Twee Turkse kinderen Minister wil minder bouwvergunningen De meer dan een jaar oude brief van de PSP PSP verwijt gemeente laksheid op gebied verkeersveiligheid Waddinxveners krijgen cadeau op Fenomena ze Zwitserse manifestatie over na tuurverschijnselen. Fenomena werd op 25 mei geopend (met tien dagen vertraging als gevolg van stakingsac ties in de bouw) en zal duren tot 1 oktober. komen om Be Fair-voetbal Toes-De Drs. L.F.L.M. 01828-179M| verder zonder Klaas Angement WAWA-BAAN IN ZWEMBAD DÈ ATTRACTIE van Son I Waardt BV Uitslag kleurwedstrijd „Laat Leven” Pleidooi voor 30 km. per uur in Waddinxveen Nieuwsblad Onafhankelijk aÜtÖmÖbiËlbÈdrij^^^ RIOOL I^verstopttJ GERT HUIZER Schade aan uw auto vereist n7 deskundige reparatie. Letterlijke tekst Uit gestapt f M WOENSDAG 31 JULI 1985 41e JAARGANG - Nr. 1936 ma ALS WIJ HET arwa apijtservice A Wat Gert ook bakt, het is lekker en niet duur. Uw televisiedokt^r S. ATTEMA naar Turkije EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL, (01828) 14788: NA 18.00 UUR TEL. (01803) 18007 GLASBEEK HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 WADDINXVEEN Meer dan een jaar oud is inmiddels de open aan het college van de gemeenteraad schreef over de >lei- per WADDINXVEEN De drie doden die het Waddinxveense verkeer in anderhalve week heeft geëist hebben de niet in de gemeenteraad vertegenwoordigde afdeling Waddinxveen van de Pacifistisch So cialistische Partij (PSP) een brief naar het college van B. en W. en de gemeenteraad doen schrijven, waarin de gemeente laksheid wordt verweten op het gebied van de verkeersveiligheid. HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 m’ brief die de afdeling Waddinxveen van de PSP Burgemeester en Wethouders en verkeersveiligheid in Waddinxveen. L)ie brief is een belangrijk pi dooi voor de invoering van een masimum-snelheid van 30 km. uur. gemeenteraad doen schrijven, •at verweten op het gebied van c WADDINXVEEN/DEN HAAG Gemeentebesturen krijgen veel minder te vertellen over wat er wel of niet gebouwd mag worden op hun grondgebied. Het aantal gevallen waarin een gemeentelijke bouwvergunning vereist is wordt beperkt. WADDINXVEEN In Joegoslavië zijn bij een verkeersongeval twee kinderen van een Turkse familie uit Waddinxveen óm het le ven gekomen. De 2-jarige jongen Ferhat Piri en het 4-jarige meisje Hülya Piri waren met hun ouders (24 en 25 jaar), hun grootouders (51 en 52 jaar) en twee ooms (17 en 20 jaar) op weg naar TurkiJ voor een 6 weken durende vakantie. Het ongeval gebeurde op a< derde dag na hun vertrek uit Waddinxveen. ar - s LMM 24 uur service - 3 maanden garantie TELEFOON 01828-13500 >F0CWA J t :rrrii - Ook voor: video, radio, wasmach., koelkast enz. WADDINXVEEN - Na dertien jaar in het eerste elftal van de zaterdagtweed- eklasser Be Fair gevoetbald te hebben stopt Klaas Angement met voetballen. Hij gaat nu tennissen. Voor het compe- titievoetbal heeft de 31 -j arige Waddinx- vener het te druk, terwijl hij ook niet de handen op elkaar kan krijgen voor het werk van trainer Ger Hup. DE'V' ECHTE BAKKER De voorlopige selectie van Be Fair, die als verzorger heeft Erik Plaisier en als elftalleiders J. de Wild en A. van Beek, ziet er als volgt uit: Arjan Blom, Aart en Peter Bos, Peter Both, Ed van de Brink, Eric Jan Codee, Ernie Dieckman, Ro nald van Dodewaard. Nico van de Ham men, Fred Klomp, Leon