k W’veen: Plus 40 Werklozen Brugweg gaat 30 cm omhoog Drie fietsen uitgedeeld Afsluiting duurt maand antennemast I CDA-wethouder Eén bedrijf minder in Waddinxveen Boskoop wil af van W’veense Fietspad onder viaduct D.J. Koppen dertig j aar directeur Jaarvergadering HAVO/Atheneum over renaissance Burgemeester verwelkomt Uitslag van straatteken- wedstrij d SANDER GRIMMELIUS (14) RAS PLAY-BACKER op symposium Bouwvoorlichting ”De Passage” besloot 1,0-jarig bestaan Forse winst hockeysters instuifgasten bij NKF Kabel WADDINXVEEN - Waddinxveens burgemeester C.M. van der Linden heet dinsdagavond 22 oktober, de deelnemers aan de technologie-in- stuif welkom, die op initiatief van de Kamer van Koophandel en Fabrieken wordt gehouden bij NKF Kabel BV aan de Noordkade. De instuif is een vervolg op de al drie jaar in de streek gehouden exportinstuiven. Geen steun voor dierenambulance tg Kinderen bellen voor kinderzegels Lil WONINGRUIL Asfalt rui a Schade aan uw auto vereist r"r deskundige reparatie. Streekplan Tarief t arrmi AANGEBODEN: Royale eengezinswoning, 4 sl.k. GEVRAAGD: Flat of eengezinswoning Voorofscheweg 207 - Telefoon 5788 GLASBEEK F l V t .K 1 f 'FOCWA Straattekenen in het jubilerende winkelcentrum ”de een i Passage”. (Foto: Sjaak Noteboom). In de laatste week van oktober zal de rijbaan worden geasfalteerd, waarna in de eerste volle week van november de bermen en inritten afgewerkt zullen worden. In die tijd wordt de bestaande asfaltlaag losgemaakt (1-2 oktober), wordt het asfalt geëgaliseerd en komt er zand over de parkeerstrook en lava voor de rijbaan (3-4 oktober) en wordt de Hoewel er 4 nieuwe vestigingen konden worden ingeschreven in het handelsregister verdwenen er vijf, drie door opheffing en twee door vertrek naar elders. Het aantal arbeidsplaatsen in het bedrijfsleven in geheel Midden- Holland is, volgens mutaties in het handelsregister (in- en uitschrijvin gen) in augustus 1985 met circa 126 afgenomen. Deze afname wordt met name veroorzaakt door de op heffing van een drietal grotere be drijven met meer dan 20 werkne mers. Het aantal ingeschreven be drijven nam per saldo toe met 12. SM'**4-** Zelfs de kleinste botsing kan vitale delen van uw auto beschadigen, wij kunnen deze opsporen en repareren. Met een veilige auto neemt u daarna weer aan het verkeer deel. FOCWA kenmerk voor vakwerk. AUTOSCHADE REPARATIEBEDRIJF Noordkade 24 - Waddinxveen Tel. 01828-12588 FOCWA, kenmerk voor vakwerk 2 WADDINXVEEN Vorige week werden in het tienjarige winkel centrum “de Passage” straatteken- wedstrijden gehouden. Hieraan na men 36 meisjes en jongens deel. Alle deelnemers ontvingen naast een con sumptie van de AMRO-bank kleine attentie. Omdat dé bestaande rijbaan plaatselijk tot 2,08 m. - N. A.P. gezakt is en de her- straten parkeerstrook op 1,65 - N.A.P. komt te liggen, zullen de tuinen en inrit ten op meerdere plaatsen ca. 30 cm. on der het niveau van het nieuwe wegdek komen te liggen (het polderpeil is 2,20 meter - N.A.P.) Van gemeentewege zal de inrit over twee meter worden bijgestraat, geme ten uit de betonnen opsluitband. Voor opsluiting van de parkeerstrook zal waar mogelijk een grondlaag ter breed- Waren met de eerste wedstrijden reizen te winnen, afgelopen zaterdag werden maar liefst drie fietsen uitgedeeld. Een pleziering karwei dat Waddinxveens profwielrenner Hans Langerijs deed op Categorie 9 tjm 12 jaar: le prijs: Remco Versluis (walkman), 2e prijs: Diom Kerkhoven (AMRO- spaarbankboekje f. 25,-), 3e prijs: Bianca de Bruyn, 4e prijs: Dennis Picard (beiden een mini fototoestel). WADDINXVEEN - De aan de Al- pherbrink wonende Sander Grimme- lius (14), leerling van de protestants- christelijke LTS Nieuwe Vaart in Gouda, heeft succes met zijn deelna me aan play-backwedstrijden. Was hij deze zomer ook al te zien tijdens het Brugfestijn ‘85, in een Michael Jack- son-outfit (eerste