Start bouw van 126 Dominee legde eerste steen voor kerkgebouw premiekoopwoningen t.' 1 Remonstrantse Voor Oud-Gereformeerde Gemeente Gemeenteraads- Oud-CDA- raadslid Eerste bronsplastiek in Zuidplas Kerk opent actienummer bij de Rabobank programma van PvdA bijna klaar OUD-GEREFORMEERDE GEMEENTE SINDS 1894 Suikerprijs Intergarden BV Meeting brengt opnieuw musical Spirit Banketbakker D. A. de Vlaam Patisserie-lid Van Stijn BV voor NCVB Expositie ’’Wonen als je ouder wordt” I Feestavond Noorlander y SB MS;, C I de Oud-Gereformeerde Gemeente aan de Mercuri- Piet Römer feliciteert de heer riep de kerkeraad op ook straks in de nieuwe kerk de enige waarheids Gods te verkondigen. De kerk wordt gebouwd door het aan nemingsbedrijf Woerden BV uit Woer den. Het is voor architekt L.R.T. Os kam één van de 25 Godshuizen die hij tot nu toe heeft ontworpen. De Wad- dinxveense kerk van de Oud-Gerefor meerde Gemeente is de kleinste die hij tot nu toe heeft getekend. In het voorwoord van het stuk staat dat socialisme en democratie alles te maken hebben met vrijheid en verantwoorde lijkheid, menswaardigheid en solidari teit. Openbaarheid en controleerbaar heid van het gemeentebestuur schrijven de PvdA er hoog in hun rode vaandel. Bijzondere aandacht wordt in het pro gramma besteed aan groepen die in een achterstandsituatie verkeren. In haar programma vraagt de PvdA ook om een aantal beleidsnota’s op verschillend ge bied. Op dinsdag 8 oktober vergaderen dem- mocratisch-socialisten over het verkie zingsprogramma voor de Tweede Ka mer. De toekomst is van iedereen! teitswerken en voor het overige deel in de sector woningbouw en recreatiepro- jecten. De middelgrote omvang van de organisatie gesteund door een juiste verhouding van bekwaam staf- en uit voerend personeel, garandeert een fle xibele bouwonderneming. De laatste jaren zijn door de onderne ming vele indrukwekkende projecten gerealiseerd in de woning- en utiliteits bouw, waarvan een groot aantal scho lencomplexen en sportaccomodaties deel uit maken. De momenteel in ont wikkeling zijnde woniongbouwplannen worden, evenals in voorgaande jaren in samenwerking met gemeenten, stede- bouwkundigen en architekten verwe zenlijkt, echter ook opdrachten, welke uit' aanbesteding verkregen worden, vormen een belangrijk aandeel in de jaarlijkse onderportefeuille. Slagvaar digheid tenslotte, is kenmerkend voor deze, in alle opzichten gezonde onder neming. WADDINXVEEN - de Afdeling Wad- dinxveen van de Partij van de Arbeid heeft vorige week dinsdagavond met de leden in beslotenheid gesproken over het nieuwe gemeenteraadsprogramma van de PvdA voor de periode 1986-1990 in verband met de op 19 maart 1986 te houden verkiezingen voor de gemeen teraad. Op deze vergadering keurden de 25 aanwezigen ook het fractieprofiel goed. Voorts kon voorzitter Arie Slinger, drie nieuwe bestuursleden welkom heten: Ton van den Berg, Sonja Ruis en Henry ten Zijthoff. Op 8 oktober leggen de leden en het be stuur de laatste hand aan het program ma. Er waren vorige week nog veel amendementen te bespreken. WADDINXVEEN - Ook in Waddinx- veen komt de reizende tentoonstelling van het provinciaal bestuur van Zuid- Holland ’’Wonen als je ouder wordt” en wel op maandag 7 en dinsdag 8 oktober in het Anne Frank-centrum. Openings tijden 10.00-12.00 en 14.00-17.00 uur. Het bestuur van de Stichting Dienstver- leningscentrum Waddinxveen heeft ge meend, hieraan een informatiemiddag te moeten toevoegen, omdat wonen méér is dan het hebben van een huis. Zeker als je ouder wordt. De informatiemiddag zal gehouden worden op maandag 7 oktober van 14.00 tot 16.00 uur. De voorzitter van