Restauratie Remonstrantse Ook deze week Passage-feest lamsgaroeh Koninklijk goud voor F. Th. Brenkman (57) Kerk begint nu 9 Danny de Munk bij Ronaat GEMEENTERAAD HONDA I Dank zij bijdrage van WVC Veertig jaar bij de overheid in dienst arwa apijtservice CDA-Kamerlid Cees van Dijk in Waddinxveen Geef om 'n ander, steun de collecte 7T® DONKER JUBILEUM P. LEBBING Nieuwsblad Onafhankelijk Verantwoordelijk voor elkaar: Muziek j h i ALS WIJ HET ’’HARWA” i Woensdag 25 september, raadzaal gemeentehuis, 19.30 uur. (TOT EN MET 21 SEPTEMBER) Aanb. 14 sterren kwal. WOLLEN BERBER incl. gratis latten en ondertapijt 279,— p.m. Aanb. 2: Uw trap gestoffeerd met oersterk tapijt incl. lijm en zijkanten voor 419,— Aanb. 3: Alle overgordijnen 10% korting. MET DANK AAN BURGEMEESTER C.M. VAN DER LINDEN VOOR DE VERRICHTTE OPENING. COLLEGA’S GROENSVOORDE VOOR HUN WELKOM. EN TEVENS IEDEREEN DIE OP ENIGERLEI WIJZE BELANGSTELLING TOONDE. PROFITEER NOG VAN ONZE FEESTAANBIEDINGEN ’’HARWA” WERD 12 SEPTEMBER FEESTELIJK GEOPEND. PROJEKT- EN WONINGSTOFFERING GROENSVOORDE12 2742 DJ WADDINXVEEN TEL. 01828-16119 VAKKUNDIGE VLOER- VERWENNERS DENKTU AAN HET VER BOUWEN VAN UW WONING: NIEUWE KOZIJNEN, DAKKAPEL OF KEUKEN? Kom eens langs in onze showroom of vraag vrijblijvend offerte. AANNEMERSBEDRIJF P. BOUTHOORN MERCURIUSWEG 6 WADDINXVEEN TELEFOON 01828-18625 GERTHUIZER Wat Gert ook bakt, het is lekker en niet duur. B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 ECHTE rf 1 BAKKER|U-Q HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 WADDINXVEEN - Er kan nu een begin worden gemaakt met de restauratie van het anderhalve eeuw oude kerkge bouw van de Remonstrantse Gemeente aan de Zuidkade, Waddinxveens tweede officiële monument na de hervormde Brugkerk aan de Kerkweg-Oost. TAPIJT Jan Dorrekenskade-Oost 68 2741 HX WADDINXVEEN Telefoon 01828 - 12374 GORDIJNEN MEUBELSTOFFERING BEHANG VINYL ZONWERING AUTOMOBIELBEDRIJF weekblad voor Waddinxveen 41e JAARGANG - Nr. 1943 WOENSDAG 18 SEPTEMBER 1985 Koninklijk goud voor Waddinxveen jubilerende gemeenteambtenaar F.Th. Brenkman. (Foto: Sjaak Note- met zaterdagmiddag duren. ■N het winkelcentrum CIVIC IMME O twee gebouwen opgenomen. Eén daar van is de uit de eerste helft van de 19e eeuw daterende remonstrantse Kerk. Het gebouw verkeert momenteel in een zeer slechte bouwkundige toestand met alle gevolgen van dien voor het uiterst waardevolle interieur. In overleg met de Rijksdienst voor de Monumentenzorg is eerder een restau ratieplan opgesteld, waarvoor reeds op 15 juli 1980 een beschikking van de mo numentenwet is afgegeven. Om verder verval van het gebouw te voorkomen is een grondige restauratie op korte ter mijn noodzakelijk. De bijdrage van de Minister was de laat ste ontbrekende schakel in de voor de ge met de komst van Danny de Munk. Hij is zaterdagmorgen van tien tot elf uur bij Ronaat om posters met zijn handtekening uit te delen. restauratie benodigde gelden. Eerder verzekerde de Remonstrantse Gemeen te zich van de benodigde eigen gelden middels toegezegde bijdragen door de Stichting Comité voor Zomerpostzegels en de gemeente Waddinxveen alsmede middels een bijdrage uit het eigen res tauratiefonds. De uit de film Ciske de Rat landelijk be kend geworden in Purmerend wonende Amsterdammer zorgt voor een knaller in het tien jaar oude winkelcentrum. boom). G. SIEMONS Nier Stichting Nederland Afd. Waddinxveen Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382 - Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda