Accord DONKER SjBLB. Bep Vermeij (45) volgt Marie Boere (62) op Rampentassen voor de EHBO CDA tot VVD: Te vroeg geschoten is niet geschoten r F GOUDKOORTS EXPLOSIE HONDA Nieuwe fractievoorzitter van de PvdA 01828-17994 Bijzondere zendingsavond in De Hoeksteen Klaverjassen Lampionnen optocht in St. Victorwijk ”Van Schie beheert bekwaam en vaardig financiën” Bingo voor bejaarden Verbakel BV krimpt in Uitgereikt door burgemeester Leerlingen ’’werken” voor Mexico-stad ’VVD-voorzitster ontpopt zich als kandidaat-wethouder” Onafhankelijk Nieuwsblad HERFSTVAKANTIE IN HET OVERDEKTE Ambities Reacties Marie Boere Te vroeg Bep Vermeij I ALS WIJ HET IG' ZIE ADVERTENTIE ELDERS IN DIT BLAD! RIOOL VERSTOPT? ECHTE BAKKER Jan Dorrekenskade-Oost 68 2741 HX WADDINXVEEN Telefoon 01828- 12374 DENKT U AAN HET VER BOUWEN VAN UW WONING: NIEUWE KOZIJNEN, DAKKAPEL OF KEUKEN? Kom eens langs in onze showroom of vraag vrijblijvend offerte. AANNEMERSBEDRIJF P. BOUTHOORN MERCURIUSWEG 6 WADDINXVEEN TELEFOON 01828-18625 GERTHUIZER Wat Gert ook bakt, het is lekker en niet duur. HUISWERK DOEN, SLAAGT U ZÉKER, de pater makelaardij b.v. schielandweg 7 2741 ma waddinxveen 01828-13822 41e JAARGANG - Nr. 1946 een Adriana WOENSDAG 9 OKTOBER 1985 WADDINXVEEN - De eerste tekenen van de over een half jaar - op woensdag 19 maart 1986 - te houden gemeenteraadsverkiezingen zijn vol gens CDA-fractievoorzitter drs. G. Blom al zichtbaar. Hij schrijft dit in de rubriek ”Van de fractie” in het nieuwe bulletin van de plaatselijke christen-democraten A. VERMEIJ (PVDA) Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382 - Waddmxveen Statensingel 115 - Gouda Tel. 01820-15132 AUTOMOBIELBEDRIJF Weekblad voor Waddinxveen De afgetreden fractievoorzitter Marie Boere werd op 20 april 1923 in Moord recht geboren. De werkloze electrom- onteur kwam in 1970 in de gemeente raad. Hij was hier toen 15 jaar woon achtig. Marie Boere ?at na de techni sche school twee jaar op de HTS. Op bestuurlijk terrein diende hij de PvdA, de FNV en de VARA. Marie Boere, die aan de Eikenlaan woont, heeft het gevoel dat hij in de ge meenteraad de arbeiders vertegen woordigt. ”Wat mij boeit is het feit dat EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 18007 HOOFDREDACTEUR: B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN144, TEL. (01828) 15594 WADDINXVEEN - De 75-jarige In wendige Zending Bond binnen de Ne derlandse Hervormde Kerk houdt woensdagavond 29 oktober om acht uur in De Hoeksteen aan de Esdoornlaan een bijzondere zendingsavond. IZB-hoofdbestuurslid ds. J.C. de Bie uit Papendrecht is op deze avond één van de sprekers. Op zondag 27 oktober - drie dagen voor de zendingsavond - zul len in speciale themadiensten in de Brugkerk, Bethelkerk en de Hoeksteen aandacht worden besteed aan het zen dingswerk. V VVD-voorzitter Rietveld-van Dooijeweert. je veel mensen ontmoet en via ombuds- werk voor veel mensen wat kunt bete kenen”, aldus de ex-fractievoorzitter van de PvdA, die als oud-vakbondsbe- stuurder geïnteresseerd is gebleven in zaken als werkgelegenheid en sociale zaken. WADDINXVEEN - Vrijdagavond 11 oktober om negen uur is er weer een klaverjasavond in het buurtcentrum De Boog aan de C. Huygenslaan, de toe- gansprijs bedraagt een rijksdaalder. WADDINXVEEN - De vier leden tellende fractie van de Partij van de Arbeid in de Waddinxveense gemeenteraad wordt met ingang van van daag (woensdag 