prijs), op de jaar markt in Alphen aan den Rijn play backte hij Stevie Wonder. Ook met WADDINXVEEN - Waddinx veens CDA-wethouder P.J.F. van Schie heeft op het woensdagmid dag 19 oktober in de Bouwvoor lichting aan de Staringlaan te hou den symposium een kwartiertje spreektijd gekregen. In die 15 mi nuten zal hij als portefeuillehouder ruimtelijke ordening van het inter gemeentelijk samenwerkingsorg aan Midden-Holland zijn licht la ten schijnen over de gevolgen van het provinciale woningbouwbeleid voor deze streek. ft;-. Globaal gezien stond tegenover een afname van een aantal onder nemingen zonder werkzame perso nen (voornamelijk onroerend goed-maatschappijen) met 10 een toename van het aantal eenmans bedrijven met 20. 1985 zijn 4.646 mannen (stijging met 150) en 3.032 vrouwen (stijging met 251). De toename van het aantal werklozen is voor een deel toe te schrijven aan de toestroom van schoolverlaters. Per saldo kwamen er in augustus 165 jon geren bij, die hun eerste baan zoeken, ïn vrijwel alle beroepsgroepen deed zich een stijging voor van het aantal ingeschrevenen. Alleen het aantal bouwvakarbeiders zonder werk blijft (licht) dalen. Het nog altijd gunstige verschil ten opzichte van een jaar geleden is in de meeste beroepsgroepen terug te vin den, maar vooral onder de metaalbe werkers en de bouwvakarbeiders. Het aantal eind augustus nog niet ver vulde vakatures bedroeg 511. Dat zijn er 111 meer dan aan het einde van de voorafgaande maand. De helft van de personeelsaanvraag betreft personeel in metaal- en bouwberoe- pen. thema “Kind en Verkeer”. De af beeldingen hebben dan ook de drie hoekige vorm van sommige verkeers borden en ze wijzen op de bedreiging die het verkeer voor kinderen vormt. Betalen doet men pas bij aflevering. Dat gebeurt op 13 november, de emissiedatum van de kinderzegels. Door kinderpostzegels te bestellen helpt men honderdduizenden andere kinderen in binnen- en buitenland. Paalklimmen bij slagerij Smakman aan de Kanaal straat. (Foto: Sjaak Noteboom). verzoek van de winkeliers. Zaterdagmiddag kregen voor de beste slagzin een fiets: Mevr. A. Doeleman, Molenring 135, R. van Strien, Ernst Ca- simirlaan 20 en Cor Smit, Mercuriusweg la. De laatste festiviteiten in De Passage omvatten paalklimwedstrijden bij sla ger Smakman aan de Kanaalstraat, waarmee heerlijke rookwosten en rolla des te verdienen waren, rondritten met de Goudse Jan Plezier, het optreden van de Goudse Bietenbouwers, de Troetelbeer van speelgoedwinkelier v.d. Wal en natuurlijk de inmiddels be kend geworden kraskaartactie, waar mee steeds tien gulden gewonnen kon worden. Gedurende de maand augustus is de werkloosheid in de gehele Goudse streek met 401 toegenomen; een wat teleurstellende ontwikkeling, wan neer we bedenken dat in dezelfde maand van het vorig jaar de stijging minder groot was, namelijk 315. Van de 7.788 werklozen eind augustus Hans Langerijs, de Waddinxveense profwielrenner, deelde zaterdagmiddag in het tienjarige winkelcentrum ”de te van 50 cm. worden aangebracht. Ter plaatse van de bestaande bruggen aan de zuidzijde van het onderhavige ge deelte Brugweg worden de aansluitin gen van de bruggen vanaf de rijbaan bij gewerkt met asfalt. De gemeente heeft alle betrokkenen ge vraagd aan de werkzaamheden zoveel mogelijk medewerking te verlenen en de punten van actie zoveel mogelijk te mijden en de omleiding via Boskoop of Gouda te gebruiken, om de werkzaam heden zo snel mogelijk te kunnen uit voeren en het ongerief voor iedereen zo veel moge lijk te beperken. Mai-Tai. Tineke de Veronica presenteerde en natuurlijk ging de Waddinxvener met WADDINXVEEN - Het op de grens met Waddinxveen gelegen viaduct in rijksweg A 12 (Den Haag-Utrecht) bij de Bredeweg wordt aan de oostkant voorzien van een fietspad. Het werk wordt uitgevoerd door Hollandse We genbouw Zanen BV in opdracht van