Waddinxveen herdenkt VRIJDAGAVOND 20.00 UUR 3 MEI A.S. op 4 mei 4 en 5 mei 1985 Condor Nederland BAKKER COATING FAILLIET -2 x 45 minuten- Nieuwe attractie in het openlucht-zwembad C. P. Broer BV Nieuwsblad Onafhankelijk Beurshal ’Florida’, A.P. van Neslaan te Boskoop Toegang: 1(één gulden) Gepresenteerd door de CDA-jongerenorganisatie. Kort toespraakje van Jan de Koning, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid GEMEENTE WADDINXVEEN c DE NIEUWE FORD SCORPIO GERT HUIZER 5) X Ballade op 40 jaar4 mei (naar de toon van het ‘Dies Irae) N ALS WIJ HET binnenkort IN ONZE showroom. HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 Wat Gert ook bakt, het is lekker en niet duur. Weekblad voor Waddinxveen DONDERDAG 2 MEI 1985 40e JAARGANG Nr. 1923 Hans Geel De succesvolle AUTOMOBIELBEDRIJF P. Slootweg G.J.H. Heezen B groep MO 5 jaar zagen wij in rampen al wat waarde had verdampen: roof, moord, concentratiekampen. Laat ons dan de doden eren door van hen voorgoed te leren, dat wij onrecht moeten keren! Weet dus, dat wij moeten waken, onverschilligheid nu staken, want: de Vrijheid moet je maken! En in ’t Oosten, én in ’t Westen overal de wrange resten hoe barbaren kunnen pesten. 40 jaren van herdenken: wat zal ons die leerschool schenken? Zet 4 mei ons nog aan ’t denken? 55 miljoen doden, wie het leven werd verboden: strijders, burgers; homo’s, joden... Al dit lijden kwam tot listen van een handjesvol facisten. Denk maar niet, dat ze 't niet wisten. Het ligt ook in onze handen, dat nooit mensen meer en landen in zo’n duisternis belanden. Omdat 40 jaar geleden wij ons weer -de strijd volstreden- met de vrijheid mochten kleden. ’t Is 4 mei; een stille stonde... Klokken kleppen in ’t ronde: oorlog, doden en gewonden! In dit uur door leed gehavend klinkt: "Waarom is deze avond anders dan een andere avond? De hoofdkonstruktie van het komplex zal bestaan uit betonkolommen, -bal ken en -casettevloeren op een raster- maat van 7,20 x 7,20 m en een vrije ver- diepingshoogte van 3,00 m. De gevels bestaan voor de begane grond en de eer ste verdieping uit geïsoleerde grindbet- Burgemeester en wethouders van Waddinxveen, de secretaris, de burgemeester, J. Meuleman Van der Linden. ECHTE BAKKER Noordkade 16 Waddinxveen tel.01828-10170 Omstreeks 1 juli a.s. zal in het openlucht-zwembad een REUZE WATERGLIJBAAN VAN 50 METER in gebruik worden genomen. Iedere bezoeker van het zwembad kan hier gratis gebruik van maken. De toegangsprijs wordt hierdoor niet verhoogd. Een abonnement geeft de mogelijkheid dagelijks voor weinig geld van deze nieuwe attraktie te genieten. Voor de toegangsprijzen en het verkrijgen van abonnementen wordt verwezen naar de gemeentelijke rubriek op pagina 3 van dit blad. DENKT U AAN HET VER BOUWEN VAN UW WONING: NIEUWE KOZIJNEN, DAKKAPEL OF KEUKEN? Kom eens langs in onze showroom of vraag vrijblijvend offerte. AANNEMERSBEDRIJF P. BOUTHOORN MERCURIUSWEG 6 WADDINXVEEN TELEFOON 01828-18625 Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382 - Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda Tel. 01820-15132 aanwezige potentieel op het gebied van fabrikage en handel in produkten voor .de woningbouw en -inrichting. HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 F-XPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 8007 WADDINXVEEN/GOUDA - Het in Waddinxveen gevestigde Condor Ne derland BVGoudaheeft zich nieuw in laten schrijven in het handelsregister van de Kamer voor Koophandel en Fa brieken voor Midden-Holland. Omsch rijving bedrijf: de handel in electroni- sche apparaten en holding activiteiten. Maatschappelijk