Atheneum: 1000ste diploma Drukke recepties voor 2 VUT-ters HAVO- F.H.J. v. Drimmelen en L.D. Labohm Weer meer Een nieuwe Orgelconcert van Jaap Niewenhuijse in Moordrecht Vrijspraak voor botsende automobilist Muziekgroep in ’t Gemaal COLLECTE OPBRENGST Gebruik raadzaal is aan regels gebonden Evangelische meeting aan de Groensvoorde ’’GEBROKEN SPIEGELS” Vrijwilligers en gastgezinnen gevraagd voor geestelijk gehandicapten Zuidhollanders Dienstregelings- boekje bus en trein Rijnstreek WADDINXVEEN/BOSKOOP - Het Intergemeentelijk Overlegorgaan Rijn streek herhaaldelijk samenwerkend met het Intergemeentelijk Overlegorg aan Midden- Holland, heeft een nieuwe uitgave verzorgd van een regionaal dienstregelingsboekje over de bus en trein in de Rijnstreek. jongeren gespreksgroep OUD-WADDINXVENERS IN ZEDENPROBLEMEN Tot 15 juni zeefdrukken en penningen in raadzaal Ineke van Dijk Anne van Gent f- ffu,; WOENSDAG 5 JUNI 1985 (gitaar) van gaat De Boskoopse scholier Marcel en zusje de speciale oorkonde ter gelegenheid gen in de medische wetenschap, de in formatiemaatschappij en vriendschaps relaties. "Bepaalde bioscoopfilms of toneelstuk ken lenen zich uitstekend om een nieuw onderwerp in te leiden. Soms zullen we ook een gastspreker uitnodigen om een en ander nader toe te lichtenaldus ini tiatiefnemer Maarten Bos. Door Burgemeester en Wethouders zijn daarom richtlijnen vastgesteld voor het gebruik van de raadzaal, welke als volgt luiden: WADDINXVEEN - De opbrengst van de in Waddinxveen gehouden AVO- collecte bedraagt 3.463,50 (vorig jaar 3.981,45). bioscoopfilm WADDINXVEEN - Het gebruik van de raadzaal heeft het Waddinxveen- se gemeentebestuur aan regels gebondenHet bleek nodig nadat de jubile rende afdeling Waddinxveen van de Nederlandse Bond van Plattelands vrouwen niet werd toegestaan een expositie in het gemeentehuis te hou den. En dit terwijl de raadzaal wel in toenemende mate wordt gebruikt voor kamermuziekconcerten, exposities met kunst, recepties en andere bijeenkomsten. WADDINXVEEN - Zaterdagavond 15 juni om acht uur geeft de Waddinx- veense organist Jaap Nieuwenhuijse een concert op het orgel van de Ned. Herv. Kerk te Moordrecht. Het orgel in de kerk werd in 1772 door de Antwerp se orgelbouwer de la Haye gebouwd voor de voormalige Waalsekerk te Gou da (thans de Librije, naast het Cathari na Gasthuis aan de Oosthaven). In 1818 werd het orgel overgeplaatst naar de Ned. Herv. Kerk te Moordrecht. De concertgever is sinds kort organist van deze kerk. Zijn programma zal be staan uit werken van J.S. Bach (Choral- vorspiele en Concerto I in G dur), J.L. Krebs (Trio in c moll), J.C. Kellner (Praeludium in C dur), F. Mendelssohn (Andante met variaties en de bekende Vie Sonate), Ch.M. Widor (Toccata in F majeur) en tot slot een eigen werk van de concertgever: Variaties over: Wat de toekomst brengen moge. L.D. Labohm bracht 23 van zijn 46 werkjaren in Wad dinxveen door. De gemeente was zijn dertiende werkgever van de geboren Vlissinger, die in Den Helder de am bachtschool volgde en daar bij de rijks werf als leerling-scheepsbeschieter beg on. In Hengelo begon de loopbaan in de "bouw" van de als een man van de prak tijk geschertste Lout Labohm. WADDINXVEEN - Tijdens de vrij dagavond in het gebouw van de samen werkingsschool voor HAVO-Athe- neum aan de Sniepweg in