GEMEENTE WADDINXVEEN PAYOT 31 Klasgenoten van toen zagen elkaar in De Unie cNVekQ "-si's Zeer geslaagde reünie van (oud)Waddinxveners Film in koffiebar INITIALE Trading Places in De Bonkelaar De Unie Deze school- klas hield •7B 1 MILIEUZAKEN VERKEER EN VERVOER BESTEMMINGSPLANNEN WELZIJNSZAKEN Wie ben jij? Bijnamen SPOR T EN RECREA TIE VERGADERINGEN TELEFOONNUMMERS/OPENINGSTIJDEN KUNSTEN CULTUUR SPREEKUREN ONDERWIJS /m EEN NAGELLAK EN EEN LIPSTICK KADO...! HET GEHEIM VAN EEN BLIJVEND MOOIE HUID Voor de jonge energieke vrouw. Een eenvoudige en doelmatige verzorgmgsserie. Op basis van natuurlijke plantenextracten. Met een aantrekkelijk prijsniveau Voor meer informatie is vrijdag 11 oktober vanaf 10.00 uur bij ons aanwezig de schoonheidsspecialiste van Payot. Bovendien ontvangt u vrijdag 11 oktober bij aankoop van 35,- aan Payot-produkten 01820-15767 01727-4044 070-210001 Gemeentelijk overdekt zwembad Programma Herfstvakantie van I maandag 14-10-1985 07.00-10.00 uur vrijzwemmen 10.00-11.30 uur alleen volw. 14-10-1985 t/m 20-10-1985 De nu allemaal rond de 50 jaar zijnde oud-leerlingen van de Waddinxveense ULO-school. Bovenste rij van links naar rechts: Annie Koster, Wil van Gils, To van Leeuwen, Cootje Vermeulen, Teuni Borg, Huby Voshol, Ina van Noort, Sjaan Kuiper, Adrie Sol. Middelste rij van links naar rechts: Meester Jelle van der Veen, Gerard Appel, Cor rie van der Spek, Teun Plomp, Jan Faber, Henk Jager, Jos Boonstoppel, Wil Boonstoppel, Ans de Gier, Tini Jon ker, Elly Lagrouw, Gellie Dijkman, Lenie Los, Cootje Snoey. Zittend van 'links naar rechts: Dik de Bruijn, Jack Varkevisscher, Leo (Lex) Roos, Cor Broer, Leen Janssen, Guus de Jong, Cor Russcher, Inge Alblas, Jo Burger. (Foto: Sjaak Noteboom). 12222 01820-24255 13000 13000 ff 01820-16066 010-362244 Aanvraag Hinderwetvergunning Wijziging Hinderwetvergunningen Verkeersbesluit Schoonheidssalon - Parfumerie Drogisterij - Byoux Waddinxveen. 9 oktober 1985. Burgemeester en wethouders voornoemd, de secretaris, de burgemeester, J. Meuleman. Van der Linden. Waddinxveen, 9 oktober 1985. De burgemeester voornoemd, Van der Linden. Maar de 31 klasgenoten van toen had den elkaar heel wat te vertellen. Eén dag was daar eigenlijk nog te kort voor. Overigens herkende niet iedereen el kaar. ”Wie ben jij dan?”, werd wel een paar maal gevraagd. ”Ja, hoor, ik zie het aan je ogen wie je bent!”, zei de an der. ”Wat leuk, wat ontzettend leuk dat we elkaar hier nu weer zien”, was een veelgehoorde uitspraak. En over som mige ’’buikjes”: ”We hebben het veel te goed”. bleek te hebben. Maar ook ’’puck” was er: de oud-zeeman en nu pompstation- houder Jack Varkevisscher uit Zoeter- meer. De film geeft een beeld van machtsmis bruik, intriges, maar ook van bevrijding door de liefde van God. ”Een indruk wekkende film vanuit Bijbelse achter grond”, aldus de aankondiging. dinsdag 15-10-1985 07.00-10.00 uur vrijzwemmen 10.00-11.30 uur alleen volw. 11.30- 13.00 uur ouder en kind 13.30- 16.00 uur vrijzwemmen 16.30- 18.00 uur ouder en kind 18.00-19.30 uur vrijzwemmen 19.30- 21.00 uur vrijzwemmen 21.15-22.30 uur alleen volw. woensdag 16-10-1985 extra verwarmd water 07.00-09.0Ö uur vrijzwemmen 10.00-11.30 uur alleen volw. 11.30- 13.00 uur ouder en kind 13.30- 16.00 uur vrijzwemmen 21.00-22.30 uur alleen volw. Gemeentelijke diensten Gemeentesecretarie Dienst Openbare Werken en Bedrijven ook wonen, ze blijven grote interesse hebben in het wel en wee van hun geb oorte- en schooldorp. zondag 20-10-1985 10.00-12.00 uur ouder en kind 12.00-13.00 uur vrijzwemmen