Waddinxveen Gemeenten steunen meer en meer Derde Wereld presentatie in Veldhoven Muziekweek op de basisschool Kerngroep maakt de half miljoen vol Bazar brengt 20 mille op Tijdens avond in het gemeentehuis Op Derde Wereld-conferende Rode Kruis Waddinxveen: Bron voor praktische informatie Tiental Lima- BOMEN IN DE WOESTIJN BINGO IN DEBOOG Schatting: Er tekenden 4.000 W’veners tegen plaatsing Prijswinnaars wedstrijden Dierendag ’85 Dank zij streekmuziekschool werft leden bijeenkomsten zijn op komst Winkelcentrum komt met gratis ”smul-kado-punten” Horecabedrijven in Brugcentrum houden bijzondere najaarsactie Planten en bomen Uitslagen Gemeenten Bananenboom Buitenwereld. Conferentie Bewustwording Dia’s ./S z De big band van de Stichting Streekmuziekschool Waddinxveen tijdens de zaterdagmiddag voor een week gehou- de Op het programma staat niet alleen een toespraak van de PvdA-wethou- der, maar ook van een vertegenwoor- “Bomen in de de verhaaltjes Aan de voet van de volgend jaar 50-jari- ge hefbrug over de Gouwe bevinden zich dan ook maar liefst zes eetgelegen- "Maak je eigen beest” 3 t/m 8 jr. 4e prijs Tonny Treffers 7 jr. (viskom), 3e prijs Rianne Lips 3 jr. (viskom), 2e prijs Ma rieke 7 jr. (aquarium), le prijs Sabrina 5 jr. (hamsterkooi). "Maak je eigen beest” 9-12 jr. 2e prijs Anita (viskom), le prijs Jaqueline Hof- stra 11 jr. (hamsterkooi). De zes horecabedrijven zijn de heerlij ke en sfeervolle plaatsen waar gratis- "smul-kado-punten van het winkelcen trum Brug kunnen worden besteed. De ze punten worden van donderdag 17 tot en met zaterdag 19 oktober en donder dag 31 oktober tot en met 2 november uitgedeeld aan het winkelend publiek bij de besteding van een bepaald bedrag zoeken de docenten van de muziek school samen met consulente Hieke van Heusden, de basisschool en onderne men daar allerlei aktiviteiten. geld over om kleine bedrijven in de Pe ruaanse hoofdstad Lima het hoofd bo ven water te laten houden. De docenten nemen hun strumenten mee, vertellen daar wat over, laten wat Vork, Lotus, Tarantella, de Blauwe Druif en De Gouwe Dis hebben voor de actie ’’Eten in het brugcentrum” een speciaal menu samengesteld. De "smul- kado-punten” kunnen tot 1 december van dit jaar worden besteed. of de aankoop van de veertiendaagse Brugaanbiedingen. WADDINXVEEN - Het Vredes- platform Waddinxveen. in Wad dinxveen belast met de organisatie rond en het ophalen van handteke ningen voor het volkspetiotione- ment tegen de plaatsing van 48 kruisraketten, durft de voorzichti ge conclusie aan dat 4.000 plaatsge noten hebben getekend. In deze stad, waar dit voorjaar zes Waddinxveners op bezoek zijn ge- WADDINXVEEN - ’’Eten in het Brug centrum” is de bijzondere en aantrek kelijke najaarsactie die de Waddinx- veense winkelcentrum Brug gedurende twee perioden gaat houden. WADDINXVEEN - Vier dagen Die rendag in en om buurtcentrum De Boog aan de C. Huygenslaan - het slotevene- ment was in handen van de honden sportvereniging Waddinxveen - werden zaterdag afgesloten met de uitreiking van de prijzen aan de winnaars van de kleurwedstrijden en de ’’maak je eigen beest”-wedstrijd. Kleurwedstrijd 3 t!m 5 jaar:3e prijs Christiaan Vermey 3 jr. (viskom), 2e prijs Sabrina Kortekaas 5 jaar (aquari um), le prijs Judith v.d. Hoek 4 jr. (hamsterkooi). Na de lunch was Waddinxveen één van de gemeenten, die tweemaal 45 minuten een presentatie verzorgde over het plaatselijke ontwikkelings