GEMEENTE WADDINXVEEN ST amn4Aj Holland Medische weekenddienst BURGERLIJKE STAND De gastvrije centra van Amfi Holland s 2. ST o 5 5. s 2. 9ï sera 1 5' Weekblad voor Waddinxveen LELYSTAD Gespecialiseerd Prijskaart WET OP HET OPENBARE BIBLIO THEEKWERK De daties O Weekenddienst dierenarts: (W et 55 SPREEKUREN O O FF ?F C 5’ Privatisering WET GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN TELEFOONNUMMERS/OPENINGSTIJDEN amff bolland SF 1 *4 accommo- DE KERKEN NODIGEN NEDERLANDS ALMERE - ”Ik heb het initiatief geno men voor Amfi-Holland samen met een aantal mensen dat verblijfsaccommoda- tie-bedrijven exploiteert. Ze zagen het belang ervan in, zich zakelijk gezamen lijk te presenteren. We zijn in 1983 be gonnen met vijf bedrijven, maar op het ogenblik hebben er zich al tien bedrijven bij Amfi-Holland aangesloten.” Goede raad is niet duur IS 12222 01820-24255 13000 13000 Kies het zekere voor het onzekereKies Kok en Mercedes-Benz. Een ideale en betrouwbare combinatie! C’ Ifisabi Dit zijn de gastvrije centra van de Stichting amf* hólland WEEKBLAD VOOR WADDINXVEEN - WOENSDAG 31 JULI 1985 01820-16066 010-362244 derde lid, van genoemde wet, tegen Annen (Dr.) Bruinisse Exloo (Dr.) ()RG i NG. Leusden Meerlo (L) Gouda rij in Lottum. Overleden: van Schoneveld wv J. Both, Maria, oud 80 jaar. Amsterdam ENKHUIZEN LELYSTAD AMSTERDAM BRUINISSE i informatie PLANKIER 22-26. BOSKOOP. TELEFOON 01727-2110/3410 LEUSDEN ANNEN EXLOO a Lelystad (Jeugd)herberg Ondertrouwd: J. Struijk en M.L. van der Bas; E.H. Kok en N.A. Duson; H.J. Kwakernaak en C.S. van Dorp; P. Hertog en E. de Knikker. Verloskundige voor het gehele weekeinde: A. Voss-Becks, Peuleyen 60, tel. 16801 Tervisielegging provinciaal bibliotheekplan 1986-1988 interesses groepen Daar ge- de het Waddinxveen, 31 juli 1985. Burgemeester en wethouders voornoemd, de secretaris, de burgemeester, J. Meuleman Van der Linden landen aldus "Actieve waarin 01820-15767 01727-4044 070-210001 Deze rubriek met officiële bekendmakingen en mededelingen is samengesteld door Gemeente Waddinxveen, Raadhuisplein 1, telefoon 01828-14433 Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Gemeentelijke diensten Gemeentesecretarie Dienst Openbare Werken en Bedrijven een nieuwe naam voor een gevestigde reputatie - en er komen er nog meer VRAAG INFORMATIE BIJ: 14433 14433 Mededeling: De regeling "medische weekeinddienst" is uitsluitend bedoeld voor dringende gevallen, waarvan de behandeling niet tot de eerstvolgende werkdag kan wachten. Spreekuur waarnemend huisarts op zaterdag en zon dag van 10.00-11.00 uur en van 16.00 tot 17.00 uur. Voor deze spreekuren behoeven geen afspraken gemaakt te worden. Aanvraag visites gedurende dezelfde uren als waarop er in het weekeinde spreekuur wordt gehouden. Buiten deze tijden is de waarnemend huisarts alleen voor zeer dringende spoedgevallen bereikbaar. \3 i DSC J. Slager, Kerkweg-Oost 220, tel. 12737 (bij afwezigheid dierenarts Y.M. Klaare. Turfmarkt 94, Gouda, tel. 01820-18995 of dierenarts F.H.E. Edens, Bunchestraat 60, Reeuwijk, tel. 01829-4028). ROOMS-KATHOLIEKE KERK St. Victorkerk: Zondag: 10.00 uur Woensdag: 19.00 uur Vrijdag: 19.00 uur Zaterdag: 17.00 uur Ontmoetingskerk: Zondag: 11.45 uur Dinsdag: 08.45 uur Vrijdag: 09.00 uur Zaterdag: 19.00 uur is in gevestigde Amfi-Hol- organisatie ZONDAG 4 AUGUSTUS 1985 HERVORMDE KERK Brugkerk 9.30 uur ds. U.W. Slooten, Renswoude 17.00 uur