kapitaal f. 100.000,-, waarvan geplaatst/gestort f. 35.000,-. Direkteur A.H.J. Salvini, Waddinx veen. Willen wij de lieve vrede t ook beschermen voor het heden en haar straks niet weeloos treden? i van producten die Waddinxveense fabri kanten en handelaren in f richtingssfeer te bieden hebben. Tot op heden heeft dat (nog) niet geresulteerd in een ruimtelijk ontwerp ter realisatie van die ideeën. Een aantal gespecialiseerde bedrijven op dat terrein hebben daarom hun dici- plines gebundeld om gezamenlijk een goed doordacht plan te ontwikkelen en te presenteren. Dat als lokatie het be drijvencentrum "Coenecoop" te Wad dinxveen is gekozen komt voort uit de gunstige ligging en bereikbaarheid van dit terrein, alsmede het van oudsher WADDINXVEEN/GOUDA - Blij kens een wijziging in het handelsregis ter van de Kamer van Koophandel voor Midden-Holland is bij C.P. Broer On roerend fèoed BV, Waddinxveen, al drie jaar als commissaris uitgetreden W. Hoogendijk. onelementen en voor de 2e verdieping uit geïsoleerde geprofileerde sandwich staalplaten. De verdeling in units kan voorzover no dig worden uitgevoerd met verplaatsba re binnenwanden. Voor de diverse branches binnen het centrum komen o.a. in aanmerking: meubels (klassiek, modern, eiken, stijl, metaal etc.); verlichting (armaturen, lampen, regeling); stoffering (gordij nen, vitrage, wand- en vloerbedek king); kleinmeubels, keukens, kasten; tuinmeubelen, zonweringen, terrasin richting; witgoed (koelkasten, ovens, wasmachines); open haarden, ruimte verwarming; serviesgoed, tafellinnen, glas- en aardewerk; woonaccessoires; lektuur- en boeken betreffende wonen, architektuur, bouwen; sanitair, tegels. WADDINXVEEN - Op zaterdag 4 mei zullen in Waddinxveen worden her dacht, allen, die sinds het begin van de Tweede Wereldoorlog, wanneer of waar ook ter wereld, in het belang van het Koningrijk zijn gevallen, danwel door oorlogshandelingen en terreur zij n omgekomen. De Nationale Herdenking is niet alleen stilstaan in dankbaarheid aan hen die het hoogste offer brachten, doch ook een moment van bezinning op heden en toekomst. De herdenkingsbijeenkom sten zijn tevens een appèl op ieders indi viduele verantwoordelijkheid in de hui dige maatschappij ten aanzien van on derdrukking, racisme en onverdraag zaamheid. Om hieraan uiting te geven zal op 4 mei vanaf 18.00 uur tot zondagavond (21.09 uur) halfstok worden gevlagd. (Tussen 19.45 uur en een halve minuut voor 20.00 uur zullen de kerkklokken luiden. Bij het herdenkingsmonument aan'het Stationsplein te Waddinxveen vindt een plechtige samenkomst plaats alwaar een ieder in de gelegenheid is bloemen te leggen. De brassband "Voorwaarts” en het Christelijk Waddinxveens Mannenkoor "De Gouwestem" verlenen hieraan vanaf 19.45 uur hun medewerking. Na twee minuten stilte te 20.00 uur zal de heer J.D. Geel de "Ballade op 40 jaar 4 mei” declameren en zal het herden- kingsvuur in de offerschalen van het monument ontstoken worden. Met het zingen van het ’’Wilhelmus” wordt deze plechtige samenkomst besloten. WADDINXVEEN'Gouda - Bakker Coating BV, Moordrecht, met als vesti gingsplaats Waddinxveen, is failliet ver klaard. Als cutator is aangewezen Mr. M.L. Groen te Waddinxveen, zo meldt het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Mid den-Holland. Rehorst wil in Coenecoop woonarcade gaan bouwen alles wat met de leefbaarheid in en om de woning te maken heeft. Een centale receptie met voorlichtingscentrum bin nen het komplex zullen ten dienste staan aan publiek en exposanten. De Woon-arcade ’’Coenecoop;’* omvat ca. 16.000 m2 vloeroppervlakte, ver deeld over 3 bouwlagen, onderling