André de Bruin SHUTTLE DONKER de pater makelaardij b.v. promoveert op de schoolstrijd Stof afgehaald van legpenning HONDA Waddinxveense student Ad Hogenelst (24) verongelukt Op woensdag 23 oktober doctor in de letteren Van Noort BV begint filiaal in Woerden Visser (33) weer terecht Afsluiting Kanaalstraat Op het andere hoekpunt (bij Puttelaan) kan restaurant komen en Brugweg J.H. Mol Meisje (2) gered van verdrinking Vertrouwelijk beraad over loods Van Velde Uw huis verkopen doet u niet iedere dag. Vandaar de NVM-makelaar. „Vloekende atheïst zegt niets” Nieuwsblad Onafhankelijk BOB.V. GROOTSCHEEPSE LEDENWERFACTIE VOOR HET KWF EETCAFÉ SPORT NVM Weerstand Bouwcentrum Woningen Kanaalstraat Brugweg Actief IP DE'W ECHTE BAKKER A.S. ZATERDAG MOSSELEN of SPARE RIBS DENKT U AAN HET VER BOUWEN VAN UW WONING: NIEUWE KOZIJNEN, DAKKAPEL OF KEUKEN? Kom eens langs in onze showroom of vraeg vrijblijvend offerte. AANNEMERSBEDRIJF P. BOUTHOORN MERCURIUSWEG 6 WADDINXVEEN TELEFOON 01828-18625 GERTHUIZER B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 Jan Dorrekenskade-Oost 68 2741 HX WADDINXVEEN Telefoon 828 - 12374 Wat Gert ook bakt, het is lekker en niet duur. schielandweg 7postbus 225 2740 AE waddinxveen 01828-13822 I- WADDINXVEEN - In het gemeentehuis wordt bekeken of er een beperkt aantal woningen gebouwd kan worden op het hoekpunt van de Petteplas bij de Kerkweg-West/Esdoorn- laan. Op die plek is ooit wel eens gedacht een gemeentehuis of bibliotheek neer te zetten; Aan de huizenbouw wordt wel hoge eisen gesteld voor wat betreft architektuur en verschij ningsvorm, zo heeft burgemeester C.M. van der Linden de raadscommissie voor de ruimtelijke ordening en de woning bouw laten weten. r <r weekblad voor waddinxveen 41e JAARGANG - Nr. 1947 kringen van het onderwijs. R CIVIC Plannen voor luxueuze oor de lokatie Kleikade/Onderweg - na sloop van de hervormde Rehoboth- school - is een bebouwingsvoorstel voor woningen in voorbereiding. Voorts is er Aan de Alberdingk Thijmlaan wil uit- vaartvefzbrger C.H. de Vries eerfTotrw- centrum bouwen. Hoewel aanvankelijk gedacht werd hiervoor de strook grond tegenover de algemene begraafplaats te gebruiken, wordt nu bezien of het rouw centrum kan worden gesitueerd ter zij de van de aula. WADDINXVEEN - In Waddinxveen is een 33-jarige inwoner, die was gaan vis sen in de Petteplas en naar wie duikers van de Goudse brandweer hebben ge zocht toen hij die dag afwezig bleef, weer terecht. De man belde op dat hij plotseling op het idee was gekomen naar Breukelen te fietsen. Daar heeft hij ook de nacht doorgebracht Hij had dat niet aan zijn vrouw gemeld. In het verleden is de man al vaker op een der gelijke manier verdwenen, zonder een spoor achter te laten. Telkens kwam hij na enkele dagen weer boven water. De man was ’s morgens bij de plas gaan vissen. Nadat hij door een paar andere vissers was gezien verdween hij met zijn fiets. Zijn hengelspuilen bleven achter. Noordkade 16 Waddinxveen Tel.01828-10170 WADDINXVEEN - Twee belangrijke weggedeelten zullen in verband met werkzaamheden voor lagere of kortere tijd voor alle verkeer gesloten worden. Het gaat hier om de Kanaalstraat ter plaatse van de kruising met de Stations straat en om de Brugweg binnen de be bouwde kom. Het verkeer wordt omge leid. ZuidkadeH - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382 - Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda Tel. 01820-15132 AUTOMOBIELBEDRIJF WOENSDAG 16 OKTOBER 1985 Wanneer de weersomstandigheden dit toelaten zal het gedeelte Brugweg bin nen de bebouwde kom, waarop dezer dagen een nieuwe funderingslaag is aan gebracht, op donderdag 31 oktober en vrijdag 1 november van een nieuwe as- faltlaag worden voorzien. In verband