VVD, PvdA en CDA vinden OF VERKOPEN? HUIS TE KOPEN aivmc DONKER M G. van Ringelenstein wil de politiek in de pater m I makelaardij b.v. Gokhal mag in Waddinxveen Baan schenkt 1.000 Principiële bezwaren komen alleen nog van de PCW wereldzaak beroep W’veen HONDA Uw huis verkopen doet u niet iedere dag. Vandaar de NVM-makelaar. Aad v.d. Wiel heeft een échte Ds. P.A.C. Bongers zegt ”ja” op J.B. Borger wijkt voor mr. A. J.C. Rietveld-Dooi;ewè 'rt ’t Weegje op AVRO-televisie Waddinxvener B. en W. bij Boonstoppel BV WADDINXVEEN - Dinsdag heeft het college van Burgemeester en Wethou ders, vergezeld van enkele ambtenaren, éen Werkbezoek gebracht aan de dit jaar 70 jaar bestaande lak- en vemisfa- briek Boonstoppel en Zn. B.V. aan de Wilhelminakade. 9 Nieuwsblad Onafhankelijk TIEN JAAR KERNGROEP ONTWIKKELINGSSAMENWERKING U overweegt een NVM Vertrek Vraagt geheel vrijblijvend advies Ingenomen Uitgekiende plek Prioriteit Dinsdag 5 november, gemeentehuis, 20.00 uur. Uw televisiedokter S. ATTEMA Ia X. Jan Dorrekenskade-Oost 68 2741 HX WADDINXVEEN Telefoon 01828- 12374 Denkt u aan het verbouwen van uw woning; dakkapel of nieuwe kozijnen? Nu ook in kunststof. De nieuwste modellen keukens. KOM EENS LANGS IN ONZE SHOWROOM AANNEMERSBEDRIJF P. BOUTHOORN MERCURIUSWEG 6 WADDINXVEEN TELEFOON: 01828-18625 BOTERSTAVEN BOTERLETTERS DIKKE SPECULAAS GEVULDE SPECULAAS NIET DE DUURSTE WEL DE LEKKERSTE B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 schielandweg 7postbus 225 2740 AE waddinxveen 01828*13822 41e JAARGANG Nr. 1949 24 uur service - 3 maanden garantie TELEFOON 01828-13500 I l |iïaaa&>Mi CIVIC WOENSDAG 30 OKTOBER 1985 De VVD-Waddinxveen staat voor de taak het succes van 1982 te evenaren in een tijd dat de liberalen op verlies staan. Vier jaar geleden groeide men van een fractie van drie naar vijf zetels. Verdwe nen is na twee perioden WD-raadslid J.B. Borger, die de vorige keer nog op de derde plaats stond. Volgens hem heeft hij het na acht jaar wel gezien en staan er voldoende liberalen te trappe len voor het raadslidmaatschap, zodat hij op eigen initiatief heeft besloten zich niet meer kandidaat te stellen. De VVD-leden hebben van het bestuur ook de groslijkst voor de komende ge meenteraadsverkiezingen voorgelegd gekregen. Op die lijst staan in alphabe- tische volgorde de namen van de kandi daten, die ook op de ontwerp-kandida- tenlijst voorkomen. Helemaal nieuw daarop zijn de namen van J.H. Kientz, M.A. Boer, mr. A.C.J. Rietveld-van Dooijeweert, R. Snelleman en M.C. Wientjes-van der Velden. Curieus is dat hij in 1978 fractievoorzit ter werd van de PCW doordat de huidi- Ook voor: video, radio, wasmach., koelkast enz. ECHTE BAKKER GERTHUIZER Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382-Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda Tel. 01820-15132 AUTOMOBIELBEDRIJF LxJNVM HOOFDREDACTEUR: EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 18007 achtste plaats, jeugdgemeenteraadslid en studente fiscaal recht M.A. Boer (23) op de negende plaats, rijksambte- naar R. Snelleman (35) op de tiende plaats en rijksambtenaar C.J.Th. Spoor-Vogelaar (59) op de elfde plaats. Wat opvalt is dat de in 1982 in ongenade gevallen fractie-voorzitter F.H. de Ruijter is opgeklommen van de negen de naar de zevende plaats. Opgescho ven is ook T. Ververs van de zevende naar de zesde plaats. Ir. K. A. Warmen- K. ^1 WeekDiad voor waddinxveen Karei van Soest wordt WADDINXVEEN - De Gereformeer de Kerk van Waddinxveen heeft een nieuwe predikant. Ds. P.A.C. Bongers uit Hendrik-Ido-Ambacht heeft ”ja” gezegd op het op hem door de Waddinx- veense gereformeerden uitgebrachte beroep in de vacature ds. P. van den Berg. MAKELAARDIJ IN ONROERENDE GOEDEREN WADDINXVEEN Kanaalstraat 12 Tel. 01828-12028 Burgemeester C.M. van der Linden haalt uit een grote doos een fauteuil te voorschijn, terwijl meubelfabrikant P. Baan en zijn vrouw dit tafereel gadeslaan. (Foto: Sjaak Noteboom). kopers rond in uw huis. Infor meert ze over plaatselijke om standigheden. En bege- leidt u naar een verant woorde verkoop. Want de NVM-makelaar staat aan uw kant. De waarde volle hulp van de NVM- makelaar is niet duur. U verdient hem dubbel en dwars terug. Let op zijn NVM-vignet, als u uw huis wilt gaan verkopen. M MAKELAAR ownoÊRCHO goed WADDINXVEEN - Het Waddinx- veense dagrecreatiegebied ‘t Weegje is komende vrijdagmiddag te zien op de AVRO-televisie. In het tv-pro- gramma “Ontdek je plekje” van Joop Schellens (regisseur), Cor de Jager en Pim de Lange wordt namelijk een kwartier lang op Nederland 1 (17.10- 17.25 uur) aandacht geschonken aan Gouda. In dat kader komt ook ‘t Weegje aan bod. Voor dat doel werd er in Zuid- Waddinxveen deze zomer opnamen gemaakt. De Waddinxvener Aad H. G. van der Wiel met koningin Beatrix in ’’zijn” World Trade Center. Ds. Bongers, waarvan nog niet bekend is wanneer hij in Waddinxveen zijn in trede zal doen en wanneer hij zich met zijn gezin hier komt vestigen, zal in Waddinxveen samen met ds. J.C. de Moor gaan werken. hoven stond in 1982 op de vierde plaats en staat nu tweede. Jac. van den Berg, die vier jaar geleden op de zesde plaats stond maar in de ge meenteraad kwam omdat de gekozen dr. W.HJ.M. Wientjens om gezond heidsredenen bedankte, staat nu op de vierde plaats. De meest stijgende ster is die van VVD-voorzitter mr. A.C.J. Rietveld-van Dooijeweert, die op de derde plaats is gekomen, de plek waar de vorige keer de van het politiek toneel verdwijnende J.B. Borger stond. De werkbezoeken van het college heb ben tot doel de relatie gemeentelijke overheid-bedrijfsleven te verbeteren alsmede tot uitwisseling van informatie te komen. Eventuele knelpunten in de bedrijfsvoering, door overheidsbepa- lingen of -handelingen veroorzaakt, kunnen besproken worden teneinde het ondernemingsklimaat in Waddinxveen zo optimaal mogelijk te houden. De lak- en vernisfabriek Wed. Boon stoppel B.V. is een belangrijke werk geefster in Waddinxveen (zij behoort tot de 5 grootste particuliere onderne mingen in Waddinxveen). Deze fabriek levert lakken en verven voor de nieuw bouw, renovatie en onderhoud van wo ningen en gebouwen, betonreparatie- middelen, beton- en houtbescherming, lakken en verven voor de doe-het-zelf markt, textiele wandbekleding, be hang, isolatiebehang en gordijnstoffen alsmede schildersgereedschappen. ge voorzitter van de Hervormde Kies vereniging H. Huizer (72) acht jaar ge leden moest verdwijnen, omdat zijn be sluitvorming als wethouder binnen het college van Burgemeester en Wethou ders werd veroordeeld. De nieuwe lijst trekker werd toen D. Uitbeijerse over wiens politieke toekomst nu H. Huizer en zijn medebestuursleden gaan oorde len. Vast staat dat het bestuur van de Her vormde Kiesvereniging er zeer mee is ingenomen dat levensmiddelenwinke lier G. van Ringelenstein na jarenlange verzoeken zich kandidaat te stellen voor het raadslidmaatschap eindelijk heeft toegehapt. De Beethovenlaan-bewoner geniet in protestants-christelijk Wad dinxveen groot aanzien. Bovendien be kleedt hij een aantal belangrijke func ties zoals voorzitter van de kerkvoogdij van de Centrale Hervormde