muziekschool Waddinxveense weer regionaal r verbruikers in Waddinxveen Egypte-dia’s besloten reeks avonden De Bonkelaar houdt weer huttenbouwweek Meevaller voor GEB-stroom- Waddinxveens echtpaar gratis op reis dank zij actie Mitsubishi voor bejaarden Twee woningbouwverenigingen werkten al hecht samen Van poppenkast en vechtsporten tot ’’Michael Jackson” o I - HK Kermis sr Schade aan uw auto vereist deskundige reparatie. Meevallers Lespraktijk Hechte samenwerking Sportief Poppenkast Muziek en Zang En nog veel meer. 1 -'1*^5*** ■8 i De Waddinxveense vijf mans formatie The Nightstars arms Een beeld van het vorig jaar gehouden Brugfestijn '84, het zesde openluchtgebeuren dat waarschijnlijk toen door nog nooit zoveel mensen werd bezocht. (Foto: De Rooy). bericht laten weten. GLASBEEK -S De Waddinxveense Stichting Streekmuziekschool krijgt weer een regio naai karakter. De school aan de Zuidkade bevordert de amateuristische mu ziekbeoefening, maar draagt ook bij aan de vreugde en het genot van het luisteren naar muziek. Zaterdag werd er bij autobedrijf Boonstoppel BV aan de Noordkade een reischeque van f 2.500,- uitgereikt door Mitsubishi-dealer Arie Boonstop pel jr. (links op de foto) aan het Waddinxveense echtpaar Ernst-Jan en Jolanda Sundermeijer van de Alpherwetering. Op de foto staan verder ver koper Mark Midler en de nieuwe Colt 1200 GL van het echtpaar. (Foto: Sjaak Noteboom). cb s s De Waddinxveense parodist Cees Ancima (Cees Niemans), die samen met Sietze Schimmel verantwoorde lijk is voor de play-backwedstrijd op de tweede dag van het Brugfestijn '85. (Foto: De Rooy). Dit piratenschip Columbus is tijdens het Brugfestijn aanwezig op de Nes se. WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 5 JUNI 1985 WADDINXVEEN - De Rooms-Katholieke woningbouwvereniging St. Joseph en de christelijke woningbouwvereniging Ons Begin gaan fuseren. Op 1 januari 1986 zullen zij verder gaan onder de naam wonngbouwver- eniging Samen Sociale Woningbouw (SSW), zo hebben de besturen van St. Joseph en Ons Begin vorige week woensdag in een gezamenlijk pers- i u WBSl Chinese vechtsportleraar René Scharff demonstreert Lam Sao Limkun. WADDINXVEEN - De Goudse "Michael Jackson”, de zan geres Marina Noorlander, de orkesten The Nightstars en de Paramount Jazzband, de wedstrijd om de Sterkste Man van ’t Hollands Hart, een unieke openlucht play-backshow, een ongekend grote autoshow, kermisattracties, poppenkast voorstellingen, gezellige caféterrassen, sportieve evenemen ten en en natuurlijk vele tientallen kramen met demonstraties en aanbiedingen van evenzovele winkeliers. LAM SAO LIMKUN 'i /IJ MITSUBIS FOCWA UNITED SOUTH SAOLIM rond met een klein draaiorgeltje. I Beide Waddinxveense woningbouwver enigingen - met een woningbezit van 1.387 - werken reeds sinds 1977 tech nisch en administratief samen in de Stichting Samenwerkende Woning bouwcorporaties, welke afkortingen SSW dezelfde is als die van de nieuw ge kozen naam Samen Sociale Woning bouw. Met ’’samen” wordt hier bedoeld leden, huurders, bewoners, woningzoe kenden, bestuur, raad van comissaris- sen en medewerkers(sters). Door een aantal meevallers in de sfeer van de produktie van elektrische ener gie zullen de bedrijfskosten van het energiebedrijf in 1985 ongeveer 2 mil joen lager uitkomen dan oorspronkelijk werd verwacht. Aangezien het college van het GEB de ze kostenverlaging volledig en zo spoe dig mogelijk ten goede wil laten komen aan de verbruikers is besloten over het tweede halfjaar 1985 een korting op de tarieven toe te passen. Deze korting zal voor de kleinverbrui kers het volgende