Waddinxveen gehouden diploma-uitreiking kon direc teur drs. M. Verhoog het 1000ste diplo ma uitreiken. De gelukkige was de 16-jarige Bos koopse HAVO-leerling Marcel van Ful pen. Naast zijn diploma kreeg hij een speciale oorkonde, die een blijvende herinnering aan dit feit betekende, en een platenbon van de school. Toen vorig schooljaar al bleek dat er sinds 1978 - toen de eerste HAVO-di- ploma’s konden worden uitgereikt - al I Anne van Gent I niging Puur Natuur naakt recreëren tijdelijk te verwijderen c.q. te verplaat sen; met toestemming van het college van burgemeester en wethouders kan de raadzaal, onder nader te bepalen voor waarden, ook beschikbaar gesteld wor den voor door derden te organiseen ten toonstellingen, vergaderingen en ande re bijeenkomsten mits deze duidelijk van algemeen gemeentelijk belang zijn. Hieronder vallen in elk geval vergade ringen van organen van gemeenschap pelijke regelingen waarin de gemeente Waddinxveen vertegenwoordigd is; de openingsuren van de tentoonstellin gen worden vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders; een identieke richtlijn wordt gevolgd voor andere ruimten in het gemeente huis. hart het geleerde op de Waddinxveense school ook in de praktijk te blijven brengen. De samenwerkingsschool staat in het te ken van luisteren naar elkaar. Het beha len van een diploma betekent niet dat nu alle wijsheid is vergaard, doch dat het luisteren naar elkaar essentieel blijft om wijzer te kunnen worden en met el kaar te kunnen samenleven. in de raadzaal kunnen, onder verant woordelijkheid van het gemeentebe stuur, kamerconcerten, tentoonstellin gen, vergaderingen en andere bijeen komsten plaatsvinden op die dagen en nog gaan bezighouden met ontwikkelin- in die perioden, dat geen raadsvergade- van Fulpen bekijkt samen met zijn ouders jr van het 1000e diploma van de Waddinxveense samenwerkingsschool voor HAVO!Atheneum. (Foto: Sjaak Noteboom. in totaal 968 diploma’s hun weg hadden gevonden was het duidelijk dat ter af sluiting van dit schooljaar de 1000ste zich zou aandienen. In zijn toespraakje tot de geslaagden wilde drs. Verhoog niet om dit heuglijke feit heen. De directeur van de samenwerkings school voor HAVO-Atheneum bond vervolgens de schoolverlaters op het WADDINXVEEN - Op initiatief van de Waddinxveense werkgroep voor vrouwenemancipatie wordt dinsdag avond 11 juni om acht uur de gratis toe gankelijk film Gebroken spiegels van Marleen Gorris gedraaid in het buurt centrum De Bonkelaar aan de Beuken hof. De avond is alleen toegankelijk voor vrouwen. Deze succesvolle over vrouwen die ogenschijnlijk niets gemeen hebben in hun manier van le ven. In de loop van het verhaal wordt duidelij hoezeer hun lot verweven is. Beide verhalen lopen in elkaar over in een verrassende wending aan het slot van de film. WADDINXVEEN Op het parkeer terrein aan de Groensvoorde wordt zaterdagmiddag 15 juni om twee uur een grote openluchtbijeenkomst ge houden door de Alphense Stichting Overwinning. Deze interkerkelijke zendingsstichting is op zaterdag 20 juli actief in Boskoop. Aan de mani festatie doet de “Er is hoop”-drama- groep mee met het stuk “He’s alive!’