Waddinxveen: Groei Accord sjbCb. tegen de verdrukking in IJ Sk5? HONDA 01828-17994 WAWA-BAAN IN ZWEMBAD DÈ ATTRACTIE DONKER LUCAS EN JENNY GOEREE AKTIEF IN WADDINXVEEN Ligging centraal en gunstig Leesprogramma voor kinderen in Bibliotheek //KI Onafhankelijk Nieuwsblad Een boekenbon? 14 MILJOEN NEDERLANDERS IN DE SLAG TEGEN KANKER. DANSLESSEN Inschrijving en gelijk aanvang van onze danslessen voor jongeren (beginners) in BOSKOOP Woensdagavond 28 aug. 19.30 uur in de „ROZENBURCHT”, Rozenlaan. I/ I WJ MM Ultf hü 1 NIEUWE AARDAPPELEN RIOOL VERSTOPT? KORS KROES GERT HUIZER Zuidplas Woningbouw Coenecoop Vervening lUüW ®W' B, arwa apijtservice ALS WIJ HET Dansschool EN DAN??HOORT U MEER VAN ONS!! Kom eens langs in onze showroom of vraag vrijblijvend offerte. AANNEMERSBEDRIJF P. BOUTHOORN HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 V Wl -N. J. Wat Gert ook bakt, het is lekker en niet duur. Weekblad voor Waddinxveen 41e JAARGANG - Nr. 1938 WOENSDAG 14 AUGUSTUS 1985 (EIGENHEIMER en BINTJE) Lucas en Jenny Goeree NIET SEIZOENGEBONDEN! Zorg voor bejaarden, bejaardenwoningen aan de Petteplas. LEES f I De Ned. Hervormde kerk, pas in oude luister hersteld Het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen DE1^ ECHTE BAKKER Koningin Wilhelmina Fonds voor de Kankerbestrijding Sophialaan 8,1075 BR Amsterdam. Telefoon: 640991. Postgiro: 26000. Bankrekening 70.70.70.007. Dan ga je weer naar de bibliotheek met je boek, je leeskompas en je werkstuk je. Daar krijg je een stickertje op je leeskompas en lever je je werkstuk in. Dan zoek je je volgende boek uit. Op vrijdag 11 oktober om 5 uur ’s mid dags .is dan de prijsuitreiking voor het leukste werkstuk en voor de ballonnen wedstrijd. iedere wi/k heeft zi/n eigen wijk-winkelcentrum. Dit aan de Groensvoorde MUIDERKRING 98 - LEIDEN TELEFOON 071-76 12 49 Jan Dorrekenskade-0.40 2741 HW Waddinxveen Tel. 01828-16119 Jan Dorrekenskade-Oost 68 2741 HX WADDINXVEEN Telefoon 01828 - 12374 Noordeinde 122A Waddinxveen Tel. 01727-6566 DENKT U AAN HET VER BOUWEN VAN UW WONING: NIEUWE KOZIJNEN, DAKKAPEL OF KEUKEN? MERCURIUSWEG 6 WADDINXVEEN TELEFOON 01828-18625 WEGENS VAKANTIE GESLOTEN VAN 3 T/M 17 AUG. ’’HARWA” VAKKUNDIGE VLOER VERWENNERS ‘TAPIJT-‘GORDIJNEN ‘VINYL-* WANDBEKLEDING MEUBELSTOFFERING INWONING ENOBJEKT Zie ook onze stand in Bouwvoorlichting, Staringlaan 6 AUTOMOBIELBEDRIJF EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 18007 Op de vraag: ’’Waarom deur aan deur?” zeggen Lucas en Jenny Goeree: ’’Naast de meer massale benadering op de open avonden en bijeenkomsten wil len we ook persoonlijk met de mensen in contact korhen. We hebben een team van medewerkers die er dagelijk op uit trekken. Ze gaan overal in het land van huis tot huis en spreken de mensen per soonlijk aan. In een tijd waarin de men sen eenzaam zijn en velen gebukt gaan onder contactarmoede willen we juist een persoonlijk contact leggen, een contact van mens tot mens. Persoonlijk kontact is belangrijk in een onpersoon lijke wereld. Het evangelie wil een persoonlijke rela tie tussen God en mensen tot stand brengen. De relatie met God die ver broken is door de ongehoorzaamheid van de mens wordt door het evangelie hersteld, door het geloof in Jezus Chris tus. Hij heeft de schuld van de mensheid betaald met zijn bloed. Hij heeft zijn le ven ingezet. De mens kan zijn verknoei de leven inruilen bij Jezus voor het eeu wige leven. Hij kan een nieuw leven be ginnen. Dit nieuwe leven heeft God be reid voor een ieder die het wil aanvaar den. Het leven begint bij Jezus”, tot zo ver Lucas en Jenny Goeree. Aanvang DANSLESSEN voor GEHUWDEN en PAREN in BOSKOOP (beginners) Woens dagavond 11 september 21.30 uur in de Rozenburcht. Voor deze lessen van gehuwden en paren alleen graag telefonisch opgeven 071-761249 ’s middags tussen 13.00 en 18.00 uur. DANSAVOND Boskoop 1 september 20.30 uur. WADDINXVEEN - Het leven staat niet stil in Waddinxveen. de Gou- wegemeente met een oppervlak van ruim 2900 hectaren, woonplaats van De