ds. P. Visser, Aalburg De Hoeksteen: 9.30 uur ds. L. Roetman 18.30 uur dhr. G. v.d. Bos, Ede Bethelkerk: 9.30 uur dhr. L. A. Burger, Rijssen 17.00 uur ds. L. Roetman Immanuëlkerk: 9.30 uur ds. A. van Zegwaard, Montfoort 19.00 uur geen dienst GEREFORMEERDE KERKEN Kruiskerk: 9.00 uur ds. J.C. de Moor 17.00 uur dhr. A.J. Fluyt, Gouda Ontmoetingskerk: 10.15 uur ds. J.C. de Moor 17.00 uur Geen dienst ZATERDAG 3 AUGUSTUS 1985 Arts: B. Glazer, Souburghlaan 13/15, tel. 14100 Apotheek: Boskoopse Apotheek, Burgemeester Colijnstraat 71, Boskoop, tel. 01727-7834 ZONDAG 4 AUGUSTUS 1985 Arts: C.N. Vreeken, Weidezoom 50, tel. 12979 Apotheek: Boskoopse apotheek. Burgemeester Colijnstraat 71, Boskoop, tel. 01727-7834 REMONSTRANTSE GEMEENTE (in samenwerking met de Vrijzinnig Hervormden) Kerkgebouw Zuidkade 59: 10.00 uur geen dienst Elke donderdagavond: 19.45 uur bijbellezing door ds. D. Chr. Overduin van de Hervormd Gereformeerde Gemeente te Hilversum CHR. AFGESCHEIDEN GEMEENTE Kerkgebouw Dorpstraat 3: 9.30 uur leesdienst 17.00 uur leesdienst OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND Kerkgebouw Zuidkade 159: Iedere zondag 10.00 en 18.30 uur leesdienst JEHOVAH’S GETUIGEN Koninkrijkzaal Burgemeester Trooststraat 4: 10.00 uur openbare toespraak 11.00 uur wachttorenbespreking GER. KERK (VRIJGEMAAKT) GOUDA Kerkgeb.: Lekkenburg 148, Gouda 9.30 en 16.30 uur ds. J. v. d. Haar BAPTISTENGEMEENTE ALPHEN AAN DEN RIJN Triomfatorkapel Molenwerfstraat: 10.00 uur ev. R. Harland 18.30 uur ds. A.J. v.d. Wetering VOLLE EVANGELIE GEMEENTE ”SION” Het Trefpunt Stationstraat 18 15.00 uur Samenkomst Dinsdag 19.30 uur Bijbelstudiè Zaterdag 19.30 uur Bijbelstudie voor de jeugd Tesselschadelaan 28) GEREFORMEERDE GEMEENTE BOSKOOP Kerkgebouw Mendelweg: 9.30 uur leesdienst 19.30 uur ds. M.J. van Gelder tionale (KNZB) Amersfoort Andere Burgemeester C.M. van der Linden: vrijdagmorgen van 10.00-11.00 uur. Wethouder P.F.J. van Schie: na afspraak. Wethouder L.M. Oosterbroek-Waagmeester: vrijdagmorgen van 10.00-12.00 uur Wethouder M. Kraaijestein: na afspraak,. V i ST CF OPENINGSTIJDEN Gemeentesecretarie: elke werkdag van 08.30-12.30 uur. Dienst Openbare Werken en Bedrijven: elke werkdag van 08.30-12.00 uur. In de middaguren kunt u alleen dan terecht indien u een afspraak hebt gemaakt. Herberg Het Trefpunt, 50 bedden. Excursies mogelijk in Gouda - het groene hart van Hol land - maar Ook naar Den Haag, Rotterdam $n Amsterdam. Taleninstituut GEBO verzorgt in Het Tref punt cursussen Neder lands voor Franstalige Belgen. GOUDA t e BODEGRAVEN MEERLO voor groepen (scholen, verenigingen, clubs, families) gedurende het hele jaar een uitstekend verzorgd verblijf of zelfverzorging praktische hulp bij al uw programma's advies voor uw vervoer en begrip voor uw begroting De Amfi-Holland ver- blijfsaccommodaties met een totale capaci teit van 740 bedden zijn over heel Nederland verspreid. Een over zicht van de mogelijk heden: het ogenblik worden de mogelijkheden van de Skandinavische markt onderzocht. "We gaan een aanbod ontwikke len dat de vakantiegan gers uit die aanspreekt,” Schneiders, doevakanties, we datgene laten zien wat typisch Nederlands is. We werken hierbij weer samen met Skan- Ned. travel agency.” mogelijkheden voor Tekst: 3 1985 Persburo Sun Productions Almere-Haven Stichting 7 Postbus 10004 1301 AA Almere (NL) telefoon: 03240 34889 telefoon: 033 - 940509 Het soort