r over koren Klaar voor het ambt BAR-DANCING DE STALHOUDERIJ Onkunde bij PvdA-wethouder |W| J.A. Hielema (CDA): Onze hoofdredakteur is met vakantie WAWA-BAAN IN ZWEMBAD DÈ ATTRACTIE Technologie- instuif bij NKF Kabel BV Postagentschap Drs. M. Zoeteweij (38) kandidaat-predikant G. v.d. Berg: Bedankt 5 mei-comité WADDINXVEEN - In de ge meenteraadsvergadering van vori ge week woensdagavond is door CDA-raadslid G. van Berg nog maals met waardering teruggehlikt op de in de raadzaal gehouden be- vrijdingsexpositie ’’Vrijheid moet je maken” van het Comité 5 Mei Waddinxveen 1985. Gunstige ontwikkeling werkgelegenheid Drie verkeersdoden in tien dagen Nota over plaatselijke (kerk)koren Nieuwsblad Onafhankelijk VRIJDAG- EN ZATERDAGAVOND SPECIALE DISCOAVOND ZONDAGAVOND DANSAVOND Ook te huur van dinsdag t/m donderdag. Telefoon 01823-5988/3240. WOENSDAG 24 JULI 1985 41e JAARGANG - Nr. 1935 ALS WIJ HET M. Kraaijestein (PvdA) I u WADDINXVEEN - CDA-gemeenteraadslid J.A. Hielema heeft PvdA- wethouder drs. M. Kraaijestein onkunde toegedicht over het functione ren van de (kerk)koren in Waddinxveen. Hij deed dat in de laatst gehou den vergadering van de raadscommissie voor welzijnszaken, waarin de christen-democraat hardnekkig bleef bepleiten de zangkunst - in dit Gou- wedorp beoefend door een tiental koren - eveneens aan de orde te laten komen in de gemeentelijke Nota Kunst en Cultuur, die de gemeenteraad volgende maand zal gaan bespreken. i 1 Voor contact met de redactie gelieve overdag het telefoonnummer 01828-14788 te draaien. Wat Gert ook bakt, het is lekker en niet duur. DE'V' ECHTE BAKKER DENKT U AAN HET VER BOUWEN VAN UWWONING: NIEUWE KOZIJNEN, DAKKAPEL OF KEUKEN? Kom eens langs in onze showroom of vraag vrijblijvend offerte. AANNEMERSBEDRIJF P. BOUTHOORN MERCURIUSWEG 6 WADDINXVEEN TELEFOON 01828-18625 GERTHUIZER EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN. KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 18007 HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 OPWEG 4, SCHOONHOVEN, IS VANAF HEDEN WEER GEOPEND VAN WOENSDAG T/M ZONDAG. Openingstijden: Woensdag en donderdag 17.00-01.00 uur Vrijdag en zaterdag 18.00-02.00 uur Zondag 16.00-01.00 uur HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 Onveiligheid Reconstructie Zebra's Reacties WADDINXVEEN - In anderhalve week is Waddinxveen in deze zomervakantie opgeschrikt door twee ernstige verkeers ongevallen, waarbij drie doden te betreuren vielen. Zater dagmiddag verloor het te voet zijnde echtpaar H. Hut (81) en W. Hut-Krans (77) van de Juliana van Stolberglaan na een noodlottig ongeval het leven., tien dagen eerder was de 18-ja- rige fietster Regine Honkoop van de Mozartlaan overleden aan haar verwondingen bij een aanrijding op de kruising Zuidelijke Dwarsweg-Kanaaldijk. - A Niet volledig J. A. Hielema (CDA) Het echtpaar drs. M. Zoeteweij met hun kinderen Elzeline (13), Filip (12), Bastiaan (11), Andries (9), Marieke (6) en Marleentje (2). w k ik JL TT J- Weekblad voor Waddinxveen Bejaard echtpaar dood na ongeluk op zebrapad I <1 WADDINXVEEN - Het postagent schap aan de Brederolaan 6 in het win kelcentrum De Luifelbaan is wegens va kantie gesloten van 8 t/m 26 juli 1985. Voor alle postzaken kan men dan te recht op het hoofdpostkantoor aan de Kerkweg-Oost 157. 