Nieuwe bibliotheek Acord Vrijdagavond modeshow van DONKER Papaya mode wordt 4 maal zo groot r Noordtunnel in ’t nieuw schildering van de Noordtunnel. Bij de beschildering van de tunnel zijn ongeveer 50 leerlingen van de hoogste groepen van de Mr. A. de Roosschool betrokken geweest. De afgelopen weken is door de kin deren, onder leiding van Anke Mensink hard aan de beschildering gewerkt. Eerste paal uitbreiding geslagen HONDA rommelmarkt Immanuëlkerk Zaterdag bazar en Klaverjassen Ontwerp van architectenbureau L. Roggeveen Onafhankelijk Nieuwsblad HERFSTVAKANTIE IN HET OVERDEKTE WADDINXVEEN: KERKWEG 7 stunt^Q^ Het gezelligste Partycentrum I in de regio I I Huwelijksfeesten, recepties, J jubilea en 1001 feestmoge- /V lijkheden die lang in uw herinnering zullen blijven \<fp Open huis GERT HUIZER Nota Grammofoonplaat l... I r ALS WIJ HET arwa (Foto: PI’Tiö Mi ft I WEEK X AANBIEDING Fijn geluste Berber 50% wol, 50% acryl van voor 159,— DE1^ ECHTE BAKKER Jan Dorrekenskade-Oost 68 2741 HX WADDINXVEEN Telefoon 01828 - 12374 DENKT U AAN HET VER BOUWEN VAN UW WONING: NIEUWE KOZIJNEN, DAKKAPEL OF KEUKEN? Kom eens langs in onze showroom of vraag vrijblijvend offerte. AANNEMERSBEDRIJF P. BOUTHOORN MERCURIUSWEG 6 WADDINXVEEN TELEFOON 01828-18625 Zuidkade11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382-Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda Tel. 01820-15132 B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 ^Bapijtservice KOM OOK EENS KIEZEN UIT ONZE BEHANG- KOLLEKTIE HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 Wat Gert ook bakt, het is lekker en niet duur. L AUTOMOBIELBEDRIJF Weekblad voor waddinxveen WOENSDAG 2 OKTOBER 1985 41e JAARGANG Nr. 1945 N Vox Jubilans-dirigent Pieter Stolk ECHI LfDEB VOLOP AANBIEDINGEN IN VOETBALSCHOENEN. TRAININGSPAKKEN. SKI-JACKS sTtiuinitisihioi Iedereen kan een openbare bibliotheek thelkerk aan de Bilderdijklaan tevens een diaklankbeeld over Vox Jubilans worden vertoond. Wel tijdig reserveren j school aan de Wingerd, voerden op PROJEKT-EN WONINGSTOFFERING ENORME PARTIJ PUMA SPORTSCHOENEN: JMVERSELE KLASSE SCHOEN VAN 1OO<H LEDER UITSTEKEND GESCHIKT VOOR ZAALSPORTEN TENMS EN /RUE TUD MATEN 36-4 7 ADVIESPRIJS 99 "HARWA” VAKKUNDIGE VLOER- VERWENNERS R AUTOMOBIELBEDRIJF Veel mensen denken dat ze daarvoor lid van de bibliotheek moeten zijn, maar dat is alleen noodzakelijk als ze iets mee naar huis wil nemeri. Daarom hielden de bibliotheken zaterdag open huis on der het motto ’’Informatie, we zijn er voor”. Veel mensen weten niet dat in de mees te bibliotheken niet alleen romans, ver halen en gedichten, ook in vreemde ta len, zijn te lenen, maar ook werken over hobby en studie en actuele informatie. EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 18007 HOOFDREDACTEUR; GROENSVOORDE12 2742 DJ WADDINXVEEN TEL. 01828-16119 WADDINXVEEN - Maandagavond 7 oktober om half acht is er voor alle ouderen in het Anne Frank-centrum prijsklaverjassen met prachtige prij zen. Voor de wisselbeker wordt er gespeeld tegen teams van machine fabriek Van den Berg Waddinxveen BV en meubelfabriek Bruwa BV. De inleg is een rijksdaalder. WADDINXVEEN - Vrijdagavond 4 oktober om acht uur wordt in Partyho me aan de Passage de eerste modeshow van Papaya Mode van de Nesse gehou den. Eigenaresse Gerda Cortvriendt TAPIJT GORDIJNEN VINYL BEHANG ZONWERING MEUBELSTOFFERING WADDINXVEEN - Zaterdagmid dag is de geverfde Noordtunnel in gebruik genomen. Wethouder L.M. Oosterbroek-Waagmeester knipte ballonnen door, kunstena res Anke Mensink reed met haar mee in een bakfiets en de Cormu- la’s zorgden voor de muziek. Een