en Peter Ko nijn, Peter Loef, Ad Lugthart, Wout Roskam, Ed de Schepper. Michael Sip. Marcel Straver, Hans Wouter Valk. Cees Verbree, Cees Verhoef. Eric Ver kerk, Arjan Versloot, Ronnie Voer man, Rene van de Wilk, Ruud Willem- stein, Frans van Woudenberg. Jan Dorrekenskade-O. 40 2741 HW Waddinxveen Tel. 01828-16119 EN DAN?? HOORT U MEER VAN ONS!! DENKT U AAN HET VER BOUWEN VAN UW WONING: NIEUWE KOZIJNEN, DAKKAPEL OF KEUKEN? Kom eens langs in onze showroom of vraag vrijblijvend offerte. AANNEMERSBEDRIJF P. BOUTHOORN MERCURIUSWEG 6 WADDINXVEEN TELEFOON 01828-18625 WADDINXVEEN/GOUDA - handelsregister van de Kamer Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382-Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda Tel. 01820-15132 I Zelfs de kleinste botsing kan vitale delen van uw auto beschadigen, wij kunnen deze opsporen en repareren Met een veilige auto neemt u daarna weer aan het verkeer deel FOCWA kenmerk voor vakwerk. AUTOSCHADE REPARATIEBEDRIJF Noordkade 24 - Waddinxveen Tel. 01828-12588 FOCWA. kenmerk voor vakwerk len nog minstens 900.000 bezoekers de poorten moeten passeren. Volgens een woordvoerster van de gemeente is er rekening gehouden met een zeker verlies. “De planning gaat uit van een bezoekersaantal van 750.000 tot een miljoen. Dat halen we wel. Het van Koophandel en Fabrieken voor Mid- den-Holland deelt mee dat Organisatie Adviesbureau Drs. L.F.L.M. van Son BV, Waddinxveen, de statuten heeft gewijzigd, evenals de handels- en ven- nootschapsnaam. Die is nu geworden Organisatie Adviesbureau Vuurwerk BV. WEGENS VAKANTIE GESLOTEN VAN 3 T/M 17 AUG. ’’HARWA” VAKKUNDIGE VLOER VERWENNERS TAPIJT-GORDIJNEN VINYL-* WANDBEKLEDING MEUBELSTOFFERING IN WONING EN OBJEKT Zie ook onze stand in Bouwvoorlichting, Staringlaan 6 Het aantal bouwsels waarvoor een gemeentelijke bouwvergunning ver eist is, wordt overigens beperkt. In plaats daarvan is het in een aantal nog nader vast te stellen gevallen voldoende wanneer de voorgenomen bouw bij de gemeente wordt gemeld. kunnen bij het verlenen van bouwver gunningen geen nadere eisen stellen. Wel mogen gemeenten in bepaalde gevallen vrijstelling verlenen van de voorschriften in het Bouwbesluit. Weekblad voor Waddinxveen WADDINXVEEN - De tijdens het Brugfestijn ‘85 gehouden kleurwed- strijd van de Vereniging ter bescher ming van het ongeboren kind “Laat Leven” is als volgt: Pieter Dijkstra, Evert van Hoven, Lizette Verschoor, Heleen de Bruin, Margreet den Oudsten, Gerdine Boo gaard, Mark Huizinga, Corriëtte de Wilde, Petra Dijkhuizen en Paul de Bruin. Firma De Bas heeft de prijzen be schikbaar gesteld. Sommige bouwwerken worden zelfs geheel vrijgelaten. Daarbij gaat het om dierenverblijven, hobby planten- kasjes, dakramen, kleine dakkapellen en afdakjes. Maar ook verkeersbor den, verkeerslichten, abri’s, kastjes voor centrale-antenne-installaties, telefooncellen, zonnewijzers, tuinka bouters en erf- en terreinafscheidin- gen kunnen vrijelijk worden ge bouwd. WADDINXVEEN/ROTTERDAM Burgemeester dr. A. Peper van Rot terdam heeft het Waddinxveense gezin Schmitz een boek overhandigd, want uit hun midden kwam de 300.000ste bezoeker van Fenomena. Deze manifestatie Fenomena in Rot terdam zal, naar het zich nu laat aan zien, bij lange na niet de miljoen be zoekers trekken die nodig zijn om uit de kosten te komen. Vorige week passeerde de 300.000ste bezoeker de toegangshekken van de- WADDINXVEEN/GOUDA - Blij kens een mededeling van het handclsre- gister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland heeft Toes-de Waardt BV, Waddinxveen, de statuten gewijzigd en de handels- en vennootschapsnaam veranderd in Toes Montage BV. voordiscussie geweest, waarna behan deling werd uitgesteld tot na commis- sieadvies. Uw aanpak leek veelbelo vend; sindsdien hebben wij echter niets meer vernomen. 