n Anke Mensink in directe KR O Vrouw (31) leidt bestuur van VVD radiouitzending Jeu de boules in Waddinxveen? HONDA Bank bestuurt Alblas BV DONKER Bouwplannen worden soms Boers Belegging WADDINXVEEN/GOUDA - Bij Boers Belegging BV, Waddinxveen, zijn blijkens een wijziging in het han delsregister van de Kamer van Koop handel en Fabrieken voor Midden-Hol land uitgetreden direkteur M. Boers, direkteur P. Doorduyn en financieel di rekteur R.L.J. Hensels. Het zaakadres van de BV is gewijzigd in Herengracht 595, Amsterdam. De direktie wordt nu gevoerd door de Amsterdam-Rotter dam Bank NV, Amsterdam. De Boog komt met jaarmarkt Mr. Adriana Rietveld-van Dooijeweert aangepast ADJUDANT M. W. BLOM STELT ONDERZOEK IN behoorden, is proces-verbaal opge maakt wegens illegaal zenden. Beklag De heer Voogd, leraar aan tants-chris telijke schap voor MAVO/LTO “Koningin Wilhelmina” aan de Sniepweg, heeft inmiddels over het gebeurde in zijn huis beklag gedaan bij groepscom mandant M.W. Blom. Met de ouders van de andere in overtreding zijnde jongeren is hij in overleg om te be zien welke mogelijkheden er zijn om te protesteren tegen het vertoonde politiegedrag bij het binnentreden, het inbeslagnemen van de illegale zendapparatuur en het weghalen van de betrokken jongeren. 7 Weegje in ‘Ontdek je plekje’ Waddinxveens echtpaar P. Wehrmann neemt het initiatief Bruut geweld, intimidatie en vernielingen bij oprollen Radio Centraal Nieuwsblad Onafhankelijk Raad van State Zuidkade Directrice Weer terug Grondverkoop Ontdaan Grof behandeld Uw televisiedokter S. ATTEMA arwa apijtservice ALS WIJ HET AUTOMOBIELBEDRIJF A Noordkade 1 Waddinxveen Tel.O1828-10170 Wat Gert ook bakt, het is lekker en niet duur. Dinsdag 2 juli, zwembadcomplex ”de Sniep”, 16.30-21.00 uur. Kom eens langs in onze showroom of vraag vrijblijvend offerte. AANNEMERSBEDRIJF P. BOUTHOORN MERCURIUSWEG 6 WADDINXVEEN TELEFOON 01828-18625 GERTHUIZER HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 "HARWA” VAKKUNDIGE VLOER VERWENNERS B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 Tussen kussens 41e JAARGANG - Nr. 1931 24 uur service - 3 maanden garantie TELEFOON 01828-13500 de zolderka- De nieuwe VVD-voorzitter mr. Adriana Rietveld van de Weidezoom 25. R CIVIC WOENSDAG 26 JUNI 1985 AUTOMOBIELBEDRIJF de Peulcy- de Wingerd WADDINXVEEN - Het aan de Peu- leyen 76 wonende Waddinxveense echt paar P. Wehrmann-Barbas probeert te komen tot de oprichting van een plaat selijke jeu de boulesclub. Er zijn daar voor al contacten gelegd met gemeente lijk sportambtenaar A.R. Bakker en er is al gekeken naar lokaties in het Gou- webos tussen Waddinxveen en Boskoop en in de Vondelwijk (WSE-complex aan de Willem de Rijkelaan). Vlak na de zomer zal concreet bekeken worden in welke belangstelling jeu de boules zich in dit Gouwedorp mag ver heugen en waar wedstrijden gespeeld zouden kunnen worden. De heer P. Wehrman en mevrouw A.I. Wehrman-Barbas wonen sinds februari van dit jaar in Waddinxveen. Daarvoor verbleven ze in België, maar van origine zijn ze Hagenaars. Jeu de boules - of ei genlijk pétanque - zoals het in Frankrijk heet - is een sport waar het tweetal weg van is. Het beoefenen ervan neemt ook Op de expositie hangt nog wel een blo te vrouw van een andere kunstenaar. Ik weet eigenlijk niet waarom mijn schil derij is weggehaald, maar als ik er naar kijk denk ik iedere keer: Gaat het hier nou over? In de publiciteit gaat het als maar over bloot en niet over het schilde rij. De naakte man ligt ook niet in het gras maar tussen de kussens. Dat ziet men kennelijk niet. Als ik weer expo seer zal ik er maar een vijgeblaadje voor plakken". de protes- scholengemeen- ningmeester), G.P. Kraijestein (tweede penningmeester), mevrouw C. Blonk (secretaresse), T. Ververs (tweede se cretaris), J.A. Leeflang, J.F. Speetjens, G.A.M. Lambert, W.J. Zurbeg en Ma rianne Boer (jeugdgemeenteraad). De NJBB is in 1972 opgericht met als