. De Stichting Overwinning, waarvan de Bodegraver F.H. Veldhuis (tel. 01726-16797) als woordvoerder op treedt, werkt overal in de wereld met grote en kleine evangelisatiecampag nes. In Haiti bijvoorbeeld kwamen pas nog zo’n 10.000 mensen bij elkaar in een groot voetbalstadion, terwijl alle diensten via de radio over het he le eiland werden uitgezonden. Eind juni worden er evangelisatie-bijeen- komsten gehouden in een aantal hele kleine dorpjes in Zuid-India. Dit wordt afgesloten met een grote con ferentie in Zuid-India waar honder den predikanten en evangelisten van vele verschillende kerkelijke deno minaties bij elkaar komen. Van 21 tot 24 augustus is Stichting Overwinning betrokken bij de grote conferentie en Evan gelisatiecampag- ne, die door de Amerikaanse Evange list dr. Morris Cerullo in het Ahoy- complex in Rotterdam wordt gehou den. Dr. Morris Cerullo staat er om bekend dat in zijn samenkom sten, niet alleen mensen tot geloof komen, maar ook vele zieken, vaak ook ongeneeslijk zieken, door het ge bed worden genezen. Op deze wijze wordt het werk van Stichting Overwinning gedaan in Nederland en België, een werk wat zich ook uitstrekt naar verschillende derde wereldlanden. Dit werk wordt echter altijd gedaan in samenwerking met zo veel mogelijk plaatselijke en locale kerken en gemeenten. De mensen die aan deze bijeenkomst hun medewerking verlenen, komen van allerlei kerkelijke achtergronden, zoals gereformeerd, hervormd, bap tist en pinkstergemeente. Samen wil len zij er van getuigen, dat Jezus Christus, in wie zij allemaal geloven, de enige is, die werkelijk vrede kan geven, en mensenlevens kan verande ren ten goede. WADDINXVEEN - Op twee afzonder lijke recepties hebben de Waddinxven- se gemeenteambtenaren mevrouw F.H.J. van Drimmelen en de L.D. La bohm afscheid genomen van hun colle ga’s, vrienden en bekenden.' In de raadszaal van het gemeentehuis recipieerden donderdagmiddag de we gens vrijwillige vervroegde uittreding vertrekkende hoofdcommies op de af deling Sociale Zaken mevrouw Van Drimmelen en op vrijdagmiddag het eveneens met de VUT gaande hoofd van de afdeling Bouw- en Woningtoe zicht van de gemeentelijke dient Open bare Werken en Bedrijven, de heer La bohm. In het gemeentehuis was het beide mid dagen grote drukte. De twee scheiden de ambtenaren zijn dan ook in Wad- dinxven goed bekend en bij veel men sen. Door allerlei mensen zijn ze harte lijk toegesproken, waaronder door VVD-wethouder mevrouw L.M. Oos- terbroek-Waagmeester. Mevrouw van Drimmelen verraste bur gemeester C.M. van der Linden door hem een wandbord aan te bieden. Dat was hem nog niet eerder tijdens een af scheidsreceptie overkomen, zo zei hij. De heer Labohm, die op de dag van zijn afscheid ook nog 35 jaar getrouwd was, ringen worden gehouden; tijdens de periode dat de tentoonstellin gen worden gehouden behoudt het col lege van Burgemeester en Wethouders zich het recht voor om bij zeer bijzonde re gelegenheden en bij hoge uitzonde ring voor belangrijke gemeentelijke ac tiviteiten de tentoonstelling te onder breken en de tentoongestelde stukken GOUDA - Het aan de Hoge Gouwe 137 in Gouda gevesstigde Regionaal Infor matie en Documentatiecentrum voor geestelijk gehandicapten (RIDC) is er voor heel Zuid-Holland en dus ook voor de Waddinxveners en Boskoper. Via dit centrum, dat er dinsdag-, woensdag-, donderdagmorgen open is van 10.00- 12.00 uur, donderdagavond van 19.00- 21.00 uur en telefonisch bereikbaar is onder nummer 01820-26273, zijn