2. Onze brief van 8 maart 1984 over dezelfde nota en naar aanleiding van uw ad-hoc-besluit niet te zullen over gaan tot het instellen van maximum snelheid 30 km./u. Sindsdien hebben we niets vernomen, zelfs geen ont vangstbevestiging. 3. Een schriftelijk rappel van 9 mei 1984 op onze nota en aansluitende brief van 8 maart 1984. Opnieuw: geen enkele reaktie, ook geen ont vangstbevestiging. Nu recent weer enige afschuwelijke ongelukken met dodelijke afloop zijn gebeurd - juist op de verkeerspunten waarvoor wij uw aandacht vroegen! - menen wij u thans van laksheid te mogen beschuldigen. Wij protesteren met klem tegen deze lakse houding; Waddinxveen heeft recht op een ver- keersveiligheidsbeleid. Wij verwachten van u een snelle en serieuze besluitvorming over de ver keerspunten genoemd in onze nota. Onze nota vond u destijds zo waarde vol. Het is ons bekend dat hij ambte lijk uitvoerig is bestudeerd. Twee jaar later is de nota nog steeds niet behan deld. Maatregelen zijn niet genomen’. beperking tot 30 km/uur. Haast hier bij was geboden omdat de oude Gou- webrug uit de voormalige Rijksweg spoedig heropend zou worden en de bijbehorende racebanen (o.m. Ka naaldijk) zo werden aangelegd dat ze uitnodigen om er 80 km/uur en meer te rijden. De PSP meent dat nu eens niet achter de ontwikkelingen moet worden aan gelopen, maar dat de gemeente zelf de ontwikkelingen moet plannen d.m.v. een goed verkeerscirculatie plan. De gemeenteraad staat evenwel toe dat voortgegaan wordt met hap- snap-maatregelen nadat ergens teveel ongelukken zijn gebeurd. De gemeen teraad zou echter ook een verkeers- en vervoersbeleid en een plan kunnen eisen van B W. In de officiële mededelingenrubriek van de gemeente Waddinxveen wordt dan op 7 maart jl. meegedeeld dat B W niets zien in invoering van een snelheidsbeperking van 30 km/uur. Een onderzoek zou hebben uitgewe zen dat daarvoor in Waddinxveen geen geschikte straten aanwezig zou den zijn. Navraag leert evenwel dat van een serieus onderzoek geen spra ke is geweest; ook met de gemeente raad is hier niet over gediskussieerd; van een kosteloze adviesmogelijkheid door zgn. “Ondersteuners” van de Direktie Verkeersveiligheid van het ministerie van Verkeer en Waterstaat is geen gebruik gemaakt; voor de thans in aanleg zijnde woonwijk Zuidplas wordt de wenselijkheid niet onderzocht; een plan om straten in bestaande woonwijken eventueel in de toekomst aan te passen, wanneer daar toch herbestraat wordt, zal niet worden gemaakt. De gemeente zegt dan wel dat er in Waddinxveen geen mogelijkheden zijn om 30 km/uur in te voeren, maar de PSP vraagt zich af of hiertoe wel enige bereidheid bij de gemeente aan wezig is. Om dit te illustreren volgen hieronder puntsgewijs de 7 ministe riële eisen: 1. de aard en gesteldheid van de we gen moeten zo zijn dat er eigenlijk al niet harder dan 30 km/uur kan wor den gereden. Dit kan ook bereikt worden door zgn. snelheidsbeperken- de voorzieningen, zpals hobbels, hek ken of bloembakken aan te brengen (een hobbel aanleggen kost ca. f. 1.000,--; moet de straat toch om an dere redenen open, dan kost het niets extra). 