Gemeente stuurt kleuter leidster (62) delaanuit Kantoor SSW kan gaan bouwen Presentje voor alle klaar-overs is al gereed "Marmiek GEMEENTERAAD Mevrouw C. C. Blonk neemt advocaat in de arm Luxe schrijfmapjes E. Haëzerschool HUIZEN GAAN OPKNAPPEN ”ONS BEGIN” MOET OUDE HAGOORT Toch dure schoolborden Jan Ligthart WADDINXVEEN - De in aan bouw zijnde openbare Jan Ligt- hartschool in de woonwijk Zuidplas krijgt toch dure, maar minder onderhoudsgevoelige schoolborden. PvdA-statenlid: Waddinxveen heeft ijverige burgemeester Slagerij Koot geheel gemoderniseerd Gemeente begroting ’85 goedgekeurd Tarieven hebben alles te maken met voorzieningen” Later dit jaar ’’open huis” Gemeentegids 1985/1986 verschenen Nieuwsblad Onafhankelijk Bijna 60 mille voor meubilair VIDEO CASSETTES nu of nooit Cijfers Problemen Brief Buitenlanders OGB Belangrijk WOENSDAG 10 JULI 1985 41e JAARGANG - Nr. 1933 oud vier maal per dag een veilige opslagruimte de zomervakantie zijn verschenen zal hier ALS WIJ HET El AUTOMOBIELBEDRIJF A Noordkade 16 Waddinxveen Tel.01828-10170 Woensdag 17 juli, raadzaal gemeentehuis, 19.30 uur. DE1^ ECHTE BAKKER DENKT U AAN HET VER BOUWEN VAN UW WONING: NIEUWE KOZIJNEN, DAKKAPEL OF KEUKEN? Kom eens langs in onze showroom of vraag vrijblijvend offerte. AANNEMERSBEDRIJF P. BOUTHOORN MERCURIUSWEG 6 WADDINXVEEN TELEFOON 01828-18625 GERTHUIZER Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382 - Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda Tel. 01820-15132 B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 AANBIEDING 5 VIDEO BANDEN van 3 uur Nu 79,- PHILIPS - FUJI - VHS - BETAMAX HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 Wat Gert ook bakt, het is lekker en niet duur. tot reacties geleid, aan de vooravond debet aan zijn. R f Het jaarlijkse onderzoek van de Con- De van de openbare kleuterschool De Klimop aan de Essengaarde af scheid genomen hebbende kleuterleidster A.S.M.T. Tot slot nog een paar cijfers. In Wad dinxveen kost een bouwvergunning WADDINXVEEN - De hervorm de Eben Haëzerschool van de Jan Dorrekenskade-Oost heeft bijna 60 mille nodig voor vervanging van het huidige meubilair. De volgende week woensdagavond vergaderen de gemeenteraad is gevraagd dit geld beschikbaar te stellen. van der Hart-Kerck- h off (ze werd ontslagen door gebrek aan vier leerlingen in het nieuwe school jaar) heeft niet lang zonder werk gezeten, want ze zei ”ja” tegen de door ge dwongen ontslag van mevrouw C. C. Blonk vrijgekomen plek op de kleuter school 't Hazeveld-, straks de basisschool Jan Ligthart. (Foto: Sjaak Note- boom). Weekblad voor Waddinxveen De gemeente kreeg van het bestuur van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Ned. Chr. scholen het verzoek om medewer king voor de vervanging van het meubilair van de zes leslokalen van de Eben Haëzerschool voor een be drag van f. 57.194,97. Uit een inge steld onderzoek is gebleken dat het grotendeels 20 tot 23 jaar oude meubilair vele gebreken vertoont en vervangen dient te worden. HOOFDREDACTEUR: EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788: NA 18.00 UUR TEL. (01803) 18007 WADDINXVEEN - Het provinciaal bestuur van Zuid-Holland heeft inge stemd met het vijf maanden geleden ge nomen raadsbesluit om een stuk bouw grond bij de hoek Passage/Juliana van Stolberglaan te verkopen aan de heer M.G.A. Verboom van de vennootschap onder firma Marmiek in Waddinxveen. De verkoop van deze grond kwam aan de orde in de gemeenteraadsvergade ring van 27 februari. Het