Open dag van muziekschool 1 Voorwaarts brengt steeds beter brassband-geluid Plaat bewijst Grote klasse SJ bohlmonn Noordtunnel in kleur (Öoutue êwisBerö Die Gouwe Sanghers geven jubileumconcert BOSKOOP - Aan een reeks activiteiten rond het 40-jarig bestaan van het streekmannenkoor Die Gouwe Sang hers komt een einde wanneer op zaterdag 28 september de laatste klan ken zijn weggeëbd van het jubileumconcert dat wordt gehouden in de Beurshal. De afgelopen jaren was het min of meer gebruikelijk dat Die Boskoops koor tg) Zaterdagavond 28 september in Boskoop Werkloosheid Karate Kid in Kinderclubs De Bonkelaar BIG BAND Komende zaterdag 28 september Dominee in koffiebar Geslaagd concert in Kruiskerk aan de Passage Vrijwilligsters gevraagd in De Bonkelaar H.J. v. Loenen voorzitter EHBO-W’veen DAVEREND CONCERT Abraham van der Graaf (77) Vrije School Gouda in gebruik neemt toe eigentijds De Gouwestem voor EO-radio Keuze Cursussen Compliment Brassband-geluid Afscheid I J Wie echt een gezellige najaarsjas zoekt, kiest voor Saxofonist A. v.d. Graaf tijdens het concert van de brassband Voorwaarts M. MOS u I Gouwe Sanghers geen concerten meer gaven in de Beurshal, dit in verband met de niet al te beste acoustische kwali teiten van de hal, ditmaal wil men om emotionele redenen toch weer in Bos koop optreden, ook al biedt de Beurshal minder zitplaatsen dan bij voorbeeld de Ontmoetingskerk in Waddinxveen. Wat het koor hier ten gehore brengt is zo indrukwekkend mooi, zo zuiver, ook in de overtreffende trap van pi ano (It)dat het een lust is om naar dit koor te luisteren. Doe daarbij de prachtige stem van de sopraan die de solo in dit werk met veel gevoel zingt (alleen in de hoge tonen soms wat te schel) en je wordt warm van binnen!! Wat ook opvalt is dat het koor in de fortissimo niet schreeuwerig wordt maar dikwijls lijkt op een orgel met alle registers open. Schitterend! Dat men in Les Martyns even de neiging krijgt om te zakken en de inzet op het eind van Landerkenung ietwat onzui ver klinkt bewijst alleen maar dat dit koor uit amateurs bestaat, die voor professionals niet onder hoeft te doen. En dat is een groot compli ment. De plaat ’’Galasuccessen” van Die Gouwe Sanghers mag in geen dis cotheek ontbreken. De Stichting Streekmuziekschool Wad dinxveen start binnenkort met de nieu- De bezoekers waren het er over eens dat Voorwaarts het echtg brassband-ge- luid steeds beter onder de knie krijgt. Jammer is dat tegenover de cornet-sec- tie, die een flinke uitbreiding heeft on dergaan. het basregister te gering bezet is. Overigens bezit Voorwaarts met de althoorns een uitstekende midden-re- gister en kwam ook de trombone-sectie met name in ’’Trombola” goed voor de dag al zou de onderlinge klankverhou- Tijdens het concert werd dus afscheid genomen an A. v.d. Graaf, die vanaf de oprichting lid is en daarvan vele j aren een bestuursfunctie heeft vervuld, maar nu de tijd gekomen achtte om zijn actief lidmaatschap te beëindigen. Namens de vereniging overhandigde de voorzitter Sjaak Stubbe hem een prachtig wand- plateau van droogbloemen waarin een saxofoon verwerkt was. Ook mevrouw van der Graaf werd niet vergeten omdat zij, aldus de voorzitter, bijna met zoveel voor de vereniging heeft gedaan als haar man. ding nog beter uitgebalanceerd kunnen worden. Hoogtepunten van het concert waren East Anglia van de brassband-specialist Jacob de Haan met het prachtige sonore geluid van euphoniums en baritons en andante en scherzo met Ramon Rinche- val als solist. WADDINXVEEN - De kinderclubs in het buurtcentrum De Bonkelaar aan de Beukenhof zijn deze week begonnen. Dinsdag begon de teken- en handvaar- digheidschtb (9-12 jaar, 12 weken, 18,-), vandaag (woensdag) was er de eerste instuif met film (4-8 jaar), don derdag start de toneelclub (9-12 