TOESTEMMING VOOR KABELKRANT OP WADDINXVEENS NET Subsidie muziekschool Accord HALVE PRIJS! Koninklijk goud voor C. C. v. d. Klauw blijft voorlopig 3 ton il Uitgeefster Weekblad voor Waddinxveen krijgt vergunning KWF: Tien dagen lang activiteiten Koren hebben plaats gekregen in nota HONDA Verlichting Brugweg kost meer Geslaagd DONKER Kijkdag fietsen NATIONALE ZWEMVIERDAAGSE Air Products Lees en geef! Timmerman (21) gewond Veertig jaar gemeenteambtenaar Nieuwsblad Onafhankelijk O B.V. RESTANTEN ZOMER - KOLLEKTIE DAMES-, HEREN EN KINDERMODE o Notitie DANSLESSEN Toestemming GERT HUIZER Muziekschool Dansschool ALS WIJ HET HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 Maandag 26 - vrijdag 30 augustus 1985 in het openluchtzwembad ”de Sniep” RJ Wat Gert ook bakt, het is lekker en niet duur. DENKT U AAN HET VER BOUWEN VAN UW WONING: NIEUWE KOZIJNEN, DAKKAPEL OF KEUKEN? Kom eens langs in onze showroom of vraag vrijblijvend offerte. AANNEMERSBEDRIJF P. BOUTHOORN MERCURIUSWEG 6 WADDINXVEEN TELEFOON 01828-18625 41e JAARGANG - Nr. 1939 De Passage de vanavond (woensdag 1 de Dat het Weekblad voor Waddinxveen belangstelling had voor het uitbrengen DE'V- ECHTE BAKKER MUIDERKRING 98 - LEIDEN TELEFOON 071-76 12 49 Zuidkade 6, Waddinxveen, Tel. 01828-14000 Iedere donderdagavond koopavond. Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt. Jan Dorrekenskade-Oost 68 2741 HX WADDINXVEEN Telefoon 01828 -12374 Noordkade 16 Waddinxveen Tel.01828-10170 WADDINXVEEN - Voor het marke ting A-examen van het NIMA is ge slaagd de aan de Zuidkade wonende Waddinxvener Edwin Koren. Inschrijving en gelijk aanvang van onze danslessen voor jongeren (beginners) in BOSKOOP Woensdagavond 28 aug. 19.30 uur in de „ROZENBURCHT”, Rozenlaan. Aanvang DANSLESSEN voor GEHUWDEN en PAREN in BOSKOOP (beginners) Woens dagavond 11 september 21.30 uur in de Rozenburcht. Voor deze lessen van gehuwden en paren alleen graag telefonisch opgeven 071-761249 ’s middags tussen 13.00 en 18.00 uur. DANSAVOND Boskoop 1 september 20.30 uur. AUTOMOBIELBEDRIJF WADDINXVEEN - Minister mr. drs. L.C. Brinkman van Welzijn, Volksgezondheid en WADDINXVEEN - Komende za terdagochtend en -middag zal op de binnenplaats van het groepsbureau van de rijkspolitie aan de Mozart- laan weer een zogenaamde fietsen- kijkdag worden gehouden en wel van 11.00-12.00 uur en van 15.00 tot 17.00 uur. Dan worden alle in het eerste half jaar van 1985 gevonden en bij de politie aangebrachte fietsen ten toongesteld. Tevens bestaat de mo gelijkheid om fietscodes in de fiet sen te laten ingraveren. Het grave ren is geheel kosteloos. Weekblad voor Waddinxveen WOENSDAG 21 AUGUSTUS 1985 EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 18007 HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 Voordat het Weekblad voor Waddinx veen ook kabelkrantprogramma’s zal kunnen uitzenden zal eerst hierover nog overeenstemming moeten worden be reikt met het gemeentebestuur van Waddinxveen. machtiginghouder van de Centrale Antenne-Inrichting (CAI), waarvan de centrale mast aan de Starin- glaan staat. ïn ieder geval heeft minister Brinkman Veta BV al gevraagd maandelijks aan van een kabelkrant bleek al uit de door de gemeenteraad vastgestelde Notitie Centrale Antenne-Inrichting. De Wad- dinxveense uitgever heeft inmiddels al enige tijd contact met het gemeentebe stuur om te spreken over de voorwaar den voor gebruik van het kabelnet. WADD1NXVEEN/GOUDA - De ba lans per 31 december 1984 is door Air Products Nederland BV, Waddinx