belangrijkste doelstelling de jeu de bou les sport te populariseren. De bond geeft advies op het gebied van jeu de boules, coördineert de activiteiten in Nederland, zendt deelnemers uit naar de Wereldkampioenschappen, onder houd internationale kontakten en werkt mee aan de organisatie van toernooien. Ook adviseert zij bij de aanleg van ba nen en controleert de kwaliteit van speelmateriaal. Ook voor: video, radio, wasmach., koelkast enz. DE'V' ECHTE BAKKER Jan Dorrekenskade-Oost 68 2741 HX WADDINXVEEN Telefoon 01828- 12374 Jan Dorrekenskade-0.40 2741 HW Waddinxveen Tel. 01828-16119 WADDINXVEEN/GOUDA - Hout handel Alblas BV, Waddinxveen, heeft de statuten gewijzigd, zo blijkt uit een mededeling van het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrie ken voor Midden-Holland. DENKT U AAN HET VER BOUWEN VAN UW WONING: NIEUWE KOZIJNEN, DAKKAPEL OF KEUKEN? Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382 - Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda Tel. 01820-15132 WADDINXVEEN - Het nieuwe sei zoen gaat voor het buurtcentrum De Boog aan de C. Huygenslaan op zater dagmiddag 31 augustus van start met een grote jaarmarkt. Op deze jaarmarkt krijgen Waddinxveense organisaties en instellingen de gelegenheid zich te pre senteren. MOOIE KWAL. KATOEN TAPIJT, X ZACHTE POOL, TEST KOMSUMEN- TENBOND GOED. SLECHTS 199,- TAPIJT-GORDIJNEN VINYL - WANDBEKLEDING MEUBELSTOFFERING INWONING ENOBJEKT Zie ook onze stand in Bouwvoorlichting, Staringlaan 6 h EEN BEZOEK AAN ONZE THUISWINKEL IS GEHEEL VRIJBLIJVEND. DOND. KOOPAVOND.^ UdNBM Het vorig jaar gemaakte schilderij ’’Zwarte man met olifantjes" is na een kort verblijf in de kelder van het Bleu- landziekenhuis weer terug in de flat van de maakster. Anke Mensink heeft ge weigerd voor de expositie in de hal en in de polikliniek van het 15-jarige Goudse ziekenhuis een nieuw werk af te staan. Er hangen nog wel twee andere grote werken van haar. Op de expositie van het Kunstcentrum Burgvliet hangt ook werk van de Waddinxveense Loes Huis in ’t Veld. Dit betreffen negen acryl- schilderijen en zeefdrukken. Anke Mensink en haar zwarte geschil derde man - welk doek een waarde ver tegenwoordigt van tussen de vier- en ze venduizend gulden - zijn landelijk be kend geworden, nadat het Algemeen Nederlanfs Perscentrum (ANP) rucht baarheid aan het besluit van de zieken- huisdirektie had gegeven. Het bericht haalde nagenoeg alle kranten, terwijl ook de programmamakers Leo Jacobs van TROS Actua” en Dolf Brouwers van ’’VARA’s Getallenrijk" met haar contact zochten. EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 18007 HOOFDREDACTEUR: Weekblad voor Waddinxveen GRATIS ZWEMMEN/ 1 REUZENGLIJBAAN toe in ons land, waar ook de Nederland se Jeu de Boules Bond (NJBB) actief is. Nederlands, en misschien straks ook Waddinxveens, nieuwste sport wordt al eeuwen beoefend. Reeds bij de Romei nen en de Grieken werd het vol overga ve gespeeld. In het leger, waar het ook populair was, werd het spel met metalen kanonskogels beoefend. In 1911 werden de eerste metalen bou les gefabriceerd. Toen wrden er ook spelregels vastgesteld. In het begin van deze eeuw werd jeu de boules voorna melijk gespeeld in het zuiden van Frankrijk. Na de Tweede Wereldoorlog verspreidde het spel zich snel over ge heel Frankrijk en op dit ogenblik is het de tweede sport van Frankrijk. (Foto: Sjaak Noteboom). deelgenomen aan landelijke toernooien en kampioenschappen. Leden van Bondsverenigingen ontvangen de nati onale licence. In de woonwijk Zuidplas gaat het Lei derdorpse bouwbedrijf Noorlander BV 126 premiewoningen (A, B en C) bou wen. Dat gaat na de zomervakantie ge beuren. Rehorst BV gaat daar in op dracht van het GAK 46- premie-C-wo- ningen bouwen. De grond hiervoor moet nog worden verkocht. Van de door de rooms-katholieke wo ningbouwvereniging St. Joseph te bou wen 68 premiehuurwoningen zullen er eerst een 24-tal worden neergezet, want Waddinxveen