2. Uitgesloten zijn doorgaande we gen, bijv, drukke wegen tussen en naar woonwijken. Gemeenten worden in het wetsvoor stel gedwongen snel te beslissen over het al dan niet verlenen van een bouwvergunning. Als een beslissing er na drie maanden nog niet is, wordt de bouwvergunning geacht te zijn verleend. De gemeente krijgt slechts een maand de tijd om bezwaar aan te tekenen tegen bouwwerken, waar voor slechts een meldingsplicht geldt. Gemeenten worden niet meer ver plicht tot het instellen van zogeheten welstandscommissies om te beoorde len of een bouwwerk wel in de omge ving past. Slechts voor “gevoelige” gebieden, die op grond van een be stemmingsplan, stadsvernieuwings plan of leefmilieuverordening in meer of mindere mate bescherming behoe ven, mogen gemeenten aparte voor schriften geven. Een gemeente moet daarbij aan een of meer deskundigen advies vragen over de vraag of een bouwwerk in ernstige mate in strijd is met redelijke eisen van welstand. De oefenreeks van Be Fair is: zaterdag 10 augustus: Be Fair-Monster, dinsdag 13 augustus: Woerden-Be Fair, donder dag 15 augustus: Be Fair-BTC, zaterdag 17 augustus: ’s Gravenzande-Be Fair, dinsdag 20 augustus: Be Fair-Tonegido, donderdag 22 augustus: Be Fair 1-Be Fair 2, zaterdag 24 augustus: Be Fair- SVPTT. weer ongevallen met dodelijke af loop hebben plaatsgevonden, zal er toch iéts moeten gebeuren”. De PSP heeft er bij de gemeenteraad opnieuw op aangedrongen tot actie over te gaan. Op de PSP-nota Ver keersveiligheid en latere brieven werd tot nu toe niet gereageerd. De PSP meent dat de maat meer dan vol is: “Wijkbewoners pikken het niet lan ger en zijn bereid tot actie over te gaan. Zij zullen de PSP aan hun kant treffen”. De letterlijke tekst van de vorige week donderdag door de PSP aan het college van B. en W. en de gemeente raad gestuurde brief luidt: “Opnieuw vragen wij uw aandacht voor de verkeersveiligheid in Wad dinxveen. In het bijzonder wijzen wij de gemeenteraad op het volgende: 1. De PSP-nota Verkeersveiligheid uit 1983, naar aanleiding van een openbare thema-avond. Hierover is in 1983 in de gemeenteraad een korte reisde in twee auto’s. Ze hadden die op de vluchtstrook langs de auto snelweg gezet om even uit te stappen. Terwijl ze waren uitgestapt reed een Duits autobusje pardoes op de auto’s en de Waddinxveners in. De twee kin deren waren op slag dood en de ande ren liepen zeer ernstige verwondingen - gebroken ledematen, hoofdletsel - op. De jongen die zonder verwondingen in Waddinxveen kon terugkeren pro beert de. gevolgen van dit ernstige ongeval zo goed mogelijk te regelen. Hij is elke dag bij zijn familie in het Bleulandziekenhuis, probeert contact te onderhouden met zijn schoonzus in het Joegoslavische ziekenhuis. Hij wordt daarbij ondersteund door NKF Kabel BV, de gemeentelijke so ciale dienst en het buurtcentrum De Bonkelaar. Dit blijkt uit een voorontwerp van wet tot herziening van de Woning wet, dat WD-minister Winsemius en CDA-staatssecretaris Brokx van volkshuisvesting voor advies naar en kele adviesorganen hebben gestuurd. Zij willen het wetsvoorstel nog voor de verkiezingen in mei 1986 bij het parlement