ver bonden door personen- en goederenlif ten en trappenhuizen. Uitbreidmg be hoort t.z.t. tot de mogelijkheden. De te verhuren expositieruimten in units van 50 tot 1000 m2 (ol groter) zijn op de diverse bouwlagen gesitueerd langs brede wandelpaden (arcades) en staan daarmee in principe in open ver binding. Op de begane grond krijgen de langs de voor- en zijgevel (oost- en noordgevel) gelegen units ook naar buiten gerichte etalages. Bij de hoofdentree zal de cen trale hal met receptie, voorlichtingscen trum en coffieshop worden gesitueerd. Op dit punt komen de wandelarcades al of niet via liften en trappen samen. P. Verbree Lintjes 5 W’veners WADDINXVEEN - Ter gelegenheid van Koninginnedag kon burgemeester C.M. van der Linden maandag in het gemeentehuis drie koninklijke onder scheidingen uitreiken. M. Groenendijk, oud-leraar van de Chr. Scholengemeenschap voor MA- VO/LTO werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, dezelfde onderscheiding kreeg ook de Waddinx- vener ir. J. Schilperoord. Direktie- ad viseur van het Keuringsinstituut voor Waterleidingartikelen KIWA. De gou den ere-medaille verbonden aan de Or de van Oranje-Nassau kwam in handen van de Waddinxvener P. Verbree. Buiten Waddinxveen werden konink lijk onderscheiden tot officier in de Or de van Oranje-Nassau brigade-generaal G.J.H. Heezen, van het dienstvak der interdance, te Waddinxveen en tot Rid der in de orde van Oranje-Nassau P. Slootweg, controleleider bij de accoun tantsdienst van het ministerie van de- fencie, te Waddinxveen. WADDINXVEEN - Het Waddinxveense bouwbedrijf Rehorst BV, ma kelaardij Hopman BV uit Zoetermeer en het Waddinxveense architek- tenburo Stuurman BV hebben plannen gepresenteerd voor de bouw van de woon-arcade Coenecoop in het nieuwe bedrijvenpark langs de Kanaal dijk. Reeds diverse malen zijn in de afgelo pen jaren ideeën gelanceerd om tot een gebundelde presentatje te geraken de woningin- Programma Van oudsher is W; ddinxvQen een cen trum van meubelindustrie- en handel in de ruimste zin des woords. Aanverwan te industriën en bedrijven op het gebied van hout- en metaalverwerking en stof fering, maar ook bouwbedrijven en bouwmaterialenhandel vormen samen met de meubelbranche de kern van de Waddinxveense bedrijvigheid. De behoefte tegemoet te komen aan de ontwikkelingen in de relatie tussen fa- brikant/groothandel en konsument/ kleinhandel hebben geleid tot ontwik keling van het hier gepresenteerde be- drijvengebouw Woon-arcade '’Coene coop;’;* Waddinxveen. De Woonarcade beoogt in een concentratie van toonza len, showrooms en modelinrichtingen een totaalpakket aan inrichting en uit rusting van de hedendaagse woning te bieden. Door bundeling van de tot op heden her en der in de gemeente verspreide sho wrooms, voorlichtings- en servicepun ten ontstaat voor de detailhandel en het publiek een totaaloverzicht van alles wat met woninginrichting en - uitrusting te maken heeft. Deze ’’compleet-presentatie” bespaart de konsument het heen- en weerreizen tussen de diverse showrooms in de ge meente en biedt de konsument de gele genheid binnen één gebouw de juiste model-, dessin- en kleurkombinaties te aanschouwen en te kiezen. De verscheidenheid van gepresenteer de produkten dient daarom zo groot mogelijk te zijn en zal alles moeten bie den van woningstoffering tot serviezen, van meubels tot keukens, van open haarden tot lampen, van waasmachines tot tuinmeubelen, van 1001 woonacces soires tot wandbekleding enz. Kortom, Woon-arcade ’’Coenecoop” wil een kompleet overzicht geven van -

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1985 | | pagina 1