de stichting Bejaardenhuisvesting, me vrouw L.M. Oosterbroek-Waagmees- ter, zal een overzicht geven van de woonsituatie voor ouderen in onze ge meente, daarnaast zullen vertegen woordigsters van diverse hulpverlenen de instanties voor ouderen in Waddinx veen in ’t kort toelichten welke hulp ge boden kan worden. Er zal ruime gele genheid zijn om vragen te stellen. WADDINXVEEN -Hoe groot de vreugde over de komende restaura tie van het anderhalve eeuw oude kerkgebouw van de Remonstrantse Gemeente aan de Zuidkade ook is - afgesproken is dat deze werkzaam heden maandag 18 november gaan beginnen de toegezegde subsidie bedragen zijn nog niet voldoende om ook de niet subsidiaire restau ratiekosten te dekken. Deze niet subsidiarabele kosten zijn voorals nog geraamd op f. 79.000,-. De Remonstrantse Kerk zet alles in het werk om middels acties ook de res terende gelden te verkrijgen. Na dere informaties zullen hierover nog worden verstrekt. Vooruitlo pend hierop heeft de Remonstrant se Kerk inmiddels een actienum mer geopend bij de plaatselijke Ra bobank te weten nr. 3668.10.710. Zij die het gebouw van de Remon strantse Kerk een warm hart toe dragen kunnen een bijdrage op dit rekeningnummer storten onder het motto: ’’Helpt allen dit monumen tale gebouw voor Waddinxveen te behouden”. De restauratie van de Remon strantse Kerk kost veel geld. De toegekende bijdrage van het Rijk, groot f. 627.807,- is 80% van de vastgestelde subsidiaire restaura tiekosten. De resterende 20% van de kosten moet de Remonstrantse Kerk zelf opbrengen. Naast de gel den uit het restauratiefonds van de Remonstrantse Kerk zijn daarvoor reeds gelden toegekend door de ge meente Waddinxveen en de Stich ting Comité voor de Zomerpostze- gels. Uit een eerste overleg met verte genwoordigers van de Remon strantse Kerk, gemeente Waddinx veen en architektenbureau Bob C. van Beek B.V. is gebleven, dat reeds op 18 november met de res tauratiewerkzaamheden kan wor den begonnen. De aanbesteding is vastgesteld op 1 november 1985 te 16.00 uur in de Remonstrantse Kerk aan de Zuid kade. Een aantal op restauratiege bied gespecialiseerde bedrijven is inmiddels benaderd. Het ligt in het voornemen aan de eerste restaura- tiehandeling een feestelijke tint te geven. WADDINXVEEN - De in Waddinxveen gevestigde Oud-Gereformeerde Gemeente, die het versleten kerkgebouw aan de Zuidkade vervangt voor een nieuw Godshuis aan de Mercuriusweg, bestaat dit najaar 91 jaar. Op 2 september 1894 werd de gemeente geïnstitueerd door ds. D. Jansen met de tekstwoorden uit Jesaja 4:5 ”En de Heere zal over alle woningen van de berg Sions en over haar vergaderingen scheppen een wolk des daags en rook en een glans een vlammenden vuurs des nachts, want over alles wat heerlijk is zal een beschutting wezen.” WADDINXVEEN - Ds. C. Smits van Hardinxveld-Giessendam, consu lent van de Oud-Gereformeerde Gemeente die aan de Mercuriusweg een nieuwe kerk in aanbouw heeft, heeft voor dit Godshuis zaterdagmiddag de eerste officiële steen gelegd. Het kerkgebouw, dat 110 plaatsen gaat tellen, is een ontwerp van de architekt ir. L.R.T. Oskam. De direct na de bouwvakvakantie begonnen werkzaam heden zullen voor kerstmis van dit jaar gereed zijn. De kerk omvat een kerk- zaal, een consistorie, een keuken, toile- taccomodatie en een hal met entree en garderobe. SOBER Ds. Smits, die 86 jaar is, noemde het na de eerste steenlegging geen hoogmoed dat de Oud-Gereformeerde Gemeente van Waddinxveen een kerk bouwt voor arme zondaars. Hij sprak van een sober gebouw, dat het versleten houten ker kje aan de Zuidkade gaat vervangen. Onder verwijzing naar het bijbelboek 1 