indienen. Eigenlijk loopt het precies zo als we hadden verwacht: een rustige aan loopperiode en nu een enorme druk te”. DALmj i1'a1--/ i1Jo w Noordkade 16 Waddinxveen Tel.01828-10170 Doel van het wetsvoorstel is een ver eenvoudiging en vermindering van het aantal regels in de bocw. Een voornemen dat al in september 1983 werd aangekondigd. In een persbericht stelt de PSP: “In anderhalve week drie doden in het verkeer. In Waddinxveen vielen dit jaar al weer vele doden en gewonden (te veel). De PSP vindt het triest om na de afschuwelijke ongelukken op de Kanaaldijk en de Juliana van Stol- berglaan opnieuw de gemeenteraad van Waddinxveen te moeten wakker schudden. De recente ongelukken hebben op ons een diepe indruk ge maakt. Ons medeleven gaat uit naar alle betrokkenen”. Al eerder heeft de afdeling Waddinx veen van de PSP gefundeerde voor stellen gedaan aan de gemeente. Ter overweging werden onder meer gege ven het instellen van een maximum snelheid van 30 km./u., een verkeers circulatieplan (tegen race-banen) en stoplichten op een 3-tal kruisingen. “In de regionale en lokale pers werd hieraan steeds uitvoerig aandacht be steed. De gemeenteraad evenwel slaapt nog even vast als voorheen. Er is nog steeds geen enkel concreet plan van de gemeente. Nu op 2 van de door ons bedoelde kruisingen 4. Het openbaar vervoer (de bus) mag niet gehinderd worden. 5. Bereikbaarheid voor brandweer, ambulance enz. dient gehandhaafd te blijven. 6. Er dient ‘s nachts voldoende ver-' lichting te zijn. 7. Wanneer langzamer dan 30 km/uur wordt gereden mogen de snelheids- reminende voorzieningen geen schade kunnen opleveren aan voertuigen. De PSP zou aan de bevolking van Waddinxveen de vraag willen voor leggen welke straten aan deze eisen voldoen. Volgens B W heeft Wad dinxveen alleen maar racebanen in de woonwijken en moet dat maar zo blijven. De PSP is van mening dat in principe in alle woonwijken van Wad dinxveen de maximumsnelheid van 30 km/uur kan worden ingevoerd, mits de bewoners dit willen. Sinds 1 januari 1984 zijn hiervoor zgn. zöne- borden met max. 30 km/uur verkrijg baar bij het ministerie, welke kunnen worden geplaatst bij de toegangen van een woonwijk. Nader bekeken zou kunnen worden of ook voor doorgaande wegen tussen woonwij ken als de Jul. van Stolberglaan, de Kerkweg, de Dorpstraat, de W. de Zwijgerlaan, de KW-singel, de Sta ringlaan, Peuleyen, Zuidkade, enz. de maximumsnelheid van 30 km/uur zou moeten worden ingevoerd. Daar mee is echter het eerdergenoemde verkeerscirculatieplan nodig. Verkeersveiligheid is meer dan alleen het verminderen van het aantal sta tistisch geregistreerde ongevallen. Het gaat ook om een veilige straat voor kinderen en bejaarden, om het idee dat een woonwijk er is om te wonen zonder angst voor het leven. Dat de gemeente zich slechts zorgen maakt over 3 ongevallenkruispunten, getuigt van grote kortzichtigheid. De PSP vraagt aan de gemeenteraad om aktie. Geld hoeft het nauwelijks te kosten, wel een dosis moed.” In die op 8 maart 1984 geschreven brief staat: “Sinds de gemeenteraads verkiezingen van juni 1982 wordt er in Waddinxveen weer geregeld ge praat over de noodzaak de verkeers veiligheid te verbeteren. Op initiatief van de PSP is daarbij het invoeren van een snelheidsbeperking tot 30 km/uur in bepaalde woonwijken her haald aan de orde gesteld. Vanaf 1 april 1983 is het