GEMEENTE WADDINXVEEN Jan Muit en Erik Claassen eu rohome winnen van grootmeester John van der Wiel Geslaagd concert van brassband Voorwaarts ’IN DE HOOFDROL’ Schaaksimultaan hoogtepunt WSV-jubileum Kaartavond ”De Zuidplas” Klaverjassen in De Boog JLjLJ bij ons gedurende 4 weken: COR-ZITKOMFORT VERGADERINGEN SPREEKUREN aan iedereen, die een goed zitmeubel zou willen proberen. BESTEMMINGSPLANNEN Simultaanwedstrijd HINDERWETVERGUNNINGEN OPENBARE WERKEN TELEFOONNUMMERS/OPENINGSTIJDEN ©J 01820-15767 01727-4044 070-210001 WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 24 APRIL 1985 ■-! R ontwerp en realisatie Zijde 36 - tel. 01727-4550 naast de merken: artifort/gelderland/leolux/montis/wittmann richten wij voor enkele weken speciaal de schijnwerper op meubelen van COR. een uitzonderlijk programma u kunt ze bewonderen in de bijgevoegde katalogus. u kunt ze ’bezitten’ bij ons in de winkel voor een juiste toepassing in uw interieur kunnen we wellicht in overleg een juiste kombinatie samenstellen, maar ook als uw banken nu niet aan vervanging toe zijn is een bezoek zeker de moeite waard. en er is meer te zien: gordijnen, karpetten, tapijt en zelfs mooie serviezen. uw komst stellen wij op prijs en er is natuurlijk een drankje, een hapje om uw verblijf aangenaam te maken. speciale dank aan de vele donateurs die voor de zo broodnodige financiële steun zorgen. WADDINXVEEN - Vrijdag 19 april j.l. hield de Brass- en Showband ’’Voorwaarts” haar jaarlijkse voorjaarsconcert. Voor een bomvol ’’Tref punt” heette voorzitter Sjaak Stubbe allen hartelijk welkom en bracht 12222 1820-24255 13000 13000 Kies het zekere voor het onzekereKies Kok en Mercedes-Benz. Een ideale en betrouwbare combinatie! 01820-16066 010-362244 I Grootmeester John van der Wiel in actie tijdens de door WSV georgani- UITNODIGING k PLANKIER 22-26. BOSKOOP. TELEFOON 01727-2110/3410 Commissie voor Kunst en Cultuur. Maandag 29 april 1985, aanvang 19.00 uur in het gemeentehuis. Belangrijke agendapunten: Notitie Centrale Antenne-inrichting. Naar een andere muziekschool, deel II. Richtlijnen gebruik raadzaal. Schema behandeling en vaststelling Nota Kunst en Cultuur. Gemeentelijke diensten Gemeentesecretarie Dienst Openbare Werken en Bedrijven 14433 14433 Commissie voor de ruimtelijke ordening en woningbouw. Maandag 29 april 1985, aanvang 16.30 uur in het gemeentehuis. Belangrijke agendapunten: Voorbereidingsbesluit verkeersoplossing Dreef/Beijerincklaan en Beij erincklaan/Sniepweg Voorjaarsnota. Bijstelling meerjarenbegroting 1985-1989. Burgemeester C.M. van der Linden: le vrijdag van de maand en na afspraak. Wethouder P.F.J. van Schie: na afspraak. Wethouder L.M. Oosterbroek-Waagmeester: gaat niet door. Wethouder M. Kraaijestein: na afspraak. WADDINXVEEN - In de reeks van activiteiten van het 50-j arig jubileum van de Waddinxveense Schaakvereniging speelde de Nederlands Kampi oen John van der Wiel op donderdag 18 april een simultaanwedstrijd te gen 35 senioren en enkele junioren van WSV, versterkt met enkele scha kers uit buurgemeenten. De 25-jarige Van der Wiel schaakt sinds zijn 10e jaar, veroverde op zijn 18e het Europees Kampioenschap en de Fide- Deze rubriek met officiële bekendmakingen en mededelingen is samengesteld door Gemeente Waddinxveen, Raadhuisplein 1, telefoon 01828-14433 Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. OPENINGSTIJDEN Gemeentesecretarie: elke werkdag van 08.30-12.30 uur. Dienst Openbare Werken en Bedrijven: elke werkdag van 08.30-12.00 uur. In de middaguren kunt u alleen dan terecht indien u een afspraak hebt gemaakt. Alarmering Brandweer b-gg- Politie