Rijkswaterstaat. Voor het fietspad zijn allerlei graaf werkzaamheden verricht, is er zand gestort en is er een waterloop ge dicht. Het pad ligt iets hoger dan de rijbaan en is in feite tegen het talud van het viaduct gedrukt. De recon structie, die ook een betere afrit Waddinxveen voor het verkeer uit de richting Zoetermeer omvat, vergt 6,5 ton. Passage” drie fietsen uit aan de winnaars van een slagzinwedstrijd. (Foto: Sjaak Noteboom). de sound mix deed hij deze Ameri kaanse ster na. Beide optredens be zorgde hem de tweede prijs. Sander Grimmelius was in Alphen aan den Rijn te zien op hetzelfde podium als Koos Alberts, Vanessa en de groep Nooij van het geheel succesvolle haar op de foto. WADDINXVEEN - De heer D.J. Koppen heeft van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Mid den-Holland de zilveren penning met bijbehorende oorkonde gekregen om dat hij 30 jaar directeur was bij NV Koppen en Lethem aan de Mercurius weg. Koppen en Lethem ontwikkelt, pro duceert en handelt in hydraulische aandrijvingen en elektriscbe en elek tronische besturingen voor algemene machinebouw, scheepsbouw, offsho re, mobile equipment en de land bouw. Het Waddinxveense bedrijf exporteert naar alle landen van Euro pa. WADDINXVEEN - De Brugweg zal volgende maand voor het doorg aande verkeer worden afgesloten, omdat de rijbaan en de parkeerstroken zo’n 10 tot 30 centimeter omhoog gebracht zullen worden. Geprobeerd wordt het plaatselijke verkeer in deze tijd zo weinig mogelijk overlast te bezorgen. De werkzaamheden aan de Brugweg, waarover de gemeentelijke dienst Openbare Werken en -Bedrijven de be woners van de Brugweg, Zwarteweg en Middelburgseweg schriftelijk heeft geïnformeerd, beginnen maandag 30 sepotember met het verwijderen van de bestrating van de parkeerstrook. Deze week komen de nutsbedrijven met hun werkzaamheden gereed. De organisatoren wijzen erop dat vorig jaar augustus het vooront werp in hoofdlijnen van de herzie ning streekplan Zuid-Holland Oost is verschenen. Het ontwerp van dit plan zal nog dit najaar verschijnen. Het voorontwerp liet al duidelijk zien dat het provinciaal ruimtelijk beleid een geheel andere kant op gaat dan in het gevigneerde streek plan is vastgelegd. De groei van de regio Oost dient voor wat het wonen en werken be treft nog sterker te worden afge remd. Dit ten gunste van de grote steden waar de groei juist wel gesti muleerd wordt. De ruimtelijke ont wikkelingsmogelijkheden van de regio West zijn dan ook veel groter dan in Oost. Deze verandering in het provinci aal beleid heeft met name conse quenties voor het wonen in de regio Oost en dus ook voor de regio Mid den-Holland. Niet alleen de ont wikkelingsmogelijkheden van de regio in totaliteit wordt beperkt, ook de individuele gemeente wordt beknot. De gemeenten dreigen overal in de problemen te komen ten aanzien van één van hun be langrijkste taken, namelijk het huisvesten van de lokale bevolking. Behalve de lokale overheid zal ook het bedrijfsleven in de regio Mid den-Holland de gevolgen van deze beleidsombuiging ondervinden. Het betreft hier voornamelijk de bouwsector, aannnemers en bouw materialenleveranciers. Het totale bouwprogramma voor Midden- Holland tot 2000 bevat minder wo ningen dan in het vigerende streek plan zijn opgenomen. In een sector waar de werkgelegenheid toch al onder druk staat, kan dit haast niet zonder gevolgen blijven. Categorie 6 t/m 8 jaar: le prijs: Roger Kool (AMRO-spaar- bankboekje f. 50,--), 2e prijs: Dennis Overdam (sporttas), 3e prijs: Corné Hoogendoorn (gipsspeelset), 4e prijs: Maarten Meijer (speldoos). WADDINXVEEN - Ook het komende weekeinde behaalden de hockeysters van Waddinxveen weer een grote over winning. Werd er vorige week nog met 7-1 van VCL gewonnen, deze keer was het tot nu toe ongeslagen Evergreen dat met een 6-0 nederlaag naar huis ge stuurd werd. Direkt vanaf het