zaterdag 19-10-1985 10.00-13.00 uur ouder en kind 13.30-16.00 uur vrijzwemmen 14433 14433 PARtS na afspraak. OPENINGSTIJDEN Gemeentesecretarie elke werkdag van 08.30-12.30 uur. Dienst Openbare Werken en Bedrijven: elke werkdag van 08.30-12.00 uur. In de middaguren kunt u alleen dan terecht indien u een afspraak hebt gemaakt. WADDINXVEEN - In de hervormde koffiebar De Schaapskooi aan de Nesse (achter de Brugkerk) wordt komende vrijdagavond om kwart over acht de film ’::Early Warnings” gedraaid. In de rolprent krijgt een journalist be langrijke informatie waarvoor een vriend van hem vermoord blijkt te zijn. Die informatie bevat belangrijke gege vens over het ’’nummeren” van de. mens. De Unie heeft zaterdag voor een week bol gestaan van de verhalen. Adressen zijn uitgewisseld. Kennismakingen zijn vernieuwd. Contacten opnieuw gelegd. De reünie van de klas die ongeveer ne gen jaar mei elkaar heeft opgetrokken was bijzonder geslaagd. Wat de buiten staander gebleken is, is dat Waddinxve- ners Waddinxveners blijven. Waar ze Verrassingen waren er eigenlijk de hele dag. Natuurlijk kwam lief én leed ter sprake. Scheiding, overleden kinderen en andere levenservaringen werden niet onbesproken gelaten. Maar er was ook grote dankbaarheid voor wat het leven bij anderen had gebracht. ”Wij zijn zeer gezegend”, hoorden we dan ook vaak zeggen. Van de 31 ex-klasgenoten woont één derde nog in Waddinxveen. Dat zijn Ans de Gier (Sekeris), Lex Roos, Inge Alblas, Annie Koster (Den Toom), To van Leeuwen (Van Nielen), Leni Borg (de Jong), Gererd Appel, Jo Burger, Vanzelfsprekend kwamen er ook wat bijnamen over de tafel. De ’’bolle” van toen is de huidige gereformeerde predi kant Dik de Bruijn uit Den Ham, een slanke vijftiger met een rappe tong, die in Waddinxveen de dag van zijn leven De schoolklas van toen. De nu gemaakte foto op deze pagina laat zien wat er van de meeste kinderen is gewor den. 11.30- 13.00 uur ouder en kind 13.30- 16.00 uur vrijzwemmen 16.30- 18.30 uur ouder en kind Lenie Los (Van Driel) en Gellie Dijk man (v.d. Berg). De andere reünisten waren Huby Vos hol (Pos) uit Boskoop, Cor Russcheruit Ede, Cootje Snoey (Doelman) uit Ha- zerswoude-Rijndijk, Ina van Noort (Jo- link) uit Gouda, Jack Varkevisscher uit uit Zoetermeer, Wil van Gils uit Zaan dam, Wil Boonstoppel (Saathof) uit Diever, Jos Boonstoppel (Stouthamer) uit Hilversum, Sjaan Kuipers (Kersber gen) uit Boskoop, Cor Broer uit Den Haag, Jan Faber uit Canada, Tiny Jon ker (Ferweda) uit Boskoop, Teun Plomp uit Zwartsluis, Adrie Sol (Ha gen) uit Gouda, Guus de Jong uit Gou da, Leen Jansen uit Enschede, Elly La- grouw (de Bruijn) uit Den Ham, Dik de Bruijn uit Den Ham Henk Jager uit Os senzijl en Cootje Vermeulen (Jager) uit Ossenzijl. donderdag 17 oktober 1985 extra verwarmd water 07.00-10.00 uur vrijzwemmen 10.00-11.30 uur alleen volw. 11.30- 13.00 uur ouder en kind 13.30- 16.00 uur vrijzwemmen 16.30- 18.30 uur vrijzwemmen Deze rubriek met officiële bekendmakingen en mededelingen is samengesteld dogr GgjpesQte Waddinxveen, Raadhuisplein 1, telefoon 01828-14433 Postbus 400, 2740 AK Waddinxveen. Tervisielegging ontwerp plan Wet op de Bejaardenoorden van de provincie Zuid-Holland. Avondopenstelling Bij wijze van experiment is het Bureau Burgerzaken van de gemeen tesecretarie gedurende 1 jaar iedere dinsdagavond geopend voor het publiek van 19.00 tot 20.00 uur. Met nadruk wordt er op gewezen dat deze avondopenstelling alleen het bureau Burgerzaken betreft. Alle overige secretarie-afdelingen zijn ‘s-avonds gesloten. Tot 