Gemeente, bestuurslid van de Rabobank en voor zitter van de afdeling Waddinxveen van het Koninklijk tyederlands Onderne- mings Verbond (KNOV), de plaatselij ke middenstandsvereniging. kapiteins op één schip te zijn. In ieder geval wordt de mentale druk die op D. Uitbeijerse wordt uitgeoefend om een punt te zetten achter het radslidmaat- schap groter. De vraag is of hij aan die druk tegemoet zal willen komen. Feit is in ieder geval dat in de periode van zijn fractievoorzit- terschap de PCW, die in 1978 nog sa menwerkte met het Gereformeerd Poli tiek Verbond(GPV) geen deel meer heeft kunnen uitmaken van het college van Burgemeester en Wethouders. Die plaats wordt nu al twee perioden lang ingenomen door de VVD. WADDINXVEEN - De aan de Weidezoom wonende Waddinxve ner Aad H.G. v.d. Wiel (56) heeft een echte wereldzaak: Het World Trade Center in Amsterdam, waar van hij algemeen directeur is en welk complex vrijdag officieel door koningin Beatrix in gebruik werd genomen. Aad van der Wiel een geboren Rotterdammer, die tot 1978 direc tielid was van de vastgoeddivisie van Pakhoed in de Maasstad en in Waddinxveen elke dag begint met ee duik in het zwembad, geeft lei ding aan een enorm complex dat in de hoofdstad naar keuze ”De blau we Engel" of ”De Blauwe Engerd” wordt genoemd. Het Amsterdamse World Trade Center is voor ruim driekwart ge vuld met bedrijnen en activiteiten. Het 110.000 vierkante meter om vattende complex, dat in april offi cieus in gebruik werd gekomen, kent vier kantoortorens van 12 en 17 verdiepingen en kost 330 mil joen gulden. Het is het 47e WTC in de wereld. Behalve kantoorruimten is er ook een kandelsinformatiecentrum ge vestigd, een restaurant, winkels, banken, een postkantoor en een perscentrum, genoemd naar de Amerikaanse journalist Walter Cro^kite. Ondergronds is een par keerplaats voor 1.200 auto’s. Op de volgende week maandagavond 4 november in Partyhome aan de Passage te houden ledenvergadering en kandi- daatstellingsvergadering zullen de Waddinxveense VVD’ers hun oordeel kunnen geven over de voorkeur van het afdelingsbestuur. Aan de leden is mee gedeeld dat de opstelling van een goede kandidatenlijst van het bestuur de hoogste prioriteit heeft gekregen, om dat het nu eenmaal een bestuurstaak is er zorg voor te dragen dat de belangen van de VVD in Waddinxveen optimaal behartigd worden. In een vroeg stadium is dan ook een ad hoe ’;’;kandidaatstelling bestaande uit oud-VVD-voorzitter G.A.M. Lambert, Rabobankvoorzitter A. Oudijk en J.C. van Vuurde. ”Na ruim overleg met de leden van de huidige fractie, de voorlo pige kandidaten en het bestuur, heeft de commissie een zorgvuldige afweging ge- maakt van de capaciteiten, kwaliteiten, ambities en het vermogen tot function eel samen werken van de potentiële kan didaten”, aldus het bestuur. Op de ontwerp-kandidatenlijst staan verder de namen van horecaman T. Ververs (58) op de zesde plaats, oud VVD fractievoorzitter F.H. de Ruijter (52) op de zevende plaats, Hoofd Re kencentrum J.H. Kientz (36) op de WADDINXVEEN - De aan de Beethovenlaan wonende Waddinxvener G. van Rinelenstein wil de politiek in. Hij heeft het bestuur van de Her vormde Kiesvereniging, welke partij binnen Protestants Christelijk Wad dinxveen (PCW) samenwerkt met de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) en de Reformatorische Politieke Federatie (RPF), laten weten kandidaat te zijn voor het raadslidmaatschap. Intussen blijkt dat ook PCW-fractie- voorzitter D. Uitbeijerse van de Her vormde Kiesvereniging te kennen heeft gegeven gemeenteraadslid te