Waddinxveense verkeersdoden C.J. v.d. Voort HALVE PRIJS! usart sJbLb. ïl IQ Het wordt een Kleurrijk Najaar bij nieuwe pastoor Aalmoezenier r SHUTTLE Motorrijder (19) verongelukt op Puttelaan Zaterdagmorgen op Puttelaan HONDA Met 109 km 01828-17994 Ds. S. de Jong voor Gereformeerde Bijbel Stichting per uur over de Sniepweg Waddinxvener (16) overleeft treinbotsing DONKER NATIONALE ZWEMVIERDAAGSE Veelal jongeren en ouderen verongelukken in dit Gouwedorp Ontslag van C.M. v.d. Linden in Koudekerk ’’vergeten” "Weekblad voor Waddinxveen gezagsgetrouw" roode Onafhankelijk Nieuwsblad DANSLESSEN 4 RESTANTEN ZOMER- KOLLEKTIE DAMES-, HEREN EN KINDERMODE KM Parochie oPTimn RIOOL VERSTOPT? Doden 2 1 6 2 2 5 Gewonden 63 69 85 82 GERTHUIZER 1980 1981 1982 1983 1984 1985’) Brief Nog een ongeval Emoties N arwa ALS WIJ HET lapijtservice Dansschool Uw televisiedokter S. ATTEMA Wat Gert ook bakt, het is lekker en niet duur. EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 18007 HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 van maandag 2 t/m maandag 9 september "^HARWA” VAKKUNDIGE VLOER VERWENNERS HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 1 Maandag 26 - vrijdag 30 augustus 1985 in het openluchtzwembad ”de Sniep” WOENSDAG 28 AUGUSTUS 1985 Si Weekblad voor Waddinxveen 41e JAARGANG - Nr. 1940 Boomstraat 7. 2771 DL Boskoop. Tel 01727-4789/2424/6767 24 uur service - 3 maanden garantie DROGISTERIJ/PARFUMERIE TELEFOON 01828-13500 u UiTZ£NO8U*tAU Zuidkade 6, Waddinxveen, Tel. 01828-14000 Iedere donderdagavond koopavond. Aanbiedingen geldig zolang de voorraad strekt. DE'V' ECHTE BAKKER Ook voor: video, radio, wasmach., koelkast enz. Bleulandziekenhuis aldaar opgenomen. MUIDERKRING 98 -LEIDEN TELEFOON 071-76 12 49 Jan Dorrekenskade-Oost 68 2741 HX WADDINXVEEN Telefoon 01828- 12374 Dorpsstraat 22 - 2771 DH Boskoop tel. 01727-3271 Jan Dorrekenskade-0.40 2741 HW Waddinxveen Tel. 01828-16119 DENKT U AAN HET VER BOUWEN VAN UW WONING: NIEUWE KOZIJNEN, DAKKAPEL OF KEUKEN? Kom eens langs in onze showroom of vraag vrijblijvend offerte. AANNEMERSBEDRIJF P. BOUTHOORN MERCURIUSWEG 6 WADDINXVEEN TELEFOON 01828-18625 WADDINXVEEN - Dinsdagavond 3 september om half acht spreekt in het kerkgebouw van de Remonstrants Ge reformeerde Gemeente aan de Zuidka de ds. S. de Jong van Katwijk aan Zee voor de Gereformeerde Bijbel Stich ting. EN DAN!! HOORT UMEER VAN ONS!! Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382-Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda Tel. 01820-15132 ZIE PASSAGE PAGINA’S. Inschrijving en gelijk aanvang van onze danslessen voor jongeren (beginners) in BOSKOOP hedenavond 28 aug. 19.30 uur in de „ROZENBURCHT” Rozenlaan. Aanvang DANSLESSEN voor GEHUWDEN en PAREN in BOSKOOP (beginners). Woensdagavond 11 septem ber 21.30 uur in de Rozenburcht. Voor deze lessen van gehuwden en paren alleen graag telefonisch opgeven 071-761249 s middags tussen 13.00 en 18.00 uur. DANSAVOND Boskoop a.s. zondag 20.30 uur. Tot en met augustus 1985. zorg t>»j het uitzenden van' Personeel op Techmsch/tekenkamer Industrieel Medisch en Administratief gebied WEGENS VERBOUWING ZIJN WIJ GESLOTEN Dinsdag 10 september zijn wij weer tot uw dienst Tien jaar nadat Kees van der Linden Koudekerk verliet is uit een onderzoek van het Algemeen Burgerlijk Pensioen fonds