De Zonnebloem Waddinxveen vervult half miljoen gulden aan wensen Dorpstraat houdt zaterdag 1 juni gezellig feest vaart 3 dagen Steekpartij in Wingerdflat Gastheer De Gouwestem GEMEENTERAAD HONDA Lions-fiets- Vertrek steeds uit W’veen Inventarisatie karakteristieke panden en plekken DONKER tocht op 2e Pinksterdag Met de VUT Inschrijven bejaardenreis kan nog een paar dagen Onafhankelijk Nieuwsblad Een boekenbon? KOOPAVOND TE VERVALLEN. X MARTIN VISSER GERTHUIZER Geweldpleging Monumenten 41e JAARGANG - Nr. 1925 ZT arwa apijtservice N ALS WIJ HET DOET 'T... ALTIJD! I Wat Gert ook bakt, het is lekker en niet duur. Laatste dansavond van dit seizoen in Boskoop! A.s. zondagavond 20.30 uur De Rozenburcht VITRAGE 220 hoog, wit Nu 19,90 per mtr. Zolang de voorraad strekt y' WOENSDAG 22 MEI, GEMEENTEHUIS, 19.30 UUR. Jan Dorrekenskade-Oost 68 2741 HX WADDINXVEEN Telefoon 01828-12374 Zuidelijke dwarsweg 1 B Waddinxveen Tel. 01828-17713 DENKT U AAN HET VER BOUWEN VAN UW WONING: NIEUWE KOZIJNEN, DAKKAPEL OF KEUKEN? Kom eens langs in onze showroom of vraag vrijblijvend offerte. AANNEMERSBEDRIJF P. BOUTHOORN MERCURIUSWEG 6 WADDINXVEEN TELEFOON 01828-18625 K.N.O.V. WADDINXVEEN In verband met HEMELVAARTSDAG (donderdag a.s.) komt in deze week de 3 STERREN KWAL. WOLLEN TAPIJT I.W.S. WolmerkNu 189,- "HARWA” VAKKUNDIGE VLOER VERWENNERS VINYL - WANDBEKLEDING MEUBELSTOFFERING WOENSDAG 15 MEI 1985 HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 18007 IK HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 WADDINXVEEN PvdA-wethouder drs. M. Kraaijestein zou een inventarisatie willen maken van panden en plekken die karakteris tiek zijn voor Waddinxveen. De overige leden van het college van B. en W. - burgemeester C.M. van der Linden en de wethouders P.F.J. van Schie (CDA) en mevrouw L.M. Oosterbroek-Waagmees- ter (WD) - steunen hem daarin niet. Zij willen hier niet aan be ginnen omdat de mogelijkheden om karakteristieke panden en plekken in dit Gouwedorp eventueel te kunnen behouden als het er op aan komt toch te beperkt zullen blijken te zijn. De organisatoren van Waddinxveen Zingt ’85, het Christelijk Waddinxveens Mannenkoor De Gouwestem, open de en besloot de vorige week dinsdagavond in desporthal ”de Sniep” gehouden zangmanifestatie. (Foto: Sjaak No- teboom). WADDINXVEEN In de voorjaarsnota van de gemeente Wad dinxveen, die wordt behandeld in de volgende week woensdag avond vergaderende gemeenteraad, is een bedrag van f 475.000,- beschikbaar voor een aantal eenmalige uitgaven. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft voorgesteld dit geld voor dat doel uit te geven en voor dekking daarvan enige spaarpotjes aan te spreken. Mier» dewm Weekblad voor Waddinxveen alleen met onderzoek AUTOMOBIELBEDRIJF PvdA-wethouder start nenkoor dat de avond als organisator opende en besloot, verscheen klokslag half acht op het grote podium. Daar stonden tijdens hun optreden ook het bejaardenkoor Bezawa, Jong Geluid en het Gereformeerd Kerkkoor Dient Den Heer, het St. Victor-kinderkoor, het Immanuëlkerkkoor, het kinder- en tier- nerkoor De Zangvogels, de Hervormde Gemengde Zangvereniging Vox Jubi- lans en Jeugdkoor, het Christelijk Be jaardenkoor Souburgh, het Parochieel Zangkoor Sint Victor-parochie en het Interkerkelijk Jongerenkoor Meeting. Het aangekondigde optreden van de brassband Voorwaarts kwam te verval len, omdat deze muziekvereniging door het overlijden van oud-voorzitter Hans La Grand die week heeft afgezien van openbare optredens. Noordkade 16Waddinxveen tel.01828-10170 Jan Dorrekenskade-0.40 2741 HW Waddinxveen Tel. 01828-16119 CECQKD1P® EffSSS AUTOMOBIELBEDRIJF Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382-Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda Tel. 01820-15132 WADDINXVEEN - Op zaterdag 1 juni verzorgt het winkelcentrum Dorp straat een dag die wordt omschreven als een ’’gezellige zaterdag in de Dorp straat”. In deze dan voor het verkeer afgesloten straat zullen van ’s morgens 10.00 uur tot ’s middags 17.00 uur allerlei