Boskoopse braderie zeven vette jaren! VIERDAAGSE DIERENDAG Rabobank Q Gouwe Sanghers: niet feestelijk, wel ingetogen o Overlijdens-risicoverzekering geen overbodige luxe In buurtcentrum De Boog speelfilms Hans Bouma in Rem. kerk Loterijen Boskoopse braderie Pro Deo '85 met dominee Het Trefpunt vertoont Burgemeester verwelkomt Op feestavond FNV worden 12 jubilarissen in zonnetje gezet instuifgasten bij NKF Kabel WADDINXVEEN - Waddinxveens burgemeester C.M. van der Linden heet dinsdagavond 22 oktober de deelnemers aan de technologie-in- stuif welkom, die op initiatief van de Kamer van Koophandel en Fabrieken wordt gehouden bij NKF Kabel BV aan de Noordkade. De instuif is een vervolg op de al drie jaar in de streek gehouden exportinstuiven. Kettingbotsing Energiewijzers GEB signaleren stroom in keuken Nieuwe spaar rekening Een boekenbon? Toegift Jezus Christus Programma Ondergc.di o’SWIf i M. MOS i T Het 40 jaar bestaande algemeen streekmannenkoor Die Gouwe Sanghers met solist Henry Black- GRAAG GEGEVEN! Ook Annette leert haar lesje, we komen haar dan ook regelmatig tegen in de film die opgenomen is in de adembenemen de Zwitserse Alpen, hoog boven het Meer van Genève. WADDINXVEEN - de bouw- en hout bond en de voedingsbond van de FNV houdt vrijdagavond 18 oktober een fee stavond in Het Trefpunt aan de Sta tionsstraat. Op deze avond brengt de Goudse Komendie het blijspel ”En ^rij gen is de kunst” van Peter Coke. De avond wordt besloten met een gezellig samenzijn met het duo "The Five Sen ses"/ Voordat het zover is gaat de plaatselijke FNV twaalf leden huldigen wegens trouw lidmaatschap. Van de bond zijn A. v. Ede, M.J. Hage, P. Pols, H. Ver weerd, C. v.d. Wal, B. van Wichen en P. Zaal 25 jaar lid en W. Kraan, K. Rei chard, W. Roos, J.J. Vermeij en W. Marchant 40 jaar. Districtsbestuurder Jan Kuckelkorn van de bouw- en hout bond FNV zal de speldjes uitreiken. Een publicatie van de Ra- bobanken in Boskoop en Waddinxveen. Men zou kunnen verwachten dat het mannenkoor een feestelijk programma zou laten horen om het jubileum te on derstrepen. Niets was minder waar. Over het algemeen kan men stellen dat het een zeer ingetogen programma was. We misten als het ware die muziek war- van je niet stil op de stoel kunt blijven De pianist Eric Noya, die de Gouwe Sanghers meestelijk wist te begeleiden, en de pianist Jaap Kronenburg die het Henry Blackmonkoor en Henry Black mon zelf begeleiddedeelden in de dan k van het publiek, dat alle uitvoerenden met applaus bedankte. Het concert werd gepresenteerd door een onbeken de heer, die de onderdelen van de pro gramma’s aan elkaar praatte. Na een schitterend gezongen toegift door het mannenkoor, met gesloten muziekmap gezongen, verlieten de toe hoorders de met veel groen en feestelij ke bloemen versierde zaal. Het 40-jarig jubileum is weer achter de rug. Wie ver hinderd was het concert bij te wonen: een aantal werken die uitgevoerd wer den staan ook op de plaat ’’Galasucces- sen”, in Waddinxveen te koop op Mau- ritslaan 19. Wees er echter snel bij, want de helft was na één week al verkocht "Alsof het gisteren gebeurde” is een groots opgezette film over het leven van Jezus, opgetekent door de evangelist Lucas. Producer is John Heyman. Hij recruteerde 45 hoofdrolspelers en zo’n 500 figuranten uit de lokale bevolking. Men filmde op meer dan 300 plaatsen in Israël. Bijzondere aandacht ging uit naar de juiste kledendracht, haartooi en ge woonten en gebruiksvoorwerpen van toen. De film die in documentaire vorm is uitgebracht is reeds door miljoenen gezien. Hij is in ruim zestig talen ver taald en onlangs in Nederland uitge bracht. Het eerste optreden van Die Gouwe Sanghers werd besloten met het Pries terkoor uit die ’’Zauberflöte” van W. A. Mozart, waarin de bariton Henry Blackmon de priesteraria voor zijn re kening nam. Henry Blackmon heeft een prachtige stem, een operazanger is hij niet. Zijn terrein is het oratorium en na tuurlijk de negro-spirituals. In de pries teraria miste hij de diepte, deze aria is ook geschreven voor een bas en niet