gebleken dat onze eerste burger nog steeds ambtenaar van de burgerlij ke stand is. Hij krijgt zijn ontslag met terugwerkende kracht tot 1 juli 1975. Volgens gemeentesecretaris P. Zoon is het ontslaan van burgemeester Van der Linden “vergeten". Van der Linden heeft de afgelopen tien jaar overigens geen huwelijken gesloten in Koudekerk en ook geen vergoedingen hiervoor ont vangen, Ambtenaren die huwelijken sluiten, krijgen daarvoor namelijk nooit geld. WADDINXVEEN - Aalmoezenier C.J. v.d. Voort (54), sinds 1971 in de rang van overste werkzaam bij het 42e pantserinfanteriebataljon van de Koninklijke Landmacht in het Drentse Assen, wordt de nieuwe pastoor van de rooms-katholieke St. Victorparochie. Hij volgt op 1 november van dit jaar de zondag 1 september afscheid nemende Waddinxveense pastoor P.M. Olsthoorn (55) op. De nieuwe geestelijke leider is als pries ter verbonden aan het bisdom Rotter dam. Omdat hij dit jaar het leger in ver band met zijn leeftijd (binnenkort 55 jaar) verlaat heeft de bisschop hem be noemd tot pastoor in Waddinxveen, waar hij in zijn werk zal worden ge steund door kapelaa Benedict Banning. GESLOTEN VAN 2 T/M 11 SEPT. WEGENS VERHUIZING TAPIJT -GORDIJNEN VINYL - WANDBEKLEDING MEUBELSTOFFERING INWONING ENOBJEKT Zie ook onze stand in Bouwvoorlichting, Staringiaan 6 h geval, ernstig gewond. Dit ongeval gebeurde om tien voor half acht ‘s avonds op de Beijerincklaan en het slachtoffer was een 19-jarige Wad- dinxvener. De motorrijder reed vanaf de Beye- rincklaan naar rechts de Tweede Bloksweg op. Hierbij kwam, hij met de wielen in de berm, kon niet meer corrigeren en kwam met de motor ten val. Hij werd naar het Goudse overgebracht en Waddinxveens nieuwe pastoor C.J. v.d. Voort. WADDINXVEEN - Vorige week woensdag van half twaalf tot twee uur ‘s middags hield de Waddinxveen se rijkspolitie op de Sniepweg een snelheidscontrole. Meer dan 11 procent van de gecon troleerde bestuurders hield zich niet aan de maximumsnelheid. De bekeur de chauffeurs reden met snelheden welke varieerden van 65 tot liefst 109 km per uur. R) Bruggen bij een verkeersongeluk met zijn motor om het le r' j J A 2/is nog wel naar het Bleulandziekenhuis gebracht, maar dat heeft niet mogen C.J. v.d. Voort werd op 23 oktober 1930 in Sassenheim geboren. Hij zat op de la gere school, volgde het seminarie in Heemstede en bezocht het groot-semi- WADDINXVEEN/ALPHEN AAN DEN RIJN Een 16-jarige Waddinx vener heeft zondag op de parallelweg met de Boskoopse weg in Alphen aan den Rijn op mirakuleuze wijze een botsing met de trein overleeft. De jongen hield aan het avontuur “slechts” een gebroken been wat kneuzingen en schaafwonden over. Zijn bromfiets daarentegen verander de in een hoop schroot. Over de toedracht van het ongeval bestaat nog enige onzekerheid. De bromfietser, die naar het Goudse Bleulandziekenhuis werd gebracht, zou door het zonlicht dusdanig ver blind zijn geraakt dat hij niet op merkte dat de knipperlichten bij de spoorwegovergang knipperden omdat de trein, die nog niet zo’n hoge snel heid had, in aantocht was. natie in Warmond. In 1958 werd hij tot priester gewijd in Rotterdam. Daarna was hij kapelaan bij de rooms-katholie ke parochies in Langeraar. Dordrecht en Pijnacker. Uitgeleend door het bisdom Rotterdam kwam hij in 1971 voor het zogenoemde