GEMEENTE WADDINXVEEN Geen politieke uitspraken meer van Wil Albeda R ra Lokale Omroep wil studio In Dorpstraat was het écht gezellig I Spelletj esdag St. Paulusschool Cees van Dijk voor CDA over Miljoenennota WADDINXVEEN - In september vindt de volgende regionale CDA- vergadering plaats. In Het Tref punt kon vorige week woensdag avond aangekondigd worden dat dan de voorzitter van de RSV-en- quétecommissie, het CDA-Kamer- lid Cees van Dijk, komt praten over de dan zojuist verschenen Mil joenennota. Rommelmarkt kinderen in St. Victorwijk De Rank houdt fancy- fair en expositie Een boekenbon? plo plo r K DIVERSEN BOUWVERGUNNINGEN ONDERWIJS VERGADERINGEN BESTEMMINGSPLANNEN SPREEKUREN Neus op feiten KUNSTEN CULTUUR OPENBARE WERKEN TELEFOONNUMMERS/OPENINGSTIJDEN Fraudebestrijding I MM 12222 01820-24255 13000 13000 LÜ'==!i.7L I irfltDÖI Xul /TA rV~7f^\TV7 Kies het zekere voor het onzekereKies Kok en Mercedes-Benz. Een ideale en betrouwbare combinatie! WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 5 JUNI 1985 01820-16066 010-362244 DOET 'T... ALTIJD! I KOK C.V-BOSKOOP k PLANKIER 22-26. BOSKOOP. TELEFOON 01727-2110/3410 WADDINXVEEN - Komende vrijdag wordt er op de rooms-katholieke St. Paulusschool aan de J. Catslaan een spelletjesdag gehouden. De spelletjes duren van negen tot twee uur, terwijl er ’s middags een toneelstuk door de jon geren wordt opgevoerd en er ’s avonds een avond is waar de ouders welkom zijn. Voor het verzorgen van gemeentelijke mededelingen zal uit de post voorlich ting te zijner tijd wellicht een extra bij drage kunnen worden verstrekt, ook voor een door de gemeente gewenste activiteit (in het kader van bijvoorbeeld minderhedenbeleid) kan in voorko- De rommelmarkt, die voor de derde maal wordt gehouden en is bestemd voor kinderen tot en met 16 jaar, zal weer een gezellige manifestatie zijn waarbij behalve de kinderen met hun spulletjes ook het rad van avontuur aan wezig zal zijn, de inwendige mens niet vergeten zal worden en muziek ook de stemming zal verhogen. Commissie Sociaal Cultureel Werk Donderdag 6 juni 1985, aanvang 20.00 uur in het wijkgebouw ”de Boog”. Belangrijke agendapunten: Regelen mandaten werkgroepen Nota Kunst en Cultuur Formuleren beleidsuitgangspunten Commissie Sociaal Cultureel Werk. gediend. Nadere informaties en formulieren voor het aanvragen van zowel een gemeentelijke als een provinciale studiebijdrage zijn te verkrijgen op de gemeentesecretarie, afdeling onderwijs (tel. 14433, toestel 143). 01820-15767 01727-4044 070-210001 vonge OUL spreking 10. Service-station Shell-A. Gouw, Henegouwerweg 26; 11. Service-station Texaco, Sniepweg. Deze rubriek met officiële bekendmakingen en mededelingen is samengesteld door Gemeente Waddinxveen, Raadhuisplein 1, telefoon 01828-14433 Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Gemeentelijke diensten Gemeentesecretarie Dienst Openbare Werken en Bedrijven 14433 14433 Commissie Werkgelegenheid, Bedrijfsleven en Middenstand Donderdag 6 juni 1985, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis. Belangrijke agendaputen: Ontwikkelingen Bedrijfsterrein Cöenecoop. Gegevens Handelsregister over januari t/m maart 1985. Arbeidsmarktoverzicht/bedrijvigheidsoverzicht december 1984 t/m april 1985. Verleende bouwvergunningen Burgemeester en wethouders hebben de volgende bouwvergunnin gen verleend: - aan H.A. Stuurman, Molenring 107, alhier, voor vergroting dak kapel zijgevel; - aan Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Ned. Herv. Christelijke Scholen te Waddinxveen, p/a Spireaweide 19, alhier, voor oprichting schoolgebouw aan Sperwerhoek 4; - aan R. van der Zwan, de Akker 49, alhier, voor plaatsing dakka pel voorgeveldakvlak; - aan V.O.F. Marmiek, Passage 226-228, alhier, voor oprichting praktijkruimte annex winkel-woonhuis aan Juliana van Stolber- glaan; - aan