'éHet is een vorm van kunst en een in ventarisatie hoort daarom op zijn minst in de nota thuis”, stelde de heer Hiele ma in de commissie voor de zoveelste maal. Hij zei het er beslist niet mee eens te zijn dat de nota wel spreekt over "plaatselijke koren", doch een opsom ming achterwege laat omdat de meer derheid van de koren zich overwegend zou richten op de opluistering van ere diensten. Zijn belangstelling voor het predikant schap had hij al op 16-17-jarige leeftijd, doch het kwam er pas in 1979 van om op de zaterdagoplciding theologie aan de Rijksuniversiteit in Utrecht te gaan vol-, gen. waar hij zijn kandidaatsexamen (colloquium) heeft gedaan. Het is zijn grootste wens om zeer binnenkort pas toraal werk te kunnen gaan doen in een hervormde gemeente ergens in Neder land Zuidkade11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382 - Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda Tel. 01820-15132 dries (9), Marieke (6), en Marleentje (2). De uit de Gereformeerde Gemeen te afkomstige Waddinxvener is lid van de Gereformeerde Bond in de Neder lands Hervormde Kerk. Kortgeleden ging hij voor in een eredienst in de her vormde Bethelkerk aan de Bilderdij- klaan. WADDINXVEEN - Bij NKF Kabel BV aan de Noordkade wordt op dinsdag 22 oktober een technologie-instuif ge houden om ondernemers nader kennis te laten maken met allerlei laatste tech nische snufjes. Deze eerste presentatie in dit bedrijf is van belang omdat het al moeilijk genoeg is alle ontwikkelingen op het gebied van robots en informatie technieken bij te houden. De technologie-instuif bij NKF Kabel BV is een initiatief van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Mid- den-Holland in Gouda. Eerder dit jaar werd in Gouda de beurs Vijfentachteg gehouden, waarvoor het bezoek overi gens tegenviel, terwijl in de kaarsenstad ook wordt geprobeerd een bedrijfsin- formatiecentrum op te richten. De gemeentelijke nota was voor het Boskoopse koor Die Gouwesanghers aanleiding subsidie te vragen voor de jaarlijks in de Waddinxveense Ontmoe- tingskerk aan de Groensvoorde gehou den concerten met prominente zangers, zangeressen en musici. Zo traden in de ze kerk al eens op Rudolf Schock, de Gebroeders Brouwer en Louis van Dijk. Het Boskoopse koor roemt de akoestiek van de Ontmoetingskerk. Ook de 39-jarige Waddinxveense auto mobilist die heeft moeten meemaken dat de 18-jarige Regine Honkoop na een aanrijding het leven verloor heeft het bijzonder moeilijk. Waddinxveen - op verkeersveiligheidsgebied best eCn veilige gemeente - heeft aangetoond dat de onveiligheid op de weg ook hier aan wezig is. In anderhalve week verloren drie inwoners het leven. Een jong meis- Hij deed dat omdat bij de ingeko men stukken een dankbetuiging van het door de Waddinxvener W.G. van Baarle voorgezeten co mité zat voor de (financiële) mede werking aan de gehouden exposi tie. Van het van gemeentewege be schikbaar gestelde bedrag van 15.000,- is nog geen 10.000,- nodig geweest. De herdenkingstentoonstelling duurde van 27 april tot en met 8 mei. De opening was in handen van burgemeester C.M. van der Lin den. Een bijzonderheid was dat de expositie ook op zondag 5 mei ge opend was. ’’Vrijheid moetje ma ken” trok de belangstelling van zo’n 2.300 mensen. Nog niet eerder wist men zoveel mensen naar de raadzaal van het Waddinxveense gemeentehuis te trekken. In de gemeenteraad stelde de chris ten-democraat Van den Berg voor het comité, dat in oud-raadslid C. Dijkshoorn een prima secretaris en penningmeester had. alsnog een bedankbrief te sturen voor de schit terende expositie die eind april-be- gin mei in Waddinxveen te bezich tigen was. Om het verkeersongeval zo goed moge lijk te reconstrueren zette de Waddinx veense rijkspolitie, nadat de drie slacht offers eerste medische hulp was ver- De toestroom van schoolverlaters is in juni erg meegevallen. Per saldo kwa men er 142 jeugdige werklozen bij die na het verlaten van de school nog niet aan