Ongevallen Medische hulp Ambulancedienst Telefonische hulpdienst geestelijke en sociale nood Storingsdiensten Gas en elektriciteit Waterleiding (telefoonbeantwoorder) Centrale Antenne Inrichting (CAI) Wet op de Ruimtelijke Ordening. Ontwerp-herziening van 7 bestemmingsplannen. De burgemeester van Waddinxveen maakt ingevolge artikel 23 van voldoende”). Hij werd beroepsschaker en 4 jaar later, na twee schitteren de prestaties in internationale tournooien, veroverde hij de titel van Inter nationaal Grootmeester. den nog wel enige aanvulling kunnen gebruiken. Desondanks werd er toch redelijk tot goed gemusiceerd en het blijkt dat de nieuwe dirigent Hedzer van der Giezen het geheel zeer goed in de hand heeft. De verschillende muziek stukken werden vlak achter elkaar ge speeld en door een ladyspeaker aan el kaar gepraat. Een zeer mooi nummer en ook goed gespeeld was ’’East An glia” van de Nederlandse brassband- kenner Jacob de Haan. Ook het door Henk van Dijk gearrangeerde ’’Ballet Egyptiën” van de Italiaanse componist Luicini kwam zeer goed over al zouden de pianissimo nog wat beter in acht kun nen worden genomen. bezwaren in te brengen, is de door ons opgestelde ontwerp-beschik- king tegelijkertijd met de aanvraag ter inzage gelegd. Wij zijn voor nemens de gevraagde vergunning te verlenen onder 45 voorschriften ter voorkoming of beperking van gevaar, schade of hinder buiten de inrichting. De aanvraag, de ontwerp-beschikking en andere terzake zijnde stukken liggen tot 25 mei 1985 op de afdeling Algemene Zaken en Ruimtelijke Ordening van de gemeentesecretarie ter inzage, elke werkdag van 8.30 tot 12.30 uur. Degene die tijdens kantooruren geen gelegenheid heeft de stukken in te zien, kan desgewensteen af spraak maken om de stukken op maandagavond, gedurende maxi maal drie uren, in te zien. Tijdens genoemde periode kunnen gemotiveerde bezwaren schrif- telij k bij ons college worden ingediendDegene die een bezwaarsch rift indient kan verzoeken zijn persoonlijke gegevens niet bekend te maken. Het programma werd geopend met een optreden van de Showband o.l.v. Tinus Theussen waarin vooral het laatste nummer ’’Happy Brasil” opviel door het uitstekende werk van de drumband. Daarna was de beurt aan de majorettes die met enkele leuke dansjes lieten zien dat zij veel geoefend hebben. Vervol gens werd het podium bezet door de brassband en dat bezetten veroorzaakte wel enig gedrang en geschuif omdat het podium eigenlijk te klein is. De brass band heeft zichtbaar in de afgelopen tijd uitbreiding van leden gehad maar he laas zoals dat wel meer gaat niet even wichtig over het corps verdeeld. Met na me de bassen en de solo-cornetten zou- Een ’’familiefoto” met John van der Wiel en de jubilerende schaakvereni ging WSV. (Foto: Sjaak Noteboom). Op zaterdag 20 april stond opnieuw si multaan op het jubileumprogramma. Deze keer was het bestemd voor huis- schakers en jeugdspelers. Doordat het aantal deelnemers tegenviel, speelden ook enkele WSV-senioren mee. De si- multaanaangevers waren deze keer Eric Karstên en Ropb van keulen, twee ster- .ke Spelers uit de le klasse van de KNSB. Zij speelden met een soort handicap, door om beurten een ronde voor hun re kening te nemen. Dat dit hun prestaties nauwelijks ssdchaadde blijkt uit hun score: 13 uit 13! Deze keer waren er dus geen prijsjes onder de deelnemers te verdelen. Opnieuw behoorde Wilfries dries tot degene met de langste adem! Na de kolderschaak en de door de ABN gesponserde uitwisselingswedstfijd te gen de damvereniging Excelsior waren deze simultaanwedstrijden zeker hoog tepunten in het jubileumprogramma. Op ‘donderdag 256 april keert de rust weer terug in de WSV-gelederen en be gint de huishoudelijke competitie weer na de laatste jubileum-activiteit: het uit reiken van de prijzen aan de winnaars van de in dit weekblad gepubliceerde schaakpuzzelreeks. ’’Voorwaarts” had ook veel solowerk in zijn programma gestopt. Achtereenvol gens een solo voor Euphonium, een hoornsolo, een cornet-trio en een trom- bone-trio, waarbij de solisten zeer goed op dreef waren, maar ook hier geld weer dat de begeleiding over het alge meen wat te sterk was en zich niet vol doende aan de solisten aanpaste. Al met al een goed concert wat dan ook aan het einde door het publiek met een ware ovatie beloond werd. WADDINXVEEN - De Stichting wij k- werk ”De Zuidplas” organiseert op vrijdag 26 april a.s. een kaartavond. Op. deze kaartavond kan men klaverjassen of jokeren, waarbij leuke prijzen zijn te winnen. Commissie voor de Onderwijszaken. Maandag 29 april 1985, aanvang 19.00 uur in het gemeentehuis. Belangrijke agendapunten: Medewerking voor verzwaring van de gasnetaansluiting St. Jozef school. Medewerking voor treffen voorzieningen in door Gereformeerde school in gebruik te nemen schoolgebouw Kerkstraat 13. Beschikbaarstelling krediet voor verbouw Theo Thijssenschool (in tegratie met "Pinkeltje”). Beschikbaarstelling krediet voor verbouw Groen van Prinsterer- school (integratie met ”De Duiventil”). Beëindiging ’’boventallig vakonderwijs” per 1 augustus 1985. Commissie voor Welzijnszaken. Maandag 29 april 1985, aanvang 20.30 uur in het gemeentehuis. Belangrijke agendapunten: Notitie Centrale Antenne Inrichting. Voorjaarsnota 1985. Bijstelling Meerjarenbegroting 1985-1989. De stukken liggen op de dag der vergadering ter inzage of op andere tijdstippen in overleg met de secretaris van de commissie. Aanvraag hinderwetvergunning. Burgemeester en wethouders van Waddinxveen maken bekend dat op 24 oktober 1984 is ingekomen een aanvraag ingevolge de Hinder wet van de heer B. van der Sluis, Nic. Beetslaan 70 alhier, voor het oprichten en in werking hebben van een automobielbedrijf aan de Staringlaan 17, alhier. Aangezien er op voorhand wordt aangenomen dat er geen behoefte zal bestaan over de aanvraag adviezen uit te brengen of daartegen Wijziging vuilnisophaaldienst. In verband met de viering van Koninginnedag op dinsdag 30 april a.s. vindt de navolgende wijziging in de vuilnisophaaldienst plaats: 1. De grofvuildienst van woensdag 1 mei 1985, wijk I (Bomenwijk, Kerkweg e.o., Dorpstraat e.o., Tuinbouwweggebied, Groens- waard I en II, wijk Zuidplas) wordt thans uitgevoerd op maandag 29 april 1985, derhalve gelijktijdig met de huisvuilophaaldienst in deze wijk. 2. De huisvuilophaaldienst van dinsdag 30 april 1985, wijk II (Oran- jelaan e.o., Passage, Kerkweg-Oost en het gebied ten zuiden daarvan gelegen tussen spoorlijn en Gouwe, gebied oostzijde Gouwe, Noordeinde 2 t/m 10) wordt thans uitgevoerd op woens dag 1 mei 1985. de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat ter gemeentesecre tarie, afdeling Algemene Zaken en Ruimtelijke Ordening, kamer 124, Raadhuisplein 1, met ingang van donderdag 25 april 1985, ge durende één maand voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp van de herziening van de volgende bestemmingsplannen: ’’Dorpstraat” ’’Landelijk Gebied West” ’’Stationsstraat” ’’Recreatiegebied ’t Weegje” "Zuidkade I” "Zuidkade-Wilhelminakade” "Noordkade 1967”. De herziening wordt ondernomen om de vestiging van zogenaamde A-inrichtingen volgens de wet geluidhinder binnen voornoemde plangebieden tegen te gaan en daardoor aantasting van het woonkli maat in de direkte