veen. gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Mid- den-Holland. o Cultuur (WVC) heeft de uitgeefster van het Week blad voor Waddinxveen vergunning verleend om in Waddinxveen kabel krantprogramma’s uit te zenden. De vergunning heeft uitsluitend betrek king op het aanbieden van beeld- en niet op geluidsprogramma’s. Met betrek king tot het (achtergrond)geluid bij de kabelkrant, bijvoorbeeld in de vorm van één der landelijke radioprogram ma's, ontvangt uitgeverij Veta BV nog nadere mededelingen van de bewinds man. “Over de uitvoering daarvan zullen wij periodiek overleg plegen met het bestuur en de resultaten van dat over leg zullen wij voorleggen aan de com missie voor kunst en cultuur en aan de commissie voor welzijnszaken. Wel zijn wij bereid ons elders te oriënteren inzake structuur en finan ciering van muziekscholen. Zo die oriëntatie daar aanleiding toe geeft zullen wij deze aan de orde stellen in de betreffende commissies en in het periodiek overleg met het bestuur van de muziekschool. Aan de toezeg ging te zullen trachten vóór septem ber meer informatie over de muziek school in Gouda te verzamelen, heb ben wij, vanwege de vakantieperiode van die school, geen gevolg kunnen geven”. De in de nota geraamde bedragen voor de kunstzinnige vorming op scholen en voor de kunstmarkt zullen eerst worden aangewend nadat daar een afzonderlijk voorstel voor is ge daan, terwijl de verbetering van de studieruimte van het muzikantencol lectief pro memorie zal worden ge raamd. Zo de raad met het voorstel tot het instellen van een Fonds Beel dende Kunsten kan instemmen, zul len B. en W. in een later stadium met betrekking tot de aanwending van middelen uit dat Fonds een procedu- revoorstel voorleggen. tien jaar WADDINXVEEN - Het winkelcen trum De Passage gaat volgende maand het 10-jarig bestaan vieren. Van don derdag 12 tót en met zaterdag 21 sep tember zullen er in dit winkelcentrum van Waddinxveen allerlei activiteiten worden ontplooid in verband met het tweede lustrum. De huidige Passage, Waddinxveens eer ste voetgangersgebied na afsluiting van de Kerkweg tussen de Kanaaldijk en het Stationsplein, werd op 19 november 1975 officieel door de toenmalige bur gemeester C.A. van der Hooft ge opend. De eerste paal was op 19 febru- WADDINXVEEN - Waarschijn- j lijk hebt al al gemerkt aan de affi- i ches, die U overal ziet hangen, bin- i nenkort wordt weer de collecte 1 voor de kankerbestrijding gehou- den. U kunt de collectant van het i' Koningin Wilhelmina Fonds ver- wachten tussen maandag 20 augus- i tus en zaterdag 7 september. i Al eerder krijgt u een brochure thuis met informatie over kanker p en kankerbestrijding. De brochure i' heet: “Kankerbestrijding.... mis- schien zijn we verder dan U p denkt“. i[ In de brochure kunt u onder meer lezen wat u zelf kunt doen om het i risico op kanker te beperken en hoe i J U zelf kunt meewerken aan vroege 1 opsporing van kanker. En u weet: p hoe eerder kanker wordt opge- i' spoord, hoe groter de kans op ge- nezing. p In de brochure staat ook, dat tegen- i woordig bijna de helft van alle kan- kerpatiënten weer beter wordt. Dit p is mede te danken aan wetenschap- pelijk kankeronderzoek dat het KWF heeft kunnen financieren dank zij de giften die het van u ont- vangt. Verder besteed het KWF uw bijdragen aan kankervoorlichting, p 1 patiëntenbegeleiding en aan onder- wijs en opleiding. Werk zelf mee aan de kankerbe- strijding door de adviezen in het i boekje op te volgen en door de col-1 