voor een bariton. In het tweede optreden van het man nenkoor, na de pauze, bewees het koor in The Creation van Aad Vos en Lan- derkennung van Grieg en ook in Urli, rapine van Verdi dat het robuust, en ragfijn kan zingen. Het koor weet ook precies wat de dirigent wil, er werd op vallend goed opgelet door de mannen en daarom kan Aad Vos, die beheerst en dynamisch het koor weet te inspire ren, soms effectrijke muziek ten gehore geven. WADDINXVEEN - Vrijdag 4 oktober dierendag betekent in het buurt centrum De Boog aan de C. Huygenslaan vier dagen lang dierenactivitei ten. Voor dat van woensdag 2 tot en met zaterdag 5 oktober durende pro gramma werken De Boog en de dierenspeciaalzaak Hoodie aan de Lui- felbaan samen. Donderdag 3 oktober 16.00-17.00 uur - Instuif kinderen 9-12 jaar. Maak je eigen beestje. Entree f. 0,75 Vrijdag 4 oktober 16.00-17.00 uur - Filmprogramma voor alle leeftijden. Film: ”Dag dieren”. En tree: f. 1,-. Zaterdag 5 oktober 13.30 uur-14.00 uur - Demonstratie po litiehonden bij Staringlaan. 14.00-14.30 uur Gedrag en gehoor- zaamheidstest honden. 15.00 uur - Prijsuitreiking. mon. (Foto: Cees Bakker). WADDINXVEEN - Als sluitstuk van het 40-jarig bestaan van het Bos koopse algemeen streekmannenkoor ”Die Gouwe Sanghers” kon een ju bileumconcert uiteraard niet ontbreken. Als lokatie had men gekozen de Beurshal in Boskoop, die akoestisch erg veel vergt van de zangers en als datum zaterdag 28 september 1985. Xan dit co- .c;* werkten mede het gastkoor uit Maassluis: het Henry Blackmonkoo. on-J G; g van Hen ry Blackmon, welke laatste ook als solist optrad. WA' DINXVEEN - Op initiatief van de Filmclub 2000 van de in het Gelderse Putten gevestigde Stichting "Nehemia" worden er in Het Trefpunt aan de Sta tionsstraat woensdag 9 oktober twee films gedraaid. :s Middags om half drie voor de jeugd de Nederlands gesproken kinderfilm "Sporen in de sneeuw.” Naar het be kende gelijknamige boek van Patricia M. St. John en ’s avonds om acht uur de film ’’Alsof het gisteren gebeurde” over het leven van Jezus Christus. De mid dagvoorstelling kost een rijksdaalder en ’s avonds is de toegangsprijs vijf gulden Beide films duren twee uur. Op de technologie-instuif in Wad dinxveen kunnen ervaringen worden uitgewisseld met anderen om aldus in Midden-Holland de aandacht voor de technologie te bevorderen. De gra tis toegankelijke instuif duurt van ze ven tot negen uur ‘s avonds. Er kan kennis gemaakt worden met de tech nologie van de NKF en er is ruimte voor informele contacten. Over de mogelijkheden van telecom municatie nu en in de toekomst spreekt drs.ing. H. Wessels, adjunct- directeur commerciële zaken van de PTT in het telefoondistrict Rotter dam. Hierbij wordt de zogenaamde “Telemix” gedemonstreerd, een inte gratie van telefoon, Viditel, telex en met koppelingsmogelijkheden aan het eigen computersysteem. Van een heel ander gehalte is het Henry Blackmonkoor uit Maassluis. Het koor is ingesteld op geestelijke werken, maar begonnen toch met een feestelijk klin kend And the Glory of the Lord van G.F. Handel en een pittig gezongen Gloria in Excelsior Deo van W. A. Mo zart. Bijzonder inspirerend klonk het Sanctus van Ch. Gounod en geheimzin nig het goed gebrachte werk van W. Dawson ”Soon-ah will be done”. Ook in de spirituals komt het koor goed uit de verf en als de dirigent zich dan ook nog als solist ontpopt, geeft het ge heel toch een bepaalde sfeer. Wat zou voor Henry Blackmon belangrijker zijn? Het zingen of het dirigeren? Met het dirigeren heb je met een hoop men sen te maken die bereid moeten zijn jou visie op te volgen. Als zanger moet je het alleen doen. WADDINXVEEN/GOUDA - Een kettingbotsing op de snelweg Den Haag-Utrecht bij Gouda heeft zater dagmorgen het verkeer urenlang ver traagd. Gehinderd door de mist re den vier vrachtauto’s op elkaar. Twee raakten van de weg, eén reed tegen de vangrail en een andere belandde in de berm. Er waren geen gewonden. Als gevolg van de optredende strem mingen reden nog ettelijke personen auto’s tegen elkaar, maar zonder noe- menswaardige