30 oktober 1985 ligt op de Afdeling Welzijnszaken van de gemeente Waddinxveen ter inzage het ontwerp-plan Wet op de Bejaardenoorden van de Provincie Zuid-Holland, zulks ingevolge artikel 3, derde, vierde en vijfde lid van deze wet. Bezwaren tegen het ontwerp kunnen worden ingediend bij pro vinciale staten van Zuid-Holland. Belangrijke agendapunten: Behandeling bezwaarschrift mevrouw J.M. Noteboom-van ‘t Slot te Waddinxveen, gericht tegen besluit burgemeester en wethouders aan de heer Smit, Oranjelaan 30, een bouwvergun ning te verlenen. Behandeling bezwaarschrift P. Verwey te Waddinxveen, gericht tegen 2 aanschrijvingen van burgemeester en wethouders het zonder vergunning gebouwde af te breken en de zonder vergun ning aangelegde inrit te verwijderen. Behandeling beroepschrift muziekvereniging Concordia te Waddinxveen, gericht tegen besluiten burgemeester en wethou ders tot vaststelling definitief subsidiebedrag voor 1984 en voor lopig subsidiebedrag voor 1985. De stukken liggen op de dag der vergadering ter inzage of op an dere tijdstippen in overleg met de secretaris van de commissie. Vanaf heden ligt voor een ieder gedurende veertien dagen de be sluitenlijst van de vergadering van de gemeenteraad van 21 au gustus 1985 ter gemeentesecretarie, afdeling Interne Zaken, ter inzage. Tevens bestaat de mogelijkheid tot het beluisteren van de op de ze vergadering betrekking hebbende cassettebandjes. Wet op de ruimtelijke ordening Ontwerp-bestemmingsplan “Oranjewijk ‘75, 3e herziening” Iedereen was zeer ingenomen met het initiatief om elkaar weer eens in Wad dinxveen te ontmoeten. Oude banden slijten immers nooit, maar elkaar regel matig tegenkomen is er niet bij. Onder de ex-klasgenoten bevond zich namelijk ook de uit Canada overgekomen reisor ganisator Jan Faber. Een andere geëm igreerde Waddinxveense is Bep Rijns- burger (Hartog), maar zij bleef in haar huis in Australië. Vaste commissie van advies voor de bezwaar- en beroepschriften Woensdag, 16 oktober 1985, aanvang 19.30 uur in het raadhuis. WADDINXVEEN - Woensdagavond 16 oktober om half negen draait in het buurtcentrum De Bonkelaar aan de Beukenhof de komische film Trading Places, de voorstelling, die om half ne gen begint, is toegankelijk tegen beta ling van vijf gulden. Trading Places gaat over twee welge stelde bejaarde broers, die uit ballorig- heid een ongebruikelijke weddenschap af sluiten. De als commissionairs op de beurs rijk geworden gebroeders ver schillen van mening over de stelling dat mensen slechts een product zijn van hun milieu. De één wedt met de ander dat iedere willekeurige armoedzaaier onder de juiste omstandigheden even succes vol kan worden als bijvoorbeeld de di recteur van hun firma. De heren laten er geen gras over groei- en; met list en bedrog slagen ze erin de huidige directeur tot de bedelstaf te brengen. Daarentegen weet een arme bedelaar niet wat hem overkomt als hem wordt verzocht de vacant gewor den plaats in te nemen. Kortom de grap is gedoemd volledig uit de hand te lo pen. Alarmering Brandweer b.gg. Politie Ongevallen Medische hulp Ambulancedienst Telefonische hulpdienst geestelijke en sociale nood Storingsdiensten Gas en elektriciteit Waterleiding (telefoonbeantwoorder) Centrale Antenne Inrichting (CAI) Degene die geen gelegenheid heeft de stukken tijdens kantoor uren in te zien, kan desgewenst een afspraak maken om de stuk ken op maandagavond, gedurende maximaal drie uren in te zien. De beschikkingen worden van kracht na afloop van deze ter mijn, tenzij voordien een beroep tegen