hiermede zal dit gedeelte Brugweg op die dagen tussen 07.00 en 18.00 uur voor ALLE VERKEER zijn gesloten. De maatregel is noodzakelijk omdat tij dens de asfalteringswerkzaamheden de rijbaan geheel zal zijn geblokkeerd door wegenbouwmateriaal (asfaltma- chine, walsen, vrachtauto’s voor het as- falttransport e.d.) De bewoners van de Brugweg zullen hun woning per fiets of te voet via de aanwezige parkeerstrook kunnen bereiken. De legpenning van de gemeente Wad dinxveen werd ingesteld in de periode dat burgemeester A G. Smallenbroek hier de scepter zwaaide. De behoefte werd gevoeld om naast koninklijke on derscheidingen en het ere-burgerschap HOOFDREDACTEUR: In verband met herstelwerkzaamheden aan het lekriool in de Kanaalstraat ter plaatse van de kruising met de Stations straat, zullen de noord- en oostzijde van dit kruispunt gedurende de periode van maandag 21 oktober t/m vrijdag 1 no vember 1985 of zoveel korter of langer als de uitvoering van dit werk noodza kelijk maakt, voor alle verkeer zijn ge sloten. EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 18007 Het Weekblad voor Waddinxveen kent André de Bruin als schrijver van menig ingezonden stuk en artikelen serie over plaatselijke onderwerpen op politiek, onderwijskundig en so- ciaal-cultureel terrein. Hierover ont stonden vaak zeer levendige gedach tenwisselingen. Zijn heldere pen, be lezenheid en grote kennis van histo risch gegroeide ontwikkelingen in zo wel confessionele als niet-confessio- nele kringen vielen daarin sterk op. Waddinxvener W.G. van Baarle de leg penning uitgereikt voor zijn inzet voor het bij het NS-station aan het Stations plein neergezette kunstwerk. Zo zijn er tot nu toe drie van deze gemeentelijke onderscheidingen uitgereikt. WADDINXVEEN - Het transport- en verhuisbedrijf A. van Noort Zn. BV aan de Tuinbouwweg heeft deze maand in Woerden een opslagruimte voor in boedels van ruim 1.600 kubieke meter in gebruik genomen. De directie van de ze onderneming - de broers Huibert, Ben en Bert van Noort hebben daartoe besloten omdat in Waddinxveen een vergunning om een overslagloods te bouwen ontbreekt. "De groei van ons bedrijf en de toene mende klantenkring noodzaakten ons om elders in Midden-Holland een ver warmde opslagruimte te huren”, aldus het drietal, waarvan Bert van Noort (43) komende vrijdagmiddag in De Unie recipieert in verband met een 25- jarig dienstverband. "Deze opslag betekent een verbreding van het werkterrein. Het in Woerden begonnen filiaal werkt onder de naam Verhuisbedrijf Woerden", vertellen Huibert, Ben en Bert van Noort. Bij hun bedrijf A. van Noort Zn. BV en Van Noort-Poldervaart BV, werken 27 mensen. Het wagenpark omvat 20 trek kende eenheden (met een totaal ver gund laadvermogen van 320 ton) en 12 aanhangwagens en opleggers. Het vol gend jaar 55 jaar oude bedrijf beschikt over 80 vaste vervoersrelaties. Hij publiceerde voorts allerlei arti kelen over de geschiedenis en de ac tualiteit van het Nederlandse onder wijs. In het Gouwedorp kent menig een André de Bruin van diverse maatschappelijke activiteiten. WADDINXVEEN - De nu in Zwitser land wonende oud-Waddinxvener J.H. Mol. die in het Gouwedorp VVD-ge- meenteraadslid is geweest, is commissa ris geworden van Data Gold BV, Moordrecht. De andere commissaris sen zijn P. den Hollander te Waalwijk en E.B. van den Biggelen te Bussum. Dit blijkt uit een wijziging in het han- delsregister van de Kamer van Koop handel en Fabrieken voor Midden Hol land. De commissie, waarin zitting hebben D. Uitbeijerse (PCW), J.A. Hielema (CDA), K.W. van Soest (VVD), H.P. Barth (D'66) en mevrouw A. Vermeij (PvdA), kreeg ook te horen dat de stu die naar aanleiding van het verzoek van T. Ververs om een restaurant te bou