heeft te weinig gesubsi dieerde woningen toegewezen gekre gen. WADDINXVEEN - Het Wad dinxveense bouwbedrijf Rehorst BV is aan de Kerkweg-West/Heu- velhof begonnen met de bouw van 8 premie-B-koopwoningen. Burge meester C.M. van der Linden heeft dat gezegd in de raadscommissie voor de ruimtelijke ordening en de woningbouw, waar hij een over zicht heeft gegeven van de bouwac tiviteiten in dit Gouwedorp. De protestants-christelijke woning bouwvereniging Ons Begin is bezig met de voorbereiding van 10 woningwetwo ningen aan de Jan Dorrekenskade- West. De grondverkoop hiervoor kan in de gemeenteraadsvergadering van juni aan de orde komen. Het Moordrechtse bouwbedrijf Vink en Zonen BV bouwt aan de Zuidkade (bij de Burgemeester Trooststraat) 5-premie-C-koopwonin- gen. Overigens blijkt dat niet alle bouwplan nen zonder slag of stoot kunnen worden neergezet. Niet alleen de Rehorst-wo- ningen aan de Kerkweg- West/Heuvel- hof werden na omwonenden gehood te hebben veranderd, ook de in aanbouw zijnde 10 vrije-sectorkoopwoningen van het Bergambachtse bouwbedrijf De Langen Van den Berg aan de Dreef/ Snieppad in de Zuidplas moesten wor den veranderd. Inmiddels zijn de tegen de bouw van 7 patio-eengezinswoningen aan de Oost- polderweg ingediende bezwaren inge trokken. Deze huizen zullen worden neergezet door het bouwbedrijf Muller uit Leeuwarden. Hiervoor moet het provinviaal bestuur van Zuid-Holland een verklaring van geen bezwaar afge ven. Anke Mensink zei voor de KRO-micro- foon onder meer: "In een vrolijke en opgewekte sfeer heb ik het schilderij ge maakt. Toen ik van een andere kunst enaar hoorde dat er een doek van mij was weggehaald dacht ik overigens wél gelijk aan die zwarte naakte man. Maar het verbaasde me wel, evenals het feit dat het was verwijderd zonder met mij vooraf te overleggen.” WADDINXVEEN/HILVERSUM/GOUDA - De KRO-radio heeft voor het Hilversum 3- radioprogramma "Krachtproef" op de wekelijkse zon dagavond tussen negen en elf uur een rechtstreekse uitzending verzorgd vanuit de huiskamer/atelier van de Waddinxveense schilderes Anke Men sink (41) aan de Peppelhorst. Dit gebeurde omdat het Goudse Bleu- landziekenhuis na twee dagen haar schilderij van een zwarte naakte man uit de expositie van 11 regionale kunst enaars verwijderde. Patiënten en be zoekers zouden zich hebben gestoord aan het in de centrale hal opgehangen werkstuk van 175x135 centimeter. “Rond half negen zondagavond kwa men hier een man van de Radiocon- Jeu de boules wordt gespeeld met een aantal "boules" en een "but". Om het spel zo plezierig mogelijk te kunnen spelen verdient het aanbeveling gebruik te maken van metalen boules. Voor deelname aan wedstrijden zijn door de NJBB goedgekeurde boules vereist. Deze moeten voldoen aan diverse ei sen. In het hele land zijn en worden er clubs opgericht om "boulers" in de gelegen heid te stellen regelmatig en in teamver band te kunnen spelen. De clubs organi seren meestal een clubcompetitie en ook toernooien. Via de NJBB wordt WADDINXVEEN/GOUDA - De AVRO-televisie heeft opnamen gemaakt in ’t Weegje, het vissers- en natuurparadijs in Waddinxveen- Zuid tussen Noordringdijk en Stoofkade. Dit gebeurde door cameraman Cor de Jager en programmamaker Joop Schellens voor een aflevering van “Ontdek je plekje”, het late tv- programma van zo’n tien minuten op het AVRO-scherm. De in het weegje gemaakte opna men. die in het komend najaar zul len worden uitgezonden maakten deel uit van een programma over de stad Gouda. Het stadhuis, de St. Janskerk en de musea daar komen natuurlijk ook in beeld. Maar voor een boeiend stukje na tuur weken de samenstellers van “Ontdek je plekje” uit naar de op Waddinxveens grondgebied gele gen veenpias ’t Weegje. Dit gebied maakt deel uit van het Recreatie schap Reeuwijkse Plassen en Om geving, waar binnen Gouda. Reeu- wijk, Waddinxveen en de provincie Zuid-Holland samenwerken. rij wel kon. want anders hadden we het