aller lei vormen van hulp te krijgen voor ou ders en betrokkenen van geestelijk ge handicapten. Zo zijn er gevestigd een oppascentrale, gastgezinnencentrale en thuishulpcentrale. Ook bemiddelt men om ouders van geestelijk gehandicapten met elkaar in kontakt te brengen. Het RICD wordt bemand door ouders en vrijwilligers. Medewerkster Elly van Tol: "Er komen steeds meer vragen van ouders om bijv, een gastgezin, een gezin waar een ge handicapt eens een dagje of weekend kan logeren. De ouders zijn dan eens even van de zorg ontlast.” ’’Gelukkig kunnen wij steeds vaker ant woord geven en op dergelijke vragen van ouders. Wij zoeken bij de vraag van de ouders de vrijwilliger die ons kennis maakt met het gezin. Veel ook jonge vrijwilligers blijken zich tot dit stukje hulp aangesproken te voelen. Toch zijn er nog te weinig vrijwilligers en gastgezinnen om op alle vragen een antwoord te geven. Er is dan ook drin gend behoefte aan vrijwilligers die zo nu en dan wat tijd beschikbaar willen stel len. Er wordt in de gehele regio ge werkt, daarom zijn er vrijwilligers en gastgezinnen uit zo veel mogelijk plaat sen nodig. WADDINXVEEN - Vrijdagavond 7 juni om tien uur treedt in het jeugdhonk ,,’t Gemaal” aan de Kanaaldijk de Hoogvlietse viermansformatie Lipstick Traces op. De toegangsprijs bedraagt vijf gulden. Lipstick Traces werd in 1983 opgericht. De groep is verantwoordelijk voor een eigenzinnig, swingend geluid, dat het best valt te omschrijven als pop met hier en daar wat funky invloeden. Maar ook schuwen zij de wat steviger kant van de hedendaagse popmuziek niet. Lipstick Traces bestaat uit: Richard Verbeek (drums), Peter Borsboom (bass, backing vocals), Edu van der Kris (guitar, backing vocals) en Johan Groe- neveld (vocals, add. guitars). De band staat garant voor een avond vrolijke, swingende muziek, het geheel opgeluis terd met een goed verzorgde lichtshow. DEN HAAG-Het aantal inwoners van de provincie Zuid-Holland is in 1984 met 11.535 personen toegenomen tot 3.150.724. Deze toename is 20,4 pro cent van de bevolkingsgroei van Neder land. In de provincie Zuid-Holland woont 21,8 procent van de Nederlandse bevolking. Dat valt af te lelden uit voor lopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Van de provincies neemt Zuid-Holland de koppositie in waar het gaat om de ab solute groei. Het geboortenoverschot in Zuid-Holland was met een aantal van 11.700 hoger dan in 1983, terwijl het vertrekoverschot naar overig Neder land is gedaald tot 1.400 personen. De vestiging-in Zuid-Hoiland vanuit het buitenland bedroeg ongeveer 2.500 per sonen. In ongeveer 32 procent van de Zuidhol- landse gemeenten is in 1984 het inwo nertal afgenomen. Tot deze groep be horen vijf van de twaalf gemeenten met meer dan 50.000 inwoners, waaronder Den Haag en Rotterdam. De regio Zoe- termeer en omgeving was met 3,6 pro cent het sterkst groeiende gebied en Tienhoven met twaalf procent de sterkst groeiende gemeente van de pro vincie Zuid-Holland. drijfspanden; logo’s. Exposeert re gelmatig, onder meer in Singer Mu seum, Pulchri-Studio, Galerie Goud kuil, Galerie Inart, Galerie Parkhotel. Ineke van Dijk werd in 1940 in Gou da geboren. Ze woont en werkt in Stolwijk, Beijerscheweg 75, tel. 01820-17510. Ze bezocht de Acade mie voor Beeldende Kunsten in Rot terdam. In de beeldhouwklas