aansluiting van het nieuwe bedrijventerrein Coenecoop op het autowe gennet via de brug over de Gouwe in aanleg. Hier de nieuwe oprit naar de brug in uitvoering. Zuidkade11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382 - Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda Tel. 01820-15132 Vorig jaar kwam er weer schot in. Er werd gestart met woningbouw in de Zuidplaspolder. n diut - eertijds - agra risch gebied dat gelegen is achter het zwembad en de sportvelden aan de Sniepweg, zal de komende vijftien jaar een woonwijk verrijzen van 2300 wo ningen. De tweede mei 1983 was in dit verband verband een heuglijke dag. Secretaris G. Brokx van Volkshuisvesting sloeg namelik de eerste paal voor twee bouw projecten. Rehorst BV begon de bouw vaja. ,7(L woningwetwoningen voor v >- Drie-en-tachtig jaar gewleden, bij het begin van deze eeuw, telde Waddinxeen ruim 4250 inwoners. In 1950 was dit aantal verdubbeld. Met name aan het eind van de jaren zestig, maar ook in het begin van het daarop volgende decenni um groeide de bevolking gestaag. Tot 13.000 in 1963 en 20.000 tien jaar gele den. Ongeveer de helft van de beroeps bevolking is buiten Waddinxveen werk zaam; het grootste deel daarvan forenst dagelijks naar een vast werkadres in de omringende grote gemeenten Den Haag en Rotterdam. De groei van de bevolking bracht na tuurlijk de noodzaak van meer wonin gen met zich mee. Relatief werd er toen veel gebouwd, maar dat liep wat terug na 1972. Mede door het teruglopende geboorte-overschot steeg het aantal in woners daarna veel minder tot de huidi ge 22.000. De laatste woonwijk die tot vorig jaar werd gerealiseerd was de Oostpolder- wijk. Door problemen met bestem- mingplannen en grondverwerving-, be schikte Waddinxveen na die Oostpol- derwijk niet over een nieuwe bouwloca tie, die qua tijd aansloot. Het dal van de woningbouw werd in 1982 bereikt, toen er slechts een dozijn woningen gereed kwamen. Waddinxveen ligt centraal in de Rand stad, gunstig ten opzichte van de grote in dustriële centra en pal aan de Rijkswegen A-12 en A-20. De gemeente is verder per trein en over water te bereiken. De afstand naar Rotterdam is 27 kilome ter; Amsterdam 50 kilometer. Den Haag 30 kilometer en Utrecht 40 kilometer. De luchthaven Schiphol kan zowel over de weg (37 kilometer) als over water be reikt worden. De Rotterdamse luchtha ven Zestienhoven is slechts 25 kilometer van Waddinxveen verwijderd. De gemeente beschikt over praktisch alle vormen van onderwijs: van kleuterscho len tot en met een Havo/Atheneum. Ver der zijn er sportvoorzieningen als een combibad, sportvelden, hockeyvelden, tennisbnen, een tennishal, sportzalen en een sporthal. Ook is er een atletiekbaan. Wie zich op rustiger wijze wil ontspannen kan gaan wandelen en vissen in het na- tuurgbied 't Weegje. terwijl er ook een recreatiepark. Gouwebos. wordt aange legd. Daarvan zijn er al gedeelten inge richt. Inwoners van Waddinxveen zijn niet per sé aangewezen op de grotere omringende steden. Er is een Hoofdwinkelcentrum,' de Passhge genaamd, terwijl iedere nieuwbouwwijk zijn eigen wijkwinkel- centrum heeft. tl In 1978-‘79 werden door de gemeente de laatste gronden met een bedrijfsbe- stemming uitgegeven. Toen waren er geen gebieden meer, die een bedrijfsbe- stemming konden krijgen. Na uitvoe ring overleg met het provinciaal bestuur werd er overeenstemming bereikt over een nieuw bedrijfsterrein, Coenecoop. gelegen aan de Zuidelijke Dwarsweg- Kanaaldijk. Voor Coenecoop werd een bestemmingsplan in procedure ge bracht. Het bedrijfsterrein, dat samen met Cen traal Beheer Vastgoed BV uit Apeld oorn in exploitatie wordt genomen, heeft een oppervlakte van 23 hectaren. Dertien hectaren is bestemd voor de uit plaatsing van bedrijven die reeds in Waddinxveen. Boskoop en Mperkapel- le zijn gevestigd. Omdat Waddinxveen een secundaire werkgelegenheidskern is. volgens het Streekblad Zuid-Holland Oost dient de gemeente namelijk ook te voorzien in de uitplaatsingsbehoefte van Boskoop en Moerkapelle. Tien