het arbeidsproces hebben deelge nomen. Die toename bedroeg in juni vorig jaar 310 en in 1983 zelfs 572. De huidige werkloosheid van 7.207 ligt beduidend onder het niveau van vorig jaar juni (8.595). Het gunstige verschil van 1.400 is in vrijwel alle beroepsgroe pen terug te vinden. Daarbij vallen de beroepsgroepen bouw’ en metaal op, die van die afname resp. 361 en 301 voor hun rekening namen. je en twee bejaarden, gedrieën beho rend tot de meest kwetsbare groepen verkeersdeelnemers in het Nederlandse verkeer. De opgeknapte Kanaaldijk is een snelle weg geworden. Dat geldt trouwens ook voor de geasfalteerde Piasweg, waar bijna wekelijks ongevallen met ernstige gewonden vallen. Ook vorige week vrij dag was dat weer het geval. Het kruis punt bij het Koningin Wilhelminaplein is één van de drie kruispunten die de ge meente Waddinxveen heeft laten on derzoeken om ze verkeersveiliger te maken. Voor twee Waddinxveense bejaarden komen eventuele verbeteringen aan dit kruispunt te laat. Ze waanden zich be schermd op de voetgangersoversteek- plaats, één van de drie bij dit kruispunt. Volgend jaar bestaat de zebra in ons land een kwart eeuw. De veiligheid op deze wettelijk beveiligde oversteek plaatsen. die bestuurders voorzichtig hebben te benaderen en waarop zich be vindende voetgangers onbelemmerd doorgang moet worden verleend, is soms ver te zoeken. Iedereen die in deze weken de plekken van de twee ernstige aanrijdingen pas seert doet het zichtbaar voorzichtiger dan voorheen. In het zomerse Wad dinxveen hebben de drie verkeersdoden in anderhalve week diepe indruk ge maakt. Verbijsterd wordt er dagelijks in de gemeente over gesproken. Te hopen valt dat we het er met elkaar een stuk veiliger op de weg door zullen kunnen maken. Want alle technische voorzieninngen ten spijt, bijna alle on gevallen zijn te wijten aan menselijk fa len. En hel is de piens zelf die daar alles aan kan veranderen door voorzichtig heid. oplettendheid, voorrang voor kwetsbare verkeersdeelnemers en door de verkeersregels toe te passen. In de raadscommissie voor welzijnsza ken, waar over de koren-kwestie door niemand anders werd besproken dan door het CDA, de PvdA-wethouder en de PCW-vertegenwoordiger D. Uitbe- ijerse. werd nog meegedeeld dat op ver zoek van de christen-democraten alsnog een exemplaar van de gemeentelijke nota is toegestuurd aan de koren met de mogelijkheid hierop een reactie te ge ven. In totaal werden negen koren be naderd. Van het 40-jarige Gerefor meerd Kerkkoor Dient Den Heer kwam daarop een schriftelijke reactie binnen. WADDINXVEEN/GQUDA - Vorige maand (juni) is het aantal arbeidsplaat sen in het bedrijfsleven in Midden-Hol- land met circa 158 toegenomen. Dit ging samen met een relatief gunstige ontwikkeling van de werkloosheid. We liswaar steeg het aantal werklozen met 19, maar dit geringe aantal betekent dat de toestroom van schoolverlaters goed is opgenomen door de arbeidsmarkt. Vorig jaar steeg de werkloosheid in de ze maand nog met 252. ft Dit blijkt uit de arbeidsmarkt- en be- drijvigheidsgegevens die het Gewesie- lijk Arbeidsbureau en de Kamer van Koophandel in Gouda elke maand ge zamenlijk publiceren. De toename van het aantal arbeidsplaatsen werd vooral veroorzaakt door de vestiging van drie bedrijven met tussen de 20 en 50 werk nemers. In deze groep werden in Gouda een electrotechnisch bedrijf en een filiaal van een supermarktketen in het han- delsregister ingeschreven, terwijl zich in Woerden een groothandel van deze om vang vestigde. In totaal werden in juni 91 bedrijven ingeschreven; het aantal uitschrijvingen bedroeg 52 zodat per saldo het aantal