werk. De anderen die dat deden wa ren Boskoop, Amsterdam, Haarlem mermeer, Wageningen, Noordwijk, Tilburg, de NCO, de Nederlandse Afgelopen week - na de start op maandagavond aan de Bonenakker in de wijk Zuidplas door PvdA- wethouder drs. M. Kraaijestein zijn er 112 mensen op pad geweest om huis aan huis de handtekening- kaarten op te halen voor het volk- spetitionement. In totaal werden 2.402 handtekeningen opgehaald, waarvan 48 ongeldig. De helft van de mensen die langs de deur gingen heeft geturfd hoeveel mensen ai een handtekening hadden opge stuurd en dat bleken er 1400 ge weest. dus een heel voorzichtige conclu sie: Er zijn ruim 4.000 hantekenin- gen vanuit Waddinxveen ver stuurd. Voor ons een geweldig re sultaat,” aldus het Vredesplat- form. Op zaterdag 26 oktober worden al le verzamelde handtekeningen in de Houtrusthallen in Den Haag aan minister-president drs. Ruud Lub bers aangeboden. Wie alsnog een kaartje wil hebben om te tekenen, kan dat afhalen bij Ineke de Wolff, Peuleyen 174. Na gewezen te hebben op de oud- papieracties in dit Gouwedorp (om weer nieuw papier te kunnen maken, zodat daarvoor geen bomen gekapt behoeven te worden) en een stukje over brandhout in het Bovenvoltaan- se Torna (om eten te kunnen ko ken) komen de scholieren vanzelf te recht in een woestijngebied aan de kust van de Grote Oceaan gelegen Lima in Peru. De vierdaagse Dierendag van De Boog was mogelijk door de medewerking van dierenspeciaalzaak Hoodie, de honden sportvereniging Waddinxveen en postduivenvereniging De Sperwer. horen en natuurlijk mogen de leerlin gen zelf ook proberen hoe het werkt. Voor de onderbouw gaat de docente kleuterritmiek een paar lessen geven en zo gonst de basisschool van muzikale ac tiviteit. Vlak daarna liet het Ministerie van Ont wikkelingssamenwerking de brochure “Gemeenten en ontwikkelingssamen werking”, het licht zien. Met daarin ook foto’s van het Waddinxveense bezoek aan Lima in Peru. Momenteel worden in zo’n 200 gemeenten activiteiten ont plooid op het terrein van ontwikkelings samenwerking: dat is ruim één op de vier. Van die 200 steunen er 80 projecten overzee (in 20 gevallen is dat Nicara gua). Waddinxveen was actief in Bouki- na Faso (Boven-Volta) en maakt nu den open dag. (Foto: De Rooy). WADDINXVEEN - In het jaar dat de Kerngroep Ontwikkelingssamen werking Waddinxveen het 10-jarig bestaan viert groeit in ons land ziende- roog de aandacht van plaatselijke overheden voor activiteiten op het ge bied van de ontwikkelingssamenwerking. Waddinxveen - dat vijfjaar nog in hevige strijd was gewikkeld met het provinciaal bestuur om recht streeks geld uit de gemeentekas te blijven bestemmen voor projecten in de Derde Wereld - is voor gemeenten en lokale groepen nog altijd een herhaaldelijk geraadpleegde bron voor praktische informatie. Toch weet iedereen wel hoe belang rijk het is om “groen” te hebben. Het is heerlijk om in de schaduw van een boom te zitten als de zon fel schijnt. Het is ook fijn als je bijvoorbeeld een bananenboom voor je huisje hebt. Dan heb je dubbel plezier, je hebt wat te eten en je kunt in de schaduw zitten. Ook zijn bomen belangrijk voor de zuivere lucht, zuurstof. Hoe meer mensen bij elkaar wonen, hoe belangrijker het is om bomen te heb ben. Dat weten de mensen in de krot tenwijk heus wel, maar ja met zo wei nig water, hoe doe je dat dan. Een tijdje geleden is er besloten om om met elkaar mee te doen aan een