wen op het andere hoekpunt van de Pet- tepias bij de Puttelaan/Kerkweg-West nog voortduurt. van Waddinxveen ook schouderklopjes te kunnen uitdelen, die wat minder voe ten in de aarde hebben. Burgemeester C.M. van der Linden heeft de legpenning van de gemeente Waddinxveen herondekt en het stof er van afgeveegd, zodat het er naar uitziet, dat deze plaatselijke onderscheiding nu vaker zal worden uitgereikt, en degenen die hem al hebben gekregen zijn zeer te spreken over deze vorm van waarde ring. Sportweekcomité-voorzitter H. van Gelooven liet zelfs weten de erken- 1.' De NVM-makelaar helpt u deskundig bij het zoeken van een koper. Samen met u overlegt hij de redelijk- heid van de vraagprijs. Hij brengt uw huis in de centrale computer van de NVM. Zodat alle NVM- makelaars in de regio we ten dat uw huis te koop staat. Zonodig plaatst hij advertenties. Zo komen vraag en aanbod bij el- v kaar. Hij leidt potentiële ning van de legpenning veel mooier te vinden dan een lintje van de koningin. Heel zuinig is men in Waddinxveen op het ere-burgerschap. De laatsten die de ze titel kregen waren burgemeester A.G. Smallenbroek bij zijn vertrek in 1981 naar de Friese gemeente Smallin- gerland (Drachten) en gemeentesecre taris H. Jenné bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd in 1976. Waddinxveens eerste ere-burger werd in 1961 Prins Bernhard. De titel werd sindsdien elfmaal verleend. M MAKELAAR ONROEREND GOED Op beide plekken mag overigens be bouwing volgens het huidige bestem mingsplan, dat overigens al geruime tijd wordt herzien, plaats vinden, doch de politieke weerstand om weer bebou wing aan de oevers van de Petteplas is aanwezig. De plannen voor dit deel van Waddinxveen te beginnen is aanwezig. De plannen voor dit deel kwamen aan de orde tijdens de behandeling van een door PvdA-wethouder mevrouw A. Vermeij gevraagde inventarisatie van "groene" bouwplekken in Waddinx veen. De noordkant van de Petteplas is daar één van. De andere zijde zijn te vinden aan de Alberdingk Thijmlaan. de El zenhorst. de Peter Zuidlaan, de Mo- zartlaan. de Kleikade/Onderweg en de Kerkweg-Oost. De laatste lokatie is de plek van het oude notarishuis tussen zuivelspecjalist A. van Leeuwen en het parkeerterrein Beukenhof. Een con creet bebouwingsvoorstel voor deze ruimte is (nog) niet in voorbereiding. WADDINXVEEN - Vorige week woensdagmiddag werd de Waddinx veense rijkspolitie gebeld, dat er in de sloot achter de Da Costaweg in de Von- delwijk een 2-jarig meisje te water was geraakt. Het meisje had enige tijd in het water gelegen voordat zij er door haar moeder was uitgehaald. Voor nadere controle is het kindje nog naar het Bleulandzieken- huis te Gouda gebracht. Zo is hij voorzitter van de gemeen schap Midden-Holland van het Hu manistisch Verbond, is hij voorzitter van de Coornhertstichting, die acti viteiten ontwikkelt welke verband houden met oud-Gouwenaar Dirck Volckertszoon Coomhert (1522- 1590), is hij voorzitter van de Stich ting school voor lager beroepsonder wijs in samenwerkingsverband, welke oprichting van een Waddinxveense school voor LBO nastreefde, en maakt hij thans deel uit van het plaatselijke comité van aanbeveling tegen de plaatsing van 48 kruisraket ten. WADDINXVEEN/UTRECHT - Bij een verkeersongeluk in Utrecht is de Waddinxveense student diergenees kunde Ad Hogenelst vrijdag om het le ven gekomen. De jongen, die 24 jaar is geworden, is vandaag (woensdag 16 ok tober) na een uitvaartmis in de Ontmoe- tingskerk begraven op de begraafplaats aan de Alberdingk Thijmlaan. Ad Hogenelst, die voordat hij op ka mers in de Domstad ging wonen thuis woonde aan de Peuleyen, zou binnen kort met de Waddinxveense Hélène van Berkesteijn gaan trouwen. Hij laat haar, zijn