activiteiten worden ontplooid. Bij dit feestelijke gebeuren zijn niet alleen de winkeliers betrokken met aanbiedingen en demonstraties, maar gaat het ook om aantrekkelijk kijk plezier. Daarvoor zorgen shows van kampeerwagens en automobielen. Voor de jeugd zullen er wedstrijden lolobal - dé rage van dit moment - wor den gehouden. Het geheel krijgt een country- en westernachtig karakter. Er zijn terrasjes en er is levende muziek. Op het programma staat ook een op treden van de Waddinxveense band De Cormula's. ‘TAPIJT-‘GORDIJNEN IN WONING EN OBJEKT Zie ook onze stand in Bouwvoorlichting, Staringlaan 6 *1 AUTO aas Brasemermeren. De dagindeling in het kort is: 8.00 uur inschepen, 9.00 uur ver trek, 9.30 uur koffie, 10.00 uur weder om koffie, 11.00 uur een apperatiefje. 12.00 uur lunch, 13.00 tot 14.00 uur rus- tuurtje, 14.00 tot 17.00 uur amusement in de vorm van muziek-loterij of bingo met prijsjes. WADDINXVEEN/GOUDA - De komende zaterdag, maandag en dins dag zijn weer uitgetrokken voor de traditionele boottochten van De Zon nebloem. Dagelijks wordt vanaf de Noordkade in Waddinxveen vertrok ken voor een tocht over het water. Aan boord zullen op uitnodiging van de Katholieke vereniging tot bevordering van het welzijn der zieken van alle gezindten ook Waddinxveners zijn. De drie boottochten zijn bestemd voor mensen van 13 Zonnebloemafdelingen uit deze ‘streek. Ook de afdeling Wad dinxveen hoort hier bij, evenals die uit Boskoop. Per dag zijn dus vier afdelin gen met 180 gasten op pad. Voor de medische begeleiding is een ar ts aan boord, alsmede een 8-tal ver pleegkundigen met daarnaast nog een 20-tal medewerksters, voor de totale verzorging. Dit keer wordt gevaren met de Geulvallei (2 dekken, capaciteit ca. 220 man). 2741 ma waddinxveen 01828-13822 De gearresteerde dader, een 43-jarige inwoner van Voorburg, stak - na de Wingerdflat te zijn binnengedrongen - met een mes zijn ex-echtgenote neer. Zij liep diverse verwondingen op. Een op datzelfde moment in de woning aanwezige kennis van de vrouw liep steekwonden in een arm op. Tevens werd het 13-jarig zoontje van de man in zijn arm geraakt en Voor de grootste bejaardenreis van Waddinxveen zijn al inschrijvings- dagen gehouden in het Anne Frank-centrum aan het Jan van Bij - nenpad en in Huize Souburg aan de Prins Bernhardlaan. Het organiserende Comité Bejaar denreis Waddinxveen, dat wordt voorgezeten door de heer H.C. Kooyman, maakt gaarne van de door reis- en passagebureau Van Ginkei BV in de Passage geboden mogelijkheid gebruik om de Wad dinxveense bejaarden zich daar tij dens kantooruren nog te laten inschrijven. Dit is de laatste moge lijkheid. inventarisatie niet wenselijk is, omdat er geen reële beleidsinstrumenten voorhanden zijn om met deze inven tarisatie iets te kunnen doen. Zo’n inventarisatie zou derhalve naar de mening van de meerderheid niet te realiseren verwachtingen scheppen. Waddinxveen is - zo stelt de Nota Kunst en Cultuur - niet een gemeente die beschikt over een rijk cultureel erfgoed. Belangwekkende historische panden, danwel “beschermende dorpsgezichten” ontbreken, afgezien van de twee kerkgebouwen die als monument zijn aangemerkt. Al is in 1983 het 750-jarig bestaan van de gemeente gevierd, de histori sche ontwikkeling van de verschillen de dorpen, waaruit uiteindelijk het huidige Waddinxveen is ontstaan, heeft weinig tastbare sporen nagela ten. Toch tonen, nadat de fotografie daar toe de mogelijkheden bood, oude an sichtkaarten en foto’s diverse panden en gebouwen (te denken valt aan de papiermolen langs de Gouwe) en di verse dorpsgezichten die op zijn minst als karakteristiek waren aan te merken. Vele daarvan zijn ten offer gevallen aan de voortgaande en zich wijzigende industriële ontwikkeling en aan de uitbreiding van de gemeen te en de daarmee samenhangende wo ningbouw. Gevolg van dit laatste was onder meer dat de vele sloten langs de Kerkweg en de Noordkade gedempt werden. Al is deze ontwikkeling met betrekking tot bepaalde karakteris tieken op zichzelf te