bomenplant-aktie. Dat betekent dat ze allemaal om beurten water bij de bomen gieten. Zo gezegd, zo gedaan. En omdat iedereen ook doet wat af gesproken is, staan er nu bomen in die wijk. Nog niet zoveel maar het begin is er. d ’’Natuurlijk is iedereen gebaat bij een muziekschool, die op deze wijze op nieuw naar buiten treedt. Voor velen lijkt de muziekschool soms nog een in stituut waar voor slechts een kleine min derheid dure instrumentale lessen te verkrijgen zijn. Door deze landelijke aktie wordt duidelijk dat de muziek school voor iedereen is. Het is te hopen, dat het enthousiasme van alle betrokke nen veel kinderen zal bereiken, en dat het plezier van muziekmaken zal over slaan op iedereen”, aldus muziek- schooldirecteur Krijn Koetsveld. WADDINXVEEN - woestijn” is één van in het schoolblad “Toma-Lima Flit sen” van de tienjarige Kerngroep Ontwikkelingssamenwerking Wad dinxveen. In dit blad komt tot uit drukking dat de kerngroep niet al leen geld inzamelt voor een ontwik kelingsproject in de Peruaanse hoofd stad Lima, maar ook aan bewustwor ding van jonge Waddinxvenertjes doet. heeft niet alleen tot taak financieel bij te dragen aan directe ontwikke lingshulp, maar ook om te proberen de bevolking van dit Gouwedorp be wuster te maken ten aanzien van de problemen in de ontwikkelingslanden en uitbreiding van de kennis van deze ■problematiek. Kleurwedstrijd 6-9 jr. 3e prijs Mariska Uitman 7 jr. (viskom), 3e prijs Mark Tange 6 jr. (viskom), 2e prijs Marco Verschoor 9 jr. (visgerei), le prijs Thes sa Westphal 8 jr. (caviakooi). Het binnenhalen van de ellendige bui tenwereld staat meer dan ooit in de be langstelling. Op een Japanse wereld conferentie, die werd gehouden omdat 40 jaar geleden atoombommen werden afgeworpen op Hiroshima en Nagasaki, schaarden burgemeesters uit 23 landen, waaronder die uit Rotterdam en Mid delburg, zich achter een verklaring dat de wereldvrede een stap dichterbij kan komen dank zij solidariteit tussen de steden. WADDINXVEEN - Vrijdagavond 18 oktober is er het buurtcentrum De Boog aan de C. Huygenslaan de maandelijkse bingoavond. Begonnen wordt om ne gen uur. Toegangsprijs tien gulden (in clusief bingoboekje). WADDINXVEEN/GOUDA - De af deling Gouda en omstreken van het Ro de Kruis, waartoe ook Waddinxveen behoort, houdt dit najaar een ledenwer factie. De periode die daarvoor is geko zen loopt van 18 tot en met 23 novem ber. Het is ongeveer twee jaar geleden, dat de afdeling Gouda en omstreken zelf een grote ledenwerfactie uitschreef. Dit leverde de afdeling 1400 nieuwe leden op. Deze nieuwe aanwas was hard nodig omdat gemiddeld 200 leden per jaar af vloeien. Dit vindt zijn oorzaak in het feit dat leden die in drie jaar niet betaal den, afgevoerd worden, maar verder ook door sterfgevallen, verhuizing en veroudering. Het bestuur van de afdeling Gouda en Omstreken heeft dan ook besloten op de landelijke ledenwerfactie in te sprin gen, doch dit te doen op minder grote schaal dan in 1983. Gedacht wordt om een huis-aan-huis-actie te organiseren en de volgende jaren zo’n zelfde actie in de omstreken uit te voeren. Er is in 1983 gebleken dat een huis-aan-huis benade ring het meest effectief is. Het aandeel van onze vrijwilligers was toen erg groot: Hun inbreng en energie wordt voor de komende actie bijzonder op prijs gesteld. Het hoofdbestuur neemt in deze ledenwerfactie deel door publiciteitsondersteuning in de landelij ke pers door