9 oktober) niet meer voorgezeten door Marie Boere (62) maar door Bep Vermeij (45). Dat is door de PvdA-raadsleden meege deeld. ’’Over vice-premier drs. Gijs van Aar- denne, minister van Economische Za ken, vertrouwde ze nog het volgende aan de GC-verslaggever toe: "Het kan eigenlijk niet wat hij gedaan heeft: de Kamer misleiden in de kwestie rond de RSV. In feite moet hij verdwijnen. Aan de ander kant is het natuurlijk een vak minister met veel ervaring en daar kun je niet aan voorbijgaan. Toch vind ik dat hij na de volgende verkiezingen niet meer kan terugkomen - alleen al omdat hij eén van de lelijkste mannen van Ne derland is”. Aansluitend aan de overhandiging van de rampentassen namen de ge vorderde EHBO’ers deel aan een oe fening waarbij een achttal ongevals- situaties in scene was gezet. In de rampenbestrijdingsorganisatie speelt de EHBO een belangrijke rol bij de eerste hulp aan slachtoffers. Alhoewel de EHBO over goed op geleide vrijwilligers beschikt, is ma teriaal voor deze uitzet niet aanwe zig. Het gemeentebestuur rekent het tot haar taak om voor dit materiaal te zorgen. Met de 10 rampentassen kunnen 50 EHBO-vrijwilligers op adequate wijze funktioneren binnen de rampenbestrijdingsorganisatie. Om voorbereid te zijn op de inzet bij de rampenbestrijding (ook in naburi ge gemeenten), wordt regelmatig ge oefend met andere bij de rampenbe strijding betrokken organisaties zoals brandweer, politie en voorheen de B.B. (Bescherming Bevolking). Ook oefenen de EHBO’ers op hun perio dieke oefenavonden de vaardigheden die dan vereist worden. WADDINXVEEN - Vrijdagavond 11 oktober houdt de speelvereniging Zon nig Zuid in de St. Victorwijk haar jaar lijkse lampionnenoptocht. Deze traditi onele tocht door Waddinxveen-Zuid is de afsluiting van het speeltuinseizoen. Het vertrek is om 19.00 uur vanaf het Wijkgebouw aan de St. Victorstraat en de tocht duurt ongeveer een uur. Mede werking verleent de harmonie ’’Concor dia” uit Waddinxveen. ”Van CDA-kant is benadrukt dat te vroeg geschoten niet geschoten is en dat daarbij de portefeuille financiën thans bekwaam en vaardig door de CD A-wet- houder P.F.J. van Schie wordt be heerd”, aldus christen-democraat drs. Gijsbert Blom één van de gemeente raadsleden die een punt gaat zetten ach ter het raadslidmaatschap. Dat gaat ook VVD-wethouder mevrouw Lous Oos- terbroek-Waagmeester doen na een pe riode van 15 jaar gemeenteraadlid. Vandaar de al vroeg opgelaaide discus sie over haar opvolging. Van de liberale zijde valt op dat naar buiten toe de meest ongelukkige verkla ringen daarover worden gedaan. Dat begon al een beetje toen het Weekblad voor Waddinxveen vorig jaar al het ver trek van de VVD-wethouder, die in 1986 acht jaar wethouder is, aankondig- de. Dit voorjaar melden de VVD-bestuur- sleden T. Ververs en J.C. van Vuuren zorgen te hebben over de liberale post van wethouder. ”Dat wordt een pro bleem. De huidige VVD-raadsleden zijn niet beschikbaar voor een wethou derschap. Ze hebben allemaal een drukke baan.” Een tweetal vertrouwde de Goudsche Courant overigens ook nog dit toe: ’’Onze nieuwe bestuursvoorzitter, me vrouw Rietveld, is in voor het raadslid maatschap. Dat betekent echter niet dat zij de opvolgster van mevrouw Ooster- broek moet worden, zoals sommigen in de VVD beweren. Persoonlijk vinden we dat een wethouderskandidaat over een ruime politieke ervaring moet be schikken. Mevrouw