besluit werd zonder hoofdelijke stemming aangeno men, maar met de aantekening dat D. Lont (PvdA), M. Boere (PvdA) en me vrouw A. Vermeij (PvdA) tegen had den gestemd. Zij vonden dat de grond niet verkocht kon worden zonder uit spraak over het toepassen van het erf- pachtbeginsel binnen het centrum van het Gouwedorp. tig geconstateerd wordt dat veel automobilisten, maar ook fietsers, weinig veran two ordelijkh eidsgevoel tonen door zich niet of nauwelijks te storen aan de signalen van de ver- keersbrigadiers. Dat dit gedrag niet te tolereren is spreekt voor zich. Door de politie wordt daarom regelmatig gesurveil leerd en voor zover nodig verbali serend opgetreden. In de gevallen waarbij de politie niet surveilleert kunnen de leden van de verkeers- brigade de kentekennummers in de overhandigde schrijfmap noteren zo dat de politie, waar mogelijk, de no dige stappen kan ondernemen. Een paar daarvan hadden de Neder landse nationaliteit. “De rest is Ma rokkaans of Turks. De ouders van die kinderen lezen geen letter Nederlands en weten dus niet eens wat er in het nieuwe schooljaar boven de hoofdjes van hun kinderen hangt”, aldus de heer Den Drijver. overwogen werd ‘t Hazeveld maar op te heffen. Een beroep van B. en W. terwijl in het hu- op de ouders bracht soelaas, terwijl een dependance voor nieuwe levens vatbaarheid zorgde. GOUWESTRAAT 20 BOSKOOP TEL 01727 7388 OVERSLAG 1 RUIME PARKEERGELEGENHEID ZATERDAG GEOPEND IVAN 3 00 TOT >6 00 UUR DOORLOPEND» gebied over het functioneren van me vrouw Blonk het een en ander was aan te merken, maar dat die aanmer kingen niet van dien aard waren dat een ongevraagd ontslag rechtvaardig en verantwoord zou zijn. Maar het aantal kleuters bleef maar f. 1.210,- aan leges. Met een begra° dalen, terwijl drie jaar geleden zelfs fenis is f. 745,- gemoeid. Trouwen aan het Raadhuisplein kost op zater dagmorgen f 456,-, 1 welijksbootje stappen op dinsdag morgen viermaal zo goedkoop is. twee weken lang geheim gehouden. Maar afgelopen vrijdag moest toch aan de ouders van de Jan Ligthart- basisschool, die dit najaar verhuist De in Leiden wonende provinciebe stuurder, die uit Gouda afkomstig is, verdedigt in dit interview de visie van het college van Gedeputeerde Staten dat, vooruitlopend op het nieuwe streekplan voor deze regio, het bou wen in het Groene Hart rigoreus heeft beperkt. De gemeente Waddinxveen voelt zich hierdoor beknot in zijn mogelijkhe den. De provincie wordt dan ook in woord en geschrift voor de voeten ge gooid dat gemaakte afspraken over het jaarlijks te bouwen aantal wonin gen niet meer worden nagekomen. “Het roer is om. Het beleid moest worden omgegooid. Het oude streek plan uit 1978 gaf een te ruime jas”, zegt ir. De Jong daarover. De man, die er een voorstander van is als Midden-Holland de te bouwen hoeveelheid woningen zelf zou verde len, ervan uitgaande dat Alphen aan den Rijn, Gouda en Gorinchem de opvangkernen zijn en blijven, stelt dat Waddinxveen tot die gemeenten behoort die meer wil. Maar dit Gouwedorp heeft nu een maal geen opvangtaak voor de Haagse regio, terwijl hier ook geen groot be drijfsterrein behoeft te worden aan gelegd, omdat Gouda de behoeften van de streek opvangt. B. en W. hebben dat besloten hoewel het ministerie van On derwijs en Wetenschappen mid dels de inspecteur voor het kleuter- en lager onderwijs voor de aanschaf van deze school borden een aanzienlijk lager be drag heeft goedgekeurd (onge veer f 5.000,--). In de raadscommissie voor de onderwijszaken zei