concert zelf begint om kwart voor acht en de kerk gaat open om kwart over ze ven. De toegangsprijzen zijn: Volwas senen f. 7,50 en kinderen tot 12 jaar f. 4,-. Presentatie van de nieuwe grammo foonplaat is om technische redenen ver schoven van 25 oktober naar vrijdag 8 november. Op die avond zal in de Be- Q) 01829-4321 REEUWUK-Dorp| Dorpsweg 32 dag later was een deel van de tunnel alweer met zwarte verf besmeurd, maar dat is gauw weer ongedaan gemaakt. Het gemeentebestuur had aan de Waddinxveense kunstenares Anke Mensink opdracht gegeven tot het maken van een ontwerp voor de be- rg van de hoofdvesti- Stolberglaan. (Foto: brengt dan in Franse sfeer - er zal name lijk Franse kaas en wijn worden geser veerd - de nieuwe herfst- en wintermo de. Kaarten voor de modeshow kunnen bij haar in de zaak of ’s avonds aan de zaal worden af gehaald. Aan de eerste modeshow van dit jaar met haar zaak gestarte Gerda Cort vriendt werken een dwarsfluitiste en een pianist mee, maar ook Interhair (kapsels) en Mieke (sieraden). Gezien de belangstelling voor deze mo deshow is reserveren gewenst. In Party home kunen tenslotte niet zo heel veel mensen. Het modescala is zo opgezet dat de Waddinxveense vrouw een avond lang de nieuwste snufjes en mo dellen op modegebied aanschouwen kan. WADDINXVEEN - Voor de uitbreiding van de hoofdvestiging van de Stichting Openbare Bibliotheek Waddinxveen, die door het erbij betrek ken van de leeggekomen openbare kleuterschool Pinkelotje ongeveer vier maal zo groot gaat worden, heeft PvdA-wethouder drs. M. Kraaijes- tein zaterdagmorgen aan de Juliana van Stolberglaan de eerste paal gesla gen. Het was een feestelij k moment op de za terdag gehouden open bibliotheekdag en aan de vooravond van de Kinderboe kenweek, die deze week begint. De uit breiding gebeurt door het Moordrecht se bedrijf Frans Vink en Zonen naar een ontwerp van het Waddinxveense archi- tektenbureau L. Roggeveen BV. De nieuwe bibliotheek gaat bestaan uit de huidige hoofd vestiging, de voormali ge kleuterschool en de ruimte daartus sen. Die tussenruimte krijgt een waaier achtige vorm. De bibliotheek, waarvan de ingang wordt verplaatst van de Van Mecklenburg Schweringlaan, krijgt een kleuterboek, een jeugdbibliotheek, stu dieruimte, een administratieve afde ling. De dependance in het Anne Frank-centrum aan het Jan van Bijnen- pad wordt opgeheven, maar daarvoor in de plaats komt een goed wisselsysteem, zo heeft het bibliotheekbestuur belooft. In de vier jaar oude gemeentelijke nota over het plaatselijk bibliotheekbeleid spraken B. en W. er nog hun voorkeur over uit om een nieuwe hoofdvestiging van de bibliotheek met enige allure op te richten in het Passagegebied, want ’’vestiging van een bibliotheek daar past uitstekend in het voor dat gebied gefor muleerde kemenbeleid.” Maar gezegd werd toen al dat verwer ving van het terrein en amovering van de betreffende bebouwing geld zou gaan kosten en tijd, terwijl daarnaast ook de exploitatie bijzondere eisen zou gaan stellen. Als het Passagegebied de hoofdvestiging van de bibliotheek niet zou kunnen gaan krijgen werd het in 1981 mogelijk geacht op redelijk ter mijn een lokatie aan de Petteplas tot stand te brengen, doch voor dit alles was drie jaar geleden nog geen geld. Het ontbreken van ruime financiële middelen hebben B. en W. doen omkij ken naar een andere oplossing: Ver bouw en uitbouw op dezelfde plek. Gaanderweg werd het aanpassen van de huidige hoofdvestiging als meest haal baar gezien en dat legde de gemeente raad in zijn vergadering van 28 maart van het vorig jaar ook vast in het bibli- otheekplan voor de periode 