Rietveld woont daarvoor te kort in Waddinxveen en kan wat ons betreft geen wethouder worden. Wij hopen iemand in onze ge lederen te vinden met ruime politieke ervaring”. M. BOERE PvdA het dichtst bij de mensen staat”. Haar interesses liggen op het gebied van het onderwijs, de emancipatie (’’omdat ik behoor tot een achtergestelde groep”) en de ruimtelijke ordening. Toen Bep Vermeij drie jaar geleden in de gemeentelijke politiek stapte dacht ze te bereiken dat de leden van de plaat selijke PvdA en de Waddinxveners wat meer belangstelling voor de politiek zouden krijgen doordat de PvdA in de ze moeilijke economische tijden met aanvaardbare en ludieke oplossingen voor de grote problemen zou gaan ko men. ’’Hiervoor is nodig een opbouwend kri tische achterban. Dat kunnen de afde- lingsvergaderingen zijn, de Waddinx veense burgerij en niet in het minst de Rooie Vrouwen”, aldus Bep Vermeij, die aan de Wingerd het leven deelt met Pvda-voorzitter Arie Slinger. In een stukje over de nieuwe VVD- voorzitster mr. Adriana Rietveld-van Dooijeweert (moeder van 2 kinderen, getrouwd met een radioloog, sinds 1983 lid van de VVD, werkzaam op de afde ling rechtspraak van de Raad van State, sinds 1983 hier wonend) schreef het In een persverklaring wordt meege deeld dat Marie Boere, die 15 jaar in de gemeenteraad zit, waarvan ongeveer 12 jaar als fractievoorzitter, heeft besloten zich terug te trekken als fractievoorzit ter om het wat rustiger aan te gaan doen, Hij blijft wel lid van de fractie en zal zich ook weer kandidaat stellen voor een nieuwe periode, maar wil geen frac tievoorzitter meer zijn. Boere geeft er de voorkeur aan als gewoon lid van de fractie mee te draaien. Bep Vermeij, ruim 25 jaar lid van de PvdA heeft reeds vele functies in de PvdA bekleed. Sedert 1982 zit zij in de gemeenteraad. Bep Vermeij is de eerste vrouwelijke fractievoorzitter van de PvdA in Waddinxveen. Zij is bovendien direkteur van de openbare lom-school (voor kinderen met leer- en opvoe dingsmoeilijkheden) in Gouda. De nieuwe PvdA-fractievoorzitter werd op 7 augustus 1940 in Schiedam gebo ren. Ze was enig kind. Haar ouders wa ren actief in de SDAP en PvdA. Na de kleuter- en lagere school bezocht te hebben zat ze op de MMS en de kweek school. Les geven deed ze in Schiedam, Hilversum en Gouda. In 1959 werd ze lid van de PvdA. Ze stelde zich in 1982 beschikbaar voor de gemeenteraad (derde plaats op de kan didatenlijst) ’’omdat de lokale politiek Reeuwijker Linderhof, oud-christen- democratische gemeenteraadslid in het piassendorp, verwacht dat met de orgni- satieverandering en het opnieuw aan passen aan ieders koopwensen voor Verbakel Mode en Textiel BV de toe komst van het bedrijf en de werkgele genheid van de resterende medewerk- ers/sters volledig is veiliggesteld. Eén van de oorzaken voor de aanpas sing noemt de heer Linderhof ook het gebrek aan een echt centrum in Wad dinxveen. Hij meent dat het uitblijven van een winkelhart Waddinxveen een blijvende achterstand zal bezorgen op de in ontwikkeling zijnde winkelcentra in de streek. Winkelen moet volgens hem aantrekkelijker worden door het maken van een centrum. Met nieuwe woninggn alleen valt dat niet te realise ren. De uitlatingen leverden ook politieke' commentaren op. PvdA-fractievoorzi- ter M. Boere weerde zich en herinnerde eraan dat de VVD in het verleden een claim legde op de onderwijsportefeuil- le. ’::De