Voortbestaan Contactweide is in gevaar Vakantie verzamelbeurs 1985 Muzikaal bloemencorso TEMPO BABY- BUK FILMBUKFILM HULPJES DROP Gunstige ontwikkeling werkgelegenheid 8.95 nu 1.69 IS i niks llfcs Hoe de duiven vlogen P.V. de Sperwer E Ijaumo drogisterij parfumerie groensvoorde 10 waddinxveen •Z R95 RESTAURANT-BISTRO FOTOQUELLE BOSKOOP GEMEENTE 250 gram eurohome jr gratis een riks voor (waarde f2,50) ’’BIBELOT” k. I 1 l interlübke Wij hebben een fijne vakantie gehad en zijn vs»iaf heden weer de gebruikelijke tijden BEKENDMAKING in puntzak Ontwikkelen f 4,25 en binnen 3 dagen klaar Woensdag 31 juli 1985 door C. N. Stolwijk Agenda 1 t/m 7 augustus PASSAGE 210-WADDINXVEEN - Tevens was er een vlucht vanuit Per ronne. Hier was een deelname van 402 duiven en de afstand was 266 km. Ze zijn om 8.00 uur gelost en de eerste duif was binnen om 10-31-50 uur met een snelheid van 1752.11 m/min. H. Verweij 1-20-4^-50 G. Achterberg 2-27-47-51-66 R. Kappé 3-5-21-71-77-98 krijgen. De vrije uurtjes na school maar ook vakanties worden vaak be steed aan het spelen en kijken naar de beesten op de kinderboerderij..” Voor wie dit jaar in de vakantie thuis blijft of al terug is of pas later op Iedere hobbyist en iedere verzame laar, groot of klein, kan op dit verzamelaarsfestijn wel iets van zijn of haar gading vinden. Aan de tal loze tafels kan naar hartelust van alles worden bekeken, geruild, ge kocht of verkocht. interlübke duo. Vrolijke, kleurige, pittige meubel-ideeën. Te zien en te betasten in onze showroom: Burgemeester en wethouders voornoemd, de secretaris, de burgemeester, K. Dunnink J. H. Reinders ontwerp en realisatie Zijde 36 - tel. 01727-4550 12 opn. slechts H. Metselaar 1-6-10-14-29 M. C. Anders 2-9-13-17-24-26 D. Heeren 3-4 N. Hoogerdijk 5-25 J. Verbakel 7-11-28 J. Toor 8-12-21 J. W. Sekeris 15-19-30 M. Tollenaar 16-18 A. H. Kivits 20 Th. Twigt en zn. 23 H. Vink 25 Mw. G. Twigt 27 Burgemeester en wethouders van Boskoop maken bekend, dat zij voornemens zijn met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 8, van de Woningwet bouwvergunning te verlenen voor: Het vernieuwen en vergroten van de berging op het perceel, kadastraal bekend gemeente Boskoop, sectie A nummer 3344, plaatselijk bekend Berkenweg 87. Het bouwplan is in strijd met het geldende bestemmingsplan Sierteeltgebied, doch in overeenstemming met de voor dat bestemmingsplan in voorbereiding zijnde herziening. Het aanbrengen van een kap en zolderverdieping op.de woning op het perceel, kadastraal bekend gemeente Boskoop, sectie D nummer 2515, plaatselijk be kend Fazantendreef 3. Het bouwplan is in strijd met het geldende bestemmingsplan Snijdelwijk West I, doch in overeenstemming met de voor dat bestemmingsplan vastgestelde herziening. Het betreffende gedeelte van het herziene bestemmingsplan Snijdelwijk West 1 is reeds door gedeputeerde staten goedgekeurd. De bouwplannen liggen vanaf 1 augustus 1985 gedurende 14 dagen voor een ieder ter gemeentesecretarie, afdeling algemene zaken en ruimtelijke ordening, ter inzage. De afdeling is voor het publiek geopend van 09.00 tot 12.15 uur. Gedurende de hiervoor genoemde termijn kan een ieder schriftelijk bezwaren tegen het verlenen van de bouwvergunningen bij hun college indienen. Boskoop, 31 juli 1985 3 stuks h Bezichtiging Wie in alle rust van de bloemen pracht wil genieten kan op vrijdag 2 augustus van 18.00 tot 23.00 uur te recht in de veiling van Rijnsburg. Op zaterdag 3 augustus staan de wagens vanaf 19.00 uur opgesteld op de Ko ningin Wilhelmina Boulevard in