niet opgehangen. Maar veel mendsrn bleken er door geschokt te zijn, gewoon omdat het een blote man was. Met An ke Mensink heb ik een dag later een heel goed gesprek gehad. Ze toonde be grip voor de situatie". De tijd is echter voorbij dat slechts een fanatieke Fransman van jeu de boules geniet. Door de vele vakantiegangers die ermee kennis maakten is het spel, net als in vele andere landen, ook in Ne- De nieuwe VVD-voorzitster is sinds 1981 werkzaam als juriste bij de afde ling rechtspraak van de Raad van State in Den Haag. Daarvoor was ze assis- tent-uitgever bij Samson BV in Alphen aan den Rijn. Ze studeerde staatsrecht met de richtingen administratief recht en ruimtelijke ordening aan de Rijks universiteit in Leiden. Adriana Riet veld maakt de indruk politieke ambities te hebben. Tegenover een raadslid maatschap en een wethouderschap staat zij niet bij voorbaat afwijzend. Van het nieuwe VVD-bestuur maken verder deel uit J.C. van Vuurde (pen- B. en W. hebben aan de heer C. Porten gen in Zuidplas ongeveer 28 vierkante meter grond verkocht voor de prijs van f. 125,per vierkante meter. Van de heer J.A. Hielema (CDA) kwam in de raadscommissie met het bericht dat de Stichting Milieuwoningen van plan zou zijn een aantal huizen in Waddinxveens nieuwste woonwijk te willen bouwen. Voorlopig zal hier echter nog geen spra ke van kunnen zijn. woning c het signa: Voor de rechtstreekse KRO-radiouit- zending maakte "Krachtvoer" verslag gever Jan Mom in het Bleulandzieken- huis eerst een gesprek met verpleegkun- dig-directrice mevrouw W. Loeve. Daarna kwam Anke Mensink in haar ei gen huis uitgebreid aan het woord. De verslaggever had nog geprobeerd met de twee in de recreatiezaal van het zie kenhuis te spreken, maar dat bleek op korte termijn niet meer te regelen In de radiouitzending zei zuster Loeve onder meer: “Het betreft een schilderij van en neger, die niet gekleed is en die lekker lui in het gras ligt. De bezoekers en patiënten, waar wij het meest mee te maken hebben, namen aan het schilde rij erg veel aanstoot. Waarschijnlijk omdat het in de centrale hal hing. Het was wat je noemt een blikvanger". On der die druk heeft de direktrice in over leg met de voorzitter van het Kunstcen trum Burgvliet over het weghalen van dit doek, omdat wij bang waren voor beschadigingen. Je hoort wel eens wat geruchten. Zelf vond ik dat het schilde- derland enorm populair geworden. Naast de slogan "jeu de boules Neder lands nieuwste sport” mag zeker ook gesproken worden van "’Nederlands snelst groeiende sport”. Dat zal nie mand echter verbazen omdat werkelijk iedereen, jong en oud, het spel kan be oefenen. Zondag meldde de Radiocontrole- dienst van de PTT zich bij het groeps- bureau van de rijkspolitie aan de Mo- zartlaan om assistentie voor het on schadelijk maken van de op dat mo ment in de lucht zijnde illegale Waddinxveense zender Radio Cen traal. Deze was bezig met het gebrui ken van een luchtvaartfrequentie en dat kan nu eenmaal overlast geven. In de woning van Dennis Gooijer aan de Peppelhorst werd door de RCD en de rijkspolitie de zenderinstallatie met toebehoren in beslaggenomen. Vanuit het tweede adres aan de Sweelinckhof werd een kleinere hoe veelheid apparatuur weggehaald, om dat daar een zogeheten “versterkt aangestuurd signaal” werd verzon den. Tegen de vier jongens, waarbij ook Martijn Leeflang van en en Gerben Kruijt van WADDINXVEEN - Mr. Adriana Rietveld-van Dooijeweert (31) van de Weidezoom 25 is de nieuwe voorzitter van de afdeling Waddinxveen van de Volkspartij Voor Vrijheid en Democratie (VVD) geworden. Ze volgt in die functie Gerard Lambert op. Deze heeft wegens drukke werkzaam heden de voorzittershamer neergelegd. Het is voor het eerst dat een politieke partij in Waddinxveen wordt voorgeze ten door een vrouw. De liberalen waren in 1978 ook al de eersten met het leve ren van een vrouwelijke wethouder, de volgend jaar hiermee stoppende Lous