Groet van Danny Open huis bij Boonstoppel BV Wilhelminakade Eerste paal voor grotere bibliotheek GEMEENTERAAD PvdA-wethouder Komende zaterdagmorgen door PvdA-wethouder HONDA eerste A- 01828-17994 speler aller tijden is Jacco v. Duin DONKER Waddinxveens begint ophalen handtekeningen tegen kruisraket HM Zaterdagmorgen 28 september Nieuwsblad Onafhankelijk r Service-centra RIOOL VERSTOPT? DANSAVOND BOSKOOP A.S. ZONDAG 20.30 UUR De Rozenburcht MARTIN VISSER GERTHUIZER Aandachtspunten Achterstandsituaties Reputatie Plastiek arwa - ALS WIJ HET Uw televisiedokter S. ATTEMA BEL: BOONSTOPPEL1985 70 JAAR KWALITEIT Woensdag 25 september, raadzaal gemeentehuis, 19.30 uur. l DE1^ ECHTE BAKKER Jan Dorrekenskade-Oost 68 2741 HX WADDINXVEEN Telefoon 01828 - 12374 V DENKT U AAN HET VER BOUWEN VAN UW WONING: NIEUWE KOZIJNEN, DAKKAPEL OF KEUKEN? Kom eens langs in onze showroom of vraag vrijblijvend offerte. AANNEMERSBEDRIJF P. BOUTHOORN MERCURIUSWEG 6 WADDINXVEEN TELEFOON 01828-18625 HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 ^Bapijtservice KOM OOK EENS KIEZEN UIT ONZE BEHANG- KOLLEKTIE Wat Gert ook bakt, het is lekker en niet duur. X AANBIEDING z WOLLEN BERBER v.- J-;. - Weekblad voor Waddinxveen 41e JAARGANG - Nr. 1944 CDA: Gemeente moet N «3 R 24 uur service - 3 maanden garantie TELEFOON 01828-13500 1 WOENSDAG 25 SEPTEMBER 1985 "Wij erkennen dat het verenigingsleven een sociale functie heeft in onze Wad- dinxveense gemeenschap, dus zullen we dat ook daadwerkelijk moeten laten zien Dat kan vaak veel stimulerender werken dan het verstrekken van subsi dies”, meent het CDA in de deze week verschenen notitie. WADDINXVEEN - Het CDA in Waddinxveen wil dat het gemeentebe stuur het verenigingsleven vriedelijker bejegent. In de nota ’’Sociaal cul tureel werk in perspectief” hebben de christen-democraten deze week aangegeven hoe dat het beste kan. Zo wordt gedacht aan snellere beant woording van brieven, minder regels en een snellere uitbetaling van subsi dies. Boeken vormen nog steeds de hoofd moot in het pakket dat de bibliotheken hun klanten te bieden hebbenEr is ech ter een verschuiving naar informatie in het algemeen te bespeuren, of die nou in éen boek, krant of tijdschrift of op plaat, cassette, diskette of videoband staat. Ook voor: video, radio, wasmach., koelkast enz. PROJEKT- EN WONINGSTOFFERING ’’HARWA” VAKKUNDIGE VLOER* VERWENNERS Zuidkade11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382 - Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda Tel. 01820-15132 jfizz AUTOMOBIELBEDRIJF lüdNBM Iedereen tot 18 jaar kan gratis lid wor den van een bibliotheek. Daarna moet gemiddeld 22,50 gulden worden be taald. De inkomsten aan abbonnemen- ten, boetes en dergelijke vallen in het niet bij de subsidies die rijk, gemeentes en provincies aan de bibliotheken ver strekken: bijna een half miljard gulden per jaar. Voor dat bedrag lezen we met z’n allen heel wat af. De medewerkers boden toen het bedrijf een fraai koperplastiek aan, naar het idee van de Waddinxvener J.G. Bakker uitgewerkt en vervaardigd door de Delftse kunstenaar H. Rot. De jubile rende directeuren van toen kregen een gouden vulpen. EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 18007 HOOFDREDACTEUR: GROENSVOORDE 12 2742 DJ WADDINXVEEN TEL. 01828-16119 fl liever zijn voor verenigingsleven Volgens de christen-democraten