accommoda tie dat we via Amfi kunnen aanbieden is eveneens ’breed’: van kamphuizen en kam peerboerderijen tot een eenvoudig conferentie oord, van een jeugd herberg tot een botel (het in Amsterdam op het schip De Alida in gerichte hotel). Het kenmerk van alles is: goedkoop. Ik vind de term low budget erg versluierend. Want in de praktijk blijkt dat organisaties bij de be slissing over wel of niet doorgaan met hun acti viteiten voor een heel eenvoudige keus wor den gesteld: goedkoop gaan, of helemaal niet gaan.” derde lid, van genoemde wet, tegen het provinciaal plan 1986-1988 schriftelijke bezwaren indienen bij de Minister van Welzijn, Volks gezondheid en Cultuur. boekte vorig jaar een dikke tweeduizend overnachtingen. "Vermoedelijk komen ze dit jaar uit op vier duizend overnachtin gen,” zegt Schneiders, "En in de toekomst kan het nog meer worden, zodra de capaciteit door het in gebruik ne men van een tweede gebouw op honderd bedden is gebracht, bracht. Dat het een aantrekke lijke accommodatie is, blijkt uit heel veel din gen. De organisatie van het Europees kam pioenschap triathlon gaat er bijvoorbeeld in augustus deelnemers in onderbrengen.” rantisten schaaktoernooi blinden. Als dit soort groepen met specifieke behoef ten regelmatig terug komt, dan kun je in zo’n gebouw gaan investe ren. Ingeborg biedt ook regelmatig onderdak aan groepen van de na- zwembond die in trainen, accommoda ties hebben weer an dere specialiteiten.” Kamphoes ‘t Rondbar- gic, 30 bedden. Door kleine omvang geschikt voor familie-reünies en conferenties. Educatie ve en recreatieve Drenthe programma’s in samenwerking met Kamphuis Brecland. Ingesteld op ontvangst van groepen geestelijk gehandicapten. Binnen het kader van dit gegeven constateert Schneiders, die van ori gine organisatie-advi- seur is, een merkwaar dig verschijnsel. ”We krijgen in de Amfi- Holland accommoda ties groepen van vak bonden, die nota bene zelf beschikken over conferentie-oorden en vakantie-huizen. Werkgevers gebruiken tegenwoordig voor door hen georganiseer de kadercursussen juist vaak die aan de vak bonden gelieerde ver blijven. Het voordeel van onze organisatie is, dat men als het ware een keus kan maken uit een prijskaart”. Hoe zit het met de ideële aspecten? Schneiders, die samen met Philip Holst (be heerder van het confe- Geboren: Gregory Dean. z.v. F.M. Cowan en E.J.D. Berkhou- wer; Jurjen. z.v. J. Tiele en A. Hardendood; Huibert Johannes, z.v. A.J. Reijm en D.W. Marchand; Patricia, d.v. J.A. van Berkel en D. van der Smit; Ltendrik Johannes, z.v. H. Slinger en J.W. Golstein; Angela, d.v. W.J. van Wijk en P.G.M. van der Werf; Valerie Johanna Maria, d.v. A.J.F. ten Hengel en J.J.M. Kapel. Burgemeester en wethouders van Waddinxveen brengen ter open bare kennis dat op grond van artikel 5, tweede lid, van de Wet op het Openbare Bibliotheekwerk vanaf 1 augustus 1985 gedurende een termijn van 90 dagen het provinciaal bibliotheekplan 1986-1988 voor een ieder ter visie ligt op de afdeling Welzijnszaken van de ge meentesecretarie. Gedurende de termijn van tervisielegging - die op 1 november 1985 zal zijn verstreken - kan iedere belanghebbende, ingevolge artikel 5, Alarmering Brandweer bgg- Politie Ongevallen Medische hulp Ambulancedienst Telefonische hulpdienst geestelijke en sociale nood Storingsdiensten Gas en elektriciteit Waterleiding (telefoonbeantwoorder) Centrale Antenne Inrichting (CAI) Dc Oostvaardcr, 90 hed- waarvan 40 in volledig ingc- Kamphuis Brecland. 