moeder en de overige familie leden intens verdrietig en verslagen ach ter. De Waddinxvener fietste vrijdag met een studievriend op de Utrechtse Ko ningsweg. Op een kruising werd hij aan gereden door een naast hem rijdende graafmachine, die rechtsaf sloeg. Het slachtoffer werd per ambulance naar het Academisch Ziekenhuis gebracht, waar hij bij aankomst overleden bleek te zijn. WADDINXVEEN - Burgemeester C.M. van der Linden heeft de leden v;fn de raadscommissie voor ruimtelijke or dening en woningbouw vertrouwelijk geïnformeerd over de door B. en W. ge nomen besluiten rond het gebruik van de loods en het voorterrein aan de On derweg 8 door garagebedrijf M. van Velde. Het bedrijf aan de Dorpsstraat verkoopt daar occasions. De informatie werd gegeven op verzoek van PvdA-raadslid mevrouw AVerme ij. D'66 fractievoorzitter H P. Barth merkte op dat zich kennelijk een nieuw garagebedrijf heeft gevestigd aan de 2e Bloksweg. Burgemeester Van der Lin den zei hiervan te weten. De in 1931 in Rotterdam geboren André de Bruin was na op de kweek school gezeten te hebben korte tijd onderwijzer. Hij studeerde geschie denis op de School voor taal- en let terkunde in Den Haag en aan de Rijksuniversiteit in Utrecht. In 1974 deed hij zijn doctoraal examen ge schiedenis. Naast zijn docentschap geschiedenis in Rotterdam vervulde hij diverse functies in onderwijsor ganisaties. Volgende week: dr. A.A. de Bruin. WADDINXVEEN De aan de Bilderdijklaan wonende Waddinx vener drs. André de Bruin (54) promoveert volgende week woens dagmiddag 23 oktober in het Groot Auditorium van de Rijksuni versiteit van Leiden, waar hij dan in het openbaar zijn proefschrift verdedigt, tot doctor in de letteren. Zijn paranimfen zijn de elek- tronenmicroscopist dr. Wim de Bruijn van de Van Waldeck Pyr- montstraat en de oud-lerares Emka Krösschell-Koopmans van de Jan Campertlaan. Promotor is prof.dr. I. Schöffer. Het in een oranjekleurige omslag ge stoken proefschrift van de promo vendus gaat over “Het ontstaan van de schoolstrijd. Onderzoek naar de wortels van de schoolstrijd in de Noordelijke Nederlanden gedurende de eerste helft van de 19de eeuw; een cultuurhistorische studie”. Bij Uitge verij Ton Bolland in Amsterdam is een handelseditie verschenen van het 364 pagina’s tellende bijzondere proefschrift, waarvoor gezien het on derwerp grote belangstelling is in kopers rond in uw huis. Infor meert ze over plaatselijke om standigheden. En bege- J leidt u naar een verant woorde verkoop. Want de NVM-makelaar staat aan uw kant. De waarde volle hulp van de NVM- makelaar is niet duur. U verdient hem dubbel en dwars terug. Let op zijn NVM-vignet, als u uw 3 huis wilt gaan verkopen. Deze “oorlog”, zo is bewezen, was juist in belangrijke mate een strijd tussen een elite van orthodoxe pro testanten enerzijds en een selecte groep rooms katholieken anderzijds, wier theocratische opvattingen een nieuwe dimensie hadden gekregen door de maatschappelijke tegensla gen en rampen die vooral in de eerste helft van de 19de eeuw zo talrijk wa ren. Zij beoogden daarbij de redding van eigen en andermans ziel en vol gens sommigen indirect tevens de ver betering van de erbarmelijke sociaal- economische situatie waarin het Ne derlandse volk zou verkeren als straf voor godsdienstzin. Deze onderling wedijverende schoolstrijders wilden daarom de mogelijkheden tot (her)- kerstening optimaliseren en vroegen hun regering onder meer om “vrij heid van onderwijs”. Zij maskeerden, om nog niet meer weerstanden op te roepen, hun werkelijke (usurpatori- sche) bedoelingen door zich te hullen in liberaal gewaad en vroegen deze vrijheid uitsluitend voor eigen kin deren. bebouwingsvoorstel voor woningen in voorbereiding. Voorts zijn