mag van het gemeentebestuur worden ver wacht dat de belangrijkste rol van de verenigingen ten aanzien van de leef baarheid van Waddinxveen erkent. Dit leidt in de opvatting van het CDA tot de vólgende aandachtspunten: Bestuurders van verenigingen moeten een goede ingang bij het ambtelijk ap paraat hebben. Correspondentie dient snel beantwoord te worden. In de regelgeving zal het gemeentebe stuur zich terughoudend moeten opstel len. Bekeken moet worden of het nood zakelijk is dat voor elke extra activiteit afzonderlijk vergunning moet worden verleend (Bijv. Koninginnedagaktivi- teiten door buurt- en clubhuiswerk). Een eenvoudige subsidieregeling waar bij niet, zoals thans, voor subsidies van geringe omvang uitgebreide begrotin gen en jaarrekeningen ingediend moe ten worden. Jacco van Duijn Tijdens de kinderboekenweek van 2 tot 12 oktober is een tentoonstelling van al le gedichten, verhaaltjes en kunstwer kjes, die voor het leesprogramma ’’zwervers gevraagd” gemaakt zijn. Het gemeentelijk beleid dient prioriteit te geven aan werk voor achterstands groepen. Achterstand wordt echter door het CDA niet persé sociaal-econ- omisch gedefinieerd. Dat Kunnen laagstbetaalden zijn, maar ook eenza men, drugsverslaafden, langdurig zie ken, gehandicapten, culturele minder- WADDINXVEEN - Danny de Munk, die vorige week zaterdagmorgen een uurtje bij Ronaat Schoenmodes in het winkelcentrum ”de Passage” posters met handtekeningen uitdeelde, was het middelpunt van een grote mensenme nigte die door de massaal opgetrommel de politie maar met heel veel moeite in de hand gehouden kon worden. TAPIJT GORDIJNEN VINYL BEHANG ZONWERING MEUBELSTOFFERING WEEK VAN22»j- VOOR 189,- WADDINXVEEN - PvdA-wet houder drs. Martin Kraaijestein begint volgende week maandag avond als eerste met het ophalen van de handtekeningen voor het volkspetitionnement tegen de plaatsing van de 48 kruisraketten in ons land. Dat gebeurt in de woonwijk Zuid- plas om half zeven. Met hem gaan 111 Waddinxveners op pad om handtekeningen op te halen. Het volkspetitionnement van het landelijk Komitee Kruisraketten Nee (KKN) wordt plaatselijk geor ganiseerd door het Vredesplatform Waddinxveen. Dit Vredesplatform timmerde vorige week aan de weg met een comité van aanbeveling, waarin 30 Waddinxveners hadden zitting genomen. Onder hen niet alleen de PvdA- wethouder, maar ook in de ge meenteraad zitting hebbende Ger rit van den Berg (CDA), M. Boere (PvdA), Herman Heller (CDA), Jan Hielema (CDA) en Bep Ver- meij (PvdA). Verder zaten daarin vrouwen, kunstenaars, partijbe stuurders, leerkrachten, een huis arts, een logopediste en een jour nalist. Intussen is het comité van aanbeve ling uitgebreid met drie nieuwe na men: Dirk Lont, raadslid voor de PvdA, Cees Seelen en Ben de Wolff sr. (Voorzitter rooms-katho- lieke Bond van Ouderen). Op maandagavond en op de avon den daarna zal in heel Waddinx veen worden aangebeld voor het volkspetitionnement met het verzoek een handtekening te zetten tegen de plaatsing van kruisraketten. Door het Gouwedorp rijdt tot half negen een geluidswagen om op de ze activiteit te attenderen. Het op halen van de handtekeningen duurt tot en met vrijdag 4 oktober. Groen pamflet Op verschillende adressen in Wad dinxveen is ook het groene pamflet ’’Volkspetitionnement Nee!” van het Interkerkelijk Comité Tweezij dige