jaar), 12 weken, 15,-) en waarschijnlijk ook een tweede tekenclub (6-8 jaar, 15,-). Voor de clubs is De Bonkelaar nog op zoek naar vrijwilligsters van 16 jaar en ouder (opgave tel. 17272). Van der Graaf is de oudste van de 28 le den van het Waddinxveense koperor- kest, de jongste is slechts 14 jaar. Er lo pen inderdaad wat generaties rond”, zegt de man, die tevens 37 jaar secreta ris van ’’Voorwaarts” was. WADDINXVEEN - ”De mooiste tijd was natuurlijk, toen ik nog een jonge vent was”, zegt Abraham van der Graaf (77), zonder een moment behoeven na te denken tegen de Goudsche Courant over zijn afscheid bij de Waddinxveense brassband Voorwaarts, die hij 55 jaar geleden mede-oprichtte. ”Ik vind het welletjes. Want je gaat wèl achteruit, niet meer vooruit. Er komt een dag dat je moet stoppenEn dat doe ik liever met ere, als ik m’n partijtje nog kan meeblazen”, vertelt de bewoner van de Burg. Troosstraat. gevierd. De Vrije School in (250 leerlingen) wordt ook WADDINXVEEN Vrijdagavond 27 september zal in de hervormde koffie bar De Schaapskooi aan de Nesse/Kerk- weg-Oost ds. Gorissen uit Voorthuizen spreken over het onderwerp ’’Verke ring en sexualiteit”. De koffiebar is open vanaf kwart voor acht. Als blijkt dat Johnny en zijn trawanten gevorderde karateka’s zijn bij dezelfde school, komt Daniël ervan terug. Tij dens een schoolfeest is het weer eens raak tussen Daniël en Johnny. Een Ja panse congiërge komt tussenbeide en schakelt Johnny uit. Deze congierge, Miyagi stemt erin toe Daniël karateles- sen te geven en leert de jongen dat echt karate geen geweld uitklokt, maar juist voorkomt. (PvdA). Voorwaarts concerteerde onder leiding van dirigent Hedzer van de Giezen. De presentatie was in handen van mevrouw A. de Ruiter. Het bleek van het bestuur een goede keuze te zijn dit concert dit maal in de kerkzaal van de Kruiskerk te houden, omdat de muziek hier veel be ter tot zijn recht komt en men na afloop het gezellige samenzijn met de Para mount Jazzband in Het Trefpunt aan de Stationsstraat kon voortzetten. WADDINXVEEN Het bestuur van de EHBO-afdeling Waddinxveen is ge wijzigd. De samenstelling is thans als volgt: voorzitter HJ. van Loenen, se cretaris E. Boon-Schultz, penning meester P.T. Rooks, tweede voorzit ter P.C.G. Rijnbeek (hij volgt in deze functie F.G.M. Nijssen op), tweede secretaris E. van den Berg, commis- sie-materialen T. van Brero en sport evenementen P. Hoogendoorn. WADDINXVEEN - Brassbandmuziek en diverse populaire werken vormden het programma van het concert dat de 55-jarige brassband Voorwaarts vorige week vrijdagavond in de gereformeerde Kruiskerk aan de Passage gaf. Een bijzonder concert, niet alleen vanwege het jubi leum, maar ook omdat afscheid werd genomen van saxofonist A. de Graaf, die vanaf de oprichting van Voorwaarts lid is. Onder de aanwezi gen die hem toespraken bevond zich ook wethouder drs. M. Kraaijestein in de Kruiskerk aan de Passage. (Foto: Sjaak Noteboom). WADDINXVEEN - Vanavond (woensdag 25 september) draait in het buurtcentrum De' Bonkelaar aan de Beukenhof de film The Karate Kid. De film, die toegankelijk is tegen betaling van vijf gulden, begint om half negen. In The Karate Kid verhuist Daniël van New Jersey naar Californië, Op school ontmoet hij zijn' nieuwe klasgenoten, waaronder een aantrekkelijk meisje Ali, maar ook de brute Johnny en zijn kornuiten. Daniël heeft meermale ruzie met Johnny en komt steeds gehavend uit de strijd. Hij besluit karatelessen te nemen bij Kreese, een ruige ex-com- mando. Bij monde van PvdA-wethouder Kraai jestein kreeg Van der Graaf namens het gemeentebestuur een ets van een stukje Oud-Waddinxveen. Janine la Grand overhandigde hem als jongste lid een prachtige barometer waarvoor het geld door de leden zelf bijeen was gebracht. Verder werd Van