F.M. van Tol Burgemeester kapittelt de provincie (70) overleden Bevolking helpt de politie voorbeeldig Prijswinnaars Brugfestijn ’85 WADDINXVEEN Het vrijdag en zaterdag gehouden Brugfestijn ‘85 - waarover elders in dit Weekblad voor Waddinxveen meer - heeft niet alleen duizenden bezoekers getrokken, maar deed ook menigeen meedoen aan wedstrijden. Expositie Marthie Knoester Tientallen inbraken en diefstallen opgelost HONDA Over aantal nieuwe huizen 01828-17994^) Inzetten DEMOCRATEN Tien j aar bij de Cormula’s Woensdag 3 juli etappe Rijn en Gouwe FIETSTOCHT VAN HART EN NIERSTICHTING PRGLUDe DONKER Zangavond van De Zangvogels D’66 heeft reden van bestaan. Maar kan niet bestaan zonder uw steun.” verkoop woningen Minder kijkers bij Gouwe- festijn ’85 CDJA-kern Nieuwsblad Onafhankelijk Groene Hart Verdacht Cees van Es B. v.d. Sluis r 41e JAARGANG - Nr. 1930 arwa apijtservice RIOOL CverstopttJ de door de braderiedeelnemers gehouden ALS WIJ HET JJ WOENSDAG 19 JUNI 1985 ■■■■■■■■MM Zaterdag 22 juni, Mozartlaan (politiebureau), 9.00-10.00 uur. GERTHUIZER EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788: NA 18.00 UUR TEL. (01803) 18007 HOOFDREDACTEUR; B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 Wat Gert ook bakt, het is lekker en niet duur. HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 van de Brugweg. (Foto: Sjaak Note- “Goede attendheid en bekwaam politiemensen aangehouden handelen van diverse Waddinx- veners heeft geleid tot het bekend worden van diverse da ders van diefstallen en inbraken. In één geval zelfs werd een 18- WADDINXVEEN De aan de Noordkade wonende oud-ARP-wet- houder F.M. van Tol is zondagmorgen op den. De begrafenis van verier, die een rijk maatschappelijk leven heeft dagmiddag om drie wordt om twee uur in een rouwdienst g< Frankcentrum gelegenheid tot condoleren. j 70-jarige leeftijd overle- deze gerespecteerde en geziene Waddinx- “"l gekend, is donder- uur aan de Alberdingk Thijmlaan. Vooraf in de gereformeerde Kruiskerk aan de Passage ;ehouden. Na de begrafenis is er in het Anne WADDINXVEEN - De Waddinxveense rijkspolitie is de laatste tijd bijzonder tevreden over de samenwerking met de bevolking, die heeft geleid tot de oplossing van tientallen inbraken en dief stallen. De waarnemend groepscommandant adjudant C.J. Barelds heeft dat deze week laten weten. De Waddinxveense politieman: De voor het eerst met haar werken gaan exposerende Marthie Knoester boom). jarige plaatsgenoot door niet- i en overgegeven aan de politie. De ze vorm van samenwerking zet te de Waddinxveense politie op het spoor naar meerdere in Waddinxveen (en ook daarbui ten) gepleegde diefstallen en vernielingen”. De watershow op de Gouwe. S t Weekblad voor Waddinxveen DU WADDINXVEEN - De Zes van Rijn en Gouwe, de door het dagblad van Rijn en Gouwe tijdens de Tour de Fran ce georganiseerde wielerzesdaagse voor beroepswielrenners, wordt woensdag avond 3 juli in Waddinxveen verreden. WADDINXVEEN - Tijdens een eten tje in het chinees-indisch restaurant Lo tus aan de Oranjelaan heeft de drum band Cormula’s het trouwe bestuurslid Fransisca (Sisca) Theodora Deelen- Helsloot gehuldigd. Ze vierde het tien jarig lidmaatschap van de Cormula’s. In een lange rede maakte voorzitter Langendam duidelijk dat de Cormula’s een gezellige drumband is, waar alle le den veel ontspanning vinden. ter gelegenheid van het 750-jarig be staan van Waddinxveen. In dat pro gramma werd hij toen ondervraagd over deAVaddinxveense samenleving. De heer Van der Linden, die aan de Dreef in de Zuidplas de eerste paal voor tien door het Bergambachtse bouwbe drijf De Langen Van den Berg te bou wen huizen had