kreeg zij les van Jaap Kaas. Op een gedegen wijze onderwees hij haar op vaktech nisch gebied. Een anatomisch juiste weergave was voor hem een uitgangs punt waaraan veel aandacht werd geschonken. Na haar eindexamen in 1961 volgde zij nog een jaar de Jan van Eyckaca- demie in Maastricht. Zij kreeg daar les van de zo kunstzinnige professor Fred Carasso. Deze veelzijdige oplei ding zal er ongetwijfeld toe hebben bijgedragen dat Ineke van Dijk zich heeft ontwikkeld tot een kunstenares die in Nederland en daarbuiten be kendheid kreeg. Behalve grotere en kleinere plastie ken vervaardigt de kunstenares ook penningen. Als maakster van meestal forse penningen geniet ze bekend heid in vakkringen. Ze ontving vele opdrachten voor het vervaardigen van met name monumentaal werk, dat te zien is in onder andere Gouda, Wad dinxveen, Den Helder, Afsluitdijk en exposeert regelmatig in binnen- en buitenland. Oud-Waddinxvener Leen Vleg- geert, burgemeester van Gorin- chem. Dit boekje, dat f. 2,75 kost, is verkrijg baar op alle postkantoren in de Rijn streek, bij alle boekhandels en tijdsch riftenhandelaren, bij de VVV’s Nieuw koop, Alphen aan den Rijn en Bos koop, en de stationsrestauratie Alphen aan den Rijn. Zondag zijn alle nieuwedienstregelin- gen weer van kracht. Ook Westneder- land, die in afwijking van de andere maatschappijen vorig jaar in september in plaats van in juni zijn dienstregeling wijzigde, zit weer in het gareel met Cen traal Nederland en de Nederlandse Spoorwegen. Hoewel in het verleden in openbaar ver- voer-termen een verandereing niet al tijd een verbetering betekende, mag men nu stellen dat de nieuwe dienstre geling goed nieuws voor de reizigers be vat. De voornaamste vooruitgang wordt geboekt door de kwartiersdienst van de trein vanuit Alphen naar Leiden in de ochtend- en avondspits en een nieuwe sneldienst van Nieuwkoop naar Am sterdam. De Rijnstreek-dienstregeling 1985/1986 is aangepast aan de veranderde tijden en lijnen. De streekkaart en tabellen zijn daarnaast uitgebreid met de verbin dingen tussen Leimuiden en Leiden (lijn 111, 112 en 113). De ”Hoe kom ik waar in de Rijnstreek”-tabel is uitge breid met informatie over de bereik baarheid van alle bedrijfsterreinen in de Rijnstreek. Voor het eerst zijn er nu ook alle taxibe drijven in de Rijnstreek vermeld. De ta xi moet als een onmisbare schakel in de openbaar vervoersketen gezien wor den. Om de drempel tot het bestellen of aanhouden van een taxi te verlagen, zijn de vastgestelde tarieven opgenomen en worden enkele voorbeeldritten gege ven. Het IGOR wil dat de vervoersmaat schappijen volgend jaar aan het boekje gaan meebvetalen, met het oog op het feit dat dit initiatief door samenwerken de vervoersmaatschappijen wordt over genomen, Dit jaar zullen in veel delen van Nederland voor het eerst regionale dienstregelingsboekjes verschijnen, waarbij het IGOR boekje in enkele re gio’s model gestaan heeft. WADINXVEEN/BOSKOOP - Een jongerengesprekgroep, waarin leeftijd genoten met elkaar praten over ver schillende gebeurtenissen in de maatschppij. Dat staat de Boskoper Maarten G. Box (tel. 01727-7566) voor ogen om in deze regio zo’n groep te la ten functioneren. Hij is van plan elke twee weken een bijeenkomst te organi seren. De eerstvolgende is op zondag 16 juni. Maarten Box: ’’Misschien zijn er