er nog bouwplannen aan de orde aan de Oost- polderweg (7 patiowoningen), Juliana van Stolberglaan (winkel-woonpand "Mieke"), Overtoom (2 koopwonin gen). Heemraadweg (2 koopwoningen) en het op het voormalige tracé van de niet aan te leggen nieuwe rijksweg tus sen Rotterdam-Amsterdam in de pol- der Bloemendaal. In “Het ontstaan van de schoolstrijd” zijn de oorzaken van de schoolstrijd in de eerste helft van de vorige eeuw onderzocht. Aangetoond is dat deze strijd, voor sommige confessionele auteurs een “Tweede Tachtigjarige Oorlog”, een diepgaand en ingewik keld wortelstelsel heeft gehad en niet langer kan worden beschouwd als een ideologische controverse tussen chris- t èlien en verlichting, die uitliep op een allesoverheersende strijd van dé christelijke ouders voor “vrijheid van onderwijs” tegen de Nederlandse Staat die daarbij tot zondebok werd aangewezen. De Petteplas. laatstelijk nog in gebruik door Scouting Waddinxveen (Ar chieffoto). Kunnen bij de Elzenhorst langs de spoorlaan garages worden -neergezet (maar daarvoor zijn nog geen gegadig den) bij de Peter Zuidlaan laat het be stemmingsplan ter plaatse bebouwing ten behoeve van bedrijven toe (ook hiervoor geldt' nog geerr gegadigden). Als het houten schoolgebouw aan de Mozartlaan, dat nu nog in gebruik is van de Gereformeerde School, leeg komt zal het worden afgebroken. B. en W. zijn van plan bouw op deze lokatie mo gelijk te maken. huizen langs Petteplas André de Bruin was één van de 18 ouders die in 1970 het initiatief na men om te komen tot de oprichting van de samenwerkingsschool voor HAVO-Atheneum. Hij spande zich voorts tot aan de Raad van State in voor het verkrijgen van een echt openbaar karakter van de (van oor sprong christelijke) bibliotheek in Waddinxveen en ontplooide ook al lerlei activiteiten voor de plaatselijke Partij van de Arbeid. WADDINXVEEN - Opeens - zo leek het - is hij daar: de legpenning van de gemeente Waddinxveen, die wordt toe gekend aan plaatsgenoten of groepen burgers die zich bijzonder hebben on derscheiden. In één week tijd werden twee van deze penningen uitgereikt. Eerst aan Vox Jubilans-voorzitter A. Kooiman en vervolgens aan Sportweek comité-voorzitter H. van Gelooven. Vorig najaar, bij de festiviteiten rond het 50-jarig bestaan van de spoorlijn Gouda-Alphen aan den Rijn, kreeg de WADDINXVEEN - “Als een atheïst vloekt, heeft hij niets gezegd". Dat is de veertiende en laatste stelling bij het proef schrift van drs. A.A. de Bruin over “Het ontstaan van de schoolstrijd”. De stellingen staan afgedrukt in de uitnodiging voor de openba re verdediging van het proef schrift van de tot doctor in de letteren promoverende Wad dinxvener. Naast de stellingen die slaan op de inhoud van dit lijvige werk stuk hebben er een aantal een algemene inhoud: “Het gebruik van het begrip trend in de geschiedschrijving kan bijdragen tot een finalis- tische kijk op de geschiedenis”. “Het voor sommige delen van Java ingevoerde Cultuurstelsel is theoretisch gezien een vroeg voorbeeld van ontwikkelingssa menwerking”. “Studie van de illegale opi niebladen leert ondermeer dat de levensbeschouwelijk-politie- ke tegenstellingen bleven voort bestaan”. “Het Memorandum van de Verenigde Chefs van Staven van de U.S.A, d.d. 3-8-1944 kan, terugblikkend, gezien wor den als een keerpunt in het po litieke denken ten aanzien van Azië en als een wending in de richting van de Koude Oorlog”. “Om de democratie in Neder land niet te doen verbleken ten gevolge van politieke compro missen, dient de Hoge Raad het toetsingsrecht te krijgen”. “Het is de hoogste tijd op te 'staan tegen degenen die eerder opstonden tegen het zittenblij ven”.

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1985 | | pagina 1