Tel. 01820-15132 (LxjNBMj r tl EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 18007 HOOFDREDACTEUR: In het register van beschermde monu menten van Waddinxveen zijn slechts In de Kanaalstraat zal een disco de muziek verzorgen, terwijl in “de WADDINXVEEN - Het CDA- Tweede-Kamerlid, oud minister van Ontwikkelingssamenwerking en oud- RSV-enquetecommissiecvoorzitter drs. C.P. van Dijk zal op maandag 23 sep tember het woord voeren over de ’Mil joenennota 1986’ in een van de verga derzalen van het verenigingsgebouw Het Trefpunt aan de Stationsstraat. De heer Van Dijk zal het hoogst actuele on derwerp bespreken als financieel woordvoerder in de Tweede Kamer fractie van het CDA in een vergadering van de Regio Gouwe IJssel van de Kamerkring Leiden van het CDA, die wordt voorgezeten door de Waddinxve- ner W. Waterreus. De heer Van Dijk is behalve financieel deskundige ook Minister voor Ontwik kelingssamenwerking geweest. Hij heeft echter vooral bekendheid verwor ven als voorzitter van de RSV enquête commissie die namens het Parlement het scheepsbouwdrama onderzocht. Op de vergadering die ook voor belang stellenden toegankelijk is, wordt verder nog het woord gevoerd door een lid van de Provinciale Staten van Zuid-Holland voor het CDA, mevrouw Feenstra uit Gouda. Het tienjarig bestaan van het winkelcentrum “de Passage’’ begon vorige week donderdagavond met een optreden van de Original Evergreen Jazzband. (Foto: Sjaak Noteboom). Het college van Burgemeester en Wet houders heeft bekend gemaakt dat er een begin gemaakt kan worden met de ze werkzaamheden nu minister mr. drs. L.C. Brinkman van Welzijn, Volksge zondheid en Cultuur heeft besloten een bijdrage van een bedrag van f. 627.807,- te verlenen op grond van de Tijdelijke bijdrage regeling restauratie monumen ten. Het spreekt vanzelf, dat zowel de Rem onstrantse Gemeente als de gemeente Waddinxveen, met deze beslissing bij zonder ingenomen zijn, temeer daar per I januari 1986 een nieuw subsidiesys teem van kracht wordt, waardoor res tauratie op korte termijn welhaast on mogelijk zou worden. WADDINXVEEN - Maandagmiddag is gemeenteambtenaar F.Th. Brenkman (57), die in de raadszaal van het gemeentehuis in het zonnetje werd gezet in verband met zijn 40-jarig ambtsjubileum, verrast met de gouden eremedaille verbonden aan de Orde van Oranje-Nassau. De ko ninklijke onderscheiding werd hem aan het begin van een druk bezochte receptie op de revers gespeld door burgemeester C.M. van der Linden. De aan de Prinses Beatrixlaan wonende heer Brenkman. chef van de afdeling fi nanciën op de gemeentesecretarie, te vens comptabele in de rang van Referen daris, trad op 15 september 1945 in dienst van de gemeente Bergambacht als ieerling-ambtenaar. Op 1 september 1948 kwam hij in dienst van de gemeen te Waddinxveen, alwaar hij met ingang van 1 juli 1960 tot chef van de afdeling financiën werd benoemd. Met ingang van 6 april 1960 werd hij be noemd tot tweede loco-secretaris, een functie welke hij nog steeds vervult. De heer Brenkman heeft zich in de 40 jaar, welke hij in overheidsdienst heeft ge werkt, altijd op uitstekende wijze van zijn taken gekweten en hierbij een grote toewijding en veel persoonlijke inzet getoond. Naast zijn dagelijkse werkzaamheden heeft de heer Brenkman opmerkelijk veel in het maatschappelijke leven ver richt. Zo was hij vanaf de oprichting in 1970 tot april 1981 penningmeester van de Stichting Hulpverlening Dienstverle- ningscentrum ’’Waddinxveen”. Van 