jonge ren die weleens bij zichzelf hebben ge dacht: Hé, hoe denken leeftijdgenoten nu over de verschillende gebeurtenissen in de maatschappij.” Tot nu toe hebben ze echter nog geen mogelijkheden ge vonden (of misschien ook nooit naar ge zocht?), om met leeftijdgenoten van ge dachten te wisselen over allerlei maat schappelijke onderwerpen.” ”Wij hebben pas een jongerengesprek groep opgericht bestaande uit 7 perso nen tussen de 20 en 35 jaar. Wij zoeken nog een aantal jongeren uit de regio Boskoop, Gouda en Woerden, die zich bij ons willen aansluiten. Onze gesprek groep is niet gebonden aan specifieke kerkelijke of maatschappelijke achter grond.” Op het ogenblik houden de jongeren zich bezig met het onderwerp econom ie. Als achtergrondinformatie maken zij gebruik van artikelen uit tijdschrif ten, kranten en boeken. Wanneer ze dit onderwerp voldoende diep uitgespit hebben, willen ze zich onder andere ook WADDINXVEEN/ROTTERDAM - Een auto-ongeluk op de Piasweg, waarbij een zwaar gewonde viel, wordt een 33-jarige inwoner - Moordrecht niet aangerekend. De Rotterdamse arrondissements rechtbank sprak hem tenminste vrij van schuld. Er waren onvoldoende bewijzen om de man te veroordelen. De officier van justitie had nog een boete van f 1.500,-- geëist. De Moordrechtenaar haalde met zijn auto op de Piasweg een andere auto in. Volgens hem gebeurde er toen een ongeluk omdat de bestuurder van de ingehaalde wagen naar links zou zijn uitgeweken, zodat hij met zijn auto tegen een boom tot stilstand kwam. Zijn passagier raakte daarbij zwaar gewond. Directeur drs. M. Verhoog van de samenwerkingsschool voor HAVO/Atheneum veen i (Foto: Sjaak Noteboom). i aan de bniepweg in waaainx- reikt het 1000e diploma uit aan de volgende maand 17 jaar wordende Boskoopse leerling Marcel van Fulpen. In 1982 verruilde PvdA-wethouder Anne van Gent Waddinxveen voor Zevenhuizen, waar hij tot eerste bur ger was benoemd. De destijds aan de Groensvoorde wonende socialist is al geruime tijd in een strijd gewikkeld tegen nudisten, omdat ze aan de Ze- venhuizerplas aanstoot zouden geven. Volgens Het Vrije Volk vindt de door christelijke partijen gedomineerde ge meenteraad van Zevenhuizen al die blote mensen rond de Zevenhuizer- plas maar niets en heeft de politie geboden op te treden. Er werd een stokoud artikel uit de politieveror dening van stal gehaald die zegt dat het strafbaar is zich aanstootgevend te gedragen. In diezelfde verordening staat onder meer dat men zich niet meer dan enkele minuten in een uri noir mag ophouden. “Nu komen enkele leden van onze naturistenvereniging woensdag voor de kantonrechter om zich te verant woorden. De politie van Zevenhuizen zit er zelf ook wel mee hoor. Het is gelukkig niet zo dat ze echt jacht op ons maken”, aldus Puur Nauur-voor- zitter Robbert Broekstra. Hanneke Volker, ook een fanatiek naturiste, maakt zich erg kwaad om alle ophef die de gemeente Zeven huizen maakt rond de naaktlopers. “Er is in het afgelopen jaar geen en kele klacht bij de politie over ons binnengekomen. Wij vallen niemand lastig omdat we op een nogal geiso- leerd stuk strand zitten. De bewo ners van Zevenhuizen komen hier he lemaal niet dus ze kunnen ook geen aanstoot aan ons nemen. Wij zijn ge woon de speelbal geworden van de plaatselijke politiek”. Oud-Waddinxvener Anne van