der Graaf nog toege sproken door een vertegenwoordiger van de algemene Unie van Muziekver enigingen (ANUM) en door oud-wet- houder en medeoprichter S. Pille die hun woorden ook van geschenken ver gezeld deden doen gaan. Zichtbaar be wogen dankte A. de Graaf voor de vele hulde-blijken en waarderende woor den. van het Boskoopse alge- De hoes van de langspeelplaat Galasuccessen meen streekmannenkoor Die Gouwe Sanghers. GOUDA De Stichting “de Vrije School” Gouda en omstreken neemt vrijdag 27 september aan de Ridder van Catsweg in Gouda de nieuwe school in gebruik. Tevens wordt het tienjarig bestaan van deze schoolver eniging gevierd. De Vrije School in Gouda bezocht door kinderen uit Waddinx veen. De bouw van het nieuwe schoolge bouw aan de Ridder van Catsweg kwam tot stand na vele jaren van voorbereiding van vele mensen. Het schoolbestuur, de leraren en de bouwcommissie zijn er samen met het architectenbureau Anton van Es en Partners uit Utrecht, in geslaagd deze nieuwbouw in Gouda neer te zetten. Een opmerkelijke nieuwbouw voor Gouda getuige de vele reacties zowel tijdens als na de bouw. Anton van Es heeft de Vrije School ontwor pen volgens de principes van de or ganische architektuur. Een grote wens bij de nieuwbouw was een eigen aula. Deze wens is nu gerealiseerd. Men heeft de beschik king over een gymnastieklokaal an nex aula, waarin de vele school- en jaarfeesten kunnen worden gevierd. Het gebouw omvat verder een peuter klas, drie kleuterklassen, zeven klas sen voor de basisschool, een lokaal voor de handvaardigheidslessen en een ouderruimte. De bouw werd ge realiseerd door aannemersbedrijf Van der Wiel uit Noordwijk. Dirigent Aad Vos moest een keuze maken uit de vele werken die het koor reeds op het repertoire heeft staan en is daar goed in geslaagd. Naast wer ken van Verdi staan er competities op van Gounod, Mozart en Grieg. Naast deze profane muziek ook het beken de Dei (onderdeel van de mis) van Bi zet en het geestelijke werk Ich Bete an die macht der Liebe. Op de plaat in het Russisch gezongen met de titel Kolj Slawjen. Om een plaat vlot te verkopen kan men er natuurlijk die muziek op vast leggen die gemakkelijk in het gehoor ligt en men graag beluistert. Aad Vos schuwt het echter niet om zijn eigen bewerking van The Creation op de plaat te zetten. De aandachtige luiste raar zal dan tot de conclusie komen dat met dit werk een stukje mannenk oorzang weggegeven wordt van de eerste orde. Wanneer men de plaat meer malen goed beluistert komt men de conclu sie dat dit koor grote klasse bezit. Het is ondoenlijk elk stukje te beschrij ven, maar de meeste indruk gaf mij Madreil santé nome uit ”La Forza Del Destino” van G. Verdi. Voor de pauze een aantal werken van voornamelijk Mozart en Handel, na de pauze komen ook engelstalige werken aan bod door de inbreng van Henry Blackmon en zijn koor. Enkele titels: ”1 could’n hear nobody pray”, "Soonah will be done”, ’’Everytime I feel the spirit”, ’’City called heaven” en ’’Gospeltrain”. Plaatsbewijzen zijn in de voorverkoop verkrijgbaar bij Bloemsierkunst Maap Groenendijk, Zuidkade 93, Hagen Su per aan de Puttelaan en assurantiekantoor Van Barlingen aan de Gouwestraat in Boskoop. In Wad dinxveen bij H. P. Zweitstra, Mauritslaan 19, Bloemsierkunst H. Verweij aan de Luifelbaan en Super zelfbediening. Ook de Boskoopse bra derie. WADDINXVEEN/GOUDA - Gedu rende de maand augustus is het aan tal werklozen in Midden-Holland met 401 toegenomen; een wat teleurstel lende ontwikkeling, zeker wanneer bedacht wordt dat in dezelfde maand van het vorig jaar de stijging minder groot was, namelijk 315. Eind augustus was in de regio 9,5 procent van de afhankelijke beroeps bevolking als werkloos geregistreerd. Dit percentage is beduidend lager dan in Zuid-Holland als geheel (13,7 pro