Oosterbroek-Waagmeester (54). Adriana Rietveld, moeder van twee kinderen en getrouwd met een radio loog, maakte al deel uit van het VVD- afdelingsbestuur. Ze werd in 1983 lid van de VVD, die in Waddinxveen onge veer 160 leden telt en in de gemeente raad over vijf zetels beschikt. Een jaar eerder was-ze in Waddinxveen komen wonen. Ze trok toen met haar gezin in de woning van burgemeester mr. A.G. Smallenbroek. die naar de gemeente Smallingerland was vertrokken. Inval van politie schokt leraarsgezin Sweelinckhof WADDINXVEEN De Waddinxvener G.A. Voogd van de Swee linckhof is bijzonder slecht te spreken over de politie-inval in zijn woning op zondagavond, waar zijn 18-jarige zoon Gert bezig was het signaal van de voor de derde maal opgerolde etherpiraat Radio Centraal te versterken. Medewerkers van de Radiocontroledienst van de PTT en de Waddinxveense rijkspolitie zouden met bruut geweld en intimidatie op de zolderkamer hebben huisgehouden. Bovendien werd meegenomen apparatuur vernield, terwijl de ruim te onnodig zou zijn leeggehaald. troledienst van de PTT en twee rijks politiemensen mijn huis binnenstor men”, vertelt ons desgevraagd de heer Voogd, wiens relaas steeds wordt aangevuld door zijn vrouw en zoon Gert. “Na aanbellen werd de deur direct opengeduwd, werd in een flits een niet leesbare legitimatie ver toond en werd een last van binnen- treding helemaal niet tevoorschijn gehaald. Al gauw zat ik met vijf man politie in huis, die naar de zolderka mer waren gestoven”. “Daar werd met bruut geweld de ap paratuur uit de betimmering ge haald”, herinnert zoon Gert Voogd zich nog duidelijk. “De voeding werd zonder goed te kijken van de muur gerukt en in een snel tempo werd al les wat ze tegen kwamen in plastic zakken en dozen gedaan om mee te nemen. Cassettebandjes, grammo foonplaten, brieven, boeken en walkman en meer van die zaken die helemaal niets met illegale zendappa ratuur te maken hebben”. Het Waddinxveense gezin is nog steeds ontdaan over het gebeurde. Buiten kijf staat dat er sprake was van illegaal zenden. De ouders van Gert Voogd hebben hier ook steeds hun zoon voor gewaarschuwd. Het was de eerste keer dat werd meege werkt aan een verboden uitzending van Radio Centraal. De politieover- macht - op een gegeven moment wa ren er zelfs zeven politiemensen - en het afvoeren van de jongelui in een politiebusje voor verhoor in het po litiebureau aan de Mozartlaan zette niettemin veel kwaad bloed. De heer Voogd: “Mijn grieven, die ik ook duidelijk aan adjudant Blom heb laten weten, betreffen het onvol doende legitimeri n. het onbeschofte gedrag van dé opsporingsambtenaren tegenover de jongeren in mijn huis, de intimidatie door het uiten van scheldwoorden en dreigementen en de late en gebrekkige informatie van de rijkspolitie aan de ouders van deze minderjarige jongeren later op de avond”. Pas laat op de zondagavond mochten de vier jongeren, na afzonderlijk te zijn verhoord, weer naar huis. De ouders van Gert Voogd hebben een korte tijd op het politiebureau zit ten wachten en zijn daar naar hun zeggen grof behandeld. Een politie man zou hebben gezegd: “Wat zitten wij hier te doen?” Toen ze daarop zeiden dat ze zaten te wachten op hun zoon zou zijn gezegd: “Daar hebben wij geen zin in. D’er uit”. Groepscommandant M.W. Blom heeft de zaak in onderzoek. Na de heer Voogd te hebben aangehoord beloofde hij de Sweelinckhofbewo- ner het een en ander te zullen na gaan. Volgende week vrijdag zou hij telefonisch van zijn bevindingen la ten weten. Of de ouders zolang wil len wachten is nog maar de vraag. Zij denken er over voor een objectief onderzoek burgemeester C.M. van der Linden als hoofd van de plaatse lijke rijkspolitie de nodige informa tie te geven, wellicht contact op te nemen met de officier van justitie in Rotterdam en te zullen overleggen met een advocaat uit Alphen aan den Rijn.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1985 | | pagina 1