schade te veroorzaken. WADDINXVEEN - Vrijdag avond 18 oktober om acht uur zal er in de Remonstrants Gereformeer de Kerk aan de Zuidkade 59 een or gel- en dichtavond worden gehou den. De avond draagt de titel "Pro Deo ’85". De baten van deze avond zullen ten goede komen aan de christelijke stichting voor hulp aan de derde wereld "Woord en Daad”. De toegang is gratis. Medewerking zal worden verleend door de orga nist Jaap Nieuwenhuyse en de dich ters Hans Bouma. Bert Hofman, Hennie Roth-Veltman en Klaas van Elsacker. Herbert Bitter zal de avond presenteren. zitten. Iets feestelijk'tenslotte bestaat het koor 40 jaa- Dat wil niet zeggen dat er niet goed ge musiceerd is, integendeel. Er werd door het mannenkoor zeer goed gezongen. De naar schatting 600 toehoorders heb ben zich geen moment hoeven te verve len. De aandachtige luisteraar heeft de muziek ondergaan en muziek moet je jbist ondergaan. Maar het zette de men sen in de zaal niet in beweging, daar voor was het programma misschien te veel ingetogen. Misschien is dat op zich ook een compliment waard. Als opening werd door dirigent Aad Vos een werk van de Parijzenaar (in Luik geboren) Grétry), de eerste ro manticus van de opéra comique ”Le Rossignol”. Ht mannenkoor bleek in dit werk zeer beheerst en ingetogen te kunnen zingen. Dat bleek trouwens ook in het russisch gezongen Kolj slawjen van de componist D.S. Bortnjanski’j. In "Sporen in de sneeuw” gaat het om Lucien, een eenzame gevoelige jongen van 13 jaar. Hij wordt, tengevolge van een door hem veroorzaakt ongeluk, door zijn familieleden, schoolvriendjes en vooral de zeer vijandige Annette van de buren, verstoten. De jongen pro beert zichzelf te beschermen en trekt zich daarom regelmatig terug in de afge legen bossen, waar hij een oude hout snijder ontmoet. Door de vriendschap en aanmoediging van deze geheidzinnige man, krijgt Lu cien weer hoop. Hij probeert het goed te maken met Dani, die door zijn schuld gewond is, maar dat loopt op niets uit! Het wordt hem duidelijk dat er een prijs betaald moet worden, zodat verzoening kan plaats vinden. WADDINXVEEN - Het Gemeen schappelijk Energiebedrijf Gouda en Omstreken, waarbij ook Waddinxveen en Boskoop zijn aangesloten, geeft sa men met de andere electriciteitsbedrij- ven in ons land - verenigd in de Vereni ging van Exploitanten van Elektrici- teitsbedrijen in Nederland (VEEN) - gratis vier nieuwe energie-wijzers uit. De veelgebruikte Energie-wijzers wor den thans voor de zesde achtereenvol gende jaaar uitgegeven. Deze energie- wijzers geven een zo compleet mogelijk overzicht van de op de Nederlandse Markt zijnde wasautomaten, afwasma chines, koelkasten en diepvriezers. Henry Blackmon heeft een mooie sono re bariton en weet die ook goed te ge bruiken. Hij soleerde in twee werken van Handel, maar gloreerde in twee spi rituals, waarvan vooral het City called heaven van Hall Johnson diepe indruk maakte. Het aplaus daarop was eigenlijk storend en verbrak de spanning die Blackmon wist te bereiken. Vol vreugde en be loond met een daverend applaus was de Gospeltrain, eveneens van Johnson. Henry Blackmon heeft, mede door zijn symphatieke optreden een zeer goede indruk in Boskoop achter gelaten. BOSKOOP - Clichématige kreten als: drukbezocht, gezellig en geslaagd zijn bijna niet te vermijden bij een terugblik op de zevende Boskoopse braderie. Want, zoals velen in en buiten Boskoop zelf konden vaststellen, hét was druk, gezellig en geslaagd. Over het aantal bezoekers kunnen we slechts vaag zijn. Ooit was er richtlijn om een dergehjk aantal vast te stellen maar hoe belang rijk is die wetenschap eigenlijk? De organisatoren schatten dat het bezoe kersaantal zó rond de 50.000 zal liggen. Misschien zijn het meer of misschien wel niet, in ieder geval waren het er niet minder dan Boskoop gewend is, dat is genoeg. ”Het is verschrikkelijk moeilijk”, be aamt ook organisator W. Kruiswijk die verder niet’n zo zwaar wil tillen aan de kwestie. Belangrijker vindt hij dat alles organisatorisch goed is verlopen, kleine dingen daargelaten, maar