lecte te steunen. Het is voor de col- i lectant en voor uzelf wel zo prettig i‘ wanneer u uw gift klaar hebt liggen in het zakje dat u achterop de bro- p 1 chure aantreft. i' U kunt overigens op woensdag 28 augustus en woensdag 4 september p na het 8-uur journaal, in de zend-1' tijd van SOCUTERA, een korte film zien over het werk van het KWF. Werk mee: Lees en geef! 1 B. GLASER p Voorzitter afdeling Waddinxveen van het Koningin Wilhelminafonds voor de kankerbestrijding, i Streekmuziekschool delen B. en W. aan de raad mee: “Vooralsnog blij ven wij van oordeel dat het jaarlijks subsidie aan de muziekschool op het in de nota genoemde niveau (f. 300.000,--) moet worden gehand haafd. Onlangs heeft uw raad beslo ten een eenmalig extra krediet van f. 18.000,-- beschikbaar te stellen, ten einde het bestuur gelegenheid te ge ven de school een meer centrale rol in het muzikale en culturele leven te doen spelen, zoals uiteengezet in de notities “Naar een andere muziek school” I en II. Dat beleid sluit ge heel aan bij de opvattingen die wij terzake hebben”. hem lijsten toe te zenden met korte omschrijvingen van de op de kabelkrant overgebrachte programma’s, onder ver melding van de data, tijdstippen waarop en waar deze zijn overgebracht, alsme de desgevraagd de overeenkomsten met de abonnees. De vergunning vervalt na vijf jaar en is twee jaar geldig. Volgens WVC bestaan er geen bezwa ren om de uitgeefster van het Weekblad voor Waddinxveen bij wijze van intro- duktie - ter verkenning van de markt en ter vergroting van de levenskansen van deze vorm van communicatie - kabel krantprogramma’s gedurende een be paalde periode in Waddinxveen aan de aangeslotenen op het plaatselijk CAI- net te laten aanbieden. Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382-Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda Tel. 01820-15132 WADDINXVEEN - Vorige week don derdagmiddag om kwart voor twee vond bij werkzaamheden in de in aan bouw zijnde woonwijk Zuidplas een ar beidsongeval plaats, waarbij een 21-ja- rige timmerman uit Leiden gewond raakte. De ter plaatse gekomen arts constateer de een zware hersenschudding en moge lijk inwendig letsel, waarna hij per am bulance naar het Bleuladziekenhuis te Gouda werd overgebracht. Het slach toffer was op een zolderverdieping, hoogte ca. 5.40 meter, werkzaam, waar bij bleek, dat de voorgeschreven bevei liging in de vorm van steigers niet aan wezig was. Tijdens de werkzaamheden is het slachtoffer door nog onbekende oorzaak gevallen. Een verantwoordelijke hoofduitvoer der en een hulpuitvoerder zijn door de politie gehoord. Terzake overtreding van de Veiligheidswet en de Arbeids omstandighedenwet wordt door de ar beidsinspectie proces-verbaal opge maakt. ari 1975 geslagen door de Zuidhollande- se gedeputeerde ir.N. Buijsert. Nieuw waren de winkels aan de noord kant en de later gebouwde flats. De win kels aan de zuidkant stonden er al. Het eerste gedeelte van de Passage werd op 19 januari 1961 in gebruik genomen. Het duurde 16 j aar van p> atendiscussie en overleg voordat de spade de grond in kon voor het neerzetten van winkels aan de andere kant van de Passage. Gedurende de feestelijke tiendaagse in september is er bijna elke dag wel wat te doen in het winkelcentrum de Passage. Gestart wordt op donderdag 12 septem ber met een kraskaartactie die tot en met zaterdag 21 september zal duren. Bij besteding van f. 10,- ontvangt de consument een kraskaartje. Verschijnt hierop het getal 10 dan wordt dit direkt