willen blijvenhoeel hij eerder dit j aar nog had laten doorschemeren daarachter een punt te willen zetten. Veehouder Dirk Uitbeijerse (67) zit met een onderbre king van vier jaar sinds 1962 in de Wad dinxveense gemeenteraad. Bovendien kreeg hij duizend gulden, welk geld besteed gaat worden aan de restauratie van de Remonstrantse Kerk, zo bepaalde burgemeester Van der Linden in overleg met de heer Baan staande de bijeenkomst. Daar sprak ook nog voorzitter G.B.Th. Mulleman, voorzitter van de Stich ting Meubelstad Waddinxveen, die betoogde dat de hele branche met Baan’s Meubelen mee feestvierde, omdat uit de verhuizing van het be- WADDINXVEEN Het enthousiasme ontbrak, maar principieel zijn er geen bezwaren meer die in Waddinxveen de vestiging van éen of twee speelautomatenhallen kunnen tegenhouden. Van VVD, PvdA en CDA heeft burgemeester C.M. van der Linden de mogelijkheid gekregen verder tè zoeken naar een plek waar zo’n hal zou 1 doende in de gelegi dienen indien men net In de dinsdagavond gehouden verga dering van de raadscommissie voor algemeen bestuurlijke zaken, waar D‘66-fractievoorzitter wegens ziekte ontbrak’, betoogde alleen de PCW bij monde van fractievoorzitter D. Uit beijerse overwegende bezwaren tegen de komst van speelautomatenhallen te blijven houden. Hij noemde als re den hiervoor de optredende zekere verslaving en de forse overlast voor omwonenden. PvdA-fractievoorzitter A. Vermeij vond dat deze hallen niet meer tegen waren te houden als er ondernemers zijn die zoiets in Waddinxveen willen realiseren. Ze sprak van een duidelij ke maatschappelijke behoefte, niaar wilde wel proberen de zaak zoveel mogelijk in de hand te houden: De socialiste meende met een uitgekien- de plek de eventuele overlast tot een minimum te kunnen beperken. CDA-fractievoorzitter drs. G. Blom noemde het geen eenvoudige zaak, want aan de komst van een speelau tomatenhal zitten ethisch-principiële, planologische en orde-en-veiligheids- aspecten. Hoewel de christen-demo- craten niet om zo’n hal zitten te springen erkende hij dat er sprake is van een toenemende druk om in deze in sommige maatschappelijke kringen levende behoefte te voorzien. Het zorgvuldig uitzoeken van de meest kunnen komen. Afgesproken is wel dat omwonenden vol- in de gelegenheid zullen worden gesteld bezwaren in te oog op een geschikt pand heeft laten vallen. geschikte lokatie stond bij hem voor op en met het in zee gaan met bona fide ondernemers om dan toch maar “ja” te zeggen tegen een speelauto matenhal. Kanttekeningen kwamen er ook van VVD-voorzitter K.W.Th. van Soest, maar hij betoogde principieel geen bezwaren te hebben tegen de komst van speelautomatenhallen, mits een Reeds enkele jaren bestaat er ondui delijkheid omtrent het door de ge meente gevoerde beleid rond speel automatenhallen. Van verschillende bij de actuele materie betrokken par tijen wordt dan ook de roep om meer duidelijkheid gehoord. In Waddinxveen zijn momenteel nog geen speelautomatenhallen ge vestigd, doch er is reeds eeji tweetal formele aanvragen alsmede een “prin- cipe-aanvraag” om een vergunning voor de vestiging van een speelauto matenhal bij de burgemeester inge diend. Thans blijkt de burgemeester na am pele overweging en uitvoerig beraad - van opvatting te zijn dat een vergun ning wél zou kunnen worden ver leend. Los van de lokatie zou de eventuele komst van een automaten hal volgens hem mogelijk moeten zijn en wel om de volgende redenen: Het fenomeen speelautomatenhal zal op termijn niet uit de gemeente te weren zijn. Er bestaat duidelijk een