cent); voor Nederland ligt het gemid delde nog enigszins hoger; 15,9 pro cent. Het aantal arbeidsplaatsen in het bedrijfsleven nam in augustus af met circa 126. Dit blijkt uit het overzicht dat het Gewestelijk Arbeidsbureau en de Ka mer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland in Gouda maandelijks gezamenlijk uitbrengen. De toename van het aantal werklozen is voor een deel toe te schrijven aan de toestroom van schoolverlaters. Per saldo kwamen er in augustus 165 jon geren bij, die hun eerste baan zoeken. In vrijwel alle beroepsgroepen deed zich een stijging voor van het aantal ingeschrevenen. Alleen het aantal bouwvakarbeiders zonder werk blijft (licht) dalen. Het nog altijd gunstige verschil ten opzichte van een jaar ge leden is in de meeste beroepsgroepen terug te vinden, maar vooral onder de metaalbewerkers en de bouwvakar beiders. De afname van het aantal arbeids plaatsen in het bedrijfsleven is met name veroorzaakt door de opheffing van een drietal bedrijven met meer dan 20 werknemers. Het aantal bij de Kamer van Koophandel ingeschreven bedrijven nam per saldo toe met 12. ’’Neen, het werken met jonge mensen gaat niet meer zo. Je hebt vandaag de dag zo weinig houvast meer aan ze. In de pauze scharen de jongeren zich rond de bar en maken herrie; dat is toch niets meer voor ons. De repetities worden door hen over het algemeen wel trouw bezocht”. WADDINXVEEN - Het eerste kof- fiecncert in het buurtcentrum De Bon kelaar aan de C. Huygenslaan in het nieuwe seizoen is van start gegaan met een daverend optreden van de Big Band van de Waddinxveense muziekschool onder leiding van Joop Veensta. Het talrijke publiek wist de uit 23 perso nen bestaande formatie tot grootse mu zikale prestaties te inspireren. Het ent housiaste publiek kreeg een keur van swingende melodiën, die typeren zijn voor het repertoire van de Big Band, voorgeschoteld die alle voortreffelijk gespeeld werden. Gezien de ingrijpende wijzigingen in de samenstelling van Big Band in de afge lopen periode, een geen geringe presta tie, zeker ook omdat de muzikale arran gementen voor een belangrijk deel door ’’bandleader” Veenstra herzien moes ten worden. WADDINXVEEN - De Kerngroep Buitelanders van De Bonkelaar vraagt vrijwilligsters voor de dinsdagochten den. Voor inlichtingen kan gebeld wor den met mevrouw G. Goedraad (tel. 15752) en met Henry ten Zijthoff (tel. 17272). Het gaat hier om een aantal dames die mee willen helpen bij de kindercrèche die tijdens de taal- en naailessen aan de buitenlandse dames in De Bonkelaar gehouden wordt. Daar er steeds meer baby’s en peuters deze chrèche bezoe ken kunnen de huidige vrijwilligsters het niet meer aan. Dames die het leuk vinden te spelen met Nederlandse- en buitenlandse kinderen worden van harte uitgenodigd eens op de koffie te komen op een dindagoch- tend tussen 9 en half twaalf. Dit vrijblij vende bezoek zal zeker leiden tot groot entousiastme Het is niet noodzakelijk iedere dinsdag ochtend mee te doen bij de kindercrè che. Ook dames die het leuk vinden bijv, eenmaal per maand hun bijdrage te leveren zijn van harte welkom. De uitvoerenden zijn allereerst het man nenkoor zelf. Voorts pianist Eric Noya uit Amsterdam, het Henry Blackmon- koor (een gemengd koor) uit Maassluis waarbij de bariton Henry Blackmon tevens als solist optreedt, en tenslotte pianist Jaap Kronenburg. De leiding van het muzikale gebeuren is in handen van Aad Vos. we cursus koorscholing onder leiding van Malcolm Davies, die vanaf ’s mor gens tien uur aanwezig is voor het be antwoorden van allerlei vragen. Na de herfstvakantie wordt gestart met de cur sus synthesizer/slaggitaar. In de mu ziekschool lopen Auke Pol (synthesi zer) en Adri Hilhorst (slaggitaarj rond voor informatie. Andere activiteiten zijn: op 1 oktober