inhouden: verbrui kers met 1 telwerk: korting 1,02 cent per kilowattuur (hoog); verbruikers met 2 telwerken: korting 1,42 cent per kilo wattuur (hoog). Bij de grootverbruikers zullen de kor tingen afhankelijk van de tariefsoort de kilowattuur (hoog) en/of de kilowatt’s betreffen. In een openbare vergadering op 12 juni 1985 zal de algemen raad van het Gemeenschappelijk Energiebedrijf Gouda en omstreken zich over het be sluit voor de kleinverbruikerstarieven uitspreken. Het begin van de Nesse, waar ook de Waddinxveense autobedrijven Boon- Zelfs de kleinste botsing kan vitale delen van uw auto beschadigen, wij kunnen deze opsporen en repareren Met een veilige auto neemt u daarna weer aan het verkeer deel. FOCWA kenmerk voor vakwerk. AUTOSCHADE REPARATIEBEDRIJF Noordkade 24 - Waddinxveen Tel. 01828-12588 FOCWA, kenmerk voor vakwerk Brugfestijn ’85 boordevol evenementen en attracties ■e e vergaderingen het groene licht gekre gen om de fusie nader uit te werken op dat nog dit najaar op ledenvergaderin gen van de twee verenigingen tot fusie kan worden besloten, waarbij gestreefd wordt naar fusie per 1 januari 1986. waardoor leuke groepen worden ge vormd. De docent bekijkt elk halfjaar of de groep kan blijven voortbestaan of dat er wellicht moet worden omgezien naar een nieuwe combinatie. In dit pro ces speelt de inbreng van de leerling en/ of ouder een belangrijke rol. De muziekschool,is bij het uitwerken van de plannen niet over één nacht ijs gegaan. Voorbeelden van andere mu ziekscholen werden getest en ook de landelijke inspectie muzikale vorming heeft een positieve bijdrage geleverd. Na de pedagogische kant kwam de fi nanciële kant aan de orde. Deze blijkt meevallers met zich mee te brengen. Voorheen werd f. 313,- per kwartaal voor een wekelijkse les van 30 minuten gerekend voor een jeugdige leerling van buitenWaddinxveen. Het nieuwe tarief bedraagt f. 165,- per kwartaal voor een wekelijkse les van 40 minuten met 2 leerlingen of 50 minuten met 3 leerlin gen of 60 minuten met 4 leerlingen. Uiteraard is een beperkende factor, dat de aanmelding dusdanig is dat deze ge vormd kunnen worden, maar reeds bij het uitlekken van de plannen stroom den de 1 aanmeldingen binnen! WADDINXVEEN - Een Holland In- temational-reischeque ter waarde van 2.500,- was één van de landelijke Mit- subishi-hoofdprijzen die in het kader van de jubileumactie van het dit jaar tien jaar oude Japanse automerk in Waddinxveen is terecht gekomen bij het aan de Alpherwetering wonende echtpaar Ernst-Jan en Jolanda Sunder meijer. De reischeque werd hen zaterdag door Mitsubishi-dealer Arie Boonstoppel jr. van de Noordkade uitgereikt. Het ge lukkige Waddinxveense paar zal er in augustus op vakantie naar Spanje mee gaan. De reischeque werd hundeel door de aanschaf van een nieuwe Mitsubishi Colt GL tijdens de in maart gehouden voorjaarsshow van autobedrijf Boon stoppel BV. WADDINXVEEN/GOUD A - De kos ten van electriciteit zullen ook voor de Waddinxveense verbruikers in het voorzieningsgebied van het Gemeen schappelijk Energiebedrijf Gouda en omstreken gedurende het tweede half jaar 1985 minder worden. WADDINXVEEN - Der Stichting Streekmuziekschool Waddinxveen vindt - zo blijkt uit een pasverschenen eigen persbericht - dat ze weer een muziekschool voor de regio wordt. De komst van de nieuwe direkteur Krijn Koetsveld, die met nieuw élan heeft gezocht naat oplossingen voor organisatorische en financiële knelpunten, zou hier alles mee te maken hebben. Feit is in ieder geval dat het bestuur van de Stichting Streekmuziekschool Wad dinxveen (485 leerlingen) zich destijds met