geslagenwees er op dat DE'V' ECHTE BAKKER Doe mee - word lid. Bel Magda Berndsen 01727-4828 Jan Dorrekenskade-Oost 68 2741 HX WADDINXVEEN Telefoon 01828- 12374 Jan Dorrekenskade-0.40 2741 HW Waddinxveen Tel. 01828-16119 DENKT U AAN HET VER BOUWEN VAN UW WONING: NIEUWE KOZIJNEN, DAKKAPEL OF KEUKEN? Kom eens langs in onze showroom of vraag vrijblijvend offerte. AANNEMERSBEDRIJF P. BOUTHOORN MERCURIUSWEG 6 WADDINXVEEN TELEFOON 01828-18625 Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382 - Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda Tel. 01820-15132 PROFITEER VAN ONZE ZOMERAANBIE- DINGEN. INFORMEER ER EENS NAAR. ’’HARWA” VAKKUNDIGE VLOER VERWENNERS TAPIJT-* GORDIJNEN VINYL - WANDBEKLEDING MEUBELSTOFFERING IN WONING EN OBJEKT Zie ook onze stand in Bouwvoorlichting, Staringlaan 6 h EEN BEZOEK AAN ONZE THUISWINKEL IS GEHEEL VRIJBLIJVEND. XDOND. KOOPAVOND./ AUTOMOBIELBEDRIJF Voorzitter B.F. Langendam van de Waddinxveense drumband gaf haar ais dank en herinnering een oorkonde en een zilveren collier. Hij zei dat overi gens met veel plezier te doen, aangezien Sisca Deelen-Helsloot al sinds 11 juni 1975 bij de Cormula’s is. Ze was majo rette en tam-tamslager en is nu tam- boer-maitre. WADDINXVEEN - Donderdagavond 20 juni om half acht zal in het Hervormd Wijkgbouw De Hoeksteen aan de Es- doornlaan door het kinder- en tiener koor De Zangvogels de grote jaarlijkse zanguitvoering worden gegeven. Het belooft een schitterende avond te worden. Voor de pauze wordt een aan tal geestelijke liederen ten gehore ge bracht. Gezongen wordt onder meer "Komt nu met zang”, "In het begin lag de aarde verloren” en ”Ken je de tuin van God”. Na de pauze wordt het een "beesten boel”. Gezongen worden dan allerlei liedjes over dieren. Medewerking verle nen Chris Stellaard (piano), Peter Bur ger (orgel) en het Bethelennsemble o.l.v. Wally Marchand. WADDINXVEEN - Burgemeester C.M. van der Linden heeft maandag middag bij het slaan van de eerste paal voor tien nieuwe schakelvilla’s in de woonwijk Zuidplas van de gelegenheid gebruik gemaakt weer eens het woningbeleid van het provinciaal bestuur van Zuid-Holland te bekritise ren. Waddinxveens eerste burger deed dat in het partycentrum De Blauwe Druif aan de Nesse. Daar hield hij de vele geno digden het "schrikbeeld” voor van een jaarlijks in dit Gouwedorp te bouwen aantal woningen van 120. terwijl er ie der jaar 180 nodig zijn. Dit is ook afge sproken en schriftelijk vastgelegd, maar een en ander is door gewijzigde provin ciale inzichten - die aan de orde zullen komen in een aangepast streekplan Zuid-Holland Oost - niet meer zeker. WADDINXVEEN - Het woonhuis met erf en tuin aan de Kerkweg-West 13 is ingezet voor de prijs van 210.000,- en het herenhuis (type split-level) met tuin en erf aan dé Boezemweg 1 is inge zet op 170.000,-. Dat bleek tijdens de vorige week woensdagavond in hotel-café-restau- rant De Unie aan de Kerkweg-Oost ge houden gedwongen openbare verko ping door de notarissen J. in ’t Hol en mr. P.L. van der Meulen. De afslag is woensdagavond 19 juni om half acht in De Unie. hulpzaam te zijn geweest bij winkel diefstal. In verband met dezelfde zaak kon den nog een Rotterdams echtpaar, man 29 jaar en vrouw 27 jaar, wor den aangehouden wegens de winkel diefstallen te Waddinxveen. In hun woning werd in samenwerking met de Rotterdamse gemeentepolitie een hoeveelheid gestolen kleding inbe- slaggenomen. Zij bekenden dit jaar ongeveer 30 winkeldiefstallen in meerdere plaatsen in Zuid-Holland te hebben gepleegd. Naar schatting werd voor f 30.000,-- aan kleding door hen weggenomen. Deze goede ren werden verkocht om op deze wij ze aan heroine te kunnen