VVD moet rekening houden met bepaalde historisch gegroeide ver houdingen. De portefeuilleverdeling houdt daar verband mee. Zowel de por- tefeille financiën als de portefeuille ruimtelijke ordening ordening is toch echt te veel voor de VVD.” In het laatst verschenen nummer van Politiek Waddinxveen, het blad van de plaatselijke VVD, gaat fractievoorzit ter Karei van Soest stevig op alle uitla tingen in. Hij meent dat het interview in de Goudsche Courant een verhaal is dat duidelijk is zowel over de bedoelingen van Adriana Rietveld (haar ambitie om in de raad te komen is geen probleem) als over de bedoelingen van journalist Pieter Appel (de VVD negatief over het voetlicht brengen). "Met name over dit laatste aspect zijn wij niet erg tevreden. Negatieve be richtgeving bouwt niets op, maar breekt af’, aldus de liberale voorman, die over de verhalen van de ene verbazing in de ander zegt te zijn gevallen. ’"Stelselma tig is ons de laatste maanden ter ore ge komen dat mevrouw Rietveld onze nieuwe wethouder gaat worden. Niet vanuit eigen kring, maar insinuaties van buiten. Dit zijn op de eerste plaats ge ruchten, maar op de tweede plaats wa ren deze berichten niet altijd vleiend voor onze huidige wethouder mevrouw Oosterbroek.”. Karei van Soest verder: ”Zou ik gecon fronteerd worden door de journalist Pieter Appel met de vraag hoe ik denk over de uitspraak van mevrouw Riet veld dat zij - indien zij wethouder wordt - de portefeuille subsidiebeleid en ruim telijke ordening zou willen beheren (een uitspraak die dus niet uit het. inter- vieuw is te halen) dan zou mijn ant woord net als dat van de collega’s van CDA en PvdA zijn: dat is een zaak die pas actueel is bij de college-onderhan- delingen en het nieuwe college van B W zelf. En het ligt voor de hand dat in die besprekingen de portefeuilles naar belangstelling en kennis van zaken wor den verdeeld.” Het gaat ons als fractie veel te ver nu reeds hierop vooruit te lopen. Sterker nog: in onze fractie heeft geen enkele behoefte aan claims in welke zin dan ook in een prematuur stadium. Wij be treuren het zeer dat de journalist Appel naar aanleiding van het intervieuw een dergelijke vraagstelling heeft gericht aan de fractievoorzitters Blom (CDA) en Boere (PvdA, die hierdoor uitspra ken moesten doen over een nog irreële zaak. Het past mij niet op die uitspra ken in de krant te reageren omdat ik er vanuit ga dat ook deze uitspraken maar een weergave zijn van een deel van de reacties van de collega’s en wel dat deel dat de journalist goed in zijn eigen kraam te pas komt.” WADDINXVEEN - De aardbeving in Mexico-stad was voor de leerlingen van groep 5 en 6 van de openbare Leon van Gelderschool aan de Essengaarde aan leiding om spontaan een inzamelingsac tie te gaan houden voor de getroffenen. Doordat de scholieren twee jaar gele den werkten aan een ’’Mexico-project” i was de betrokkenheid erg groot. De leerlingen trokken erop uit en wasten auto’s, wiedden onkruid, deden bood- i schappen en wasten af, weliswaar alles 1 tegen betaling! Na ongeveer anderhalve week "hard" werken heeft deze groep nu f. 135,40 verzameld. De activiteiten gaan nog een week door, tot aan de herfstvakantie en daarna zal de totale opbrengst naar het rode kruis worden overgemaakt. WADDINXVEEN - Voor alle ouderen in Waddinxveen wordt er maandag avond 14 oktober om acht uur in het Anne Frankcentrum aan het Jan van