60 bedden. Overnachting van passanten mogb- lijk. geschikt voor zelf- verzorgings- en vol pension groepen. Sterkste Hem: kano- arrangementen (re creatief kanoën) op het riviertje Dc Hunze. Educatieve en recrea tieve Drenthe pro gramma's in samen werking met 't Rond- bargic in Exloo. Uitgeverij: VET A B. V. Direktie: F. van Kempen Redactie: B.J. Woudenberg Redactie-adres: Peuleyen 144, 2742 ÉN Waddinxveen Telefoon: 01828-15594 Advertentie-afdeling: Oranjelaan 9. 2741 EP Waddinxveen Postbus 116. 2740 AC Waddinxveen Telefoon: 01828-14788 Klachten bezorging: Sweelinckhof 31, 2742 CB Waddinxveen Telefoon: 01828-18950 Klachten over de bezorging vóór donderdag 18.00 uur melden. Abonnementsprijs: 3 Postabonnement 29.75 per halfjaar. Advertentie-tarieven: 1 passé mm-prijs 0.43 (exclusief BTW); contract-tarieven en R tekst-advertenties op aanvraag. Vakantie- en confe- rentie-oord Ingeborg, 56 bedden. Contacten met aangrenzend groepskampeerterrein (capaciteit 400 perso nen). Gelegen in de bossen van landgoed Den Treek. den, apart richt, zclfverzorgings- gebouw Gelegen aan het Oostcrvaardcrs- diep, vlak bij natuurge bied Oostvaarders- plassen en recreatieplas t Bovenwater Ge schikt als uitgangspunt voor excursies met agrarische, waterstaat kundige en stedenbouw kundige aspecten Herberg Dc Stool pol der, 150 bedden; ge schikt voor zclfvcrzor- gingsgroepen en vol pension groepen; aparte gebouwen voor groepen mogclijk. Ge legen aan het water, met eigen ligplaatsen in de jachthaven. Moge lijkheid voor zeilen en surfen. Startpunt voor agrarisch georiënteerde excursies en bezoeken aan dc Oostcrschclde- werken. De 'gastvrije centra van Amfi Holland’ bewe gen zich gedeeltelijk in de 'markt' van de Ne derlandse Jeugdher berg Centrale. Schneiders: ’’Door aard en inrichting en door hun verleden functioneert een deel van de accommodatie van Amfi ook als jeugdherberg: er is plaats voor de reiziger die één of enkele dagen een onderkomen zoekt. Sinds .1981 is in het jeugdherbergwezen een tendens tot priva tisering aan de gang, vanwege verslechte rende exploitatie-uit- komsten. Een aantal jeugdherbergen, dat is losgekoppeld van de oorspronkelijke orga nisatie gaat onder par ticuliere leiding verder of moet de deuren voorgoed sluiten. Aangezien de privati sering zich voortzet, verwachten wij bij Amfi dat in het belang van het Nederlandse en het buitenlandse jeugdherbergpubliek de samenwerking met de NJHC verder zal verbeteren.” Een voorbeeld is De Oostervaarder in Lely stad, van oorsprong een NJHC-jeugdherberg, die eind 1983 door deze organisatie werd afge stoten en nu met Amfi samenwerkt. Aanvan kelijk leek het erop dat - toen de NJHC de deur op slot deed - Lelystad een verblijfsaccommo- datie armer was gewor den. Amfi ging met de gemeente in de slag en slaagde erin de jeugd herberg te behouden. Niet langer als onder deel van de NJHC, maar in particuliere ex ploitatie. Het echtpaar Sietzema nam het be heer over, verbouwde de herberg duchtig en Burgemeester en wethouders van Waddinxveen maken op grond van artikel 35, lid 2, van de Wet gemeenschappelijke regelingen be kend. dat met ingang van donderdag 1 augustus 1985 voor een ieder bij de receptie van de Dienst Openbare Werken en Bedrijven in het gemeentehuis ter inzage is gelegd en tegen betaling van de kosten voor een ieder verkrijgbaar