondag 5 mei 13.00-16.00 uur Donderdag- en vrijdagavond 19.00-22.00 uur Openingstijden: Werkdagen 8.30-12.30 uur en van 13.30-17.00 uur Bloemen Na het jaar 1945: 21 Mln. oorlogs doden Scholen Nobelprijs Waddinxveen Dobbelmann (nu NKF) aan de Noordkade. BS’ers en hun vriendinnen op de Henegouwerweg nabij ”De Molenbouw" Waddinxveense meisjes, belast met de verzorging van de BS’ers. De BS’ers en de Waddinxveense jongedames die voor hen eten kookten. ook bij de nog altijd bestaande vluchtenngen- Waddinxveense BS’ers op de Noordkade, nabij de hout- warenfabriek van Bremmer. WEEKBLAD VOOR WADDiNXVLEN WOENSDAG 24 \PEIi. 1^8 WADDINXVEEN Nederland viert in deze dagen de bevrijding in 1945. Dat betekent niet alleen stilstaan bij het einde van vijf jaar overheersing, maar j problematiek. Een colonne van de Binnenlandse Strijdkrachten (BS) op de Kerkweg onder aan de hefbrug. BS’ers bij de fabriek van •5 L r in dagen na de bevrijding in 1945 I Geopend van 27 april tot en met 8 mei 1985 Alle scholen in Nederland krij gen een gratis exemplaar van de vernieuwde Anne Frank Krant. Het is een initiatief van de Stichting 1940-1945 die veertig jaar bestaat. Met dit gebaar wil de stichting het belang van een goede voorlichting over de Tweede Wereldoorlog aan de jeugd onderstrepen. it WADDINXVEEN - Na de Tweede Wereldoorlog zijn meer dan 21 miljoen mensen om het leven gekomen in gewapende conflicten. Dit meldt een rap port van de Verenigde Naties. In 1983 nog waren vier miljoen gewapende mensen in een oor log verwikkeld in 75 landen. In dat jaar werden veertig kleine en grotere oorlogen gemeld en acht landen hadden hun troe pen naar een ander land ge stuurd. In de conflicten waar dit gemeten kon worden, wa ren drie op de vijf slachtoffers burgers. Om wie gaat het? Het gaat om vluch telingen die worden vervolgd om ras godsdienst, nationaliteit, politieke overtuiging of lidmaatschap van een bepaalde maatschappelijke groepe ring. Het Hoge Commissariaat ziet er op toe dat rechten op het gebied van ar beid, onderwijs, huisvesting en bewe gingsvrijheid worden gewaarborgd. Ook ziet de organisatie erop toe dat een vluchteling niet tegen zijn wil in wordt teruggestuurd naar zijn vader land wanneer kan worden aangeno men dat zijn leven of zijn vrijheid daar gevaar zal lopen. Verder wordt er materiële hulp verstrekt, zoals voedsel, medicamenten, zaaigoed, enz., enz. Het comité “Een Herdenkings- bloem” wil op 4 mei bloemen laten leggen op de graven van gesneuvelde verzetsstrijders en geallieerden. Het comité wil de bloemen laten leggen door leer lingen van de twee hoogste klassen van de basisscholen in Nederland op 43.000 graven verspreid over het hele land, om daarmee “de bevrijders’, die de bevrijding niet zelf mochten beleven, individueel te eren”. De bloemenhulde staat los van de herdenkingen die zaterdag 4 mei bij de cen trale oorlogsmonumenten en fusilleringsplaatsen worden ge houden. Het comité vraagt niet om gro te boeketten of kransen. De scholieren moeten zelf voor bloemen zorgen. “Het komt aan op het gebaar en dat is dat elk graf aandacht krijgt. Een tulp of een bewust zelf geplukt veldboeket is ook een schitte rende persoonlijke groet”, al dus de initiatiefnemers. WADDINXVEEN - Een bevrijdings- tentoonstelling zonder aanwezigheid van Amnesty International kan niet voor wie de wereldwijde inspannin gen van deze organisatie kent. Dus is daarvan in het gemeentehuis ook geen sprake tijdens de expositie “Vrijheid moetje maken!” Amnesty International (A.I.) is een wereldwijde beweging die zich inzet voor vrijlating van gewetensgevange- nen en zich verzet tegen martelingen en de doodstraf. Het werk van A.I. is gebaseerd op de rechten van de mens. Op 10 december 1948 nam de Alge mene Vergadering van de Verenigde Naties een document aan, dat de “de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens” heet en is sindsdien het basisdocument van de rechten van de mens. Hij bevat verschillende soorten men senrechten zoals het recht op leven, op werk, op een woning, op vrijheid van meningsuiting, op vrijwaring van martelingen. Vrijwel alle landen van de wereld hebben zich in principe vóór die rechten uitgesproken, maar zoals u dagelijks in de krant kunt le zen of op de tv kunt zien, is het met de naleving van de mensenrechten niet zo rooskleurig gesteld. Peter Benenson, een Brits advocaat, had al jaren de schendingen van de mensenrechten op de voet gevolgd, toen hij in november 1960 een be richt in een Engelse krant las over 2 Portugese studenten die in een res taurant kritische opmerkingen over hun regering maakten en daarvoor in hun land tot een lange gevangenis straf waren veroordeeld. Dit kran tenbericht was voor hem de druppel die de emmer deed overlopen: hij begon met vrienden een actie voor te bereiden die de aandacht van de wereld moest vestigen op de vele mensen die in strijd met de mensen rechten gevangen zaten. “Appeal for Amnesty 1961” heette de campagne (Oproep tot Amnestie 1961) die zeer veel aandacht in de internationale pers kreeg. Uit vele landen kwamen positieve reacties binnen