plaatsen van borden hiervoor ook wettelijk mogelijk, mits aan een aantal eisen wordt voldaan. De PSP heeft gepoogd Waddinxveen eens een keer het voorbeeld te laten geven; we hadden hier zelfs de lan delijke primeur kunnen hebben. Tot onze spijt heeft de gemeente sinds dien alleen maar verteld waarom het allemaal niet zou kunnen (lees: niet gewenst wordt door de gemeente). Elders in Nederland was men verstan diger. Tijdens een door de PSP geor ganiseerde thema-avond in de Bonke laar over verkeersveiligheid in het voorjaar van 1983 werden door inwo ners van Waddinxveen vele klachten geuit over het lakse gemeentelijk be leid en werden reeksen suggesties aan het adres van de gemeente gegeven. Ook het serieus bestuderen van een maximumsnelheid van 30 km/uur kwam hier opnieuw als wens naar voren. - Door de PSP zijn alle klachten en suggesties verzameld in een nota ge richt aan de gemeente. Toen deze nota bij de gemeenteraad binnen kwam putten alle frakties zich uit om steun te geven aan een serieuze be handeling van de klachten en sugges ties. De fraktie van de PvdA sprak zich in die raadsvergadering zelfs vier kant uit voor invoering van een ma ximumsnelheid van 30 km/uur in woongebieden. Sindsdien is het ijzig stil geworden. De PSP-nota ging de ambtelijke molen in en moet nog stejds - zoals toegezegd - door de raad behandeld worden. Inmiddels werden de bewoners van het gebied rond de Hefbrug het zat en kwamen in aktie voor een veilige oversteekplaats over de Henegou- werweg. De bewoners van de Juliaria van Stolberglaan kregen weliswaar onlangs de zebra bij de bibliotheek, maar zullen binnenkort wel weer uit hun stoel moeten komen om de race baan voor hun deur zelf te temmen. Kern van de PSP-voorstellen was zo spoedig mogelijk een verkeerscircula tieplan op te stellen en in samenhang daarmee te onderzoeken welke woongebieden in aanmerking zouden kunnen komen voor een snelheids- De bezoekersaantallen van Fenomena stijgen de afgelopen weken zeer snel. Vorige week bezochten 53.000 men sen de manifestatie in het Park bij de Euromast. Wil de gemeente Rotter dam echter uit de kosten (ongeveer 7,5 miljoen gulden) komen, dan zul- Het wetsvoorstel veqriicht gemeenten tenslotte tot het instellen van een openbaar register van verleende bouwvergunningen. Kern van het wetsvoorstel is de komst van een (centraal) Bouwbe sluit, dat alle technische voorschrif ten op het punt van veiligheid, ge zondheid, bruikbaarheid en energie zuinigheid geeft waaraan te bouwen en bestaande bouwwerken moeten voldoen. Gemeenten mogen geen aanvullende voorschriften geven en Van de acht_Waddinxveners ligt de moeder van de overleden twee kinde ren nog in een ziekenhuis in Joego slavië, terwijl haar man, haar schoon ouders en haar zwager konden wor den overgebracht naar het Goudse Bleulandziekenhuis. Het achtste lid van de aan de Nicolaas Beetslaan wo nende familie V. Piri kwam er zonder verwondingen van af. Inmiddels zijn de jongen en het meis je al begraven in Turkije. Eerst in de hoofdstad Ankara enJater in hun ge boortedorp Kama/Omerhauli. Hun ouders zijn nog steeds niet op de hoogte, gezien hun lichamelijk zwak ke toestand, dat zij bij het ongeval langs een Joegoslavische autosnel weg hun kinderen hebben verloren. De Turkse familie uit Waddinxveen .At' 1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1985 | | pagina 1