Schinkel-Schouten B.V., Henegouwerweg 21, alhier, voor oprichting rijvloer; - aan P. van Blitterswijk, Middelblok 100 te Gouderak, voor op richting winkelpand met kantoor- en opslagruimte aan Nesse 22 en 22a; WADDINXVEEN - Komende zater dagmiddag van één tot vier uur zal er in en rond het wijkgebouw Zuid aan de St. Victorstraat een rommelmarkt voor kinderen worden gehouden. De organi satie hiervan is in handen van de Wad- dinxveense speeltuinvereniging Zonnig Zuid. Het was weer enige tijd geleden dat de Dorpstraatwinkeliers zich in de open lucht manifesteerden. Voordat in 1983 werd meegedaan aan de middenstandsbraderie rond de Pette- plas ter gelegenheid van het 750-jarig bestaan van Waddinxveen - overigens betreuren deze winkeliers het nog al tijd dat dit jaar geen herhaling van dit evenement kon plaats vinden - waren er bijna jaarlijks braderieën in dit oudste winkelcentrum. Artiesten als Rob de Nijs en Nico Haak behoorden dan tot de attracties. Alarmering Brandweer b-g-g- Politie Ongevallen Medische hulp Ambulancedienst Telefonische hulpdienst geestelijke en sociale nood Storingsdiensten Gas en elektriciteit Waterleiding (telefoonbeantwoorder) Centrale Antenne Inrichting (CAI) Voorbereidingsbesluit bestemmingsplan ’’Wijk Zuidplas 1980” en ’’Sportvelden” De burgemeester van Waddinxveen maakt bekend dat ter gemeen tesecretarie, Raadhuisplein 1 te Waddinxveen op de afdeling Alge mene Zaken en Ruimtelijke Ordening, met ingang van 6 juni 1985, gedurende één maand voor een ieder ter inzage ligt het raadsbesluit van 22 mei 1985, waarbij wordt verklaard dat een herziening wordt voorbereid voor een deel van het bestemmingsplan ’’Wijk Zuidplas 1980” en ’’Sportvelden” t.b.v. wijzigingen c.q. aanpassingen in de verkeerssituatie, zoals die gebieden op de bij dat besluit behorende situatietekening met een rode omlijning zijn aangegeven. Waddinxveen, 5 juni 1985. De burgemeester voornoemd, Van der Linden. Gemeentelijke studiebijdrage, schooljaar 1985-1986 De gemeente Waddinxveen kan studiebijdragen verlenen aan Wad- dinxveners die een op een beroep gerichte opleiding in Nederland volgen. In het algemeen worden slechts studiebijdragen verleend voor op leidingen waarvoor het rijk in beginsel geen bijdragen toekent. Zij die voor een gemeentelijke studiebijdrage voor het cursusjaar 1985- 1986 in aanmerking willen komen moeten zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval vóór 1 oktober 1985, bij de gemeente een aan vraag indienen. Deze sluitingsdatum geldt niet voorschriftelijke- en part-time opleidingen, die tenminste tweemaal per cursusjaar aan vangen. Voor deze opleidingen kan een aanvraag worden ingediend tot 1 september 1986. Daarna is het voor het cursusjaar 1985-1986 te laat. Een eventueel toegekende studiebijdrage wordt 1/3 deel betaald door de gemeente en voor 2/3 deel door de provincie. Vooreen pro vinciale studiebijdrage moet afzonderlijk een aanvraag worden in-, Inleveren afgewerkte olie Naast de mogelijkheid tot inlevering van afgewerkte olie in de zgn. gemeentelijke ’’oliebol” op het gemeentelijk terrein aan de Noord- kade kan afgewerkte olie eveneens worden ingeleverd bij de navol gende garage-Zservicebedrij ven: 1garage van Beynum, Brederolaan 1; 2. garage Kool, Dorpstraat 72; 3. garage van Leeuwen, Piasweg 16; 4. garage van Nielen, Dorpstraat 47; 5. garage Noordegraaf, Staringlaan 4; 6. garage ”de Kouwe Hoek”, Zuidelijke Dwarsweg 1b; 7. fa. Herkoni, 2e Bloksweg 44; 8. Service-station Mobil, Chopinlaan 2b; 9. Service-station Shell-Boonstoppel, Oranjelaan 21; Burgemeester C.M. van der Linden: vrijdagmorgen 14 juni i.p.v. 7 juni 1985. Wethouder P.F.J. van Schie: na afspraak. Wethouder L.M. Oosterbroek-Waagmeester: vrijdagmorgen van 10.00-12.00 uur. Wethouder M. Kraaijestein: na afspraak. “De rolverdeling tussen overheid en maatschappelijke krachten die