bedrijven met 39 toe nam. Het Waddinxveense echtpaar, dat van daag (woensdag 24 juli) op de begraaf plaats van de Nederlands Hervormde Gemeente in het Friese Ureterp is bij gezet in het familiegraf, werd zaterdag- middag 20 juli omstreeks kwart over twaalf op de oostelijke voetgangers- oversteekplaats op de Willem de Zwij- gerlaan bij het Koningin Wilhelmina plein aangereden door een 16-jarige bromfietser uit Waddinxveen. De jongeman, die ernstig gewond in het Goudse St. Jozefziekenhuis ligt, kwam uit de richting van de Prins-Willem- Alexandertunnel het kruispunt oprijden. Wellicht heeft hij te laat de twee bejaar de mensen op de zebra opgemerkt. Hij reed in ieder geval pardoes op hen in. De twee voetgangers en de bromfietser maakten daarbij een enorme smak. De verwondingen van het echtpaar Hut-Krans, dat diepbedroefde kinde ren in Ede, St. Philipsland en Gouda, klein- en achterkleinkinderen achter laat, waren zo ernstig dat mevrouw Wubbegina Hut-Krans al in het Goudse St. Jozefziekenhuis overleed en de heer Henricus Hut enkele uren later in het Rotterdamse Dijkzigtziekenhuis. ke zal kunnen zijn. De bij de provincie Zuid-Holland als. bedrijfseconoom part-time werkzaam zijnde Waddinxve ner slaagde kort geleden voor het laat ste examen dat nodig is om hem op de kansel te kunnen brengen, te kunnen la ten dopen en om het Heilig Avondmaal te kunnen leiden. De 38-jarige in 1969 zijn doctoraal exa men economie gedaan hebbende drs. Zoeteweij werd in 1946 in Den Haag ge boren. Hij trouwde in 1970 en kwam in 1972 in Waddinxveen wonen. Daarvoor had hij een huis in Maassluis en werkte hij - voordat hij 12 jaar geleden bij de provincie in dienst trad - bij de gemeen te Rotterdam. De kandidaat heeft zes kinderen: Elze- line (13). Filip (12). Bastiaan (II), An- leend door dokter J. Hemminga en ze in snelle vaart naar het ziekenhuis werden gebracht, het weggedeelte van de Wil lem de Zwijgerlaan tussen het Koningin Wilhelminaplein en de Mauritslaan af. De bromfiets, die voor nader onder zoek uit het verkeer werd genomen, bleef daar een tijdje liggen. Later is er nog in de nabijgelegen singel gedregd omdat er aanvankelijk nog persoonlijke bezittingen van mevrouw Hut-Krans werden vermist. Het bejaarde paar had even tevoren boodschappen gedaan in de Oranjega- lerij. Met de boodschappen werd vlak na het middaguur weer naar hun dicht bij gelegen woning aan de Juliana van Stolberglaan 43 gegaan. Midden op de zebra werden ze echter aangereden door een bromfietser, die zijn leven lang de last op zich zal moeten dragen een aanrijding te hebben veroorzaakt waarbij twee doden vielen. WADDINXVEEN - De aan de Groensvoorde wonende kandidaat-do- minee drs. M. Zoeteweij is op zoek naar een hervormde gemeente om er als pre dikant te kunnen gaan werken. Hij hoopt dat daarvan na de vakanties spra- Drs. Kraaijestein moest erkennen dat het geschrevene over de koren niet vol ledig is, maar er moest evenwel een grens worden getrokken. "Uitganspunt daarbij was dat sommige koren slechts in eigen kring actief zijn en niet altijd publiekelijk en openbaar naar buiten treden. Een aantal koren wil kennelijk geen onderwerp van beleid zijn", vond hij, hierop aanvullende dat als er op dit terrein een beleid gevoerd moet wor den, de koren dat zelf ook moeten wil len. Bovendien had hij praktische pro blemen bij het herschrijven van de ko- ren-passage in de nota. De heer Hielema bleef echter op het standpunt staan dat de passage over de koren in de nota moest worden hersch reven, vooral omdat hij ten aanzien van de koren een meer actief beleid voor staat. Zo zouden de koren ook bij een zomeravondcyclus