lede ogen genoodzaakt zagen de lesgelden voor kinderen van buiten Waddinxveen dusdanig te verhogen dat het voor velen onbetaalbaar werd. Een besluit van de gemeenten om geen sub sidie te verlenen lag daar aan ten grond slag. Maar er kwamen nieuwe organisa torische en financiële oplossingen. Eigenlijk werden die door de lesprak tijk zelf gegeven. Voorheen was het de gewoonte dat leerlingen individueel muziekonderricht genoten. Nieuwe in zichten op pedagogisch gebied geven echter aan dat een bescheiden toepas sing van groepslessen uitstekende resul taten oplevert. De stimulans, die kinde ren in een groep op elkaar uitoefenen, blijkt heel wat aanvankelijke angst om groepsles te overwinnen bij de docenten en de leerlingen! Uiteraard wordt er niet met kolossale onoverzichtelijke groepen gewerkt. Combinaties van 2 of 3 of 4 leerlingen blijken ideaal te werken. Bij het combi neren van leerlingen wordt gelet op veel factoren zoals leeftijd, nivo, interesse. In de aan de Mercuriusweg zetelende Stichting Samenwerkende Woning bouwcorporaties zijn nagenoeg alle werkzaamheden van beide woning bouwverenigingen op het gebied van bouwen en beheren van woningen on dergebracht. Bij de S.S.W. zijn ook de 3 administratieve en 5 technische mede werkers in dienst. stoppel (Oranjelaan), De Kouwe Hoek (Zuidelijke Dwarsweg) en Van Leeuwen (Piasweg) gezamenlijk een voor plaatselijke begrippen ongekend grootse autoshow zullen verzorgen, is ingeruimd voor diverse kermisat tracties. Eén daarvan is bijvoorbeeld het piratenschip Columbus. Heen en weer tot grote hoogte is hier het pa rool. Maar een schiettent, een Kop van Jut, een tent met speelautomaten en nog enkele andere attracties zullen er ook zijn. Sportieve evenementen zijn sinds jaar en dag een vast onderdeel van het Brugfestijn. Allereerst is er natuur lijk de wedstrijd om de Sterkste Man van ‘t Hollands Hart. De organisatie hiervan is in handen van de zowel in Gouda als in Waddinxveen gevestigde sportschool Den Edel. De wedstrijd- onderdelen zijn: autotrekken, melk bussen sjouwen, versjouwen en ver zwaarde autobanden, anker tillen en het drukken van boomstammen. Van de partij is ook weer de honden sportvereniging Waddinxveen, die ge regeld cursussen gedrag en gehoor zaamheid alsmede cursussen voor ge vorderden verzorgt. De club heeft de beschikking over een eigen terrein aan de Middelburgseweg, na eind 1982 op een terrein aan de Onderweg begonnen te zijn. De hondensport- dige van het Nederlands Christelijk In stituut voor Volkshuisvesting (N.C.I. V.) in De Bilt. Dit instituut is de overkoepelende landelijke centrale van R.K. en Prot. Chr. Woningbouwcorpo raties in Nederland. Door de Stuurgroep Fusie zijn voorstel len uitgewerkt, die zijn besproken op de ledenvergadering van ”Ons Begin” op woensdag 22 mei en op de ledenverga dering van ”StJoseph” op woensdag 29 mei. Beide besturen hebben van hun leden- WADDINXVEEN - Het seizoen van de culturele commissie van de Stichting Dienstverleningscentrum Waddinx veen is voor de Waddinxveense bejaar den in het Anne Frank-centrum afgeslo ten met een uitermate boeiende dia- avond over het oude Egypte. De voor deze maand geplande juni-avond kan door onverwachte afzegging geen door gang vinden. Maar de Egypte-dia’s van mevrouw Alzema zorgden in ieder ge val voor een interessante seizoenafslui- ting. Bij het "Oude Egypte” denkt men meestal onmiddellijk aan de mysterieu ze verhalen over graftomben, hiëroglie fen, farao's, Toetanchamon en pyrami- den. Al deze oude beelden bracht me vrouw Alzema tot leven met haar boei ende vertelling over inderdaad die oude beschaving