wethouder mevrouw L.M. Oosterbroek- Waagmeester dat de dure bor den zeer bewust waren gekozen en dat de gemeente de keuze wenst te handhaven. sumentenbond komt aan de voora vond van de aanpassing van de onroe rend goedbelasting, waartoe de ge meenteraad moet besluiten. Overi gens voert Waddinxveen thans een beleid dat eerder is gericht op het toepassen van bezuinigingen dan het alsmaar verhogen van de gemeentelij ke tarieven en belastingen. Dat er tarieven in de komende jaren omlaag zullen gaan zit er vooralsnog niet in, zodat de begrafenisrechten en de huwelijksvoltrekkingen kostbaar zullen blijven. Een troost is dat je je ook in andere gemeenten kan laten begraven, zoals dat ook het geval is met trouwen. In Waddinxveen ziet men verlangend uit naar dat onder zoek van de Consumentenbond waar in de tarieven en belastingen eens af- De nieuwe gids, met een voorwoord van burgemeester CJ. van der Lin den, ziet er sober, goed leesbaar, praktisch en overzichtelijk uit. Naast alle informatie bevat het een uitge breid en handig trefwoordenregister (4 pagina’s), de complete ledenlijst van de ondernemerskring Industrieel Contact Waddinxveen (3 pagina’s) en eenzelfde ledenlijst van de midden- standsvereniging Waddinxveen (3 pa gina’s). Voor het vermelden van de winkel- sluitingstijden is maar liefst 6 pagi- van de Kerkstraat naar de Sperwer- hoek in de woonwijk Zuidplas, ver teld worden hoe de nieuwe groeps indeling zou worden. Dat gebeurde door schoolhoofd L. Smit in een zakelijke brief aan de ouders, naar hij zelf zegt “op de val reep”. In het schrijven wordt alleen maar gerept over “uitbreiding en wisseling in het personeelsbestand”, maar tegenover ons bevestigde de heer Smit dat mevrouw Blonk met ingang van het nieuwe schooljaar is ontslagen. Over de redenen worden geen precie- se mededelingen gedaan. Het lijdt echter geen twijfel dat het hier gaat om ongeschiktheid en om ernstige communicatiestoornissen met de ouders. De- betrokkenen doen er ech ter het zwijgen toe. Het schoolhoofd verwijst naar de ge meente, de hoofdleidster naar haar advocaat en de ouders naar de school. Bovendien zijn al velen met vakantie gegaan, waaronder verant woordelijk onderwijswethouder me vrouw L.M. Oosterbroek-Waagmees- ter (VVD), een partijgenote. Me vrouw Blonk is immers secretaresse van de plaatselijke VVD-afdeling. De kleuterschool ‘t Hazeveld be schikt over een klas in het schoolge bouw aan de Kerkstraat en over een dependance in de kantine van de voetbalvereniging “Waddinxveen”. Volgens één der ouders, de heer J. den Drijver van het Mevrouw Kui- pers-Rietbergplantsoen, die in een brief aan de gemeenteraad heeft ge protesteerd tegen het gedwongen ontslag (elders daarover in dit Week blad voor Waddinxveen meer), zaten in het laatste schooljaar bij mevrouw Blonk 11 kinderen in de klas. Een lichtpuntje is dat het tarieven pakket (paspoort, rijbewijs, begraven, trouwen, fotokopieën, CAI en derge lijke) in vergelijking met vorig jaar slechts met één procent is gestegen. Verder zijn de hoge gemeentetarieven het gevolg van het hoge voorzienin- genpeil, dat jaarlijks handen met geld kost: zwembadcomplex, tennishal, bibliotheek en muziekschool. na’s uitgetrokken. Omdat de gemeen- tegids voor bijna de helft advertenties omvat neemt de lijst met adverteer ders 6 pagina’s in beslag. Tegenvallend is de kwaliteit van de plattegrond met stratenlijst. De plat tegrond is moeilijk te lezen en de nieuwe woonwijk Zuidplas springt er niet uit. WADDINXVEEN - D‘66-fractie- voorzitter H.P. Barth vindt dat de christelijke woningbouwvereniging Ons Begin haar oudere woningbe stand moet aanpassen, ook in relatie tot de marktbehoefte. Hij zei dat in de raadscommissie voor de financiën, waar de rekening 1983 met bijlagen van Ons Begin aan de orde kwam. De democraat consta teerde dat de reserves van de woning bouwvereniging zo hoog zijn gewor den dat voor de besteding ervan geen toestemming meer nodig is van de ge meente. Op verzoek van de heer Barth zullen deze zaken aan de orde worden ge steld in het overleg dat de gemeente elk kwartaal met de woningbouwver enigingen in Waddinxveen voert. WADDINXVEEN - “Waddinxveen heeft een efficiënt ambtelijk apparaat en een ijverige burgemeester”. Dat compliment maakt het lid van de provinciale staten in Zuid-Holland, ir. A. de Jong (PvdA), in een uitvoerig gesprek met verslaggever Miro Lucas- sen in de Goudsche Courant. WADDINXVEEN-Keurslagerij Koot in het winkelcentrum Groensvoorde, wiens produkten laatst nog werden be kroond door het Instituut voor Am bachtelijke Slagersprodukten (IAS), opent morgen (donderdag 11 juli) een geheel gemoderniseerde winkel. De winkel is in de afgelopen weken werkelijk van top tot teen vernieuwd. Alles is veranderd. Keurslagerij Koot, die al 30 jaar in Waddinxveen gevestigd is, biedt daardoor meer overzicht en meer keus. De heropening van de magnifieke slage rij, waar het heerlijk toeven, kiezen en kopen is. gaat uiteraard gepaard met di verse aanbiedingenOp de openingsdag zijn er gratis verrassingen voor elke be zoeker en voor de kinderen. WADDINXVEEN - Het provinciaal bestuur van Zuid-Holland heeft de Waddinxveense gemeentebegroting vor 1985 vastgesteld. Dit gemeenschappe lijk huishoudboekje nam de raad na drie dagen vergaderen op 22 november vorig jaar aan. Kenmerkend van de sluitende begro ting voor dit jaar is dat bezuinigingen nauwelijks aan de orde zijn. Somberder is het beeld voor de komende jaren door kortingen op de rijksuitkeringen en het dekken van tekorten op zwembad, ten nishal, muziekschool en bibliotheek. Voor dit jaar was ook weer enig nieuw beleid mogelijk. De kosten daarvan ko men neer op 6 a 7 tonDit betrof uitbrei ding van het gemeentelijk personeels- betands, het toekennen vanmieuwe sub sidies, renovatie van de groene velden en het vrijstellen van de laagstbetaalden van (een deel) van de gemeentelijke af valstoffenheffing en/of hondenbelas ting. Uit uitlatingen in de raadscommissie voor de financiën van CDA-wethou- der P.F.J. van Schie (financiën) valt op te maken dat de gemeente redelijk laat is met de voorbereiding van de begroting voor 1986. De behandeling ervan in de gemeenteraad zou wel eens een maand uitgesteld kunnen worden. Het ligt in de bedoeling de begroting op de eigen, aan te schaf fen, tekstverwerkingsapparatuur in te brengen. Deze apparatuur wordt op advies van de eigen ambtenaar ge kocht bij Kramers, hoewel de Rijks- kantoormachinecentrale (RKC) bij dit bedrijf deze spullen niet meer koopt. “Marmiek" is de samentrekking van de voornamen van Marius Verboom en Mieke Verboom-Ververs. Beide heb ben in het winkelcentrum De Passage de kruiderij "de Peperboom" en de dro- gisterij/parfumerie "Mieke”. Op het perceel grond van 470 vierkante meter, dat voor f. 141.000,(excl. btw) ge kocht kon worden, wil het echtpaar een winkel met woonhuis bouwen. Ze verplaatsen dan hun drogisterij/par- fumerie/schoonheidssalon/kruidenwin- kel naar de plek tegenover het benzines tation van Boonstoppel BV. Zelf