Petrus 2 stond de predikant stil bij de le vende stenen die Gods kerk vormen. Hijstelde dat Zijn Woord gebaseerd is op vaste en onwankelbare hoekstenen, gehouwen uit een steenrots. Ds. Smits Piet Römer feliciteert de heer en mevrouw Van Bragt uit Gel- drop met de benoeming tot “Le Premier Patissier”. WADDINXVEEN/BOSKOOP - Ban ketbakkerij D.A. de Vlaam, met win kels in Waddinxveen en Boskoop, is lid geworden van het landelijke Het Patis serie College, een nieuwe norm in ban ket en chocolade. De aan de Noordkade in Waddinxveen wonende bakker be hoort tot de bijna 100 topbanketbak- kers, die lid zijn geworden van dit gezel schap. Banketbakkers, die toegelaten zijn tot Het Patisserie College, waarborgen topkwaliteit. Dankzij een ambtelijke Het is ongeveer dertig jaar geleden, dat onder leiding van de beide broers Steve en Gé Noorlander het bedrijf haar akti- viteiten in de bouwwereld is gestart. Al snel werd als hoofdaannemer de eerste opdracht erkregen voor het bouwen van veertig woningen in de gemeente Lei derdorp. Sindsdien is het hoofdkantoor van de organisatie aldaar gevestigd. In de loop der jaren heeft het bedrijf haar activiteiten sterk uitgebreid met als gevolg, dat een vijftal jaren geleden een tweede bedrijf als zusteronderneming is toegevoegd. Als gevolg van een sterke uitbreiding in tal van sectoren van acti viteiten. is in 1977 voor een nieuwe be heersvorm gekozen. Noorlander Beheer BV opereert als moedermaatschappij in Nederland en neemt ook de ontwikkeling van de bouwprojecten voor haar rekening. Onder Noorlander Beheer Nederland BV opereren een aantal werkmaat- WADDINXVEEN - Aldimarkt, die aan de Kerkweg-Oost een filiaal heeft, heeft vorige week de suikerprijs ver laagd van f. 2,31 naar f. 1,89. Het bedrijf heeft gemeend tot deze prijsverlaging te moeten overgaan om dat er geluiden vanuit de handel kwa men, dat men zich niet meer gebonden achtte aan welke vorm van prijsgedrags- regels dan ook. WADDINXVEEN/GOUDA - In het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Mid- den-Holland is nieuw ingeschreven In tergarden BV, Waddinxveen. Omsch rijving bedrijf: Groothandel in tuin meubelen. Maatschappelijk kapitaal f. 150.000,-, waarvan geplaatst/gestort f. 40.000,-. Direkteur S.D. van Blitters- wijk, Moordrecht. Met het slaan van een eerste paal op maandagmorgen 7 oktober geeft wet houder Van Schie (openbare werken), het startsein voor woningbouwactivitei- ten in een volgende fase van de snel groeiende wijk Zuidplas. Het betreft hier een project van 126 premiekoop- woningen ontwikkeld door Noorlander Beheer Nederland BV in samenwerking met de architektenburo’s Stuurman BV uit Waddinxveen en Van Oerle Schrama BV uit Leiden. De woningen worden in de premiekoop A. B en C-sektor gerealiseerd en wel in drie verschillende woningtypen, waar van de prijzen variëren van f. 124.400,- tot f. 146.000,-. De uitvoering berust bij het aannemingsbedrijf Noorlander Bouw BV uit Katewijk, die als taak heeft de eerste 96 woningen in het tweede kwartaal van 1986 op te leveren. Aansluitend op het slaan van deze paal zal wethouder Kraaijestein (welzijn, kunst en cultuur) het eerste bronsplas tiek onthullendat door Noorlander Be heer BV aan de plaatselijke gemeen schap wordt aangeboden. Voomoemd kunstwerk, voorstellend een balspeler, is vervaardigd door beeldend kunst enaar Jits Bakker. WADDINXVEEN - Het interkerkelijk jongerenkoor Meeting, dat zaterdag avond voor een week in Haastrecht de eerste lustrumviering met een feesta vond afsloot, gaat opnieuw de Leger des Heils-musical Spirit uitvoeren. Deze musical werd al op 7 juni van dit jaar in de Ontmoetingskerk