Noordwijk. Ook op zondag is de muzikale bloemenzee daar de hele dag te bewonderen. Voor bezichti ging in de veiling wordt een entreeprijs gevraagd, langs de route en op de Koningin Wilhelmina Bou levard is" het gratis. den aan hondebelasting wordt geïnd en dat geld verdwijnt in de algemene middelen en verder stond in één van de brieven: ”Ik zou graag willen dat de mensen zich ergens anders druk over.gingen maken in plaats van ie dere week die ingezonden stukken over hondenpoep.” ”lk zou”, aldus Carla, ”de mensen eens wakker willen schudden. Wij krijgen ontzettend veel wandelaars en ook scholen op bezoek. De schoolkinderen meestal met studie materiaal. Het is prachtig om te leren maar nog veel prachtiger om tegelij kertijd te zien wat je op school alleen maar theoretisch in ’t hoofd moet M1DDEN-HOLLAND - Het aantal arbeidsplaatsen is in de maand juni in Midden-Holland toegenomen met circa 158. Dit ging samen met een relatief gunstige ontwikkeling van de werkloosheid. Weliswaar steeg het aantal werklozen met 19, maar dit geringe aantal betekent dat de toe stroom van schoolverlaters goed is opgenomen door de arbeidsmarkt. Vorig jaar steeg de werkloosheid in deze maand nog met 252. Dit blijkt uit de arbeidsmarkt- en be- drijvigheidsgegevens, die het Ge westelijk Arbeidsbureau en de Kamer van Koophandel in Gouda elke maand gezamenlijk publiceren. De toename van het aantal arbeids plaatsen werd vooral veroorzaakt door de vestiging van drie bedrijven met tussen de 20 en 50 werknemers. In deze groep werden in Gouda een electrotechnisch bedrijf en een filiaal van een supermarktketen in het Han- delsregister ingeschreven, terwijl zich in Woerden een groothandel De toegangsprijs bedraagt 3,50 per persoon; kinderen tot en met 12 jaar behoeven slechts twee gulden te beta len. RIJNSBURG - Onder het motto ”Er zit muziek in de bloem” vindt op zaterdag 2 augustus het negenender tigste Rijnsburgse bloemencorso plaats. Maar liefst 12 ’’muzikale” praalwagens, 32 personenauto’s met een dikke 500.000 bloemen en de be geleiding van 24 muziekkorpsen staan garant voor een ’’oorver dovend” bloemenspektakel. Dit jaar wordt het startschot gegeven door burgemeester F. Jonkman van Rijnsburg. De stoet vertrekt om 13.00 uur vanuit de veiling Flora in Rijnsburg, om via Oegstgeest en Lei den om 19.00 uur in Noordwijk het eindpunt te bereiken. Ook dit jaar zijn de praalwagens ont worpen door Jaap van der Plas uit Katwijk en Joop van Egmond uit Rijnsburg. Waren het vorig jaar na tuurobjecten, dit jaar beelden de Vrijwilligers ”Wie kan ons helpen?”, zo luidt het kernpunt van de brief. ’’Misschien zijn er zakenlui van bijvoorbeeld winkelbedrijven etc., die ons willen sponsoren of adoptie willen doen zo dat we kunnen blijven bestaan. Op dit moment werken er een fijn stel vrijwilligers en een W.S.W.-er. Vanaf augustus 1985 neemt het aan tal vrijwilligers af door studie en dergelijke. Zonder aanvulling kan de vrijwilligersgroep het niet of moei lijk redden. Dat is één van de redenen waarom ik om ondersteu ning vraag en dat mag niet zo lang op zich laten wachten. Als er mensen zijn die liefde voor en verstand van beesten hebben, met een hamer en spijkers overweg kunnen en wat uurtjes op willen offeren, laten zij dan wat van zich horen. Ik denk aan iemand, liefst boven de 20 jaar, die ongewild werkloos is of in de VUT zit. Omdat ik verantwoordelijk ben voor deze brief lopen de draadjes bij mij binnen. Ik zorg dat de belang stelling van briefschrijvers aan onze groep en de gemeente worden door gegeven.” Reacties op deze