omgeving te voorkomen. Gedurende bovenvermelde termijn van een maand kan een ieder schriftelijk bezwaren indienen tegen het ontwerp bij de gemeente raad, postbus 400, 2740 AK WADDINXVEEN. Waddinxveen, 24 april 1985. De burgemeester voornoemd, Van der Linden. John van der Wiel is thans Kampioen van Nederland en heeft zich vorige maand geplaatst voor de interzonale tournooien (samen met Timman en Sos- onko) door het winnen van het zone- tournooi van Montpellier. Op Kort- snoj’s verzoek was hij diens secondant in de tweekamp tegen Gary Kasparov. Het mag dan ook geen wonder heten, dat de jonge schaakreus een hoge score behaalde in zijn simultaan tegen WSV: 91 Toch is het nog aan twee WSV-ers ge lukt van hem te winnen: Jan Muit en Erik Claassen, terwijl Bloem en Van Vuuren remise wisten te behalen, ook een niet geringe prestatie! Muit heeft al eerder naam gemaakt als reuzendoder: In 1979 ontving WSV Max Euwe als simultaanaangever en was Muit de enige die van hem wist te winnen. Kees Asscheman heeft in zijn rubriek ’’Schaak mee met WSV” op 8 februari 1984 die partij beschreven in het Weekblad vóór Waddinxveen. Deed Muit er toen 28 zetten over, nu presteerde hij het in 22! In de toch zo bekende Nimzo-Indische verdediging wist hij zowaar op de 5e zet een nieuw tje te bedenken. Het was een moderne variant van het Rubinsteinsysteem: 1. d4,Pf6 2. c4,e6 3. Pc3,Lb4 4. e3,0-0 5. Ld3,b6! Op de verkregen open diagon aal a8-hl wist hij later loper en dame te posteren, wat hem na een eerste mat- dreiging een paard opleverde en na een (onweerstaanbare) tweede matdreiging de partij. Erik Claassen, die Siciliaans speelde, moest heel wat langer vechten om de kampioen te doen capituleren. Het was al na middernacht en er waren nog maar vier spelers over: Bloem, Ritter, Claas sen en Asscheman. Omdat zij toevallig aan aangrenzende borden speelden, be hoefde Van der Wiel geen tijd te ver doen met rondlopen. Er werd dan ook in een razend tempo gespeeld. Aleen Claassen bleek daarbij het hoofd koel te kunnen houden en op de 47e zet, met 2 pionnen achter, gaf Van der Wiel op. Ritter en Asscheman, die toen al ach terstonden, spartelden nog een zet of zes tegen alvorens op te geven, maar Bloem hield stand en kwam na weder zijds ontzettend ’’wild” spel zelfs op WADDINXVEEN - op vrijdagavond 26 april is er in buurtcentrum ”De Boog" aan de C. Huygenslaan 2 eén klaverj asavond. De entree is f. 2,50 (incl. een kopje kof fie). De aanvang is 21.00 uur. De zaal is om 20.30 uur open, de consumpties zijn .betaalbaar en er zijn leuke prijzen te winnen. winst te staan. Alleen overgebleven, werd het tempo hem echter te machtig en kon hij er na 59 zetten nog maar net remise uitslepen.. Bij analyse achteraf bleek, dat Bloem twee winstkansen over het hoofd had gezien, waaronder - - een mat in twee zetten! Reeds eerder meestertitel en gaf toen zijn studie in de rechten op ("één meestertitel is had ook Van Vuuren, in een Siciliaanse partij van 41 zetten, kans gezien een halve punt aan de simultaangever te ontfutselen. Vermeld dient zeker nog te worden, dat de dertienjarige WSV-junior Wilfried Dries bijzonder goed partij gaf en met 35 zetten bij het dozijn schakers hoor de, dat het nog het langst volhield. MERCEDES-BENZ BES7ELMMGEMS seerde schaaksimultaan. (Foto: Sjaak Noteboom). De opbrengst van de tombola komt ten gunste van de Koninginnedag- festivi teiten in de wijk Zuidplas. De gastheer is wederom Hotel ”De Unie”, Ker kweg-Oost. De kosten bedragen f. 2,50 p.p. De zaal is om 20.00 uur open en de aanvang is 20.30 uur.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1985 | | pagina 3