en al snel werd duidelijk dat met de activiteiten doorgegaan kon én moest worden: van de in de actie genoemde gevangenen waren maar een paar vrijgekomen. In 1961 kreeg de beweging de naam Amnesty International en er werden groepen opgericht, die elk de zorg voor een drietal gewetensgevangenen op zich namen. Tot het begin van de jaren ‘70 groeide de beweging ge staag; na 1975 was de groei explosief, niet in de laatste plaats door de toe kenningen aan A.I. van de Nobelprijs voor de Vrede in 1977. Het werkterrein van A.I. ziet er als volgt uit: het werken voor de vrijlating van gewetensgevangenen: mensen die in strijd met de Universele Verklaring gevangen zitten. Amnesty verstaat daaronder mensen die vanwege hun godsdienstige of politieke overtui ging, hun ras, taal, huidskleur of sexe gevangen zitten en geen geweld heb ben gebruikt of gepropageerd; het werken voor een eerlijk proces volgens internationale normen voor alle politieke gevangenen; het in alle gevallen optreden tegen martelingen, de doodstraf en andere vormen van wrede behandeling van gevangenen, wat voor soort gevange ne dat ook is. Ieder jaar komt A.I. op voor slacht offers in meer dan honderd landen en geeft daar ook verklaringen over uit. Wie het Jaarboek van de organisatie doorneemt vindt daar alle soorten landen in - rijke en arme, “linkse” en “rechtse”. A.I. waakt er ook over dat haar activiteiten “eerlijk” over alle soorten landen worden verdeeld. In 1945, aan het einde van de Twee de Wereldoorlog, waren er 10 miljoen vluchtelingen in Europa en 17 mil joen vluchtelingen in Azië. Toen het Hoge Commissariaat voor Vluchte lingen (UNHCR) werd opgericht door de Verenigde Naties, dacht men dat deze organisatie maar enkele ja ren zou hoeven te bestaan. Zodra de nasleep van de Tweede W’ereldoorlog op het gebied van vluchtelingen was afgehandeld, zou de organisatie wel weer kunnen wor den opgeheven. Nu 40 jaar later - is duidelijk dat door de enorme stromen vluchte lingen over de wereld er meer te doen is dan ooit. Anno 1985 zijn er meer dan 15 miljoen vluchtelingen! In Waddinxveen is al ruim 10 jaar een A.I.-werkgroep actief. Deze werk groep doet mee aan acties, zoals de Campagne tegen Martelen en pro beert zoveel mogelijk bekendheid te geven aan het werk van A.I. Verder bestaan er een aantal sub groepen, zoals 2 adoptiegroepen, een scholen- groep en een schrijfgroep. De adoptiegroepen hebben een gewe- tensgevangene uit Turkije en één uit Oeganda geadopteerd en schrijven net zolang aan de autoriteiten van het betreffende land tot de gevange ne is vrijgelaten. Vaak een kwestie van een lange adem, want het kan ja ren duren. Ook wordt met de familie contact gezocht en zo nodig (én mo gelijk) wordt financiële steun ver leend. Voor de gevangene in Oeganda heeft men contact met een Duitse groep. Samen wordt aan zijn vrijla ting gewerkt. De scholengroep geeft voorlichting aan de hoogste klassen van de basisscholen door middel van een diaserie, lesbrieven en een spe ciale krant “De grote mond”. In het voortgezet onderwijs werkt men samen met docenten van de verschillende scholen. Via projecten, theatergroepen, films en (in het af gelopen jaar) een voorstelling van de bekende poppenspeelster mevrouw Felicia van Deth worden de leerlin gen geihformeerd over het werk van A.I. Op twee scholen is er elke maand een schrijfmiddag, waar leer lingen en docenten schrijven voor ge adopteerde gevangenen. De schrijfgroep organiseert elke maand een schrijfmiddag en 2 schrijf- avonden. Elke maand worden tijden en plaatsen o.a. in dit weekblad gepu bliceerd. Per maand gaan er minstens 40 brieven in Waddinxveen op de post naar politiek en geografisch uit eenlopende landen. Heeft al dit werk resultaat? Het is onmogelijk om precies het re sultaat te meten van het werk van A.I. Het is vaak moeilijk na te gaan of een gevangene uitsluitend dank zij A.I. is vrijgelaten. Wel hebben veel (ex)gevangenen gezegd dat zij hun leven of vrijheid aan A.I. hebben te danken. Ook blijkt uit brieven van gevangenen dat het voor hen een gro te morele steun is om te weten dat mensen uit verschillende werelddelen van hun lot op de hoogte zijn en hier in verbetering proberen te brengen. Unieke beelden van Waddinxveen Van de meer dan 15 miljoen vluchte lingen die de wereld nu telt, zit on geveer de helft in Afrika. De rest is verdeeld over de andere werelddelen. Zo zijn er bijvoorbeeld: 22.000 vluchtelingen uit Chili. *1,4 miljoen vluchtelingen in Soma lië. 700.000 Afghaanse vluchtelingen. 400.000 Indochinese vluchtelingen. In vergelijking met andere landen heeft Nederland niet zoveel vluchte lingen opgenomen. Momenteel telt Nederland circa 14.500 vluchtelin gen. Wel is Nederland een belangrijke geldgever voor hulp aan vluchtelin gen. In de 10 jaar dat er in Waddinxveen een groep is die vluchtelingen helpt, zijn er een 20-tal vluchtelingen be geleid. Hiervan zijn een aantal weer vertrokken. Op dit moment zijn er nog 9 volwassenen en 9 kinderen. Ze komen uit Chili en Eritrea. H K AS

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1985 | | pagina 19