Ontwapening (ICTO) opge hangen. Deze tegenhanger van het Interkerkelijk Vredesberaad (IKV) keert zich tegen alle kernwa pens (dus ook de Russische SS-20) en meent dat het volkspetitionne ment is gericht aan het verkeerde adres. ’’Nederland heeft immers al aangeboden geen kruisraketten te plaatsen, wanneer per 1 november 1985 niet meer dan 378 SS-20 raket ten door Rusland zijn opgesteld. De beurt is nu aan Rusland. Neder land streeft samen met onze bond genoten in de NAVO naar een vreedzamer en veiliger wereld. Daar levert het volkspetitionnement geen bijdrage aan. Integendeel! Het plaatsen van kruisraketten mag niet afgeschoven worden op onze vrienden in de NAVO. Het besluit om kruisraketten te plaat sen is al op 1 juni 1984 op goede gronden en op democratische wijze genomen,” aldus het ICTO. WADDINXVEEN - De aan de Diederik van Schagenplantsoen wonende tennistalent Jacco van Duijn (17) heeft in Maarssenbroek het tennistoumooi om de nationale B-kampioenschap gewonnen. In de finale versloeg hij de Limburger Koch, nadat hij achtereenvolgens ook Eddy Koers uit Overijssel, Hans Puijker uit Amsterdam en Rob van Dommelen uit Utrecht aan zijn zegekar had gebonden. De nieuwe nationale B-tenniskam- pioen, die met deze titel naar de A- klasse is gepromoveerd, heeft eind vorig jaar en begin dit jaar zo’n zes maanden in Amerika ’’overwin terd”, waar hij tennislessen kreeg. Binnenkort vertrekt hij opnieuw naar de Verenigde Staten om ver der te werken aan zijn tennistech niek. Jacco van Duijn komt uit voor het district Nood-Holland-Noord van de KLTB. Hij is lid van de tennis vereniging Waddinxveen. Zijn titel betekent dat er in Waddinxveen voor het eerst in de historie een A- tennisspeler rond loopt. Snellere uitbetaling van subsidies. De ervaringen met het sociaal-cultureel werk in de afgelopen tijd hebben ge leerd dat de afstand tussen de gebrui kers en de verenigings- en stichtingsbe sturen zo groot is, dat de affiniteit van de deelnemers met de diverse besturen veel te gering is. De gebruikers komen helaas te vaak alleen voor een bepaalde aktiviteit en het laat hen verder koud hoe de zaak bestuurlijk reilt of zeilt. Uitzonderingen daarop zijn de speel tuinverenigingen en de vereniging ”de Overkant” in de sector sociaal cultureel werk. Het CDA: ’’Onze voorkeur gaat daar om uit naar het vormen van verenigin gen in plaats van stichtingen. Bij een vereniging hebben alle leden zeggen schap in de gang van zaken. Door mid del van voorwaarden bij de subsidiëring moet daarnaast de toegankelijkheid voor iedereen worden gewaarborgd.” De prijsuitreiking hiervoor èn voor de ballonnenwedstrijd vindt plaats op 11 oktober om 5 uur ’s middags in de bibli otheek aan de Juliana van Stolberglaan. Vorig jaar hebben alle bibliotheken in ons land samen 172 miljoen boeken uit geleend. Twintig jaar geleden werd ge zegd: als iedereen tv heeft, kunnen we de bibliotheken wel opdoeken. Nu heeft iedereen tv en de belangstelling voor de bibliotheken is meer dan ver dubbeld. Vier miljoen boeken zitten in de catalogi, vier miljoen leden in de ad ministratie. In de afgelopen 70 jaar heeft Boonstop- pel BV door kwaliteit een glanzende re putatie opgebouwd. Die kwaliteitszorg is er overigens bij het door-en-door Waddinxveense bedrijf altijd al ge weest. Al vanaf het begin, toen Wedu we Boonstoppel met haar twee, nog jonge, zónen