noodkreet, bij voorkeur aanbiedingen voor hulp in welke zin dan ook, kunnen worden gezonden aan de redactie van deze krant. Ze worden doorgegeven aan Carla Moulijn. corsowagens muziekinstrumenten uit. Zo zullen onder meer de viool, de harp, de piano en de trombone te bewonderen zijn. De gemeente Rijnsburg verzorgt, samen met haar Westduitse zusterstad Siegen de praalwagen ”het orgel”. Evenals vorige keren werkt het Ne derlands Congresgebouw bij de organisatie van de Vakantie Verza melbeurs 1985 samen met een aantal verenigingen van verzamelaars. Dit zijn de afdeling Den Haag en omstre ken van „De Verzamelaar”, de Nederlandse Lapidaristen Club, de Verzamelaarsclub „De Oude Flesch”, de Vereniging Maastrichts Aardewerk, de Stichting Technisch- Historische Verzamelingen en de Documentatiegroep ’40 - ’45. Liefde en begrip ’’Ouders kunnen juichen”, zo ver volgt de brief, ’’want zo leren de kinderen liefde en begrip voor de na tuur. Het op deze manier verworven verantwoordelijkheidsgevoel houdt kattekwaad en plunderen tegen, dat verwacht je tenminste. In dit alles komt nu misschien de klad. Elk jaar als de begroting bij de gemeente wordt opgemaakt dan is 't weer spannend wat er nu weer uit de bus BOSKOOP - Het voortbestaan van de Contactweide, de kinderboerderij in Snijdelwijk, is andermaal in ge vaar. Het is niet voor het eerst dat gebrek aan medewerking leidde tot een noodkreet vanuit de vrijwilli- gerswerkgroep en ook nu weer is het water tot de lippen gerezen. ”Ik wil ook eens reageren op de ingezonden brieven over hondepoep”, zo schrijft Carla Moulijn in een brief aan deze krant. ”Wat op mij indruk maakte was dat per jaar 52.500 gul- Onwetend van de gevaren die de Contactweide bedreigen kijkt deze bok, een bewoner van de kinder boerderij, naar de fotograaf. BOSKOOP P.V. de Luchtbode heeft met 90 duiven een vlucht gehad vanuit Chantilly. De afstand be droeg 355 km. Ze zijn om 7.50 uur gelost en de eerste duif was binnen om 11-09-32 uur met een snelheid van 1782.91 m/min. P. B. Mastop 1-7-16 R. Kappé 2-15 G. Achterberg 3-20 D. Boere 4-5-11-17 F. Sanders 6-19-23 J. Bolleboom 8-9-14 Gebr. Kok 10 A. v. Marrewijk 12 M. Jacobs 13-18-21 R. Mastop jr. 22 THALIA THEATER Gouda, tel. 01820-12230 A view to a kill’,12 jr. 5r t^eek (do 15.30 20.00 vr 15.30 19.00 21.30 za zo 15.30 19.00 21.30 ma di wo 15.30 20.00) De zestiende James Bond film met Roger Moore voor de zevende keer als geheim agent 007. Verder met Patrick MacNee, Grace Jones, Christopher Walken en Tanya Ro berts. Regie voerde John Glen op basis van een scenario van Richard Maibaum en Michael G. Wilson. In dit superspektakel van vooral film technische klasse staat de microchip centraal. De slag wordt gestreden per mini-duikboot, sneeuwscooter, heli copter, luchtschip, brandweerwa gen, mijnwagon, parachute, skies, speedboat, personenwagen en te paard. Dit alles op lokatie in San Francisco, Parijs, Londen, Ijsland en de Franse Alphen. Elke dollar cent van deze 30 miljoen dollar kos tende produktie is er vanaf te zien. Zie ook Euro 4. ’Heidi’ a.l. (za zo wo 13.30) Een in het Nederlands nagesynchro niseerde Hanna-Barbera tekenfilm voor de jeugd uit 1982 onder regie van,Robert Taylor. Naar de roman ’Heidi’ van JohannaSpyri. Traditio neel gemaakt Amerikaans produkt. GOUDSE SCHOUWBURG Gouda, tel. 01820-13750 ’Police Academy II - Their first As signment’ (’De beuk er in’) a.l. 4e week (do vr 15.00 20.15 za 19.00 21.15 zo 16.00 20.00 ma di 15.0020.15 wo 16.00 20.15) Luidruchtige lachorkaan met aan de lopende band rake grappen en