daar leert men van. ”Het is allemaal erg plezierig verlopen en we hebben geen enkele narigheid ge had”, aldus Kruiswijk. Opvallend was wel dat dit keer al op vrijdagmiddag de ’’loop” er al aardig in zat. Jammer voor de mensen die toen pas hun stand gingen inrichten, want ze misten een kans. Vrijdagavond was de drukte enorm en werden er goede zaken gedaan, al klaagde een vishandelaar steen en been dat hij z’n palinkjes maar slecht kon slijten. Aangelokt door het heerlijke zomeravondweer bleef het druk in Boskoop’s centrum tot onge veer half tien, waarna enkele duizenden mensen in drommen de brug overgin gen om het vuurwerk te bekijken. Waarmee is aangetoond dat een ’’ou derwets” vuurwerk nog altijd in de smaak valt Bovendien bewees Bos koop er de passagiers in een toevallig passerend verkeersvliegtuig er een dienst mee, van bovenaf moet het ook een mooi gezicht zijn geweest. Traditiegetrouw gaf de zaterdagmid dag een topdrukte te zien en werden ook toen goede zaken gedaan. Dezelfde vishandelaar van vrijdagavond kwam tenminste handen tekort om de brood jes haring klaar te maken. De foto’s geven een indruk van de ze vende Boskoopse braderie. WADDINXVEEN - De Verenigde Spaarbank, met een vestiging aan het Koningin Wilhelminplein, heeft on der de naam Patentrekening een nieuwe spaarrekening geïntroduceerd met een klimmende rente. Deze Patent-rekening maakt - ten op zichte van vergelijkbare systemen - een hoger rendement mogelijk. Bo vendien zijn op de Patent-rekening geen opzegtermijn of opnamekosten van toepassing, zodat zonder extra kosten het totale spaarbedrag direct opneembaar is. De nieuwe spaarvorm van de Vere nigde Spaarbank heeft een rentever goeding die is opgebouwd uit een ba sisrente en een premie-rente. De ren tepercentages nemen toe naarmate het spaarbedrag stijgt. De hogere ren te wordt daarbij over het totale spaarbedrag toegekend en niet, zoals bij vergelijkbare spaarsystemen, over slechts het deel van het tegoed dat in een hogere rentegroep valt. Momenteel gelden voor de zoge naamde Patent-klassen de volgende rentepercentages (op jaarbasis): tot f. 2.500,- de Patent Basis met een rente van 3 1/4 procent. Vanaf f. 2.500,- is Patent I van toepassing met totaal 4 1/2 procent rente. Van af f. 5.000,- tot f. 10.000,- Patent II met in totaal 5 procent rente en van af f. 10.000,- is Patent III van toe passing met in totaal 5 3/4 procent rente. De enige tijd geleden door de coöpe ratieve Vereniging van Bondsspaar banken ontwikkelde Patent-rekening blijkt in de praktijk voor de spaarder zeer aantrekkelijk te zijn. Tweemaal per jaar (per 1 juni en 1 december) wordt aan de hand van het gespaarde tegoed bekeken welke Patentklasse voor het komende half jaar gaat gelden. Op die data wordt ook de rente uitgekeerd. Deze half jaarlijkse rente-uitkering levert een hoger effectief rendement op; over de rente van het eerste halfjaar ont vangt de spaarder in het tweede half jaar namelijk weer rente. De energie-wijzers geven informatie over het energieverbruik per 24 uur bij koelkasten en diepvriezers of per pro gramma bij wasautomaten en afwasma chines. Bovendien wordt aangegeven hoe zuinig een koelkast of diepvriezer per liter inhoud of een was- of afwasma chine per programma is. Door deze ge gevens zal de energie-wijzer bij aan koop van een nieuw apparaat een goede leidraad zijn. Behalve een beoordeling van het ener gieverbruik wordt de bruto-adviesprijs genoemd en wordt aangegeven of het betreffende apparaat voorzien is van het KEMA-keur, een garantie voor elektrische veiligheid. Tevens worden andere specifieke gege vens genoemd waardoor een compleet overzicht ontstaat van de op dit moment verkrijgbare apparatuur. De consu ment is daardoor zelf in staat op een overzichtelijke wijze een afweging te maken bij de aanschaf van nieuwe appa ratuur. BOSKOOP Tijdens de vorige week gehouden Boskoopse braderie is door de afdeling Boskoop van Veilig Ver keer Nederland een loterij gehouden, met een herenfiets als inzet. Deze prijs is gevallen op lotnummer 295. De bezitter