wij tot nog toe hanteren, maakt het voor zowel werkgevers- als werknemers organisaties te gemakkelijk om te po lariseren. Het CDA wenst nu een an dere rolverdeling, waarbij de maat schappelijke organisaties inclusief de overheid zelf met de neus op de fei ten worden gedrukt en derhalve op hun eigen direkte verantwoordelijk heid voor een geordende economie. De sociale partners behoren in de eer ste plaats zelf te kunnen bepalen: hoe de ruimte precies wordt ingevuld en de overheid moet zich verbinden voor een gelijk oplopen met de so ciale uitkeringen, de ambtenaren en trendvolgers, uiteraard onder voor waarden dat dit wel mogelijk wordt gemaakt door de sociale partners”, vond de huidige WRR-voorzitter. In zijn betoog wees dr. Albeda erop - aan J.M. Stubbe, Van Mecklenburg Schwerinlaan 22, alhier, voor vergroting berging tot garage annex berging; - aan B. Glaser, Souburghlaan 13, alhier, voor plaatsing dakkapel voorgeveldakvlak - aan J. W.J. Woldhuis, Fazantdreef 63, alhier, voor oprichting erf- scheiding. Het register van verleende bouwvergunningen ligt ter inzage bij de dienst Openbare Werken, afdeling Bouw- en Woningtoezicht, waar tevens inlichtingen kunnen worden gevraagd. Inlichtingen kunnen eveneens worden verkregen bij de afdeling Algemene Zaken en Ruirhtelijke Ordening ter secretarie. prijzen op voor Judith v.d. Linden (6-8 jaar), Anneke Visser (9-11 jaar) en Isabella van Nieuwendijk (12-14 jaar). Het bestuur van het winkel centrum Dorpstraat kan terug zien op een geslaagd evenement, dat slechts in drie weken tijd werd geor ganiseerd door Jan Heemskerk (voor zitter), Aad Verhoeff (vice-voorzit- ter), Wim Rip en Kees van der Linde. Expositie in de raadzaal van het gemeentehuis Van 1 t/m 15 juni a.s. wordt in de raadzaal van het gemeentehuis van Waddinxveen weer een expositie gehouden, ditmaal bestaande uit werk van Ineke van Dijk, penningen en plastieken en Dirk Huizer, iris-zeefdrukken. Openingstijden: tijdens kantooruren, donderdag van 19.00-21.00 uur en zaterdag van 13.00-16.00 uur. mend geval afzonderlijk worden be taald. De Stichting Lokale Omroep heeft ge vraagd om te zien naar een geschikte studiolokaliteit van ca. 50 m2. Uit oog punt van kostenbesparing bij voorzie ningen aan het net dient deze bij voor keur te liggen nabij het kopstation. De huur van de ruimte dient te worden be taald uit de jaarlijkse bijdrage ad. f. 10.000,- die hiervoor is genoemd. Commissie van advies voor de bezwaar- en beroepschriften Woensdag 12 juni 1985, aanvang 19.30 uur in het gemeentehuis. De stukken liggen op de dag der vergadering ter inzage of op andere tijdstippen in overleg met de secretaris van de commissie. Asfalteringswerk In de periode van 10 t/m 28 juni a.s. zullen in deze gemeente asfalte- ringswerkzaamheden worden verricht. Het verkeer zat hier enige hinder van ondervinden. Door het plaatsen van verkeerslichten of het aanwijzen van omlei- dingsroutes zal e.e.a. worden geregeld. De uit te voeren werkzaamheden zijn: a. het aanbrengen van een slijtlaag op een gedeelte Brederolaan, Zwarteweg en de Beethovenlaan; b. het aanbrengen van een asfalt-toplaag op de Tuinbouwweg, de Abr. Kroesweg (het gedeelte gelegen tussen de Bredeweg en het gasregulateursstation), Dorpstraat (het gedeelte gelegen tussen Kerkweg-West en Noordeinde); c. het verbeteren van de asfalt-toplaag van de Mercuriusweg; d. het uitvoeren van plaatselijke reparaties aan het asfalt-wegdek van de Kanaalstraat, Juliana van Stolberglaan en Chopinlaan. In de CAI-nota becommentariëren B. en W. ook de huidige statuten van de Stichting Lokale Omroep. Zo wordt ge steld dat in het hoofdstuk ’’Bestuursbe voegdheid en vertegenwoordiging” )art. 8) naast de gebruikelijke bepalingen over het sluiten van overeenkomsten etc. slechtslppgenomen dat het bestuur is belast met het besturen van de Stich ting. Op welke