ferme grollen van kaliber als vervolg op de politieklucht ’Police Academy’, een zomerhit uit 1984. Regie voerde Jerry Paris terwijl het hele team uit de kassamagnetische ’Academy’ ook in dit vervolg weer present is: Steve Guttenberg als Mahoney, Bubba Smith als Hightower, David Graf als Tackleberry en Michael Winslow als Larvelle Jones, de geluidseffectenfa naat. Zeer weinig verhaal ook in dit tweede deel, maar humor te over in aan elkaar gebreide sketches. Zie ook Euro 1 en 2. ’Het grote Ewok-avontuur’ (’Cara van of Courage’) a.l. 3e week (za zo wo 14.00) Amerikaanse televisie-film voor de jongere jeugd uit 1984 van produ cent George Lucas onder regie van John Korty en met Eric Walker, Warwick Davis en F. Flanagan in de hoofdrollen. Een futuristisch avon- turensprookje doorspekt met speciale effekten. Centraal staat een pluizig minivolkje op een verre pla neet dat twee kinderen helpt hun vader en moeder terug te vinden na dat het gezin in een ruimteschip neerstortte. De Ewoks werden geïn troduceerd in het derde deel uit de ’Star Wars’-sage ’Return of Jedi’. Veel monsters, tragische en komi sche situaties houden het evenwicht komt. De gemeente vindt het niet zo nodig om geld uit te trekken voor de kinderboerderij, misschien kan er wat gedaan worden met de hondebe lasting. Elk jaar gaat er weer wat af en misschien wordt ’t volgend jaar wel sluiten! Mensen, dit kunnen we toch niet zo maar laten gebeuren, want er is al zo weinig in Boskoop. De kinderboer derij ligt centraal en geeft een goed beeld van het leven van beesten op een boerderij, waar ook een hooi berg bij hoort. Als je op de Contactweide bent en rondkijkt krijg je het gevoel op het platteland te zijn.” Tanya Roberts en Roger Moore in het nauw in de nieuwste James Bond-film ’A view to a kill’ ’Tha lia en Euro 4). vakantie gaat, biedt het Nederlands Congresgebouw in Den Haag op za terdag 3 en zondag 4 augustus een plezierig dagje uit. De afgelopen twee jaar is gebleken, dat een activi teit voor verzamelaars van allerlei pluimage midden in de zomervakan tie een doorslaand succes is. Daarom heeft het Nederlands Congresge bouw besloten dit jaar de derde Vakantie Verzamelbeurs te organise ren. De op nog grotere schaal dan voorgaande jaren opgezette Vakan tie Verzamelbeurs 1985 is beide dagen geopend van tien uur ’s mor gens tot vijf uur ’s middags. W» P-St. P. B. Mastop 4-15-18-39-44-45- 57-70-74-76-78-80-82-92 W. Windhorst 6-42-58-60-86 Comb. Van Tol 7-19-23-91-95 F. Sanders 8-12-14-16-22-37-48-52- 55-56-67-83-84-90 G. C. van Kleef 9-24-65 J. Degenkamp 10-11-41-81-93-100 D. Boere 13-28-31-34-35-40-53-61- 69 J. van Klaveren 17-62 T. van Oirschot 25-87-88 M. Jacobs 26-29-43-59-68-75-96-99 W. v.d. Velden 30-33-36-54-85-94 J. Bolleboom 32-38-49-63-64-79- 89-97-101 M. v.d. Bas 47 R. Mastop jr. 73. Tijdens de twee beursdagen zijn in het Congresgebouw de meest uiteen lopende verzamelobjecten te vinden: luciferdoosjes, pijpen, kruiken, aar dewerk, speelgoed, postzegels, munten, prentbriefkaarten, poppen in klederdracht, sigarebandjes, ste nen en andere mineralen, bierviltjes, glazen, materiaal uit en over de Tweede Wereldoorlog, van alles over het Koninklijk Huis, prenten van Anton Pieck, sieraden, wijneti ketten, allerhande flessen, medail les, oude Dinky Toys, stripboeken, kranten, fossielen, schelpen, souve nirs, uniformen enz. enz. Dit alles en nog veel meer maakt een bezoek aan het Congresgebouw op 3 of 4 augus tus voor iedere verzamelaar meer dan de moeite waard. Gevlogen is ook vanuit Compiegne, een afstand van 319 