gehonoreerd met f. 10,-. In het Weekblad voor Waddinxveen ko men stroken foto's waarop de diverse deelnemende winkeliers op een trap staan. De lezers kunnen door het invul len van de totale lengte van alle deelne mers op een bon grote prijzen winnen; een vierdaagse reis naar Parijs voor 2 personen (geheel verzorgd), een mi dweek in een bungalow, en een dag tocht naar keuze (bus). Op donderdag 12 september zullen de winkels ‘s avonds open zijn van 6-9 uur en is er een optreden van een street pa rade orkest. Óp het Passageplein zullen door de winkeliers een aantal aanbie dingen worden aangeboden onder een parasol. In deze aanbiedingen staat de 10 centraal. Tevens is er deze avond een koffieterras en kan men oliebollen of appelbeignets kopen. Zaterdag 14 september is er weer een terras en zullen er een. drietal poppen kastvoorstellingen zijn om 11.00, 13.00 en 15.00 uur. Als spektakelstuk zal er op het plein voor de Kruiskerk een overdekt luchtkussen komen te staan. Dit luchtkussen is het grootste overdek te van Europa met de afmetingen van 10 x 10 meter. Woensdag 18 september is er een straat- tekenwedstrijd waarvoor men zich door middel van een te plaatsen bon in het Weekblad voor Waddinxveen kan op geven. Voor de kinderen die niet teke nen wordt er weer poppenkast georga niseerd. Donderdag zullen de winkeliers weer voor aanbiedingen zorgen en is er een optreden van een boerenkapel. Ook is er weer een terras waar koffie te koop is. Zaterdag 21 september van 11.00 - 15.30 uur is er de mogelijkheid gratis een ritje te maken in een “Jan Plezier". Ook is er een etalagewedstrijd die start op donderdag 12 september en waarvan op zaterdagmiddag om 15.00 uur de prijzen zullen worden uitgereikt. Dit zal gebeuren door Waddinxveens proef- wielrenner Hans Langerijs. De prijzen zullen een drietal fietsen zijn. Uiteraard is er ook deze dag een terras en mogelijk komt er nog muziek. WADDINXVEEN - Er is f. 40.000,- extra nodig om de Brugweg aan nieu we openbare verlichting te helpen. De nieuwe straatlantaarns, zo blijkt uit een voorstel van B. en W. aan de gemeenteraad, worden binnenkort geplaatst. Een meevaller is dat er voor de nieuwe straatverlichting in de Oranjewijk f. 25.000,- minder no dig is. Het gedeelte Brugweg binnen de be bouwde kom is opgenomen in het herstraatprogramma 1985. In ver band met de herasfaltering en gedeel telijke reconstructie van het genoem de gedeelte zal de aanwezige open bare verlichtingskabel moeten wor den gelicht. De toestand van deze ka bel is echter zodanig, dat deze beter vernieuwd kan worden. Ook de ge deeltelijk verouderde lichtmasten zijn aan vervanging toe. Door het G.E.B. is een nieuw ver- lichtingsplan voor het gedeelte Brug weg binnen de bebouwde kom opgesteld. Dit houdt in het verbete ren van het gedeelte dat is gelegen tussen de O.V.-voedingskost langs de Henegóüwerwëg en huisnummer 88 aan de Brugweg. De afstand tussen de lichtmasten is aan de huidige normen aangepast. De toe te passen armatu ren zijn voorzien van één lamp 18 W TLD. Dit is de minimale verlichting, welke heden te verkrijgen is en overeen komt met de om te bouwen armatu ren elders in de gemeente. Door toe passing van deze armaturen wordt het stroomverbruik zo laag mogelijk gehouden, terwijl geen avond /nacht- verlichting wordt toegepast, omdat er maar één lamp per armatuur aan wezig is. Koninklijk goud voor de heer C. C. van der Klauw uit handen van burgemeester C. M. van der Linden. In het mid den de echtgenote van de