1966 tot 1972 was hij lid van de werk groep comptabele en financiële admini straties van de gemeentelijke contact commissie voor automatiseringsvraag- stukken (GCA), een werkgroep waar van de heer Éfenkman vanaf december 1966 tevens secretaris was. Vanaf 1972 tot september 1979 was hij lid van de landelijke begeleidingsgroep ”vastgoed"-systeem van de Stichting tot ontwikkeling van de automatisering bij de gemeenten (SOAG) en van 1961 tot december 1974 was hij bestuurslid van de parochiële charitas instellingen (waarvan circa 10 jaren voorzitter). Voorts was de heer Brenkman van 1963 tot mei 1969 secretaris van de rooms katholieke ambtenarenvereniging, af deling Gouda en omstreken en was hij lid van de parochie-raad van St. Victor van 1967 tot februari 1969. Van 1962 tot 1974 was hij bestuurslid van de Katholieke Stichting voor Ge zinszorg Gouda en Omstreken en van 1965 tot 1978 was hij penningmeester van het voorzieningscentrum voor li chaamlijke gehandicapten (welk cen trum helaas niet is gerealiseerd. Hij was lid van de financiële commissie voor de bouw van de Gereformeerde Kerk, in samenwerking met de Rooms-Katholie- ke parochie in 1968 en vervulde van 1960 tot september 1976 de functie van penningmeester van het plaatselijk vluchtelingencomité/rampenfonds. Voorts heeft de heer Brenkman ook nog een aantal functies tijdelijk waarge nomen. Zo was hij van april 1960 tot april 1961 secretaris van de woning bouwvereniging Waddinxveen en even zo secretaris van de Zuidhollandse Ver eniging het Groene Kruis, afdeling Waddinxveen, gedurende l’/zvanaf april 1960. Verder was hij vanaf april 1960 gedurende Vh secretaris/penning- meester van de Vereniging voor Volks onderwijs. CHiHEes mo. restrurrnt EEOLD1FW (EKSS AUTOMOBIELBEDRIJF Passage” muziek gemaakt zal worden door een aantal conservatioriumle- den. Een groot contrast misschien, maar “de Passage” heeft iedere leef tijd en elke smaak iets te bieden. Vanaf donderdag tot en met zaterdag zullen er in de etalages letters met een nummer liggen. Zet ze in de goe de volgorde lever de bon die in deze krant staat in bij slager Smakman of kruiderij “De Peperboom” en u maakt kans op één van de drie fietsen die zaterdagmiddag door profwiel- renner Hans Langerijs zullen worden uitgereikt. De afsluiting van het Passage-jubile- umfeest zal op zaterdag 21 septem ber plaatsvinden. Er is de mogelijk heid om een ritje te maken met de Goudse Jan Plezier van 11.00 tot 15.30 uur. De boerenkapel treedt op van 13.30 tot 15.30 uur en zal de sfeer in het winkelcentrum zeker ver hogen. Tenslotte zal er een troetelbeer rond wandelen in het centrum. Van deze beer zijn kleine uitvoeringen te koop bij de speelgoedwinkel V.d. Wal. WADDINXVEEN - Volgende week - van maandag 23 tot en met zaterdag 28 september - is er weer de Nationale Collecte Nier Stichting Nederland (NSN). Het vorig jaar heeft Nederland in totaal meer dan 6 miljoen gulden bijeengebracht voor de NSN, waarvan Wad dinxveen meer dan f. 12.000,-. Dit is veel. Wat doet de Nierstichting met dit geld? De Nierstichting zet zich in voor alle nierpatiënten in Nederland. Dit wordt steeds belangrijker nu het beroep dat op financiële steun wordt ge daan door de nierpatiënten, toeneemt, de bezuinigingen van de overheid treffen ook de nierpatiënten. In 1984 heeft de NSN f. 1.000.000,- uitgegeven voor dialyse en transplantatie- behandeling. Voor wetenschappelijk onder zoek werd maar liefst f. 7.000.000,- uitgegeven. Aan sociaal-maatschappelijke