kilometer. De duiven zijn gelost om 8.00 uur, ter wijl de eerste aankwam om 11.03 uur met een snelheid van 1.735 meter per minuut. De laatste kwam binnen om 11.19 uur. H. Metselaar 1-2-8-9-28-36-38-50- 51-55-62-68-71-95 Smit-Troost 3-5-24-35-63-84-94 H. Vink 4-14-45-67 M. Tollenaar 6-22-29-31-39-40- 42-91-92 T. den Ouden 7-77-86 M. C. Anders 10-11-59-60-61-64- 66-70-73-74-78-79-85-87 J. Toor 12-16-18-19-32-33-47-52- 53-69-93 D. Degenhardt 13-57 J. Verbakel 15-46-72-75 Mw. G. Twigt 17-26-76 C. A. Bode 20 N. Hoogerdijk 21-25-54-89 J. Jansen 23-30-34-48-56-65 D. Heeren 27-49-83 Th. Twigt en zn. 37 F. Rip 41 Comb. 43 44 C. Hofman 58-90 J. W. Sekeris 80-81-82 A. H. Kivits 88 Geldig tot 3 augustus tussen spanning en humor goed in stand waardoor een zowel leuke als spannende maar zeker ook senti mentele jeugdfilm ontstond. De film werd in het Nederlands nagesynch roniseerd met onder meer de stem van kindervriend Hennie Huisman. EUROCINEMA 1-2-3-4 Alphem a.d. Rijn, tel. 01720-20800 x EURO 1 en 2 ’Police Academy II - Their first as signment’ (’De beuk er in a.l. 4e week (dag. 14.00 18.45 21.00 en nachtv. za 24.00 Zie ook Schouwburg. ’Woody Woodpecker Festival’ a.l. 3e week (dag 14.00) Compilatie van de beste tekenfilms met de roodharige specht Woody Woodpecker, een creatie uit het be gin van de jaren ’40 van Walter Lantz wiens vrouw Stafford de ka rakteristieke stem van Woody verzorgde. ’Sex-theater’ 18 jaar. (nachtv. za 24.00) Harde pornofilm van Fritz Voght. EURO 3 ’Best Defence (’Het mysterie van De fensie’) a.l. 3e week (dag. 13.45 18.45 21.30) Kluchtige ster-comedv van Willard Huyck met Eddie Murphy en Dudley Moore. Kolderieke situaties rond een vitaal onderdeel van het geleide- systeem van een gloednieuwe op de markt te brengen Amerikaanse su- pertank met Murphy achter het stuur en Moore achter de tekentafel ont aarden niet in de verwachte lachorkaan. Als het apparaat niet werkt, blijkt ook de film niet te wer ken bij gebrek aan dynamiek en te weinig aandacht voor Murphy. De trailer is beter. ’Sex in hogere sferen’ (’Up, Up and Away’) 18 jaar. 2e week (nachtv.) za 24.00) Amerikaanse harde porno van Jim Hunter. EURO 4 ’A view to a kill’ 12 jaar. 5e week (dag. 13.30 18.3021.15 en nachtv. za 24.00) Zie ook Thalia. RESERVEREN EUROCINEMA tel. 01720-20800 dagelijks 13.30-14.30 uur, 18.GO- 21 .30 uur. van deze omvang vestigde. In totaal werden in juni 91 bedrijven inge schreven; hef aantal uitschrijvingen bedroeg 52, zodat per saldo het aan tal bedrijven met 39 toenam. De toestroom schoolverlaters is in juni erg meegevallen. Er kwamen 142 jeugdige werklozen bij, die na het verlaten van de school nog niet aan het arbeidsproces hebben deel genomen. Die toename bedroeg in juni vorig jaar 310 en in 1983 zelfs 572. De huidige werkloosheid van 7.207 ligt beduidend onder het ni veau van vorig jaar juni (8.595). Het gunstige verschil van 1.400 is in vrij wel alle beroepsgroepen terug te vinden. Daarbij vallen de beroeps groepen bouw en metaal op, die van die afname respectievelijk 361 en 301 voor hun rekening namen. In de periode mei-juni 1985 is in Bos koop het aantal werkzoekenden afgenomen van 367 tot 360, in Wad dinxveen valt een stijging te constateren van 579 tot 594. WADDINXVEEN - Gevlogen is vanuit Soissons, een afstand van 309 kilometer.- In concours waren 121 duiven die zijn gelost om 7.00 uur. De eerste duif kwam binnen om 9.55 uur, met een snelheid van 1.761 me ter per minuut, de laatste om 10.04 uur. ali 1 a

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1985 | | pagina 7