maatschappelijke behoefte aan derge lijke lokaliteiten, hoe men daarover ook persoonlijk mag denken. Er dient op de huidige ontwikke lingen te worden ingespeeld, dus een automatenhal kan beter gereguleerd worden toegestaan op een lokatie die daarvoor redelijk geschikt is, dan dat zich elders in de gemeente minder wenselijke ontwikkelingen gaan vol trekken (waartegen de gemeente dan maar moet optreden). Een speelautomatenhal biedt ont spanningsmogelijkheden voor de jeugd. Je houdt de jeugd “van de straat” en voorkomt dat de jeugd in buurgemeenten haar vertier gaat zoe ken. De door tegenstanders wel gebezig de stelling als zou een automatenhal een bron van onrust en overlast en een haard van criminaliteit zijn, is niet “hard te maken”. lijsttrekker van de VVD WADDINXVEEN - Het bestuur van de afdeling Waddinxveen van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie (VVD) heeft fractievoorzitter K.W.Th. van Soest aangewezen als lijsttrekker van de liberalen voor de op 19 maart volgend jaar te houden gemeenteraadverkiezingen. Karei van Soest (34) is provinciaal ambtenaar en zit sinds 1982 iri de gemeente raad. In 1982 stond hij op de tweede plaats na mevrouw L.M. Ooster- broek-Waagmeester (54), die volgend jaar een punt zet achter 15 jaar raadslidmaatschap, waarvan ze dan 8 jaar wethouder is geweest. Op de tweede plaats staat het WD- raadslid en marketing manager Neder land van Air Products Nederland BV ir. K.A. Warmenhoven (25), op de derde plaats VVD-voorzitter en juriste bij de Raad van State mr. A.C.J. Rietveld- van Dooijeweert (32), op de vierde plaats het WD-raadslid en agrariër Jac. van den Berg (53) en op de vijde plaats huisvrouw M.C. Wientjens-van der Velden (41). goede lokatie zou kunnen worden ge kozen. Ook hij gebruikte dezelfde argumenten" als de PvdA en het CDA, welke in feite ook de overwegingen waren van de Waddinxveense burge meester. Deze had in een notitie de al een paar jaar lopende kwestie op nieuw aangezwengeld. fauteuil aan, opgemaakt met bloe men. WADDINXVEEN - Met het te voorschijn halen van een fauteuil heeft burgemeester C.M. van der Lin den vorige week vrijdagmiddag op of ficiële wijze het nieuwe complex van Baan’s Meubelen aan de Zuidkade in gebruik genomen. Temidden van een groot aantal genodigden maakte hij duidelijk het voor de hele Wad dinxveense meubelbranche een goede zaak te vinden dat dit 51 jaar oude bedrijf zich in een nieuw jasje heeft gestoken. Directeur P. Baan bood Waddinxveens eerste burger een mini- drijf vertrouwen in de toekomst blijkt. Na de officiële openingshandeling maakten de genodigden een rondgang door het bedrijf. Tot laat in de mid dag bleef iedereen in het pand met drie verdiepingen meubeltoonzalen en daarachter een modern ingerichte meubelfabriek. De volgende dag was er open huis en het publiek uit Wad dinxveen en omgeving heeft zich de kans niet laten ontnemen om zowel in de meubeltoonzalen als in de fa briek - die overigens niet in werking was - een kijkje te nemen. De NVM-makelaar helpt u deskundig bij het zoeken van een koper. Samen met u overlegt hij de redelijk- r heid van de vraagprijs. Hij brengt uw huis in de centrale computer van de NVM. Zodat alle NVM- makelaars in de regio we ten dat uw huis te koop staat. Zonodig plaatst hij advertenties. Zo komen vraag en aanbod bij el kaar. Hij leidt potentiële Binnen de Hervormde Kiesvereniging zal nu uitgemaakt gaan worden wie als lijsttrekker van de PCW zal worden aangewezen. Voorlopig lijken er twee

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1985 | | pagina 1