in een bescheiden ge bouwtje in Waddinxveen begon met het produceren van lakken, beitsen en ver nissen. Nu 70 jaar later is er op dezelfde plek een flinke fabriek, waar dagelijks gewerkt wordt aan de vervolmaking van het Boonstoppel lak- en verfprogram- ma, een totaalprogramma voor nieuw bouw, renovatie en onderhoud, alsme de voor de doe-het-zelf sector. Heel wat afnemers hebben in die jaren ontdekt, dat de Boonstoppelprodukten niet alleen een constant hoog kwaliteits niveau vertoonden, maar dat de fabriek nog andere kwaliteiten aan zijn produkt toevoegde. Kwaliteit in de service bij voorbeeld. Het bedrijf geeft adviezen voor onderhoud en renovatie, afge stemd op het beschikbare budget. In samenwerking met betrokkenen worden op het werk afgestemde kleura- diezen gegeven. Passende verfbestek- ken worden opgesteld em bij de uitvoe ring kan gerekend worden op de in breng van de verftechnische experts, waarover Boonstoppel de beschikking heeft. Wat de DHZ-sector betreft: Boonstoppel tilt zwaar aan het ’’ge zicht” van de winkel, doet er veel voor en geeft bovendien steun met verkoop bevorderende activiteiten. Buiten de hoofdvestiging in Waddinx veen zijn er nog zo’n 13 service-centra over het hele land verspreid. Snelle le vering en direkte adviezen zijn daard oor gewaarborgd. Boonstoppel ziet zijn weg naar het jaar 2000 niet alleen gepla veid met goede voornemens, maar vooral met marktgerichte doelstelling en een gezonde, eerlijke manier van za kendoen. De viering van het 70-jarig bestaan volgt op het in 1965 gevierde gouden ju bileum van Wed. Boonstoppel en Zo nen. Twintig jaar geleden werd in het Boskoopse Floridda een grote receptie gehouden waar de toenmalige direkteu- ren C. en C.R. Boonstoppel de geluk wensen in ontvangst namen van vrijwel het voltallige personeel en vele honder den vrienden en relaties uit het gehele land. WADDINXVEEN - Lak- en vernisfabriek Boonstoppel BV aan de Wil helminakade bestaat deze maand 70 jaar. Het nu door de heren B.F. Boonstoppel en E. W. Berger geleide bedrijf met 85 medewerkers gunt ter gelegenheid daarvan alle Waddinxveners een kijkje achter de schermen. Komende zaterdagmorgen van negen tot twaalf uur staan de poorten aan de Wilhelminakade 83 wijd open en kan ie dere Waddinxvener er vrij in- en uitlo pen. Boonstoppel medewerkers tonen dan het hele productieproces en laten zien hoe in het laboratorium de kwali teit van de Boonstoppel- en Tokion-ver- ven constant onder controle wordt ge houden. Vragen staat vrij en de ant woorden komen prompt, zo is ons ver zekerd. De verbouw van de openbare bibli otheek begint op de eerste Landelijke Bibliotheekdag. Tegelijk met de start hiervan vindt in het kader van het lees programma ’’Zwervers gezocht” een ballonnenwedstrijd voor kinderen plaats. Adreskaartjes hiervoor kunnen afgehaald worden op donderdagmiddag Het uit de film Ciske de Rat bekend ge worden in Purmerend wonende Am sterdammertje kon bij lange na niet al zijn fans een handtekening geven, laat staan om er even mee te praten. Daar om deze speciaal voor het Weekblad voor Waddinxveen geschreven groet van Danny de Munk aan zijn fans, die hij helaas niet allemaal tevreden heeft kunnen stellen. heden, aan huis gebondenen, werklo zen enz. Welzijnswerk is daarom niet alleen een kwestie van financiële regelingen, maar bovenal zijn goede