beginsignaal hield de thuisclub Evergreen sterk onder-druk. Al na enige minuten, leverde dit een doelpunt op; een strafcomer, die door Pauline Christoffels ingeslagen weerd. (0-1). Angelique JanssenS scoorde het tweede doelpunt door een pass van Nicole Geerts af te ronden met een hard schot in de linkerhoek. Drie velddoelpunten van Pauline Christoffels brachten de ruststand op 5-0. Na rust trachtte Evergreen door reorga nisatie van de achterhoede verdere schade te beperken. Hierin slaagden zij redelijk want het nog steeds sterk aan vallend spelende Waddinxveen lukte het nog slechts één keer de doelverde- digster te passeren (6-0 door Eveline Ruiter uit een strafcorner). Komend weekeinde spelen de heren, die deze week vrij waren, uit tegen Pij- nacker. De dames spelen een vrien- schappelijke wedstrijd. Op de technologie-instuif in Wad dinxveen kunnen ervaringen worden uitgewisseld met anderen om aldus in Midden-Holland de aandacht voor de technologie te bevorderen. De gra tis toegankelijke instuif duurt van.ze ven tot negen uur ‘s avonds. Er kan kennis gemaakt worden met de tech nologie van de NKF en er is ruimte voor informele contacten. Over de mogelijkheden van telecom municatie nu en in de toekomst spreekt drs.ing. H. Wessels, adjunct- directeur commerciële zaken van de PTT in het telefoondistrict Rotter dam. Hierbij wordt de zogenaamde “Telemix” gedemonstreerd, een inte gratie van telefoon, Viditel, telex en met koppelingsmogelijkheden aan het eigen computersysteem. I WADDINXVEEN/BOSKOOP - Met de nodige spoed wil de gemeente Boskoop de CAI, de Centrale Anten ne Inrichting, verkopen aan de Case- ma, een particuliere onderneming, ge specialiseerd in het beheer en exploi teren van antenne-systemen. In prin cipe hebben de gemeente Boskoop en de Casema overeenstemming bereikt op de belangrijkste punten. In Bos koop is men geschrokken door de verliespost waarmee de gemeente blijft zitten en de komende tien jaar zwaar zal drukken op de gemeente lijke begroting. Voor de bestaande instantie wil de Casema 800.000 gulden betalen aan de gemeente Boskoop, maar de ge meente blijft als gevolg van de gele den aanloopverliezen zitten met een tekort van ongeveer 2,5 miljoen gul den. Dit bedrag, met in mindering de 800.000 gulden van de Casema, betekent dat de gemeente Boskoop de komende tien jaar 340.000 gul den op tafel zal moeten zien te krij gen. Overname van de CAI door de Case ma zal ook voor televisiekijkend Boskoop gevolgen hebben. De de tot nu toe gehanteerde tarieven zullen omhoog moeten, wil de Casema kos tendekkend kunnen werken. Tot nu toe lag het tarief rond de 12 gulden, dit zal stijgen tot een bedrag van bij na 20 gulden, inclusief BTW en au teursrechten. Landelijk schommelen de CAI-tarieven tussen de 15 en 20 gulden, dus buitensporig duur wordt het niet. Daar staat bovendien tegen over dat de Casema plannen heeft voor uitbreiding van het aantal te ontvangen stations. Dit is mogelijk door de verbinding met de antenne mast in Waddinxveen te verbreken en aan te sluiten op de CAI in Al phen. Daar worden de zaken ade- quat aangepakt waardoor het voor veel plaatsen in de regio aantrekke lijk wordt er op aan te sluiten. Wel iswaar is er een contract met Wad dinxveen, maar na overleg is geble ken dat Waddinxveen niet moeilijk zal doen als Boskoop wil aansluiten op de Alphense CAL Het is zelfs niet waarschijnlijk dat de gemeente Boskoop een afkoopsom moet be talen aan Waddinxveen. Voorts be staat ook de mogelijkheid dat Wad dinxveen eveneens aansluiting zoekt bij de CAI in Alphen. Gebeurt dat, dan kan het tarief in Boskoop zelfs nog met een gulden omlaag. WADDINXVEEN - De Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland deelt mee dat Waddinxveen in augustus het aan tal bedrijven met één heeft zien verminderen. WADDINXVEEN - Maandagavond 30 september om acht uur vergadert