komen. De echtelieden bleken zwaar aan heroine te zijn verslaafd. nog genoeglijker maken. Op deze ex positie en het werk van Marthie Knoester komen we in het Weekblad voor Waddinxveen nog terug. pen en gemaakte banden-bowlingspel een groot succes. Er waren immers 2.200 deelnemers. Voor dit spel wa ren diverse prijzen beschikbaar in ver schillende leeftijdsgroepen. Na een spannende wedstrijd werden de prij zen gewonnen door: Raymond van Nielen, Jeroen Lohman, Erwin van Hoven en Ad Pennings. Haarstylist Cees van Es liet mensen hun naam onder een nummer zetten, waardoor ze kans maakten op gratis permanent, knippen en watergolven/ föhnen. Een gratis permanent kregen mevrouw C. Pappot-van Schie, Prins Alexanderstraat 12 en Hannie van Wijngaarden, Haagwinde 26, Bos koop. Gratis geknipt kunnen worden mevrouw Blom, Piet Heinstraat 15, Gitte Storm, Tesselschadelaan 112 en Marjo de Graaff, Peppelhorst 83. Gratis watergolven en föhnen ontvan gen mevrouw J. Lamens-Oudijk, He- negouwerweg 35, mevrouw R. Vos kuilen, Henegouwerweg 21 en Sandra Hofstede, Wingerd 47. Subaru-dealer B. v.d. Sluis van de Staringlaan, ook op het Brugfestijn ‘85 aanwezig, hield een ballonnen wedstrijd. Het exacte aantal van 133 ballonnen werd geraden door W.A. Knieriem van de Weidezoom 31. Hij krijgt een radio-cassetterecorder. De andere prijswinnaars zijn A.P. Hor- stink, Fazantdreef 31 (autorolgor- dijn) en C.K. van Hoven, Onderweg 20 (sleepkabel). Zij hielden het res pectievelijk op 135 ballonnen, twee teveel dus. WADDINXVEEN - Het Gou- wefestijn ‘85 sloot de Sport week Waddinxveen 1985, die dit jaar voor de veertigste maal werd gehouden, af- De publie ke belangstelling voor dit eve nement was wat minder dan in de afgelopen jaren het geval was, maar toch hadden weer heel wat mensen zich een plaatsje weten te veroveren aan de oevers van de Gouwe. Daar voltrok zich van ongeveer half acht een spektakel dat het aanzien zeker waard was. In, op en boven de Gouwe keek ie dereen zijn ogen uit. Het pro gramma had overigens wel wat meer vaart kunnen hebben, zo dat de aantrekkelijkheid en de spanning er door zouden zijn toegenomen. De gondelvaart tot besluit werd een middemachtelijke aangele genheid. Er waren al veel men sen naar huis gegaan toen de eerste boten vanuit Boskoop Waddinxveen naderden. Toen zij ter hoogte van de St. Victor- wijk keerden was er bijna nie mand meer die nog een glimp van deze op zich best aardige gondelvaart wilde opvangen. leven de aan de Brugweg wonende Marthie Knoester haar werken. Het zijn bijzonder interessante werkstuk ken die het vertoeven in dit eethuisje Voor al zijn verdiensten werd de heer Van Tol onderscheiden met het Ridderschap in de Orde van Oranje- Nassau. In het dagelijks leven was hij oprichter, oud-directeur en com missaris van de Kaasunie Van Tol BV. Daarnaast heeft hij vele maat schappelijke functies bekleed. De heer Van Tol was onder meerjaren lang bestuurslid en voorzitter van de vereniging voor christelijk nationaal schoolonderwijs, voorzitter van de stichting voor christelijk mavo-on- derwijs, voorzitter van de Nederland se Kaasunie en lid van de kerkeraad van de Gereformeerde kerk. Van 1967 tot 1971 was de heer Van Tol lid van de gemeenteraad voor de ARP en tevens wethouder. Tot zijn overlijden was de oud-wethouder be stuurslid van de Rabobank en van de Rotary Club in Waddinxveen. De heer Van Tol. wiens gezondheid de laatste jaren achteruit ging, maak te twee jaar geleden nog bijzondere indruk door zijn medewerking aan het eerste lokale televisieprogramma In de nacht van vrijdag 7 op zaterdag 8 juni vestigden twee zich op ver dachte wijze ophoudende mannen de aandacht