leger-vicaraat bij de Koninklijke Land macht terecht. Bij zijn vertrek heeft hij het aalmoezeniertsschap 14 jaar ver vuld. Naarmate duidelijk werd dat hij op korte termijn de Koninklijke Land macht wegens functioneel leeftijdsont slag (flo) zou gaan verlaten zocht hij al vast een woning in het westen van ons land. Dit werd het pand aan de Over tocht 14 te Bodegraven. "Waddinxveen ken ik globaal", zo ver telde Waddinxveens nieuwe pastoor ons zaterdag in zijn Bodegraafse wo ning, waar hij alleen in de weekeinden verblijft. “Het is geloof ik een moeilijk gesitueerd dorp, waarvan de kern echt ontbreekt. In Waddinxveen telt de Rooms-Katholieke St. Victorparochie 1.200 zielen en wordt er gekerkt in de St. Victorkerk aan de Zuidkade en de Ontmoetingskerk aan de Groensvoor de. AUTOMOBIELBEDRIJF blijkt uit de doden- en gewondencij fers, maar ook uit een serie bijna-on- gelukken die wonderwel steeds goed zijn afgelopen. In de raadscommissie voor openbare werken en -bedrijven heeft CDA-wet- houder P.F.J. van Schie onlangs de raadsleden herinnerd aan de ernstige verkeersongelukken van deze zomer, waarvan natuurlijk ook hij de zeer trieste afloop daarvan in hoge mate betreurde. “Het verkeer en de ver keersveiligheid dienen steeds de aan dacht te houden, zeker bij wegen met eenzijdige fietspaden”, stelde hij. De niet in de gemeenteraad vertegen woordigde PSP verweet in een recen te brief dat het gemeentebestuur te laks zou zijn in de aanpak van de verkeersonveiligheid. Een conclusie overigens die burgemeester C.M. van der Linden verontwaardigd van de hand wees en “nogal goedkoop” noemde. Waddinxveen heeft tenslotte wel aan dacht voor de lokale verkeersproble matiek. Er bestaan plannen voor de invoering van de 30-kilometerregeling in delen van de woonwijken Groens- waard 2, Oostpolderwijk en Zuidplas en de gevaarlijke kruispunten Stati- onsstraat/Kanaalstraat, Kerkweg- Oost/Juliana van Stolberglaan/Ka- naalstraat en Juliana van Stolberglaan /Willem de Zwijgerlaan/Koningin Wil- helminaplein zijn inmiddels aan een onderzoek onderworpen geweest. Bovendien is de gemeente, nadat daarover suggesties waren gedaan in de vorig jaar november gehouden be- grotingsdebatten, door het ministerie van Verkeer en Waterstaat aangewe zen als plaats die met steun van de rijksoverheid een lokaal verkeersvei- ligheidsplan kan laten opstellen. WADDINXVEEN Vlak bij zijn huis is de 19-jarige Dirk Johan nes van Bruggen bij een verkeersongeluk met zij ven gekomen. De jongen uit de Acaciastraat 2 Goudse Bleulandziekenhuis gebracht, maar d baten. Het ongeluk gebeurde zaterdagmor gen 24 augustus om vijf minuten voor half vijf op de Puttelaan bij de Petteplas tussen de Kerkweg-West en de leplaan. Volgens de rijkspolitie raakte hij door nog onbekende oor zaak met zijn motorfiets van de weg af en botste hij tegen een boom. De Waddinxveense jongen is vanmid dag (woensdag 28 augustus) op de al gemene begraafplaats aan de Alber- dingk Thijmlaan ter aarde besteld. Hij laat diepbedroefde ouders, een vriendin, broers en een neef achter. Op dezelfde dag raakte een andere motorrijder, ook bij een eenzijdig on- W addinxveens verkeer WADDINXVEEN/KOUDEKERK AAN DEN RIJN - Waddinxveens bur gemeester C.M. van der Linden krijgt alsnog eervol ontslag als ambtenaar van de burgelijke stand in Koudekerk aan den