met Waddinxveense muziekverenigingen betrokken kunnen worden. "Een inventarisatie van de koren en mi nimaal een vermelding van hun namen acht ik gewenst. Ook al verlenen som mige koren alleen medewerking aan kerkdiensten en geven andere regelma tig openbare concerten, ook hier is spra ke van een niet te miskennen eigen cul tuuruiting". De organisatie van zomerconcerten brengt volgens de christen-democraat wel extra kosten voor de verenigingen met zich mee. Van de muziekverenigin gen zelf heeft de gemeente al begrepen dat hiervoor de aanschaf van een "mu ziektent" niet een eerste vereiste is. In de Nota Kunst en Cultuur staat dat het plaatsen van een podium op het Raadhuisplein een goede mogelijkheid zou zijn om na te gaan of in de zomerm aanden enkele openluchtconcerten te organiseren zouden zijn. De heer J. v.d. Berg (VVD) zag in dit idee overigens niets. "Wellicht kan tijdens het Brug- festijn een podium worden opgericht", zo suggereerde hij. WADDINXVEEN - In Wad dinxveen zijn een tiental (kerk) koren actief. Ze zijn jaarlijks te zien en te horen op de manifes tatie “Waddinxveen Zingt”, die het Christelijk Waddinxveens Mannenkoor De Gouwestem startte in de veilinghal aan de Bredeweg en dit jaar liet plaats vinden in de sporthal “de Sniep”. In de plaatselijke kerken wordt niet alleen meegewerkt aan de eredienst, maar worden ook jaarlijks concerten verzorgd. Heel bijzonder zijn bijvoor beeld de Kerstconcerten van de Hervormd Gemengde Zangver eniging Vox Jubilans. Elk jaar werken er ook Waddinxveense koren mee aan de Dodenher denking bij het monument aan het Stationsplein. In de Nota Kunst en Cultuur van het Waddinxveense ge meentebestuur wordt aan de plaatselijke koren een 20-tal ge typte regels gewijd als onder deel van het derde hoofdstuk “Amateuristische kunstbeoefe ning”. Daar valt het volgende te lezen: “Naast verenigingen die zich toeleggen op de beoefening van de instrumentale muziek, zijn er in Waddinxveen ook vereni gingen, die zich het uitvoeren van vocale muziek tot doel hebben gesteld. Richt de meer derheid daarvan zich overwe gend op opluistering van de eredienst, soms worden ook openbare concerten gegeven, terwijl een enkele vereniging zich uitsluitend door middel van deze concerten presenteert. In tegenstelling tot de muziek verenigingen ontvangen de ko ren niet een jaarlijkse subsidie. Wel worden incidenteel bedra gen beschikbaargesteld als tege moetkoming in de kosten van manifestaties die bijvoorbeeld rondom de viering van Konin- ginne- of bevrijdingsdag wor den georganiseerd. Het feit dat de meeste koren mede een bij drage leveren aan de eredienst, waarvoor de verschillende kerk genootschappen in eerste in stantie zelf de verantwoorde lijkheid dragen, ligt ten grond slag aan deze beleidslijn. Zoals dat al bij de plaatselijke muziekgezelschappen is aange geven, vervullen ook de koren een belangrijke functie ten aan zien van de amateuristische kunstbeoefening, ook al geven zij - gezien hun doelstelling - niet alle van hun prestaties blijk in openbare concerten”. Tot slot: De koren die aan Waddinxveen Zingt ‘85 deelna men waren: het Christelijk Waddinxveens Mannenkoor De Gouwestem, het bejaardenkoor Bezawa, Jong Geluid en het Gereformeerd Kerkkoor Dient Den Heer, het St. Victor-kin- derkoor, het Immanuëlkerk- ko.or, het kinder- en tienerkoor De Zangvogels, de Hervormde Gemengde Zangvereniging Vox Jubilans en Jeugdkoor, het Christelijk Bejaardenkóor Sou- burgh, het Parochieel Zangkoor Sint Victor-parochie en het In terkerkelijk Jongerenkoor Mee ting. ij .ÜF'-.i

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1985 | | pagina 1