Bijnenpad een bingo-avond gehouden. De deelnamekosten bedragen 2,75 per persson. De bingo staat in het teken van de wijnmaand. WADDINXVEEN - Verbakel Mode en Textiel BV aan de Zuid kade gaat de organisatie aanpassen aan het koopgedrag en het beste dingspatroon van het publiek. Dat gedrag is overigens steeds in bewe ging, maar direkteur J.A.M. Lin derhof heeft de 32 medewerkers/ sters vrijdagmiddag ingelicht over het plan om daartoe te geraken. In de nieuwe opzet, die ook intern met verschuivingen gepaard gaat, is geen plaats meer voor een inkoper, een ver koopster en vijf part-time krachten. Voor deze zeven is bij het Gewestelijk Arbeidsbureau (GAB) in Gouda een ontslagvergunning aangevraagd. De personeelsinkrimping wordt mede veroorzaakt door de bedrijfsresultaten. Om Verbakel, dat dit jaar het 60-jarig bestaan vierde en 1978 werd overgeno men door de nieuwe eigenaar K.H.C.A. Raming, te kunnen laten blijven functioneren en volledig te kun nen laten inspelen op de kledingwensen en het prijsniveau van de klanten valt aan een spoedige aanpassingen niet te ontkomen. Burgemeester C.M. van der Linden deelt de rampentassen aan EHBO’ers uit. Voor de gelegenheid had hij EHBO-armband omgedaan. (Foto: Sjaak Noteboom). Geïnteresseerd volgde burgemeester C.M. van der Linden de EHBO- examens. (Foto: Sjaak Noteboom). Weekblad voor Waddinxveen deze zo mer dat de juriste tegenover een raad slidmaatschap en een wethouderschap niet bij voorbaat afwijzend staat. Terwijl iedereen op vakantie was en ten tijde van haar verblijf op Aruba publi ceerde de Goudsche Courant een vraag gesprek met haar. Ze bevestigde daarin haar ambities. ’::Stel dat ik gekozen wordt en in de raad kom, dan sluit ik een eventueel wethouderschap niet uit als ik daarvoor benadert wordt. Wethouder van Waddinxveen, dat trekt me best aan”. De bezwaren van sommige liberalen te gen ’’nieuwkomers” hebben zijn haar bekend. In het feit dat ze nu als voorzit ster van de plaatselijke afdeling van de VVD meedraait en ook in de vergade ringen van de gemeenteraadsfractie aanwezig is ziet ze een bewijs dat ze tot de serieuze gegadigden behoort. In Lei den, waar Adriana Rietveld aan de Rijksuniversiteit rechten studeerde, vond ze het te gemakkelijk politiek ac tief te worden. ”Het is daar zo gebruikelijk dat mensen na hun studie blijven hangen en via de politiek raadslid of wethouder worden naast een baan als wetenschappelijk medewerker”, aldus de liberale, die Waddinxveen omschrijft als een plaats waar het heel aantrekkelijk is om in de politiek te beginnen. Adriana rekent zichzelf tot de progressieve vleugel bin nen de VVD. Zijn opmerking wordt gemaakt omdat ”de nieuwe VVD-voorzitster zich heeft ontpopt als kandidaat-wethouder en voorkeuren voor portefeuilles heeft uit gesproken. Het gaat hier om de aan de Weidezoom wonende mr. Adriana Rietveld-van Dooijeweert (31), die har tje zomer Goudsche Courant-verslag gever Pieter Appel liet weten wethou der in Waddinxveen een aantrekkelijke baan te vinden. Ze sprak daarbij de voorkeur uit voor het subsidiebeleid (fi nanciën) en ruimtelijke ordening. WADDINXVEEN - Dinsdagavond heeft burgemeester C.M. van der Linden in een ruimte van de Ont- moetingskerk aan de Groensvoorde tien rampentassen overhandigd aan de afdeling Waddinxveen van de Ko ninklijke Nederlandse Vereniging EHBO.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1985 | | pagina 1