hec taren zijn bestemd voor nieuwe bedrij ven of uitbciding van al in de gemeente gevestigde bedrijven. ruim 22.000 Midden-Hollanders en werkplaats voor circa 6000 mensen. Het leven gaat er al 751 jaar voort, met ups en downs. Gemeente zeiden we, maar dat is niet altijd zo geweest. In middeleeuwse tij den waren er drie gemeenten. Pas in de tijd van Napoleon werden deze drie - op last van die overheerser - samenge voegd. Maar zoals dat vaker gaat, toen de Franse keizer op St. Helena Zijn laat ste dagen sleet, werdeen veel van zijn maatregelen weer ongedaan gemaakt. Zo ook de samenvoeging van Zuid- Waddinxveen Broek en Noord-Wad- dinxveen. Die fusiegedachte werd pas in 1870 weer opgepakt: sindsdien spreken we gewoon van Waddinxveen. Toch werd vorig jaar het 750-jarig be staan van Waddinxveen gevièrd. Dat komt omdat rond 1178 - zo valt nog na te gaan - er op de vruchtbare kleioevers van de Gouwe een landbouwkolonie ontstond. Op de plaats waar nog langer geleden Kaninefaten woonden en de Romeinen verbleven. Tenminste als men af mag gaan op oude muntendie in de streek zijn gevonden. In het historische jaar 1233 kocht ene Nicolaas van Gnepwich, samen met Herbert van Aalsmeer het recht op be- lastingheffen in het Waddinxveense van de graaf van Holland. Waddinxveen werd toen een ambacht' genoemd, om dat een ambtenaar er het bestuur over voerde, uit naam van de graaf van Hol land. Die amtbenaar was dezelfde Van Gnepwich die in 1260 ook schout van Waddinxveen werd. Rond het jaar 1500 begon men de verve ning ter hand te nemen. Turf was toen een veel-gevraagde brandstof, die in ruime mate voorradig was. Maar waar turf wordt gestoken, ontstaat water. In veertien jaar tijd werd zo niet minder dan 850 hectareland in water veran derd. Daardoor ontstonden aan de westzijde van de Gouwe diepe veen piassen, die de groei van Waddinxveen ernstig belemmerden. Het minder wor den van beschikbare grond ontnam de nog steeds landbouwende bevolking de bestaansmogelijkheden,. Vooral in de winter was er niet veel werk om handen dat leidde ertoe, dat veel mensen dan maar thuisarbeid gingen verrichten. Het maken van klompen en houten ge bruiksvoorwerpen Pas in 1759 kwam daar verbetering in. Toen werd een begin gemaakt met de drooglegging van de plassen, waardoor de landbouw weer opbloeide. Van het 2926 hectare grote grondgebied van de gemeente, is 2240 hectare in gebruik voor agrarische doeleinden, waaronder 114 hectare glascultuur. Ook nu wordt weer aan de agrarische gronden ge knabbeld. Deze keer is het alleen niet het water, maar zijn het Gedeputeerde Staten, het provinciaal bestuur. Het grootste deel van de gemeent, ongeveer 2100 hectare ligt in de drooggemalen veenpiassen. Soms zijn die polders meer dan vijf meter beneden het N.A.P. Het bedrijfsterrein Coenecoop ligt uiterst gunstig nabij de Rijksweg A-12 (Den Haag-Utrecht) en de Rijksweg A- 20 naar Rotterdam. Tot oktober 1981 maakte het verkeer van Utrecht naar Den Haag en Rotterdam - en visa versa natuurlijk - gebruik van de Gouwebrug over de Gouwe. Toen werd - op Wad-, dinxveens grondgebied - het Aquaduct in gebruik genomen. Dat betekende te vens. dat de Gouwebrug op de nomina tie kwam te staan om te verdwijnen. Veel overleg tussen de gemeenten Wad dinxveen en Gouda, het rijk en de pro vincie Zuid-Holland voorkwam dat ech ter. De brug blijft behouden en wordt voor ruim f. 7 miljoen, inclusief toe gangswegen, gereconstrueerd. Er ko men op- en afritten, zowel aan de ooste lijke als aan de westelijke kant van de Gouwe.. Het bedrijfsterrein Coene coop, in het westelijke deel van Wad dinxveen wordt dan gemakkelijker toe gankelijk, ook al omdat de Kanaaldijk recent sterk verbeterd en verbreed is. Het bestemmingsplan Coenecoop is reeds goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. De gemeente heeft alle gronden al in bezit; de laatste dag van november 1983 werd de akte gepasseerd. Hierd oor zijn er weer uitgeefbare bedrijfster reinen in Waddinxveen, tegen de aan trekkelijke prijs vap f. 135.