op zich. Even later werd één van hen, die later weer op de par keerplaats nabij de Passage verscheen, door burgers aangehouden terzake diefstal op heterdaad. De man werd overgegeven aan de politie, die kort daarop een tweede man in zijn wo ning in Waddinxveen wist aan te hou den. Beiden bleken Waddinxveners, resp. 18 en 25 jaar oud. Bij het verdere onderzoek zijn onge veer 35 zaken, het merendeel dief stallen en inbraken, opgelost. Later konden nog twee daders, een 16-jari- ge en een 15-jarige Waddinxvener, worden aangehouden. Er werd inge broken in scholen, jeugdhonken, be drijven en vanuit tuinen. Ook fietsen en bromfietsen en een crossmotor werden weggenomen. De buit was een klokradio, een niet apparaat, cassetterecorder, cassette deck, microfoons, stempels, kantoor benodigdheden, asbakken, geluids boxen, sierdoppen. Ook werden di verse vernielingen gepleegd (autorui ten, fietsen, etc). Eén van de aange houden knapen bekende tijdens de Luilaknacht 2 molotov-cocktails (een soort benzinebom) in de Passage te hebben gegooid. Ook werden door hem diverse vernielingen tijdens deze nacht bekend. In verband met de diverse vernielin gen in de Luilaknacht is nog een tweede knaap aangehouden en de po litie verwacht de komende dagen nog meer vandalen te kunnen ondervra gen. Met betrekking tot de gepleegde diefstallen en vernielingen is de rijks politie nog doende de benadeelden te benaderen. in het bestemmingsplan Wijk Zuidplas wordt uitgegaan van 180 woningen per jaar. En dat aantal heeft Waddinxveen ieder jaar nodig voor de aanwas van de eigen bevolking en de opvang van regio-be- woners. doch de provincie wil bereiken dat er nu eens meer gebouwd gaat wor den in Zuid-Holland West (Den Haag en omgeving) in plaats van Zuid-Hol land Oost, waar steeds maar weer ver der aan het Groene Hart van Holland wordt geknaagd. De Waddinxveense bezwaren zijn zo wel schriftelijk als mondeling in Den Haag naar voren gebracht, maar gerust stellende berichten naar aanleiding hiervan heeft het gemeentebestuur nog niet mogen vernemen. Dat het provinci aal bestuur de met Waddinxveen ge maakte afspraken zal negeren is dus niet onwaarschijnlijk. Vooralsnog gaat het bouwbedrijf De Langen Van den Berg rustig door met de bouw van de tien schakelvilla’s op een - volgens burgemeester Van der Linden - ’’heerlijk hoekje in Zuidplas waar het lekker wonen is." Het Ber gambachtse bedrijf schonk de eerste burger een cheque van duizend gulden. Als de gemeenteraad daar mee instemt zal dit geld besteed worden aan het soci- aal-cultureel werk in Waddinxveen. WADDINXVEEN Dinsdagavond 25 juni om acht uur zal in Het Tref punt een afdeling van het Christen- Democratisch Jongeren Appèl wor den opgericht. Het CDJA is de jon gerenafdeling van de christen-demo- craten. Bij de oprichtingsvergadering zal landelijk CDJA-voorzitter Hans Huibers aanwezig zijn. Zo bleek het voor autobedrijf Boon- stoppel door Leen Rehorst ontwor- WADDINXVEEN - In het Waddinx veense restaurant ‘t Baarsje aan de Zwarteweg exposeert tot eind volgen de maand voor de eerste maal in haar Begin juni werd in de Waddinxveense modezaken Papaya aan de Nesse en Chrystelle aan de Kerkweg-Oost/Ka- naalstraat een winkeldiefstal ge pleegd, waarbij voor enkele duizen den guldens aan kleding werd ont vreemd. In een 3 e zaak werden en kele zich verdacht ophoudende per sonen gesignaleerd, die later met een auto vertrokken. Aan de hand van het door enkele Waddinxveense za kenmensen opgenomen kenteken kon een 28-jarige inwoner van Zierik- zee worden aangehouden, die ver klaarde alleen in Waddinxveen be- R

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1985 | | pagina 1