1986-1988, al was er toen nog even een andere mo gelijkheid: nieuwbouw aan de kerkweg- oost, op de plaats van het voormalige notarishuis. Zodra de vernieuwde en uitgebreide hoofdbibliotheek een feit is zal de vesti ging in het Anne-Frankcentrum worden gesloten, zodat dan alleen de bibliobus in Waddinxveen-Zuid (St. Victorstraat) zal blijven functioneren. binnenstappen om er de krant te lezen, een tijdschrift door te bladeren, iets in een boek of map met knipsels op te zoe ken, om er rond te kijken of om hulp te vragen als hij of zij iets wilt weten. Vox Jubilans is een koor dat lande lijke bekendheid geniet door het re pertoire en de bijzondere koorklank die direct wordt herkend door lief hebbers van de soort muziek die Vox bij voorkeur zingt. Hoewel een stevi ge kern wordt gevormd door mensen uit de Centrale Hervormde Gemeente in Waddinxveen is het koor beslist geen kerkkoor. De statuten vermel den als doelstelling “het zingend uit dragen van het Evangelie” en het koor doet dat op uitnodiging of eigen initiatief overal waar dat mogelijk is. De eerdergenoemde activiteiten rond het jubileum houden in de opname van een grammofoonplaat waarop Vox Jubilans, het Jeugdkoor, de so praan Riet den Hertog, Klaas Jan Mulder en het kamerorkest Continuo onder leiding van dirigent Pieter Stolk een aantal bekende en nieuwe werken vertolken. De opname heeft inmiddels plaatsgevonden in de Evan gelisch Lutherse Kerk in Den Haag SPORTTas Vox Jubilans geeft jubileumconcert in de Brugkerk WADDINXVEEN - Vrijdag 4 oktober geeft Vox Jubilans haar jubileumcon cert in de Brugkerk. Het koor heeft in de 40 jaar van zijn bestaan een schare liefhebbers om zich heen verzameld en deze ”fan-club” zal ook in grote getale aanwezig zijn bij dit concert. Naast een delegatie uit het college van burgemeester en wethouders zal tevens oud-burgemeester C.A. van der Hooft met zijn echtgenote aanwezig zijn. Pre dikanten en oud-predikanten, de diri genten van het eerste uur en vele andere vrienden van Vox komen naar het con cert en de receptie in De Unie. Het concert wordt gegeven door het ju bilerende koor en het Jeugdkoor, Riet den Hertog - sopraan, Hans Kapaan - hobo, Gebroeders Brouwer - trompet en Herman van Vliet - orgel. Op het programma staan onder andere King all glorious, Blijf bij mij Heer, Psalm 150 op een melodie van J. Clarke en ma tuurlijk het werk waarvoor Vox Jubi lans landelijk bekend werd: Psalm 108 in de harmonisatie van Martinus Eg berts. Na het concert houdt het bestuur van de vereniging een receptie in het naast de Brugkerk gelegen hotel De Unie. Het WADDINXVEEN - Zaterdag 5 okto ber houdt de Immanuëlkerkgemeente de jaarlijkse bazar en rommelmarkt onder het motto “Kom over de balk”. Zoals de slogan aangeeft, gaat het in eerste instantie om de nieuwe vloer achter in de kerk bij het orgel. De balken waren verrot en het orgel hing zelfs een beetje scheef. De kerkvoog dij kreeg daardoor de lieve som van f. 29.000.- te betalen. De opening zal om 10.00 uur worden verricht door de heer A.L. Yska. f) Het “tunnelverfraaiingsbedrijf Roos en Co”, in feite de leerlingen van de openbare mr. A. de Roos- p een bakfiets, bestuurd door schooldirecteur Bert de Rijke, kun stenares Anke Mensink en VVD-wethouder Lous Oosterbroek-Waagmeester door de kleurige Noord tunnel. (Foto: Sjaak Noteboom). PvdA-wethouder drs. ging van de Stichting Openbare Sjaak Noteboom). Martin Kraaijestein sloeg de eerste paal voor de uitbreidin. Jpenbare Bibliotheek Waddinxveen aan de Juliana van Noordkade 16 Waddinxveen Tel.01828-10170 I

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1985 | | pagina 1