Waddinxvener, die 40 jaar in overheidsdienst is. (Foto: Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN De Waddinxveense koren hebben alsnog een plaats gekregen in de gemeentelijke Nota Kunst en Cultuur en voorlopig wordt er niet gesleuteld aan de drie ton subsidie die de Stichting Streekmuziekschool Waddinxveen jaarlijks krijgt. Met die mededelingen hebben Burge meester en Wethouders de Waddinx veense nota ter kennisneming op de agenda van 21 augustus) te houden gemeente raadsvergadering gezet. Sinds het lezenswaardige en informa tieve stuk een dikke drie maanden ge leden verscheen is het druk bespro ken geweest in allerlei raadscommis sies. Door de gemeentelijke commis sie voor kunst en cultuur werd ook nog een hoorzitting in het raadhuis belegd, die werd bijgewoond door 20 mensen. Daarnaast is de nota aan een groot aantal betrokken instellingen toege zonden met het verzoek - zo daar aanleiding toe werd gevonden - schriftelijk commentaar te leveren. Van die mogelijkheid is door drie in stellingen gebruik gemaakt, terwijl ook één telefonische reactie is ont vangen. Op een verzoek vanuit de CDA-fractie hebben B. en W. de nota nog gezonden naar een vijftal koren, die deze in eerste instantie niet ont vangen hadden. Van de bij die gele genheid geboden mogelijkheid tot het léveren van schriftelijk commen taar is door één koor gebruik ge maakt. Met name door de door het CDA uit geoefende druk hebben B. en W. de paragraaf over de Waddinxveense ko ren herschreven. In de nieuwe tekst, is een inventarisatie van de bij de gemeente bekende koren opgeno men. “Wij zullen ons beraden over de vraag of en onder welke voorwaar den eventueel aan koren een finan ciële tegemoetkoming kan worden verstrekt”, aldus het college. Over de financiële steun aan Naast zijn dagelijkse werkzaamheden verrichtte en verricht de heer Van der Klauw meerdere functies in hét maat schappelijk leven. Zo was hij van 1961 tot 1975 secretaris van het Rooms-Katholieke Armenbestuur en was hij penningmeester van het Rooms-Katholieke filiaal van de Christelijke Openbare Uitleenbiblio- theek van 1962 tot 1971. Voorts was hij van 1971 tot 1974 lid van het al gemeen bestuur van de Christelijke Openbare Uitleenbibliotheek. Sinds 1967 is de heer Van der Klauw pen ningmeester van het Groene Kruis Waddinxveen en sinds 1978 is hij penningmeester van de regionale kruisvereniging Gouwe-IJssel. WADDINXVEEN Aan het begin van een drukbezochte receptie in de raadzaal van het Waddinxveense gemeentehuis heeft burge meester C.M. van der Linden de gemeenteambtenaar C.C. van der Klauw de gouden ere-medaille verbonden aan de Orde van Oranje- Nassau uitgereikt. De koninklijk onderscheiden Waddinxvener, wo nend aan de Peuleyen 3, vierde dan ook een jubileum. De thans 56-jarige heer Van der Klauw kreeg deze onderscheiding ter gelegenheid van zijn 40-jarige over heidsdienst. Hij is tevens 40 jaar in dienst van de gemeente Waddinx veen. De heer Van der Klauw, die ad ministrateur is van de dienst Openba re Werken, het Grondbedrijf, het CAI-bedrijf, de commissie wijkwerk “Bomenwijk” en de commissie wijk werk “Waddinxveen-Zuid”, in de rang van referendaris, trad op 20 au gustus 1945 in dienst van de gemeen te Waddinxveen. Hij heeft zich vanaf zijn indiensttreding in 1945 in zijn functioneren gekenmerkt als een man met een grote toewij'ding, veel per soonlijke inzet en veel plichtsbetrach ting. ludNBM, AUTOMOBIELBEDRUF wc—-r j

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1985 | | pagina 1