persartikelen en adverten- tiestoppers. De plaatselijke pers wordt door de afdeling zelf geïnformeerd. Ook wordt door de afdeling een folder met een uittreksel van het jaar 1985 ge produceerd. Deze folder wordt ook de leden gestuurd bij de contributie van hun lidmaatschap. Deze ledenwerfactie is broodnodig als steun voor het vele werk van het Rode Kruis en de wereldwijde hulp die onze organisatie biedt; dit kunnen we helaas maar al te vaak zien en horen. Dagbla den, radio en televisie, doen dag in dag uit verslag van de erbarmlijke nood die op zoveel plaatsen heerst. Vakantiepro- jecten voor gehandicapten, welfare, colonne, bloedtransfusiedienst en tele- fooncirkels zijn onze activiteiten. Kleurwedstrijd 9-12 jaar 3e prijs Marti ne Hogebrug 10 jr. (viskom), 3e prijs Ruud v.d. Akker 12 jr. (viskom), 2e prijs Ryanka v. Fiere 12 jr. (hamster kooi). le prijs Hanneke Maljaars 11 jr. (vogelkooi), Dit Gouwedorp en het financieren van Derde-Wereld-projecten zijn synonie men. De activiteiten van de kerngroep werden dan ook weer genoemd in de za terdag in het dagblad Trouw door ver slaggever Nico Kussendrager gestarte artikelenserie over Westeuropese ge meenten die over de grenzen heenkij ken, de Derde Wereld ingaan en een be leid voeren dat verder gaat dan de plaat selijke fietspaden en de hondepoep. In oktober komt de Vereniging van Ne derlandse Gemeenten, die een commis sie voor internationale aangelegenhe den heeft, in het Noordbrabantse Velt- hoven met een conferentie waar banden tussen Nederlandse gemeenten en de Derde Wereld centraal zullen staan. Dat alles bij elkaar heeft ertoe bijgedra gen dat het aantal verzoeken aan minis teries en particuliere hulporganisaties om informatie over de mogelijkheden ‘óm iets te gaan doen” aan ontwikke lingssamenwerking in de laatste jaren voortdurend is gestegen. De nieuwe brochure “Gemeenten en ontwikke lingssamenwerking” wil op alle vragen een antwoord geven. Die vragen en bezoeken komen soms van het gemeentebestuur zelf, een an dere keer is het een initiatief van een particuliere groep, al dan niet in nauwe samenwerking met het bestuur van die gemeente. Minister drs. Eegj e Schoo ziet het onder meer als haar taak het draagvlak voor ontwikkelingssamenwerking onder de Nederlandse bevolking te vergroten. Initiatieven op dit terrein die plaatselijk of regionaal worden genomen door de desbetreffende overheden of door par ticuliere groepen/comité’s worden bij dit streven als een belangrijke onder steuning ervaren. Daarnaast is bij de Nederlandse gemeenten technische en bestuurlijke kennis aanwezig waarmee plaatsen in de Derde Wereld hun voor deel kunnen doen. De uitgangpunten voor een gemeente lijk project op het terrein van ontwikke lingssamenwerking en de criteria voor steunverlening aan projecten in ontwik kelingslanden worden in genoemde brochure nader omschreven. De brochure is een gezamenlijke uitga ve van de voorlichtingsdienst Ontwik kelingssamenwerking en de Nationale WADDINXVEEN - De Kern groep Ontwikkelingssamenwer king Waddinxveen, waarvan vier leden tezamen met VVD- wethouder Lous Oosterbroek- Waagmeester en de Waddinx veense journalist Bert Wouden berg dit voorjaar een bezoek brachten aan de Peruaanse hoofdstad Lima, treedt dit na jaar en deze winter een tiental maal voor het voetlicht met verhalen over het in Zuid-Ame- rika financieel en moreel ge steunde ontwikkelingsproject. Zoals bekend wordt daar met de