bege leiding en direkte hulpverlening aan patiënten nog eens f. 2.000.000,-. Uw geld is daar om ook dit jaar weer nodig. De plannen die de NSN dit jaar heeft zijn de volgende: Uitbreiding van de mogelijk heden voor kunstnierbehande- ling (thuis, in een centrum of in een ziekenhuis). Uitbreiding van de mogelijk heden voor niertransplantatie door financiële steun en wer ving van donoren. Uitbreiding van de behande lingsmogelijkheden voor nier steenvergruizing. Dit jaar is in Nederland de eerste niersteen vergruizer aangeschaft en ge plaatst in het Dijkzigt Zieken huis Rotterdam, dankzij steun van de NSN. Uitbreiding wetenschappelijk onderzoek om nierziekten te behandelen, maar óók om ze te voorkomen. Uitbreiding van sociaal-maat schappelijke begeleiding van de nierpatiënt. Uitbreiding van de voorlich ting. Dit is allemaal nodig want per jaar komen er in Nederland 500 nieuwe chronische nierpa tiënten bij. Al de activiteiten die ik genoemd heb, zijn ko mend jaar alleen mogelijk wan neer u de NSN financieel steunt. We zijn toch nog steeds verant woordelijk voor elkaar? We la ten onze medemensen toch niet zitten zonder onze steun? Geef! Om ‘n ander. Doen! WADDINXVEEN - In de kantine van het gemeentehuis is het 25-ja- rig jubileum van P. Lebbing, hoofdcommies bij de afdeling fi nanciën, gevierd. De een kwart eeuw bij de overheid werkende ambtenaar kreeg lovende woor den, die gepaard gingen met ge schenken. De heer Lebbing is te vens penningmeester van de pers oneelsvereniging en bestuurslid van de medezeggenschapscommis sie secretarie. Naast dit jubileum ging de aan dacht ook uit naar de heer F.Th. Brenkman, 40 jaar in dienst van de overheid. Eerder jubileerde zijn collega C.C. van der Klauw. Beide ontvingen koninklijke onderschei dingen voor 40 jaar trouwe dienst. Bekende mensen, die in de afgelo pen tijd de gemeentelijke dienst verlieten waren P.A. Zeilstra (soci ale zaken), mevrouw F.H.J. van Dommelen (maatschappelijk werkster), L.D. Labohm (Openba re Werken en -Bedrijven) en C. de Wild (openbare Werken en -Be drijven). Op de koopavond van donderdag zal er door slagerij Smakman in de Ka naalstraat een bijzondere paalklim- wedstrijd worden georganiseerd. Van 18.00 - 21.00 uur is er voor iedereen de mogelijkheid om in een 6 meter hoge paal te klimmen en als men bo ven komt een rookworst mee naar beneden te nemen. Bovendien zal er voor de snelste klimmers elk uur een rollade van ruim 1 kilo klaar lig gen. In het najaar en in het komende win terseizoen zullen er weer veel sei- zoenschotels klaargemaakt worden waarbij een op ambachtelijke wijze klaargemaakte rookworst heerlijk zal smaken. Om dit alles te benadrukken heeft de ambachtelijke slager Smak man gezorgd voor deze extra aktivi- teit in de tot nu toe zo succesvolle actieperiode van “de Passage”. WADDINXVEEN Paalklimmen, discomuziek, optreden van con- servatoriumleerlingen, een boerenkapel, etalagewedstrijd, ritjes in de Goudse Jan Plezier en een rondwandelende troetelbeer. Met de ze attracties zat het tienjarige winkelcentrum “de Passage” de fes tiviteiten rond het tweede lustrum van Waddinxveens winkelhart deze week voort. Het jubileumfeest begon vorige week donderdag avond en zal nog tot en met zaterdagmiddag duren. WADDINXVEEN - Ronaat Schoen- modes viert de heropening van de ge heel verbouwde en gemoderniseerde winkel in het winkelcentrum De Passa- 1 Noordkade 16 Waddinxveen Tel.01828-10170

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1985 | | pagina 1