wordt gesteld, de ontwerp-begroting voor het dienstjaar 1986 van het Gemeenschappelijk Vuilverwer- kingsbedrijf Midden-Holland en Rijnstreek. Waddinxveen, 31 juli 1985. Burgemeester en wethouders voornoemd, de secretaris de burgemeester, J. Meuleman. Van der Linden. Henk Schneiders, voorzitter Amfi Holland: "Er sluiten zich nog steeds bedrijven aan en daarom worden de goedkope vakanties steeds groter. (FOTO JOS JONGERIUS) rentie-oord Ingeborg in Leusden) het bestuur van de stichting Amfi vormt (’’maar we zou den er graag nog een derde bestuurslid bij willen hebben”): "De ideële doelstelling geeft aan waar het accent ligt. Camping-herberg Het Karrewiel, 40 bedden (herberg) en 40 plaat sen (5x8) in stacara vans. Kinderspeeltuin, zwembad, bos, over dekte recreatiehal. Bij zonder geschikt voor groepen uit het Ruhr- gebied; excursie-mo- gelijkheden, champig non- en aspergekwe- kerijen, cactus-kweke- land bekijken. kunnen we dan schikte accommodaties voor bieden. Meer op agrarische ingestelde kunnen we echter ook bedienen. We werken aan bevordering van openbaar vervoer, aan de verbetering van menselijke contacten door uitwisselingspro gramma's van interna tionale (jeugdgroe pen, we maken vakan tieweken mogelijk voor groeperingen met een beperkte .financiële draagkracht, zoals 55- plussers, één ouder ge zinnen en gehandicap ten. Met name die groepen worden ge confronteerd met de gevolgen van de reces sie: goedkoop gaan, of helemaal niet gaan. De belangstelling voor voorlichting over goed kope vakantie-moge- lijkheden is groot.” Daarom is Amfi-Hol land actief op beurzen. Onlangs stond de stich ting met een stand op de NOT (Nationale Onderwijs Tentoon stelling) in Utrecht en op de Talen infobeurs in Brussel. Verder brengt Amfi het dien stenpakket onder de aandacht van het publiek door te adver teren in brochures van het Nederlands Bureau voor Toerisme. ’’Voor de deelnemende bedrijven heeft dat nogal wat voordelen,” aldus Schneiders. ”Ze worden vertegenwoor digd op plaatsen waar ze alleen nooit geko men zouden zijn en bo vendien hoeven ze maar een deel van de kosten te dragen. Tot slot vormt Amfi voor al die bedrijven een cen trale brievenbus, waar zicht is op het aantal boekingen. En we heb ben de mogelijkheid om aanvragen gericht door te spelen naar ac commodaties die zo veel mogelijk aanslui ten bij de behoeften van de groepen. Dat werkt uiteraard ook in hun voordeel want zij hoeven zelf niet zoveel onderzoek te doen.” Amfi-Holland spant zich ook in voor het aantrekken van bui tenlandse groepen. Op O l o MERCEDES-BENZ BESTELWAGENS Bodegraven Kampeerboerderij De Hollandse Boerderij. ‘80 bedden. Verdeeld in aparte eenheden (20 en 60 bedden); boerderij is in bedrijf en heeft een polsstokspringschans (fierljeppen). Gelegen in typisch Holland landschap. Talrijke ex cursiemogelijkheden, (zie Gouda) Botel De Alida. 76 Enkhuizen bedden. De boot ligt E.nKnuizen direct achter het Cen Herberg De Oranje- traal Station en is der- zaal. 68 bedden. Gele- halve gemakkelijk te gen in historisch cen- bereiken met openbaar trum Enkhuizen. vlak vervoer. naast de Waag, in na- Het botel biedt een bijheid van Zuider- schitterend uitzicht zeemuseum. Enige ac- over de Amsterdamse commodatie in zijn haven. Van hieruit or- soort aan de Noord- ganiseert Amfi ook hollandse IJsselmeer- varendo vakanties, kust. Dit zijn de gastvrije verblijfsaccommodaties van Amfi-Holland