NOVIB meegeholpen be drijfjes met arbeiderszelfbe- stuur te laten overleven. Na de eerste avond in het buurtcentrum De Boog zullen er Lima-bijeenkomsten gehou den worden voor het NIVON (24 oktober), de PvdA (29 ok tober), de Gereformeerde Vrouwen (7 november), de FNV-vrouwen (9 december), de St. Victorwijk (13 januari), de Waddinxveense ouderen in het Anne Frank-centrum (20 januari), de Lapdoedag van de samenwerkingsschool voor HAVO-Atheneum aan de Sniepweg (februari), de Gere formeerde Bejaarden (maart) en voor de rooms-katholieke St. Paulusschool aan de Jacob Catslaan (mei/juni). “Het is nu keihard werken”, aldus secretaresse Emka Krös- schell-Koopmans van de Kern groep Ontwikkelingssamenwer king Waddinxveen. Van de le den die in Lima hebben rond gekeken - Alie Littooy, Louise Perbal, Corrie Smallegange en W'itte de Vos - zullen steeds in teressante verhalen komen over de gemaakte verre reis. Hun in drukken worden vergezeld van dia’s en films. weest, regent het nooit. In de winter van mei tot oktober, is het er altijd mistig. Dat betekent dat het vochtig is, en dat de zon niet schijnt. Toch groeien in die stad wel planten en bomen. In de zomer wordt er dan ook veel gesproeid, want dan is het heet. Je kunt hieraan precies zien waar de rijke mensen wonen. Zij heb ben waterleiding en een tuinman die de planten en bomen elke dag be sproeit. In de krottenwijken is dat heel an ders. Zeker als de mensen daar pas komen wonen. Het is één grote zand vlakte. Er staan alleen maar hutjes van rietmatten. Er is geen waterlei ding (ook geen elektriciteit). Hoe krijg je dan bomen of plantjes in die zandvlakte, want die moeten iedere dag water hebben? Ja, de tankauto met water komt wel elke dag langs. De mensen kunnen dan één emmer water kopen, meer niet, dat is veel te duur. Iedereen weet vast wel hoe smerig je wordt, als je de hele dag in ‘t zand loopt. Dat water hebben ze dus hard nodig en natuurlijk hou je dan geen water over om aan de bomen te geven. WADDINXVEEN/VELDHOVEN - PvdA-wethouder drs. M. Kraaijestein, voorzitter van de tien jaar bestaande Kerngroep Ontwikkelingssamenwerking Waddinxveen, heeft vandaag (woens dag 9 oktober) twee keer een presentatie verzorgd van het werk en Lima (Peru). Habitat Commissie en de Raad van Europese Gemeenten. De BCO be cijferde dat zo’n 200 gemeenten in ons land zich op enigerlei wijze be zig houdt met ontwikkelingssamen werking. WADDINXVEEN De half miljoen gulden voor ontwikkelings projecten in het Bovenvoltaanse Torna (nu Burkina Faso’, waar een landbouwontwikkelingsproject werd gesteund) en’in de Peru aanse hoofdstad Lima (waar bedrijfjes met arbeiderszelfbestuur geholpen worden het hoofd boven water te houden) wordt volgen de maand volgemaakt. Op dinsdagavond 5 november over handigt PvdA-wethouder drs. M. Kraaijestein, voorzitter van de tien jaar bestaande Kerngroep Ontwik kelingssamenwerking Waddinxveen, dan de bijdrage van dit jaar aan de NOVIB, de Nederlandse Organisatie voor Internationale Ontwikkelings samenwerking die verantwoordelijk is voor de vanuit Nederland gesteun de projecten. In het gemeentehuis belegt de jubile rende kerngroep een speciale avond rond de overhandiging van de finan ciële bijdrage, die bestaat uit het jaar lijkse bedrag uit de gemeentekas en de resultaten van financiële acties on der de Waddinxveense bevolking. Daarvan was in 1975 voor het eerst sprake. Sindsdien is een half miljoen gulden