start het accordionorkest met dirigent Paula van Wanrooy, uitbreiding van de big band met een paar swingende bla zers, spreekuur direkteur Krijn Koets veld en inschrijving van nieuwe leerlin gen, zaterdag van 10.00-14.40 uur. WADDINXVEEN/BOSKOOP ’’Galasuccessen" heet de nieuwe langspeelplaat van het algemeen streekmannenkoor Die Gouwe Sang hers uit Boskoop. Dit koor onder lei ding van Aad Vos bestaat veertig jaar. Dit feit gaat de inwoners van Waddinxveen en Boskoop deze maand niet ongemerkt voorbij. De receptie is zaterdag al geweest, ko mende zaterdag staat in Boskoops Florida een grandioos concert op het programma. Ik heb inmiddels de zwarte schijf goed beluisterd en intussen de zeer smaakvol uitziende hoes - die sugge reert dat muziek in het groene Bos koop centraal staat - bekeken. Voor WADDINXVEEN - Komende zaterdag houdt de Stichting Streekmu ziekschool Waddinxveen aan de Zuidkade haar jaarlijkse open dag. Tus sen tien uur ’s morgens en half twee ’s middags zullen er diverse activitei ten zijn, zo deelt direkteur Krijn Koetsveld mee. Tijdens de open dag kan iedereen overal met de neus bovenop de muziekschool-nieuwe-stijl zit ten. Wat er gedurende de open dag op het programma staat is dit: openbare repe titie gemengd ensemble (10.00-11.30 uur), saxofoon-ensemble (10.00-11.00 uur), syntesizer muziek (11.30-12.00 uur), informatie over slaggitaar 11.30- 12.30 uur, muziek voor 3 piano’s 10.00- 10.30 uur, klassiek orgel 10.00-10.30 uur, biokfluitensemble 11.30-12.00 uur, popgroepen 12.30-13.00 uur, big band 13.00-13.30 uur. WADDINXVEEN - Zaterdagmiddag om twee uur zal de in rood, geel, blau' wit en zwart geschilderde Noordtunnel in de sta- ringlaan officieel opnieuw in gebruik worden genomen. Bij deze ’’opening”, die op een ongebruikelijke wijze zal geschieden door een lid van het college van Burgemeester en Wethouders, zullen schoolkinderen op een nadrukkelijke wijze worden be trokken. Het gemeentebestuur van Waddinxveen heeft vorige maand aan de Waddinxveense kunstenares Anke Mensink van de Peppel- horst, opdracht verstrekt tot het maken van een ontwerp voor de beschildering van de Noordtunnel te Waddinxveen. Uit drie ingediende ontwerpen is een keuze gemaakt. Bij de beschildering: zijn ongeveer 50 leerlingen van de hoogste klassen van de nabijgelegen openbare Mr. A. de Roosschool betrokken geweest. De verf is door Boonstoppel BV beschikbaar gesteld. De afgelopen weken is door de kindere, onder leiding van Anke Mensink, tusen de buien door hard aan de beschildering ge werkt. WADDINXVEEN/ZOETERMEER - Het Christelijk Waddinxveens Man nenkoor De Gouwestem neemt deel aan het EO-radioprogramma ’’Laat ons de rustdag wijden Het koor zingt on der leiding van Adriaan Verhoef, ter wijl de organist Jan Mulder is en de pre dikant ds. G.C. de Jong. De Evangelische Omroep komt vrijdag 27 september naar Zoetermeer om in de Oude Kerk (Dorpsstraat 59) de opname te maken voor een nieuwe aflevering van het bekende radio-programma. Be langstellenden zijn van harte welkom om deze avond mee te maken; de toe gang is vrij. Men wordt verzocht om uiterlijk acht uur aanwezig te zijn. De naar een ontwerp van Anke Mensink uit Waddinxveen door leerlingen van de mr. Ade Roosschool geverfde Noordtunnel in de Staringlaan. (Foto: Sjaak Noteboom). Aigemeen Streekmannenkoor 0.U ASjVW die Gouwe Sanghers is dat vanzelf sprekend, evenals het vanzelfspre kend is dat de produktie van de plaat professioneel is aangepakt. Op de plaat is niet alleen het man nenkoor te horen maar ook de so praan Anne Marie Dur en de bas Jan Alofs. De medewerking van deze so listen, daarbij voegend de klasse-pi- anist Hans Broekman op de vleugel, geeft deze plaat een extra dimensie. A .-2T kt

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1985 | | pagina 17