wijze het bestuur be trokken is bij het vervaardigen van pro gramma’s of het dat zelf doet of daartoe een commissie of programmaraad in het leven zal roepen en of daarop al of niet invloed kan uitoefenen, is niet geregeld, tenzij anders beoogt door middel van artikel 13. dat de bevoegdheid tot het vaststellen van reglementen regelt, hie rin te voorzien. Het huidige bestuur van de stichting be staat uit twee leden die zitting hebben op persoonlijke titel, waaronder de voorzitter, één lid aangewezen door de technische medewerkers van het pers oneel en vier leden die kunnen worden aangemerkt als benoemd door de cata- gorie deelnemers, resp. vertegenwoor digend de georganiseerde sportwereld, het Christelijk Nationaal Vakverbond, afdeling Waddinxveen, de Vereniging voor Openbaar Onderwijs en de ’’Ara bisch sprekende etnische minderhe den”. Afgezien van de vraag hoe deze verte genwoordigingen tot stand zijn geko men, zijn zij verre van representatief te noemen voor alle zoals dat heet binnen de gemeente aanwezige culturele en maatschappelijke stromingen. Zo ont- breken in ieder geval deelnemers uit de kring van het sociaal- cultureel werk, de amateuristische kunstbeoefening, de ouderen, de vrouwenorganisaties en de kerken. De huidige bestuurssamenstelling kan tot geen andere conclusie leiden dan dat het een advies over een eventueel ver zoek van de Minister van W.V.C. over het afgeven van een zendmachtiging in zake de representativiteit negatief zal moeten zijn. De stichting heeft verklaard zich con form de eisen van W.V.C. te zullen aanpassen. OPENINGSTIJDEN Gemeentesecretarie elke werkdag van 08.30-12.30 uur. Dienst Openbare Werken en Bedrijven: elke werkdag van 08.30-12.00 uur. In de middaguren kunt u alleen dan terecht indien u een afspraak hebt gemaakt. WADDINXVEEN - Wat zater dag een gezellige dag in de Dorpstraat moest worden is het öok geworden. Het Waddinx- veense winkelcentrum Dorp straat kan dan ook terugzien op een warme en geslaagde dag, die van ‘s morgens tien tot ‘s mid dags vijf uur veel leven op straat te zien gaf, gadegeslagen door duizenden Waddinxveners. dat we niet enkel en alleen moeten benadrukken dat het om arbeidstijd verkorting gaat. Dat is slechts één van de mogelijke lapmiddelen om het economisch herstel te bevorderen. Hij rekende voor dat ook een even tuele verlenging van de arbeidsduur zonder loonsverhoging best een goede mogelijkheid biedt om het eco nomisch herstel te bevorderen. Na de eeuwwisseling komt in Neder land in elk geval opschuiving van de pensioengerechtigde leeftijd in de richting van 70 jaar aan de orde, ver onderstelde Albeda. Tussen 2010 en 2020 zal de groei van de categorie ouderen explosief zijn in verhouding tot andere leeftijdsgroepen. Dat zal alleen al uit financiële overwegingen naar alle waarschijnlijkheid tot konsekwenties moeten leiden. CDA-politicus Albeda wees tenslotte met nadruk op de vele in het nieuwe program opgenomen maatregelen voor bestrijding van de fraude, die op grote schaal om ons heen grijpt. In voering van de maatregelen zou be hoorlijk wat financiën opleveren, die als het om meevallers blijkt te gaan goed gebruikt kunnen worden voor terugbrenging van de schuld van de overheid. WADDINXVEEN - Het college van Burgemeester en Wethouders gaat uit van een jaarlijks bedrag van 10.000,- ter ondersteuning van een lokale om roep, zo blijkt uit de aangepaste nota Centrale Antenne-Inrichting, die on langs werd gepubliceerd en waarover het Weekblad voor Waddinxveen van vorige week al uitvoerig schreef. Aan deze tien mille zal een startbedrag van ca. f. 30.000,- voor aanschaf apparatuur en inrichten van een studio dienen worden toege voegd en een geringe investering aan het CAI-net. Gebruik raadzaal De raadzaal in het gemeentehuis wordt tegenwoordig voor meerde re doeleinden gebruikt. Door burgemeester en