zullen ze dan verhuizen van de Sparrengaarde naar de nieuwe woning, evenals de win kel te bouwen naar een ontwerp van het Waddinxveense architektenbureau L. Roggeveen BV. Op het terrein bij het winkelcentrum De Passage zullen vijf parkeerplaatsen worden aangelegd. Er zijn op die plek ook extra voorzieningen nodig ter voor koming van wateroverlast door dijklek- kage. terwijl de daar groeiende beuk niet beschadigd mag worden door bou wactiviteiten. derruimte, spreékkamer, computer ruimte, archief, keuken, garderobe, toiletten en ruimte voor de centrale verwarming. Aan het kantoor is een opslagruimte en een magazijn gebouwd. Op het magazijn is nog een ruimte, welke te gebruiken is als bergzolder. Rondom het kantoor zal een eenvoudige groenvoorziening worden aange bracht en aan de zuidzijde, bij de in gangen, een verharding. Het parkeren van de eigen mensen zal kunnen plaatsvinden op het eigen terrein bij de opslagruimte. Bezoe kers zullen kunnen parkeren langs de Mercuriusweg. Het kantoor is even eens toegankelijk voor minder-vali- den. Daar door inwilligen van het ver zoek de normale eisen, te stellen aan het geven van gewoon lager on derwijs, niet zullen worden overschreden, stellen B. en W. de raad voor de gevraagde medewer king te verlenen en het benodigde krediet van f. 57.194,97 beschik baar te stellen. WADDINXVEEN/DEN HAAG - De constatering van de Consu mentenbond dat Waddinxveen in de groep van gemeenten met 20.000-25.000 inwoners voor een pakket met 13 tarieven en be lastingen het meest (f. 1.289,-) rekent heeft plaatselijk nauwelijks Dat de resultaten van dit jaarlijkse onderzoek van De Gemeentegids Waddinxveen 1985 /1986 vervangt de edities Waddinx veen van A tot Z uit 1972 en 1981. Het is de bedoeling dit boekje jaar lijks in het voorjaar te laten verschij nen. De gids bevat alleen 21 portretten van gemeentebestuurders, waarbij die van de raadsleden G. van den Berg (CDA) en J. van den Berg (VVD) zijn verwisseld. Voor foto’s van Waddinxveen (behal ve op de voorpagina: de hefbrug dwars door Groenswaard 3) was geen plaats, evenals niet voor zaken als wandelroutes, bezienswaardigheden WADDINXVEEN Halverwege deze maand - woensdag 17 juli - zal de Stichting Samenwerkende Woningbouwcorporaties (SSW), igingen Ons Begin (protestants- katnoliek) technisch en admini stratief samenwerken, z*ijn verhuisd van de Mercuriusweg 18a naar de Mercuriusweg 27. Op een later moment in dit jaar zal in het kantoor met magazijn en opslagruimte een “open huis” worden ge houden. Voor de nieuwbouw werd op 8 maart van dit jaar de eerste paal geslagen. De bouw verliep daarop voorspoedig, want op 14 mei werd het hoogste punt bereikt en de oplevering was vo rige week vrijdag 5 juli. Voor de ver huizing is maandag 15 en dinsdag 16 juli uitgetrokken. Het nieuwe SSW- kantoor bestaat uit twee lagen, die verdeeld zijn in een aantal afzon derlijke ruimten. Op de begane grond is te vinden de entree, hal, gang, administratie, ka mer hoofd administratieve dienst, kamer hoofd technische dienst, spreekkamer, keuken, garderobe, toi letten en bergingen. Op de eerste eta ge is te vinden een hal, gang, verga- WADDINXVEEN Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de aan de Mauritslaan wonende mevrouw C.C. Blonk (62) per 1 augustus ontslagen als hoofdkleuterleidster van de in de Jan Ligthartbasisschool opgaande openbare kleuterschool ‘t Hazeveld. Haar plaats zal worden ingenomen door de op de openbare kleu terschool De Klimop (Essengaarde) overbodig