- per vier kante meter, exclusief btw. WADDINXVEEN - Van 18 augustus tot 1 oktober vindt in de openbare bibli otheek aan de Juliana van Stolberglaan een leesprogramma plaats waar alle kin deren van 5 tot 12 jaar aan meee mogen doen. Hoe werkt het? Je gaat in de bibliotheek een leeskompas halen. Je zoekt dan ge lijk één van de boeken uit die over zwer vers gaan. Ze zijn gemakkelijk te her kennen aan het stickertje-met -kompas je op de rug. Thuis lees je het boek en je maakt iets bij het verhaal; een tekening, een ge dichtje of iets wat je zelf verzint (niet te groot, want we willen het tentoonstellen in de bibliotheek). Als je zo 3 boeken gelezen hebt krijg je in de bibliotheek een verrassing. Om het leesprogramma af te sluiten houden we op de landelijke bibli- otheekdag, dat is zaterdag 28 septem ber, een ballonnenwedstrijd. WADDINXVEEN - Lucas en Jenny Goeree gaan in de maand augustus met hun team van medewerkers deur aan deur met het gospelblad ”evan”" in Waddinxveen. ningbouwvereniging Waddinxveen. Noorlander Bouw BV. die eerder 50 hectare grond in het betreffende gebied had verkocht, ving aan met het laten verrijzen can 212 premie- en ongesubsi dieerde woningen. De verwachting be staat, dat het bestemmingsplan Wijk Zuidplas binnenkort goedgekeurd zal worden door de Kroon. Aanvankelijk leek het tempo van de woningbouw in de Wijk Zuidplas sterk afhankelijk te zijn van het beschikbaar komen van de nodige woningcontigen- ten,van het Rijk. Maar dit is een te som ber beeld gebleken, wantr er wordt al volop gebouwd in de Wijk Zuidplas. Er zijn momenteel ongeveer 300 woningen in aanbouw. Binnen drie jaar zullen er 1000 huizen verrijzen. Dat is allemaal mogelijk, omdat Wad dinxveen zijn achterstand - 500 wonin gen op één januari 1983 - mag inhalen in drie jaar. Bij deze bouwstroom schakelt de aan nemer veelal over op gesubsidieerde bouw naar de goedkopere vrije sector. Rehorst en Noorlander spelen daarmee goed in op de gemeentelijke wensen en de mogelijkheden die het Rijk toestaat. Het valt verder te verwachten, dat Noorlander dir jaar ook een aanvang zal maken met de bouw van 222 huurwo ningen, in opdracht van Philips pensi oenfonds. Rehorst kan dan verder 83 koopwoningen beginnen op te trekken, in samenwerking met het Bouwfonds Nederlandsche Gemeenten. Half november van het afgelopen jaar reikte gedeputeerde Aalbers, belast met de'portefeuille Ruimtelijke Orde ning in de Provincie Zuid-Holland. de sleutels uit aan de eerste bewoners van de Wijk Zuidplas. Dat betekent dat de hele bouwtijd, inclusief de vakantie slechts zes maanden heeft geduurd. Dat mag een prestatie van een hoge orde ge noemd worden. Voor de komende jaren zijn er plannen om zogenaamde cirkelwoningen te bou wen: ronde flatgebouwen, met segmen ten in de vorm van een taartpunt, waar in woningen voor alleenstaanden en tweepersoonshuishoudingen. Dit soort flats is ontwikkeld door Rehorst. En als dan over enkele jaren de eerste duizend woningen staanmoet er een winkelcen trum komen. We zeiden het al: In Waddinxveen staat de tijd niet stil... In de gemeente Waddinxveen zijn om vangrijke industrieterreinen. Heel vroeger, toen de bevolking nog overwe gend agrarisch was en weinig om han den had in de wintermaanden, begon nen de Waddinxveners met thuiswerk: het maken van allerhande houtwerk. In 1849 telde Waddinxveen - toen nog gesplitst in Noord- en Zuid-Waddinx- veen - vijf scheepstimmerwerven, een hele serie houtbewerkingsbedrijven, twee houtzaagmolens, een tras- en ko renmolen en veertien papiermolens voor het maken van grauw papier. Van dat papier maken is heden ten dage niets meer over in de gemeente, maar de houtverwerkende industrie is thans nog een der voornaamste economische peilers. Daarnaast zijn er onder meer handel, bouwnijverheid, transport-on- dernemingen en industriële bedrijven. - GEEF? HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TËL. (01828) 15594 I o ''-A.-. ludNBM

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1985 | | pagina 1