een van de beschikkingen wordt ingediend. Een beroepschrift moet worden gericht aan Hare Majesteit de Koningin en moet worden gezonden aan de Raad van State, afdeling Geschillen van Bestuur, Binnenhof 2513 AA DEN HAAG. Burgemeester en wethouders van Waddinxveen maken bekend dat is ingekomen een aanvraag ingevolge de Hinderwet van Rijkswaterstaat, direktie Zuid-Holland, Sir Winston Churchill- laan 366 te Rijswijk, voor het oprichten ‘en in werking hebben van een tijdelijk depot voor het opslaan van oud asfalt. Aangezien er op voorhand wordt aangenomen dat er geen be hoefte bestaat om over de aanvraag adviezen uit te brengen of daartegen bezwaren in te dienen, is de door ons opgestelde ont- werp-beschikking tegelijkertijd met de aanvraag om vergunning, ter inzage gelegd. Wij zijn voornemens de vergunning te verlenen onder 4 voor schriften ter voorkoming of beperking van gevaar, schade of hin der buiten de inrichting. De aanvraag, de ontwerp beschikking en andere terzake zijnde stukken liggen tot 9 november 1985 op de afdeling Algemene Zaken en Ruimtelijke Ordening van de gemeentesecretarie ter. inzage, elke werkdag van 08.30 tot 12.30 uur. Degene die tij dens kantooruren geen gelegenheid heeft de stukken in te zien, kan desgewenst een afspraak maken om de stukken op maan-' dagavond gedurende maximaal drie uren in te zien. Tijdens de genoemde periode kunnen gemotiveerde bezwaren schriftelijk bij ons college worden ingediend. Degene die een bezwaarschrift indient, kan verzoeken zijn persoonlijke gege vens niet bekend te maken. vrijdag 18-10-1985 07.00-10.00 uur vrijzwemmen 10.00-11.30 uur alleen volw. 11.30- 13.00 uur ouder en kind 13.30- 16.00 uur vrijzwemmen 16.30- 18.00 uur ouder en kind 18.00-19.30 uur vrijzwemmen WADDINXVEEN - In café-restaurant-hotel De Unie aan de Kerkweg- Oost is een bijzondere reünie gehouden van klasgenoten, die dit jaar 50 jaar zijn of worden en die in de jaren 1942-1951 de lagere school en de exa- menklas van de christelijke ULO-school bevolkten. Van de 43 opge spoorde voormalige klasgenoten kwamen er 31 zaterdag voor een week naar Waddinxveen. Daar ontmoetten ze ook hun oude meester Jelle v.d. Veen (68) uit Voorschoten. Het initiatief voor de reünie was geno men door Teun Plomp (Zwartsluis), Dick de Bruin (Den Ham) en Henk Ja ger (Ossenzijl). Zij zorgden voor een onvergetelijke dag in De Unie, die beg on met koffiedrinken, het opnieuw aan elkaar voorstellen van iedereen, een lunch, een wandeling door Waddinx veen (onder meer naar het schoolplein van de christelijke scholengemeenschap voor MAVO/LTO Koningin Wilhelmi na aan de Sniepweg, de opvolger van de oude ULO-school die aan de Kerkweg tussen het winkelcentrum de Passage en de Kruiskerk en C.P. Broer BV heeft gestaan), een aperatief met koud buffet en natuurlijk heel veel (bij)praten. a. de onder nr. 3079 op 1 oktober 1964 aan Schouten’s Olie handel N.V. te Alphen a.d. Rijn, ten behoeve van N.V. H.S. en M. de Rooij, Henegouwerweg 29, alhier, verleende ver gunning voor het oprichten en in werking hebben van een ondergrondse opslag voor motorbrandstoffen aan de Hene gouwerweg 29, alhier; b. de onder nr. 4609 op 22 augustus 1966 aan Meubelfabriek v.h. A. van der Loo Zonen, Dorpstraat 9, alhier, verleende vergunning voor een meubelfabriek. De beide wijzigingen houden in aanvullende voorschriften tegen eventueel optreden van bodemverontreiniging door aardoliepro- dukten. De gewijzigde vergunningen en alle daarbij behorende stukken liggen voor een ieder ter inzage op de afdeling Algemene Zaken