wethouders zijn daarom richtlijnen vastge steld voor het gebruik van de raadzaal, welke als volgt luiden: a. in de raadzaal kunnen, onder verantwoordelijkheid van het ge meentebestuur, kamerconcerten, tentoonstellingen, vergaderin gen en andere bijeenkomsten plaatsvinden op die dagen en in die perioden, dat geen raadsvergaderingen worden gehouden; b. tijdens de periode dat de onder a vermelde tentoonstellingen worden gehouden behoudt het college van burgemeester en wet houders zich het recht voor om bij zeer bijzondere gelegenheden en bij hoge uitzondering voor belangrijke gemeentelijke activi teiten de tentoonstelling te onderbreken en de tentoongestelde stukken tijdelijk te verwijderen c.q. te verplaatsen; c. met toestemming van het college van burgemeester en wethou ders kan de raadzaal, onder nader te bepalen voorwaarden, ook beschikbaar gesteld worden voor door derden te organiseren ten toonstellingen, vergaderingen en andere bijeenkomsten mits de ze duidelijk van algemeen gemeentelijk belang zijn. Hieronder vallen in elk geval vergaderingen van organen van ge meenschappelijke regelingen waarin de gemeente Waddinxveen vertegenwoordigd is; d. de openingsuren van de tentoonstellingen worden vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders; e. een identieke richtlijn wordt gevolgd voor andere ruimten in het gemeentehuis. Het was zaterdag een echt gezellige dag in het winkelcentrum Dorpstraat, waar duizenden mensen tussen tien uur ’s morgens en vijf uur 's middags een kijkje zijn komen nemen. (Foto: Sjaak Noteboom). AllPS tf 7ien om z*cb 2n cb'u^te te begeven. Voor de jeugd was er een rommel- Ditmaal dus een gezellige dag in de markt en het luchtkasteel. Dorpstraat. Van het in westernstijl De voor het eerst in Waddinxveen ge- opgezette terras van Bonapart in het houden lolobalwedstrijden leverden zuiden tot de lolobalwedstrijden van ,i t Aad Verhoeff in het noorden was er op de afgezette gedeelten van de Dorpstraat en de Kerkweg-West wer kelijk van alles te beleven, te zien, te horen, te eten en te drinken en te koop. De demonstraties, de spelle tjes, de attracties en de koopjes de den niemand vervelen. Jong en oud kwamen soms enkele malen terug WADDINXVEEN - Donderdag 13 en vrijdag 14 juni, ’s middags van half twee tot half vijf, wordt er in de christelijke LHNO-school De Rank aan de Esdoornlaan een tentoonstelling en fancy-fair gehouden. Dit is ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de school, die donderdagavond 13 juni van zeven uur tot half tien oud-leerlingen verwacht. MERCEDES-BENZ BESTELWAGENS WADDINXVEEN Vanwege zijn benoeming tot voorzitter van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid zal het de oud- CDA minister van Sociale Zaken dr. Wil Albeda niet meer mogelijk zijn actief in het politieke partijwerk op te treden, zo kondigde hij rige week woensdagavond in Het Trefpunt aan. Daar sprak de d-oewindsman op een regionale meeting van het CDA ter be- j van het onlangs verschenen ontwerpverkiezingsprogram- ma van de christen-democraten “Uitzicht”. Tot zijn spijt moest de voorzitter van het regionale CDA, de Waddinxvener W. Waterreus aan het slot van de bij eenkomst dan ook constateren dat Albeda deze avond voorlopig zijn al lerlaatste politieke uitspraken had ge daan. Uitspraken die er soms moch ten zijn over het sociale zekerheids stelsel, de arbeidstijdverkorting, de pensioengerechtigde leeftijd en de fraude-bestrijding. Het CDA-program is niet bedoeld om aardige dingen naar voren te brengen in de verkiezingscampagne volgend jaar, zo bracht Albeda naar voren. Wel een program dat “Uit zicht” biedt. Perspektief voor een verdere teruggang van het te hoge werkloosheidscijfer en voor het echt betaalbaar houden van ons sociale zekerheidsstelsel. Lf

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1985 | | pagina 3