Gent, burgemeester van Zevenhui- I zen. I WADDINXVEEN Twee oud-Waddinxveense bestuurders staan I op dit moment volop in de landelijke belangstelling. Gorinchems I burgemeester Leen Vleggeert (PvdA) omdat van zijn politiekorps I acht agenten buiten functie zijn gesteld op verdenking van het be- I zoeken van seksclubs in diensttijd en Zevenhuizens burgemeester I Anne van Gent (PvdA) omdat leden van de Naturistenzwemvere- ur naakt recreëren aan de Zevenhuizerplas. van Rappard nog steeds van de ge meenteraad deel uitmaakt. De Gorinchemse politiemensen be zorgen de oud-Waddinxvener veel werk omdat ze seksclubs zouden hebben bezocht, gebruik zouden hebben gemaakt van de “faciliteiten” daar en ook nog eens klanten en prostituees naar huis zouden hebben gebracht. Op radio en televisie en in allerlei kranten kwam Leen Vleg geert, die laatst nog in Waddinxveen was om de begrafenis van oud-Voor- waarts-voorzitter Hans La Grand bij te wonen, uitgebreid aan het woord. I Leen Vleggeert, die in Waddinxveen I een huis aan de Prinses Margrietstraat 1 bewoonde, werkte bij Mulders Fa briek van Rollend Materieel in Bos koop toen hij bijna tien jaar geleden werd benoemd tot burgemeester van Puttershoek. Het oud-Eerste Kamer lid kwam vervolgens enkele jaren ge leden in Gorinchem terecht, waar oud-burgemeester mr. L.R.J. Ridder Nog een voorbeeld van een iriszeefdruk van de Rotterdammer Dirk Huizer, welk werkstuk is te zien tijdens de expositie in de raadzaal van het ge meentehuis van Waddinxveen. WADDINXVEEN Tot en met zaterdag 15 juni duurt de exposi tie van de Rotterdammer Dirk Huizer (ins-zeefdrukken) en van de Stolwijkse Ineke van Dijk (penningen en plastieken) in de raadzaal van het Waddinxveense gemeentehuis. Deze tentoonstelling werd zaterdagmiddag officieel geopend, terwijl Markwin van Rijnberk (gitaar) en Cees Richter (mondharmonica) voor een muzikaal op treden zorgden. Dirk Huizer werd in 1926 in Rotter dam geboren. Hij volgde aan de Rot terdamse Academie voor Beeldende Kunsten de opleiding tekenen/schil- deren en de opleiding binnenhuis architectuur. Met deze beide aspec ten houdt hij zich in zijn atelier in Stolwijk (Beijerscheweg 37, tel. 01820-17390) intensief bezig, wat een breed terrein van activiteiten tot gevolg heeft. In zijn iris-zeefdrukken is het archi tectonische aspect duidelijk herken baar. In een geheel eigen stijl geven zijn strak gelijnde grafische voorstel lingen een suggestie van bouw-ele- menten in een poëtische, transparan te sfeer. Hij bereikt dit door te werken in iris-zeefdruk, waarvan hij de oplage beperkt tot 20/30 stuks. Een opmerkelijk aspect in de “bouw sels” van Dirk Huizer is dat ze tech nisch niet kloppen en dat werkt in trigerend op zowel de technisch ge oriënteerde toeschouwer als de leek. Het zijn constructies die alleen op papier bestaanbaar zijn. Een feno meen dat menig kunstenaar, filo soof en natuurkundige heeft bezig gehouden: “Alleen de reflex, de schijn van een ding is zichtbaar”. Werk van Huizer bevindt zich in diverse kunstuitleencentra, o.a. Rot terdam, Gouda, Delft, Rijswijk, Arn hem, Maastricht. Werk, uitgevoerd in opdracht: educatieve exposities (Bouwcentrum-Gemeente Haven Rotterdam); speelplastieken (diverse scholen); bungalows en kleine be- 'f

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1985 | | pagina 13