aan de Groens- voorde uitgevoerd ter gelegenheid van het vijfjarig bestaan van het koor. Op 1 november gaat dat weer gebeuren. Spirit is gebaseerd op de eerste negen hoofdstukken van het bijbelboek han delingen en vertelt over de ervaringen van de apostelen na de hemelvaart van Christus. Uiteraard is het koor al druk bezig met de voorbereidingen voor de uitvoering. Meeting hoopt evenals de eerste keer op een kerk vol toeschou wers. werkwijze en liefdevolle benadering van hun vak, in combinatie met het ge bruik van moderne apparatuur, bieden zij verfijnde kwaliteit tegen een alles zins redelijke prijs. Tijdens de sfeervolle presentatie in Ho tel Jan Tabak in Bussum werd voor de eerste maal een "meester banketbak ker” benoemd. Een jury bestaande uit: Piet Römer, Pieter Taselaar (Elzevier), Stan Huygens (De Telegraaf), Tineke de Groot (KRO), Emmy Timmerman (Margriet) en Gregor Riedl (Meester kok Hotel Central, ’s-Hertogenbosch). beoordeelde nieuwe banketbakker- sprodukten, die door de leden van Het Patisserie College waren samengesteld. De winnaar, de heer J.H.M. van Bragt uit Geldrop kreeg de titel ”Le Premier Patissier”, voor zijn gebakstuk "Cake Brazil”, bestaande uit amandelbeslag met koffielikeur, koffiecrème vulling afgewerkt met biscuit de savoy en rolle tjes van melkchocolade. Piet Römer, voorzitter van de jury en vroeger zelf banketbakker geweest, vond de "cake brazil" een lust voor het oog met een meer dan voortreffelijke smaak. Dit bekroonde product is inmiddels te koop bij alle banketbakkers van Het Pa tisserie College, die iedereen eveneens uitvoerige informatie kunnen geven over het serveren van een "Thé de Pa tisserie” - een nieuwe trend voor thuis - en over het meedoen aan het Patisserie Spel. De eerste voorganger was Hogerbrugge. De kerkdiensten werden toen ge houden in een door hem bewoonde boerderij aan de Zuidkade 153. Op zijn “grafsteen op het oude kerkhof staat gebeiteld: "Hier ligt de schelp, de parel is bij God”. Hij werd opgevolgd door Gerrit Jan de Rooy. die in 1929 overleed. Na diens overlijden werd Robbert de Bruin voorganger, die weer werd opgevolgd door de heer Kamermans uit Gouda. De huidige voorganger, de heer H. Slappendel, thans enige jaren ouderling, herdacht onlangs 35 jaar geleden in het ambt van diaken te zijn bevestigd. In het pand Zuidkade 159 bevind zich het kleine kerkje van de oud gerefor meerde gemeente. Het is aan de voorkant nauwelijks te zien dat er een kerkgebouwtje achter staat. Vroeger was het de werkplaats van het timmer bedrijf C. Alblas. Het bijna 20 meter lange gebouw tussen Zuidkade en de vaart Alpherwete- ring, is slechts 3.50 meter breed. De kerkzaal heeft een lengte van 13 meter. Opvallend daarin is de houten - onbewerkte - betimmering van het interieur met het gewelfde plafond, dat in de nok gemeten een hoogte heeft van 4,25 meter. Het gebouw verkeert thans in zo’n slechte staat dat het kerkbestuur heeft moeten besluiten om een nieuw kerkgebouw te laten bouwen. Nadat de plannen voor de nieuwbouw op de huidige locatie geen doorgang konden vinden, werd door gemeente Waddinxveen aan de Mercuriusweg een stuk grond van 310 m2 aangehouden voor de prijs van 41.850 gulden. Met de verwezelijking van de nieuwbouw is een bedrag gemoeid van onge veer 400.000 gulden. De 60 leden tellende gemeente kon dit bedrag niet al leen opbrengen. Men hoopt dan ook hulp van buitenaf. Hiervoor werden alle kerkeraden binnen het verband aangeschreven voor een gift of rentelo ze lening. schappijen in de bouwsector, waarvan Noorlander Bouw BV te Katwijk en de prefab-betonelementenfabriek Erica Beton te Kampen de belangrijkste