in één oogopslag: Annen: Kamphuis Breeland, Exloo: Kamp huis 't Rondbargie, Enkhuizen: Herberg De Oranjezaal, Lely stad: Herberg De Oostvaarder, Amsterdam: botel De Alida, Leusden: Vakantie- en conferentie-oord Ingeborg, Bodegra ven: De Hollandse Boerderij, Gouda: Herberg Het Trefpunt, Bruinisse: Herberg De Stoofpolder, Meerlo: Camping-her berg1 Het Karrevwe/. Welke groepen maken doorgaans gebruik van de Amfi-Holland ac commodaties? Schnei ders: "Een deel van de bezoekers bestaat uit groepen van bijvoor beeld vakbonden of ondernemingsraden. Anderen komen alleen af op de accommodatie en voeren hun eigen programma uit. zoals scholen en verenigin gen. In toenemende mate worden de -ver blijven gebruikt voor familie-reünies. we kunnen naar behoefte hulp bieden bij het ma ken van een program ma. Van nul tot hon derd procent.” Een deel van de ac commodaties is gespe cialiseerd in de richting van bepaalde groepen. Zo heeft Philip Holst het conferentie-oord Ingeborg in het bijzon der ingericht op het ontvangen van groepen blinden en slechtzien den. ’’Omdat Philip zich heel specifiek heeft in geleefd in de behoeften van die groepen, is er een heel hechte band ontstaan met de lande lijke organisatie, de Nederlandse Vereni ging van Blinden en Slechtzienden (NVBS). In Ingeborg is onlangs een bijeenkomst ge weest van blinde espe en een voor Henk Schneiders voorzitter van de Almere Stichting land, een die moet uitgroeien tot een internationale ke ten van goedkope ver blijfsaccommodaties. De doelstellingen van de stichting zijn twee ledig. Er is een ideëel doel en een bedrijfs- doel. Schneiders: ”In de statuten van Amfi staat, dat de stichting wil bij dragen aan de instand houding van het leef milieu en aan de bevor dering van goede menselijke contacten. Dat ideële doel krijgt gestalte in het bedrijfs- doel: de deelnemende bedrijven streven er naar gezamenlijk een zo breed mogelijk scala van diensten aan te bie den. Kernpunt van die diensten is verblijfsac- commodatie. Ieder voor zich zouden die bedrijven niet zo’n scala kunnen aanbie den. Onder de vlag van Amfi-Holland lukt dat wel. In de toekomst worden de mogelijkhe den alleen maar groter, omdat zich nog steeds nieuwe bedrijven aan sluiten.” Wat doet Amfi-Hol land nu precies voor de aangesloten onderne mingen? Schneiders: ”We zorgen ervoor dat groepen naar die ac commodatie toegaan, die het meest aansluit bij hun wensen en be hoeften en we helpen met het opzetten van een programma. Ver der adviseren we over vervoersmogelijkhe den. Ons brede dien stenpakket laat zich op verschillende manieren vertalen, onder meer in de geografische sprei ding van de bedrijven. Buitenlandse excursie- groepen willen door gaans alleen maar Noord- en Zuid-Hol- De prijzen De Amfi Holland ac commodaties worden niet gesubsidieerd, maar weten toch te werken met concurre rende tarieven. In de kamphuizen kunt .u al terecht voor 9.- per persoon per dag. een overnachting met ontbijt in een Jeugd herberg komt op 16.-. Volledig verzorgde verblijven in een con ferentie-oord zijn er vanaf 36.-. Er zijn 5’5-plus arran gementen vanaf 295.- per week, vakanties voor éen ouder gezin nen vanaf 370.- per week, waarbij éen kind tot zes jaar gratis mee mag. Deze vakantie weken zijn inclusief volledige verzorging (alle maaltijden inbe grepen) en inclusief een programma.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1985 | | pagina 3