bij elkaar gebracht. Commissie Voorlichting en Bewustwor ding Ontwikkelingssamenwerking (NCO) met medewerking van het Mi nisterie van Binnenlandse Zaken en VNG. De zaterdag door de hervormde Immanuëlkerkgemeente gehouden bazar en rommelmarkt aan de Prinses Be- atrixlaan bracht voorlopig 20 mille op. (Foto: Sjaak Noteboom). ADDINX3 EEN - Twintig milly is de voorlopige opbrengst van de zaterdag gehouden jaarlijkse bazar en rommelmarkt van de hervormde Immanuëlkerkgemeente in het kerkgebouw van Het Gouwe College. De bazar en rommelmarkt, officieel geopend door de heer A.L. Yska, werd gehouden onder het motto "Kom over de balk". Hert geld wordt voornamelijk gebruikt voor het betalen van een nieuwe vloer in de kerk en bij het orgel. De balken waren ver rot en het orgel hing zelfs een beetje scheef. De kosten bedroegen f. 29.000,-. I ijden* de bazar en de rommelmarkt werd nog een grote verloting gehouden. De prijzen vielen op de volgende nummers: 633, 825, 2185. 1666,1952. 1061,1101.1302,1940,146, 780,1992. heden: cafetaria A. Vork aan de Ker- kweg-Oost, chinees-indisch restaurant Lotus aan de Oranjelaan, pizzeria Ta rantella aan de Zuidkade, hotel-café- restaurant De Unie aan de Kerkweg- Oost, party service De Blauwe Druif aan de Nesse en specialiteitenrestaurant De Gouwe Dis aan de Zuidkade. diger van de NOVIB. Met de verto ning van dia’s zal een indruk worden gegeven van 10 jaar plaatselijke ont wikkelingssamenwerking. Nadat in de pauze chicha morada en koffie is ge dronken zullen de leden van de Kern groep Ontwikkelingssamenwerking Waddinxveen de verschillende activi teiten op soms vrolijke wijze belich ten. Voor de in het gemeentehuis te hou den avond zijn kemgroepleden, oud- kerngroepleden, collectanten, dona teurs en belangstellenden uitgeno digd. Tien jaar lang hebben immers veel vrijwilligers/sters steeds meege werkt om de activiteiten van de kern groep op te zetten en uit te voeren. In de afgelopen tien jaar kon mede dank zij hen nieuwe kleine stapjes worden gezet op de lange weg van bewustwording. Want de jarige Kerngroep Ontwikke lingssamenwerking Waddinxveen WADDINXVEEN - In dit internati onale Jaar van de Muziek staat op de Waddinxveense basisscholen deze week de muziek centraal. De Stichting Streekmuziekschool Waddinxveen heeft het initiatief genomen om leerlin gen veel te laten zien en horen. Zo be- dat Waddinxveen doet voor Torna (Boven-Volta) Dat gebeurde in het Noordbrabantse Veldhoven, waar de Nationale Com missie voorlichting en bewustwording Ontwikkelingssamenwerking (NCO) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de conferentie “Gemeenten en ontwikkelingssa menwerking” hielden. De conferentie, bezocht door 300 mensen, volgde op de Europese conferentie over hetzelfde thema vorige maand in het Westduitse Keulen, waar drie dagen lang VVD- wethouder mevrouw L.M. Ooster- broek-Waagmeester, oud-voorzitter van de kerngroep en deelneemster aan de reis naar de Peruaanse hoofd stad Lima dit voorjaar, het gemeen tebestuur vertegenwoordigde. In het Veldhovense Congreshotel en Vergadercentrum Koningshof werd namens de minister van Ontwikke lingssamenwerking een inleiding uit gesproken, waarna het woord werd genomen door Amsterdams burge meester drs. E. van Thijn. Een film van de gemeente Noordwijk over haar project in Boven-Volta sloot het ochtendprogramma af. /'f:

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1985 | | pagina 13