betreuren, zij heeft zich voltrokken en kan geen keer meer nemen. WADDINXVEEN - Vorige week donderdagmiddag tegen half zes vond er in een flatwoning aan de Wingerd in Groenswaard 3 een steekpartij plaats, waar bij drie mensen gewond raakten. De slachtoffers verkeren niet in levensgevaar. De Waddinxveense rijkspolitie is nog bezig met het on derzoek naar het waarom van dit ge beuren, waarmee echtscheidingsperi kelen verband houden. Teneinde na te gaan welke thans nog aanwezige panden en “dorpsgezich ten” als beeldbepalend kurlnen wor den aangemerkt, pleit de minderheid van het college een inventarisatie daarvan te doen opstellen. Daarna zal in een nadere afweging en rekening houdend met de (beperkte) finan ciële en juridische mogelijkheden na gegaan kunnen worden of behoud wenselijk en mogelijk is. De grootst mogelijke meerderheid van het college daarentegen erkent dat in deze gemeente bepaalde pan den als karakteristiek aangemerkt kunnen worden, maar meent dat een liep daarbij een slagaderlijke bloeding op. De 3 slachtoffers zijn per ambulance naar het Bleulandziekenhuis te Gou da overgebracht. De dader is door de rijkspolitie op maandag 13 mei voor de officier van justitie geleid. Op woensdag 8 mei werden door de politie 4 Waddinxveense knapen aan gehouden als verdacht van mishande ling, danwel openlijke geweldpleging. Nabij de Peter Zuidlaan had een Gou wenaar een woordenwisseling gehad met de knapen. Dit resulteerde in het feit, dat de knapen de Gouwenaar na bij het winkelcentrum aan de Groens- vöorde opzochten en hem enkele klappen toedienden. Twee knapen hadden hierbij gebruik gemaakt van zogenaamde honkbalknuppels. WADDINXVEEN - In Waddinxveen heeft de aan deTotiTbyen wonende C.J. Los zich belast met de plaatselijke orga nisatie van de op Tweede Pinksterdag (maandag 27 mei) te houden speciale fietstochten. De organisatie van deze in totaal 14 tochten is in handen van 15 Lions-clubs in Midden-Nederland. die daartoe samenwerken in de Stichting De Omloop van het Groene Hart. In Waddinxveen, waar op de Beetho venlaan naast het rijks-politiebureau wordt gestart, kunnen tochten van 40, 80, 120 en 200 kilometer verreden wor den. De 40 km. tocht start vanaf 9.00 uur duurt tot 17.00 uur en kost f. 4,-, de 80 km. tocht start vanaf 9.00 uur duurt tot 17.00 uur en kost f. 6,-, de 120 km. tocht start tussen 7.00-9.00 uur, duurt tot 18.00 uur en kost f. 8,- en de 200 km. tocht start van 7.00-8.00 uur, duurt tot 18.00 uur en kost f. 10,-. De routes van de 40 km. tochten zijn zodanig, dat er onderweg koppelpunten zijn en men aaneengesloten 2 routes van 40 oftewel 80 km kan fietsen. Ht accent van de tochten ligt op individuelen, groepen en/of families, die eens een dag een fijne fietstocht willen maken en alle routes voeren door prachtige natuurgebieden en over weinig gebruikte wegen. Bij de start-finish en de controlepunten worden diverse activiteiten georgani seerd, zodat het gezelligheids-element, naast het sportieve fietsen, de nodige aandacht krijgt. Elke deelnemer die de tocht volbrengt, ontvangt een herinne- ringscertificaat. Van de Lions-organisatie is bekend dat zij veel doen voor de minder bedeelden Ook bij deze fietstochten is dit het ge-, val. De opbrengst is bestemd voor de aanschaf van tandems voor visueel ge handicapten. De tandems worden be schikbaar gesteld aan de provinciale sportraden. WADDINXVEEN - In een niet volle sporthal ”de Sniep” werd vorige week dinsdagavond de bevrijdingszangmani- festatie Waddinxveen Zingt ’85 gehou den. Het Weekblad voor Waddinxveen berichtte hier vorige week al over. Aan dit massale zangfestijn namen 600 uit voerenden deel, verdeeld over 12 ko ren. Het Christelijk Waddinxveense Man- Twee gebouwen hebben de status van monument verworven: de kerk van de Hervormde Gemeente aan de Kerkweg, nabij de (hef)brug en daar om “Brugkerk” genaamd en die van de Remonstrantse gemeente aan.de Zuidkade. Het eerste gebouw heeft in de jaren 1977-1979 een ingrijpende restauratie ondergaan; aan sommige delen van het interieur