in de samenwerkingsschool voor HAVO/Atheneum aan de Sniepweg de Vereniging voor voortgezet onder wijs in samenwerkingsverband in Waddinxveen. Op deze jaarvergade ring, met diverse verslagen en een bestuursverkiezing plus benoeming vice-voorzitter, wordt na de pauze het onderwerp “Kunstgeschiedenis in de onderbouw” besproken. De schoolsecties beeldende vorming (tekenen en handvaardigheid) en ge schiedenis presenteren een nieuwe leerstofopzet van de “Ontwikkeling van de kunst in de geschiedenis”. Als voorbeeld zal de renaissance worden gekozen. De heer L. Krauwinkel, docent tekenen (van wie het idee afkomstig is), verzorgt de inleiding. Daarna is er een dia/video-presenta- tie en een lesboekje te zien. Ter af sluiting is er de gelegenheid tot het stellen van vragen. WADDINXVEEN Het gemeentebe stuur van Waddinxveen heeft beslo ten de nieuwe Vereniging Dieren Am bulance Gouda en Omstreken (DA GO) niet te subsidiëren omdat de op vang en vervoer van zwerfdieren in dit Gouwedorp in voldoende mate is geregeld. De vereniging telt 85 ledyn. Dat moeten er 400 worden. De Waddinxveense play-backer Sander Grimmelius van de Alpherbrink, hier samen met Veronica-presentatrice Tineke de Nooy. Het symposium, geopend door voorzitter drs. B.W. Buenck van de Stichting Bouwvoorlichting Mid den-Holland en ingeleid door Zuidhollands gedeputeerde drs. W.H.M. Aalbers, draagt als titel ’’Woningbouw in Midden-Holland in relatie tot het provinciaal ruimte lijk beleid”. Begonnen wordt om half drie ’s middags. De sluiting is om vijf uur. Het laatste uur is er een forumdis cussie. Andere sprekers op het symposium zijn van Bouwvoorlich ting en Midden-Holland zijn Ber- gambachts burgemeester P.J. Huijbrechts en ing. B. Vermeulen, voorzitter van het Neerlands Ver bond Ondernemers Bouwnijver heid gewest Zuid-Holland. WADDINXVEEN/GOUDA Ook in Waddinxveen is het aantal werklozen weer toegenomen van 608 naar 648. Volgens gegevens van het Gewestelijk Arbeidsbureau (GAB) in Gouda waren in au gustus 375 mannen en 273 vrouwen uit dit Gouwedorp zonder werk. Een maand eerder waren dat nog 364 mannen en 244 vrouwen. WADDINXVEEN - Het tienjarig be staan van het winkelcentrum De Passa ge is voorbij. In het winkelhart van Waddinxveen was het tot en met afgelo pen zaterdag anderhalve week feest on der goede weersomstandigheden. Hoewel de opening van De Passage op 19 november 1975 gebeurde schoven de 25 winkeliers de festiviteiten wat naar voren om dan beter weer te hebbën en geen verwarring te krijgen met de St .Ni- colaasactiviteiten. In de jubilerende winkelcentra was steeds van alles te doen en dan vooral op koopavond en tegen het weekeinde. Jong en oud kwamen aan hun trekken, terwijl er foto- en slagzinwedstrijden werden gehouden. Ook in Waddinxveen zal weer worden aangebeld voor de kinder postzegels. WADDINXVEEN/BOSKOOP - Van af woensdag 2 oktober is er in Wad dinxveen en Boskoop weer het ver trouwde beeld te verwachten van kin deren, die aanbellen om bestellingen voor kinderpostzegels en wenskaar ten te mogen noteren. Men kan velle tjes kinderpostzegels bestellen af. 5,- per stuk, maar ook mapjes kaarten, bijvoorbeeld van Marjolein Bastin voor maar f. 2,50. De kinderzegels dragen dit jaar het parkeerstrook en het trottoir herstraat, „r inclusief het aanbrengen van straatkol- ken en straatriolering (4-25 oktober). De werkzaamheden blijven beperkt tot de Brugweg binnen de bebouwde kom. Van het gedeelte vanaf de afrit van de hefbrug t/m perceel 92 zal het wegdek worden losgemaakt en opnieuw geëgali seerd, waarna het geheel van een nieu we asfaltlaag zal worden voorzien. Het trottoir en de parkeerstroken zullen op nieuw worden herstraat. Vooruitlopend op deze werkzaamheden worden mo menteel door de nutsbedrijven kabels en leidingen omhoog gehaald. NÉ

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1985 | | pagina 21