sfeer, hartelijkheid en inzet erg belangrijk. Opgepast moet worden dat het accent bij het club- en buurthuiswerk niet alleen op de achter standsgroepen wordt gelegd. De aan trekkelijkheid en toegankelijkheid voor grote groepen uit de bevolking is een noodzakelijke voorwaarde. Daardoor wordt de integratie bevorderd. Herken ning van eikaars problemen vindt ook vaak plaats door gezamenlijke aktivitei- ten te ontplooien. De pluriformiteit van de bevolking van Waddinxveen is en gegeven. Het stre ven kan er nooit op gericht zijn om ie dereen naar algemene voorzieningen te jagen. In dat licht past een gemeentelij ke erkenning van het jeugd- en jonge renwerk, zoals dat bijv, door de kerken en andere levensbeschouwelijke groe pen wordt verricht. Bevordering van de samenhang van de voorzieningen is erg belangrijk om dou blures te voorkomen. Bibliotheekwerk, muziekschool en onderwijs dienen bijv, op elkaar afgestemd te zijn. Catagorale aktiviteiten voor bejaarden, werklozen en buitenlanders dienen op elkaar afge stemd te zijn. Dat dat heel goed kan, blijkt wel bij de Kerngroep Buitenlanders waar mensen van allerlei richtingen zich belangeloos inzetten. Coördinatie van het bejaardenwerk in Waddinxveen is dringend noodzakelijk. Hierin kan de gemeente een voorzet ge ven om tot een basisbeleid te komen. In de tijd dat Boonstoppel werd opge richt gebeurde veel in Waddinxveen. De armoede was groot en het ene na het andere bedrijf ontstond. Alleen zij die doorzettingsvermogen bezaten konden hun bedrijven laten uitgroeien tot krachtige fabrieken. Dat is ook het ge val met Boonstoppel BV, een in de don kere jaren van de Eerst Wereldoorlog opgericht bescheiden bedrijf dat gere kend kan worden tot de belangrijkste verfleveranciers in en buiten Neder land. Boonstoppel staat voor lakken en ver ven voor de nieuwbouw, renovatie, on derhoud woningen en gebouwen, bet- onreparatiemiddelen, betonbescher- ming, houtbescherming, schildersge- reedschappen, spuitapparatuur en lad ders en klimmateriaal. Lakken en ver ven voor de doe-het-zelfmarkt zijn tex tiele wandbekleding, behang, isolatie- behang en gordijnstoffen. -t” WADDINXVEEN - De start voor de uitbreiding van de bibliotheekvoor ziening in Waddinxveen is een feit. Op zaterdagmorgen 28 september hoopt het bestuur de eerste paal te laten slaan bij het aangrenzende ter rein van de huidige bibliotheek van de Juliana v. Stolberglaan. De offi ciële plechtigheid zal worden uitgevoerd door de wethouder van culture le- en sportzaken drs. M. Kraaijestein. in de bibliobus en vrijdagmiddag en - avond in de bibliotheken Juliana v. Stol berglaan en Anne Frank, tijdens de openingsuren. Zaterdagmorgen 28 september vanaf 10.15 uur kunnen de ballonnen aan de Juliana van Stolberglaan afgehaald wor den, adreskaartjes eraan en bij de eer ste dreun van de heipaal de lucht in! Van 12 tot 16 uur is de bibliotheek aan de Juliana van Stolberglaan open. Men kan dan informatie krijgen over de ver nieuwde bibliotheek en geautomati seerde lezers- en uitleenadministratie, luisteren naar poëzievoordrachten door Jan de Bas (tussen 14 en 15 uur) en boe ken ruilen. -.'■sa Het bedrijfscomplex van de 70-jarige lak- en verffabriek Boonstoppel BV aan de Wilhelminakade, gezien van de overkant van de Gouwe. (Foto: Sjaak Noteboom).

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1985 | | pagina 1