moet deze nog worden uitgevoerd. Het kerkgebouw aan de Zuidkade is inmiddels dringenÜ aan een dergelijke opknapbeurt toe. Het vergaren van de daartoe benodigde financiën brengt de nodige problemen met zich mee. Recente ontwikkelingen, waar onder een gift van het Comité voor de Zomerzegels en een gemeentelijke bijdrage van f 80.000,--, hebben het vertrouwen doen toenemen dat bin nen niet al te lange tijd daadwerkelijk met de restauratie begonnen kan worden. WADDINXVEEN - De Waddinx veense mevrouw F.H.J. van Drimme- len herdacht onlangs het feit dat zij 40 jaar in overheidsdienst was. In Wad dinxveen is zij werkzaam als hoofdcom mies op de afdeling sociale zaken. Op 1 juni verlaat zij de gemeentelijke dienst; ze bereikt dan de VUT-leeftijd. Na aanpassing vanwege enige structe- rele wijzigingen biedt de post on voorzien nog ruimte voor de vervul ling van enige wensen, zoals verho ging van de subsidies van de Klup- hoeve in Gouda met f 3000,--, het vakantiewerk voor kinderen met f 2.000,-, een startsubsidie voor het wijkwerk in de Zuidplas f 4.000,- en voor het straatveegwerk f 57.500,-. Gedurende de drie dagen wordt er ge varen tussen negen uur ’s morgens en vijf uur ’s middags. Het reisdoel is de De gasten betalen zelf een geringe ver goeding voor deze dagboottochten, daar de rest door de afdelingen zelf wordt gedragen. Alle medewerkenden zijn vrijwilligers, anders zou dit onbe taalbaar worden. Alleen de boot en be manning wordt gehuurd. Deze boot tochten moet men niet verwarren met het Zonnebloem-vaartuig, dat inmid dels is afgebouwd, diverse proefvaarten maakt en op 30 juni haar eerste week- boottocht zal gaan maken. Verder wordt dc dag ook doorgebracht met kaartspel, afgewisseld met muziek. De totale leiding bestaat uit hoofd boot- tochtcommissie, hoofd medische bege leiding. hoofd amusement en hoofd transport. Alle afdelingen zorgen zelf voor het transport van en naar de boot middels particulier transport en rols toelvervoer. WADDINXVEEN - De Waddinx veense ouderen hebben nog deze week de gelegenheid zich op te ge ven voor de op woensdag 5 juni te houden jaarlijkse bejaardenreis. Deze reis, die voor de 53e maal wordt gehouden, heeft als einddoel Giethoorn. De deelnamekosten bedragen 36,- per persoon. De discussie binnen het college over karakteristieke panden en plekjes in Waddinxveen komt aan de orde in de pasverschenen gemeentelijke Nota Kunst en Cultuur. Het woord is nu aan de bevolking en de gemeenteraad om de socialistische wethouder te steunen in zijn streven, dan wel hem wat zijn visie op het oudere Waddinx veen betreft in de kou te laten staan. In de nieuwe gemeentelijke nota, waarover op maandagavond 3 juni een hoorzitting zal worden gehou den, staat letterlijk dat de kleinst mo gelijke minderheid van het college (wethouder M. Kraaijestein) van me ning is dat - hoewel niet officieel als monument aangemerkt - van diverse panden aan onder meer de Zuidkade, de Nesse, de Dorpstraat en de Noord kade een zekere karakteristiek niet ontkend kan worden. Het grootste deel daarvan is particulier bezit en de verantwoordelijkheid tot behoud en “restauratie” berust in eerste en laat ste instantie bij de betreffende eige naren. ring bestemmingsplannen, budget onderzoek bij de gemeente, aanleg parkeerstroken Prunusstraat en Aca- ciastraat, herstel vorstschade en glas- heidsbestrijding. Deze bijna een half miljoen gulden zijn bedoeld voor de kosten verbon den aan de integratie van Theo Thijs- senschool en Groen van Prinsterer- school, alsmede de aanschaffing van meubilair voor beide scholen en voor de Gereformeerde school, een cursus personeelsbeoordeling, beveiliging en bewegwijzering van het raadhuis, op dracht schilderij Koningin Beatrix, volleybalinstallatie voor sportzaal, herstel gebouw van de scouting aan de Da Costaweg, isolatiemaatregelen voor De Bonkelaar, De Paddestoel en wijkgebouw Victorwijk, aanloop kosten verkeerscirculatieplan, uitvoe- R ECHTE BAKKER

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1985 | | pagina 1