van dit lot kan de fiets afhalen bij rijwielhandel Hoog- duyn, Burgemeester Colijnstraat 165- 167 in Boskoop. De gezamelijke Boskoopse rijwiel handelaren stelden de fiets voor een gereduceerde prijs ter beschikking van VVN. Ook de carnavalsvereniging De Krooshappers verkocht op de brade rie loten voor een rijwiel. Deze is ge vallen op lotnummer 416. Tegen ver toon van dit lot is het rijwiel af te ha len bij T. Klijn, Rozenlaan 60 in Bos koop. Bankadviseur zijn is een boeiend en afwisselend vak; je kunt de cliën ten met raad en daad terzijde staan bij het afhandelen van allerlei fi nanciële aangelegenheden. Over het algemeen heb ik dan ook plezier in mijn werk, ook als voor p’oNeinen van een cliënt naar een oplos sing moet worden gezocht. t lijk maar een situatie die me voor een wat langere tijd uit jn doen brengt, namelijk als na een sterfgeval blijkt dat er geen (financiële) voorzorgen zijn getroffen, zo dat de nabestaanden naast hun verdriet ook nog geldelijke problemen te verwerken krijgen. Helaas maak ik dit soort omstandigheden nogal eens mee. Zo kreeg ik onlangs te maken met een jong gezin, waarvan de vader bij een ongeval om het leven was gekomen. De weduwe kreeg het nog eens extra moeilijk aan de balie, toen bleek dat ze geen geld kon opnemen, om dat de privé-rekening alleen op naam van haar man stond. In een nader gesprek ontdekte ik dat er ook geen begrafenisverzekering was afgeslo ten, waardoor zij zelfs echt in de financiële problemen kwam. Het is begrijpelijk dat we liever niet al te veel willen denken aan trieste zaken die ons misschien zouden kunnen overkomen. Maar anderzijds kan het een gerust gevoel geven als er wel regelingen zijn getroffen, zo dat er bij overlijden in ieder geval geen financiële zorgen hoeven te zijn. Eén van de meest voor de hand liggende - maar toch vaak vergeten maatregelen is het openen van een zogenaamde ‘en/öf-rekening’. De rekening staat op naam van beide partners. De ander kan die rekening blijven gebruiken als één van beiden iets overkomt. In alle andere ge vallen heeft de bank de verplichting de rekening (tijdelijk) te blokke ren bij overlijden van de rekeninghouder, zelfs als de partner gemach tigd was er gebruik van te maken. Het treffen van de juiste voorzorgsmaatregelen is sterk afhankelijk van de individuele (gezins)situatie en daarom is een persoonlijk advies op zijn plaats. Toch is het sluiten van een overlijdensrisicoverzekering vrij wel altijd verstandig. Levensverzekeringen zijn er in allerlei vormen en soorten. De overlij densrisicoverzekering is er één van: er wordt een tevoren vastgesteld bedrag uitgekeerd als de verzekerde binnen de looptijd van de verzeke ring overlijdt. Daarbij kan bijvoorbeeld ook een schema worden opge steld, zodat het uit te keren bedrag in de pas loopt met de aflossingen van de hypotheek. Bij zogenaamde gemengde verzekeringen wordt een bedrag uitbetaald op de afgesproken einddatum van de verzekering (en kan dan bijvoorbeeld dienen als een aanvulling op pensioen of VUT-uitkering) of bij eerder overlijden. Een sterfgeval brengt altijd extra kosten met zich mee: een begrafenis is duurder dan veel mensen denken en vaak moeten successierechten worden betaald. Het overlijden van een kostwinner betekent boven dien meestal een vermindering van het gezinsinkomen, ook als er een goede pensioenvoorziening is. Het is goed om nu al na te gaan of er na een eventuele inkomensvermindering nog wel voldoende geld binnen komt om bijvoorbeeld rente en aflossing van de hypotheek te betalen. Als al gedacht wordt aan een overlijdensrisicoverzekering, merk ik in de praktijk nog te vaak dat alleen een verzekering wordt afgesloten voor gezinsleden met een inkomen. Maar het wegvallen van degene die het huishouden regelt, kan ook heel ingrijpende financiële gevolgen hebben. Gezinshulp en kinderopvang zijn kostbare zaken. Het is dan ook beslist geen overbodige luxe om een verzekering af te sluiten op het leven van beide partners. --1I

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1985 | | pagina 13