zijn. Activiteiten in de ontwikkeling van ho- telprojecten worden door Duin Hol dings BV ondernomen, bijv, het nieuwe project Grand Hotel Huis ter Duin BV. Het totale personeelsbestand van de Noorlander-groep omvat 350 mede werkers, hier zijn alle sectoren van haar activiteiten meegeteld. In de bouwsec tor wordt door de beide bouwbedrijven een gemiddelde jaaromzet van f. 100 miljoen gulden gehaald, waardoor de organisatie als middelgrote bouwonder neming in Nederland kan worden ge kwalificeerd. De hoofddirektie van de groep bestaat uit de heren S. Noorlan der en G. Noorlander, die hierin bijge staan worden door adjunct-direkteur de heerPh. Kapaan In verband met de spreiding van haar capaciteit op de steeds wisselende bouwmarkt, begeeft de bouwonderne ming zich voor een gedeelte in de utili- WADDINXVEEN/GOUDA - Han del- en Exploitatiemaatschappij A.F. Troost BV, ’s-Gravenzande, met als vestigingsplaats Waddinxveen, heeft de onderneming verplaatst naar de Naal- dwijkseweg 231 in ’s-Gravenzande. Op zaterdagavond 21 september was het dan zover. De officiële feestavond van het eerste lustrum. Deze avond werd gehouden in "het Witte Hof’ in Haastrecht. In haar openingswoord keek voorzitster, Jeanne Kastelein, te rug op de vijfjarige geschiedenis van het koor, dat in 1980 door Ruud de Vos is opgericht. In deze periode heeft Mee ting vele ups en downs gekend. Na twee jaar verdween de eerste dirigent, Cees Brouwer, en nadat de heer Van Wens- veem, enige maa'nden die taak had overgenomen, verscheen de huidige di rigent Hedzer van der Giezen uit Haar lem. Door zijn enthousiastme kwamen steeds grootsere plannen op tafel. Want naast optredens tijdens kerkdiensten in Waddinxveen en omgeving wilde Mee ting ook op een wat grootsere manier haar doel realiseren. Het concert "Ont moet Meeting” op 14 oktober 1983, dat door 400 mensen werd bezocht, is hier van een voorbeeld en natuurlijk de mu sical ’’Spirit”. Verder was er deze avond gelegenheid tot het maken van een dansje en werden door de leden, en het bestuur, enkele sketches en zangstukjes uitgevoerd. Al met al een zeer geslaagde avond, waar aan de bijna 100 aanwezigen met veel plezier zullen terugdenken. WADDINXVEEN - Van Stijn Beheer BV, Waddinxveen, heeft de statuten gewijzigd en het maatschappelijk kapi taal, dat f. 42.000,- is geworden. Ge plaatst/gestort is hetzelfde bedrag, zo meldt het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Midden-Holland. WADDINXVEEN - De afdeling Waddinxveen van de Nederlandse Christen Vrouwen Bond (NCVB) houdt woensdagavond 9 oktober om kwart voor acht in De Hoeksteen aan de Esdoornlaan de maandelijkse le denvergadering. Op deze avond spreekt mevrouw II.J. Groenendijk- Bernard, oud-C DA-gemeenteraadslid te Waddinxveen, over “Het belang van vrouwen in de politiek”. Ds. C. Smits uit Hardinxveld-Giessendam metselde een steen voor de in aanbouw zijnde kerk van de Oud-Gereformeerde Gemeente aan de Mercuriusweg. De 86-jarige dominee onderhield daarna zijn ge hoor en net> de kerkeraad op in dit Godshuis alleen de echte waarheid te blijven verkondigen. (Foto: Sjaak Noteooom). WADDINXVEEN - Twee wethouders zijn representatief actief in Wad- dinxveens nieuwste woonwijk Zuidplas. CDA-wethouder P.F.J. van Schie slaat er de eerste paal voor 126 premiekoopwoningen en PvdA-wet- houder drs. M. Kraaijestein onthult aansluitend het eerste bronsplastiek in die wijk tussen Piasweg en Beijericklaan. Een tekening van de in aanbouw zijnde kerk van usweg. Het ontwerp is van ir. L.R.T. Oskam. woningen zuidplas waddinxveen. ■.";F if'V >1

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1985 | | pagina 17