met vertoning van prachtige dia’s, gemaakt door haar man. Het was of alle ouderen en mindervali- den vanuit het Anne Frank-centrum even een uitstapje maakten naar dat warme verre land, waar ze neerstreken in het warme Cairo. Daar begon me vrouw Alzema met haar rondleiding. WADDINXVEEN - Het buurtcen trum De Bonkelaar gaat in de week van maandag 5 tot en met vrijdag 9 augustus weer een huttenbouwweek houden in het Gouwebos. De organisatoren daar van zijn intussen op zoek gegaan naar afvalhout. De huttenbouwweek is bestemd voor de Waddinxveense jeugd.’ Een belangrijke voorwaarde voor het goed slagen van deze week is dat er genoeg hout aanwe zig is om hutten van te bouwen. De Bonkelaar heeft inmiddels een oproep gedaan aan alle bedrijven die afvalhout over hebben om dit af te staan aan de or ganisatie van de huttenbouwweek. Pal lets, grote platen afvalhout, alles is welkom. bestuur van het winkelcentrum Brug vindt het dan ook plezierig de bezoe kers van het Brugfestijn ‘85 opnieuw te laten kennis maken met “Michael Jac kson”. De Waddinxveense dansband The Nightstars is een andere attractie. De uit vijf personen bestaande band werd in 1982 opgericht en is na enke le wisselingen uitgegroeid tot een hechte groep muzikanten met alle maal de nodige ervaring om een mu zikaal festijn vlot en succesvol te laten verlopen. The Nightstars maken muziek die door jong en oud op prijs worden gesteld. Heel bijzonder wordt de openlucht play-backshow, georganiseerd door de Waddinxveense parodist Cees An cima (Cees Niemans) en de technicus Sietze Schimmel. Op deze show zul len tientallen Waddinxveners en streekgenoten hun favoriete zangers, zangeressen en groepen kunnen na zingen. Er zijn twee groepen: tot 12 jaar en 13 jaar en ouder. Wie mee wil doen kan zich nog opgeven bij Cees Niemans (Neptunuspad 24, Waddinx veen, tel. 01828-14694) en bij Sietze Schimmel (Juliana van Stolberglaan 71, Waddinxveen, tel. 01828-18596). Live-muziek is er ook aanwezig op de terrassen van restaurant De Gouwe Dis, cafetaria A. Vork, pizzeria La Tarantella en partycentrum De Blauwe Druif. Het belooft - zeker als het weer meewerkt, maar wat dat betreft heeft het Waddinxveense Brugfestijn een heel erg warme traditie - allemaal bijzonder gezellig en sfeervol te worden. Bekend is al dat de Paramount Jazzband weer acte de presence zal geven. Het poppenkasttheater Jacobus Wie- man uit Rotterdam staat weer garant voor een aantal voorstellingen, die de kinderen nog lang zullen heugen. En kele stukken van het poppentheater die regelmatig worden gespeeld zijn: Een berenverjaardag, Het elfje en de kermisbaas en Circus Pom Pierke. Jacobus Wieman verzorgt traditionele straatpoppenkastvoorstellingen, die met veel improvisatie worden aange past aan publiek en omstandigheden. Ook vorig jaar was de Rotterdammer op het Brugfestijn aanwezig. Naast de poppenkast gaat de poppenkastspeler Een Brugfestijn zonder muziek en zang is ondenkbaar, dus volgende week vrijdag en zaterdag is er aan de voet van de hefbrug in Waddinxveen ook op dit gebied weer heel wat te zien en te horen. Orkesten, muziek groepen, play-backers, zangers en zangeressen: het is er twee dagen lang allemaal en ook nog in de open lucht. Zo staat er een optreden gepland van de 25-jarige aan het Mevrouw Kui- pers-Rietbergplantsoen wonende Waddinxveense zangeres Marina Noorlander. Ze treedt al meer dan tien jaar op, zat in (radioprogram ma's met bekende artiesten, bezocht Amerika, kreeg intensief zang- en muziekles en werkt inmiddels weer aan een nieuw optreden met haar band Reflex. Marina Noorlander, een sportieve, goedogende