Rijn, waar hij van 1 juli 1968 totl september 1975 burgemeester is ge weest. Daarna diende hij de gemeente belangen in Haastrecht, Stolwijk en Vlist (1975-1981) en in Waddinxveen (sinds 1982). De ongelukken op de weg beginnen in Waddinxveen overigens steeds meer emoties los te maken. Er groeit zo langzamerhand het gevoel dat het dorpse karakter van de verkeersvei ligheid heeft plaats gemaakt voor een groeiende onveiligheid, die niet alleen WADDINXVEEN - In Wad dinxveen gebeurt echt hele maal niks en het Weekblad yoor Waddinxveen is een ge zagsgetrouwe krant. Dat zijn twee uitlatingen van de Wad dinxvener Sietze Oudshoorn in het communistische dagblad De Waarheid. Deze krant interviewde hem en twee anderen over de linkse be weging in Boskoop en de steeds veel aandacht krijgende acties van de Rafag, de Regionale An- ti-Fascistengroep in Waddinx veen en Boskoop. Volgens de Waddinxvener is er in Boskoop weinig voor nodig om de autoriteiten daar in pa niek te brengen. Gebeurt er in Waddinxveen helemaal niks, in Gouda is het volgens Sietze Oudshoorn nog erger. “Daar sla pen ze. Iedereen, ook bijvoor beeld de CPN en de PSP, die brieven van ons over Zuid-Afri- ka-acties nog steeds-niet heb ben beantwoord”. De kwalificatie “gezagsge trouw” krijgt het Weekblad voor Waddinxveen van de actie voerende Waddinxvener bij het bespreken van de Rafag-actie rond een in de hervormde Re- hobothschool aan de Onderweg door de SGP-jongeren op 21 november 1984 belegde Zuid- Afrika-avond, welke op het laatste moment uit vrees voor ongeregeldheden werd afgelast. Op deze avond zou een verte genwoordiger van de Zuidafri- kaanse ambassade de apartheid komen verdedigen. De acties op de betreffende woensdagavond kregen een ver volg op donderdagmiddag 22 november 1984 toen de actie voerenden de gemeenteraad een petitie wilden komen aan bieden. De door burgemeester C.M. van der Linden opgetrom melde rijkspolitie verwijderde toen onnodig en met harde hand een deel van de publieke tribune nadat hij te kennen had gegeven gewoon met de begro tingsbehandeling te willen doorgaan. Het Weekblad voor Waddinx veen schreef toen ongewoon kritisch over het verkeerde po litieoptreden, geleid door een uiterst zenuwachtige groeps commandant M.W. Blom, die hardop de burgemeester in fluisterde wat hij moest zeggen. Meer over het artikel in De Waarheid elders in dit Week blad voor Waddinxveen. in jaren ’80:18 doden WADDINXVEEN Het Waddinxveense verkeer eiste opnieuw een mensenleven, het vijfde al van dit nog maar acht maanden oude jaar. Zaterdagmorgen verloor de motorrijder Dirk Johannes van Bruggen (19) van de Acaciastraat het leven. De jaren tachtig (1980 -1985) is Waddinxveen inmiddels ingegaan met 18 verkeersdoden, die het slachtoffer werden van ongelukken op het grondgebied van dit Gouwedorp. Volledige officiële cijfers ontbreken nog, maar het aantal gewonden moet dik in de 400 lopen. Eerder dit jaar verongelukten de au- topassagier Peter Brouwer (17), de fietster Regine Honkoop (18) en de voetgangers H. Hut (81) en W. Hut- Krans (77). Het zijn veelal jonge en oudere mensen die het steeds maar veilig genoemde verkeer in Waddinx veen niet overleven. -."S'-J; AUTOMOBIELBEDRIJF Noordkade 16 Waddinxveen ’Tel.01828-10170

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1985 | | pagina 1