geworden kleuter leidster mevrouw A.S.M.T. van der Hart-Kerkckhoff van de Heu velhof. B. en W. hebben het gedwongen ont slag, waartegen de kleuterleidster zich verzet en waarvoor ze een advo caat in de arm heeft genomen, ruim Rond hoofdkleuterleidster mevrouw C.C. Blonk bestaan eigenlijk al sinds het voorjaar van 1982 problemen. In 1982/1983 werd ze bijvoorbeeld tien maanden de toegang tot de school ontzegd, omdat de ouders onover komelijke bezwaren tegen haar had den. Maar ze wilde niet met ziekte verlof (de GG en GD in Gouda stelde vast dat ze medisch in staat is om te werken) en ze wilde ook niet met de VUT. Gedwongen ontslag was toen niet goed mogelijk en zou het gemeente bestuur voor de ambtenarenrechter hebben verloren. B. en W. kwamen in die tijd met strikt vertrouwelijke stukken op de proppen, terwijl ook onderzoekscommissies aan het werk togen. D‘66-fractievoorzitter H.P. Barth produceerde zelfs 20 schrifte lijke vragen, omdat hij de openbaar beschikbare informatie ontoereikend vond. De gemeenteraad sprak her haaldelijk over een onverkwikkelijke zaak”. Wel constateerde de inspecteur van het lager- en kleuteronderwijs des gezet 'worden tegen het °voorzienin- tijds dat wellicht op onderwijskundig genpeil dat de inwoners wordt gebo- l'~* r" den. WADDINXVEEN De vorig najaar aangekondigde Gemeentegids Wad dinxveen 1985/1986 is verschenen. Dezer dagen wordt het 142 pagina’s tellende boekje boordevol informatie op het gebied van onderwijs, kunst en cultuur, gezondheidszorg, huisves ting, sociale hulpverlening, sport, recreatie, verenigingsleven, gods dienst en politiek huis-aan-huis ver spreid. (monumenten, Warnaarplantsoen, Winterdijk), zalenacommodaties, res taurants en andere luchtige informa tie. Terwijl van verenigingen en instellin gen steeds het secretariaatsadres in telefoonnummer wordt genoemd, laat de burgemeester in de gemeente gids als enige zijn privételefoonnum- mer achterwege. Uitgave, druk en advertenties in de informatiegids zijn verzorgd door Holland Advertising B.V. uit Den Helder. De redaktionele inhoud en de vormgeving werden door de uitgever samengesteld in overleg met de afde ling Algemene Zaken en Ruimtelijke Ordening van de gemeentesecretarie. Onvolkomenheden in deze gids, die er ongetwijfeld zullen zijn, worden door deze afdeling graag van iedereen vernomen. Ook kritiek is hier van harte welkom. Met ieders hulp kan dan volgend jaar een nog completere en betere informatiegids worden uit gebracht. waarbinnen de woningbouwverenigingen Ons Begin (protestants- christelijk) en St. Joseph (rooms WADDINXVEEN Een luxe bruin schrijfmapje, waarin de kente kennummers van brutale automobilisten kunnen worden opge schreven. Met dit cadeautje heeft het Waddinxveense gemeentebe stuur vorige week donderdag de in dit dorp actieve jeugd- en vol wassen verkeersbrigadiers bedankt voor hun dagelijkse mspannin gen in weer en wind om jong en oversteek te bezorgen. Met dit presentje, dat vergezeld ging van een bedankbriefje, betuigt de ge meente zijn dankbaarheid aan alle le den van de in Waddinxveen werkza me verkeersbrigadiers. Dank zij de inzet en activiteiten van de verkeers brigadiers is het mogelijk geweest dat de schoolgaande jeugd in het afgelo pen schooljaar veilig van en naar school heeft kunnen gaan. Dat het werk van de verkeersbriga diers belangrijk is en veel oplettend heid van de leden vergt blijkt wel uit het feit dat nog steeds regelma-

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1985 | | pagina 1