en verdienste lijk schilderende zangeres, bereidt op dit moment optredens in West-Duits- land voor. De hechte samenwerking van de twee woningbouwverenigingen in deze stich ting is na 8 jaar in een zodanig stadium gekomen dat thans intensief gewerkt wordt door beide besturen an en fusie van de twee verenigingen, waarbij de stichting S.S.W. gewoon blijft bestaan en zijn werkzaamheden voortzet. De beoogde fusie van beide verenigin gen heeft veel voordelen: een breder draagvlak, één bestuur, snellere besluit- voring, administratieve vereenvoudi gingen en minder kosten van beheer. Medio 1984 was al door en uit de twee besturen een Stuurgroep Fusie in het le ven geroepen, welke als taak kreeg de mogelijkheden van een fusie te onder zoeken. Deze stuurgroep laat zich begeleiden en adviseren door een organisatiedeskun- St. Joseph en Ons Begin zijn op weg naar fusie FIST STYLE KWOONS vereniging - elke zaterdagmiddag ac tief met de honden en elke dinsdag avond de clubavond houdend - zorgt op het Brugfestijn voor demonstra ties en voor spectaculair zoek- en pakwerk. Zolang het Brugfestijn bestaat zolang geeft René Scharff uit Waddinxveen al demonstraties op dit openluchtge beuren. Opnieuw zal hij een beeld ge ven welke trainingen er door zijn Kung Fu-school worden gegeven in het Lam Saolim Kun. René Scharff is als enige niet-Chinees aangesloten bij de Kung Fu Federatie Penang in Maleisië en is een leerling van sifu S.B. Lee. Kung Fu omvat lichaamstraining, stijl en zelfverdediging. René Scharff: “Het belangrijkste punt vormt de zelfbeheersing van lichaam en geest. Het Saolim Kung Fu-systeem is het oudste systeeem dat er bestaat. Het vormt tevens de basis van de meeste gevechtsporten die wij hier kennen. De demonstraties op het Brugfestijn worden gegeven door mijn leerlingen, waaronder ook beginnelingen en vrouwen. Op mijn school wordt ge traind met achttien klassieke wa pens”. Het Brugfestijn kent natuurlijk nog veel meer evenementen. Dit is slechts een greep. Maar er is ook nog beat- ballet, er is een optreden van de big band van de Stichting Streekmuziek school Waddinxveen, modehuis Ver- bakel BV verzorgt modeflitsen, de deelnemende winkeliers zorgen in hun kramen voor tientallen aanbie dingen, bijzondere demonstraties en attracties en de café-terrassen com pleteren het geheel dat gekenschetst kan worden als het grootste jaarlijkse openluchtfestijn in Waddinxveen. Bijzonder is voorts het optreden van de als Michael Jackson optredende Gouwenaar Erik Krijgsman. Tot in de wijde omtrek, maar ook van de KRO-televisie, is zijn karakteristieke imitatie van het Amerikaanse jeugd idool geliefd en gewaardeerd. Het Dat is in één lange regel een j van net ze- gfestijn ‘85, dat vol le vrijdag en zaterdag het Waddinxveense winkel- korte samenvatting vende Bni| gende wee: m L_- centrum Brug zal worden ge houden. Een Brugfestijn, geor ganiseerd door een commissie bestaande uit Gijs Kraaijesteijn (voorzitter), Adrie de Bruijn (secretaris), Bep Baelde (pen ningmeester), Henk de Bas en Marjo de Graaff, dat er dus weer zijn mag. Een grandioos festijn, dat gewoonte getrouw tienduizenden bezoekers trekt en waarvoor de Nesse, Zuidka de, de Kerkweg-Oost (onderaan de oprit) en een deel van het Raadhuis plein zullen worden afgesloten. De officiële opening van het Brugfes tijn ‘85 is vrijdagmiddag 14 juni om half twee in handen van Waddinx veens burgemeester C.M. van der Lin den. JMOBIELBEDRIJF BOONSTOPPEL JR. WADDINXVEEN BV •Ifu U R.Scharff OL Waddlnxvaan 01828-16430 «BU 1 A .S;

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1985 | | pagina 15