en Ruimtelijke Ordening ter gemeentesecretarie, elke werkdag tot 10 november 1985 van 08.30 tot 12.30 uur. Kamermuziekconcert Op donderdag 1 7 oktober a.s. zal in de raadzaal van het gemeen tehuis van Waddinxveen een kamermuziekconcert worden ver zorgd door Theodora Geraets, viool en Carlos Moerdijk, piano. ZijlEullen wérken vertolken van Mozart, Saint-Saëns, Bartók en Brahms. Het concert begint om 20.30 uur. Losse plaatsen: f. 10,-, C.J.P. en Pas 65plus: f. 7,50. Abonnementen: f. 45,-, C.J.P. en Pas 65plus: f. 35,-. Verkoop van plaatsbewijzen op het gemeentehuis, Bureau Bur gerzaken, op werkdagen tussen 08.30 en 12.30 uur (ook telefo nisch). Burgemeester C.M. van der Linden: le vrijdag van de maand en na afspraak. Wethouder P.F.J. van Schie: na afspraak. Wethouder L.M. Oosterbroek-Waagmeester: vrijdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur. Wethouder M. Kraaijestein: d. detailhandelsaktiviteiten in het voormalige benzinestation aan de Frederik Hendfiklaan. Gedurende de bovengenoemde termijn van een maand kan een ieder schriftelijk bezwaren indienen tegen het ontwerp bij de ge meenteraad, Raadhuisplein 1, Postbus 400, 2740 AK Waddinx veen. Telefoon 01828-17689 Uit het oogpunt van de vrijheid van het verkeer en de veiligheid van de weg hebben burgemeester en wethouders besloten om voor een groot gedeelte van de Oostpolderwijk, zoals is aangege ven op de bij hun besluit behorende tekening een 30 kilometer per uur-regeling in te stellen. Belanghebbenden worden gewezen op de mogelijkheid tegen dit besluit beroep in te stellen bij de Kroon. Een eventueel beroep schrift moet binnen 30 dagen na publikatie van deze bekendma king worden gericht aan Hare Majesteit de Koningin, doch inge zonden aan de Commissaris van de Koningin in de provincie Zuid-Holland. Koningskade 1-2, 2596 AA ‘s-Gravenhage. Tot plaatsing van de voorgeschreven borden en aanpassing van de inrichting zal pas worden overgegaan na het verstrijken van de beroepstermijn, en er geen beroep is ingesteld. De burgemeester van Waddinxveen maakt ingevolge artikel 23 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening bekend, dat ter gemeen tesecretarie, Raadhuisplein 1 te Waddinxveen, op de afdeling Al gemene Zaken en Ruimtelijke Ordening (van 08.30 - 12.30 uur), met ingang van donderdag 10 oktober 1985, gedurende één maand voor een ieder ter inzage is gelegd het o’ntwerp-bestem- mingsplan “Oranjewijk ‘75, 3e herziening”. Het ontwerp-plan beoogt te regelen: a. de uitbreiding van de Albert Heijn-vestiging aan het Koningin Wilhelminaplein; b. de legalisering en uitbreiding van een cafetaria aan het Konin gin Wilhelminaplein; de aanleg van parkeervoorzieningen aan de noordzijde van de Albert Heijn-vestiging, waar nu woningen en bedrijven zijn geprojekteerd; Burgemeester en wethouders van Waddinxveen maken bekend dat zij hebben besloten tot wijziging van de volgende Hinder- we tvergunningen Burgemeester en wethouders maken bekend dat vanaf 9 oktober 1985 gedurende 6 weken in het raadhuis ter inzage ligt het in art. 53 van de “Wet op het basisonderwijs” bedoelde en door de raad op 25 september 1985 vastgestelde plan van nieuwe basis scholen voor de planperiode 1986/1987 t/m 1988/1989. In genoemd plan zijn, opgenomen twee in de wijk “Zuidplas” te stichten bijzondere scholen, t.w. één school uitgaande van de Stichting voor Katholiek Onderwijs “St. Victor” en één school uitgaande van de Vereniging voor Prot. Chr. Onderwijs. inHIav:

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1985 | | pagina 3