OF VERKOPEN? CDA hoort GAB- kritiek aan VVD-leden laten eigen voorzitter zakken HUIS TE KOPEN de pater k W’veen aan winkelhart helpen Sint Nicolaas start actie met 36 geldprijzen vanf 250, Grootscheeps onderzoek moet E Mr. Adriana Rietveld naar de vijfde plaats In AF-centrum klaverjasten 120 mensen Sieraden terug via AVRO-tv HONDA SHOW OP 7,8 EN 9 NOVEMBER AUTOMOBIELBEDRIJF DONKER 4 x 250 is^ De Stuntshop z' «s-" Uw huis verkopen doet u niet iedere dag. Vandaar de NVM-makelaar. Intocht is zaterdagmiddag 16 november vanaf één uur Eendrachtige samenwerking tussen middenstand en bedrijfsleven Nieuwsblad Onafhankelijk JUBILEUM OPEN HUIS VAN VOX JUBILANS UW AUTO IN ONDERHOUD? Vraag naar gratis leenauto DE PATER - RENAULT NVM Het gezelligste Partycentrum I inde regio! I Bol van talent Complimenten Kanaalstraat 12 Tel. 01828-12028 U overweegt een Vraagt geheel vrijblijvend advies MAKELAARSKANTOOR? *5) Na middernacht Prijzen VRIJDAG 8 NOVEMBER, BETHELKERK, 20.00 UUR. herinner! Mi mém Denkt u aan het verbouwen van uw woning; dakkapel of nieuwe kozijnen? Nu ook in kunststof. WADDINXVEEN BOTERSTAVEN BOTERLETTERS DIKKE SPECULAAS GEVULDE SPECULAAS NIET DE DUURSTE WEL DE LEKKERSTE ECHTE BAKKER GERTHUIZER Zuidkade 11 - Tel. 01828-12354 B. J. WOUDENBERG, PEULEYEN 144, TEL. (01828) 15594 Huwelijksfeesten, recepties, J jubilea en 1001 feestmoge- ff lijkheden die lang in uw g zullen blijven !XT Weekblad voor Waddinxveen 41e JAARGANG Nr. 1950 ^ds WOENSDAG 6 NOVEMBER 1985 teit alles eens goed op een rijtje te gaan zetten. Wel tijdig reserveren De middenstandsvergadering werd als toehoorders bij gewoond door burge meester C.M. van der Linden, CDA- wethouder P.F.J. van Schie en gemeen teambtenaar C.A.P.M. Loose. Gedrie ën complimenteerden ze het midden- standsbestuur met het afgestoken ver haal om middenstand en gemeente op weken ruime aandacht schenken aan de intocht van Sint Nicolaas en de Sint Nicolaasactie 1985 van de Wad- dinxveense middenstandsvereniging. Jan Dorrekenskade-Oost 68 2741 HX WADDINXVEEN Telefoon 01828- 12374 De nieuwste modellen keukens. KOM EENS LANGS IN ONZE SHOWROOM AANNEMERSBEDRIJF P. BOUTHOORN MERCURIUSWEG 6 WADDINXVEEN TELEFOON: 01828-18625 WADDINXVEEN/HILVERSUM - Het AVRO-televisieprogramma ’’Op sporing verzocht" heeft er voor gezorgd dat een aan het Noordeinde wondende Waddinxveense haar deze zomer gesto len sieraden weer terug heeft. De oplettende vrouw herkende in de tv- uitzending de ontvreemde goederen. Via de opkoper kon tevens de dader van de diefstal worden achterhaald. Dat was een 21-jarige Rotterdammer. MAKELAARDIJ IN ONROERENDE GOEDEREN 01727 - 3268 Winkelgalerij Groensvoorde 8 Tel. 01828-12382-Waddinxveen Statensingel 115 - Gouda Tel. 01820-15132 Lid NVM centrum en de Passage opnieuw moeten worden ingericht. Thans zijn daar al de nodige voorzieningen aanwezig, maar mede door het vele verkeer van en naar de hefbrug is er sprake Van een grote drukte, die op gespannen voet staat met recreatief winkelen EXPLOITATIE: F. VAN KEMPEN, KANTOOR: ORANJELAAN 9, TEL. (01828) 14788; NA 18.00 UUR TEL. (01803) 18007 HOOFDREDACTEUR: brachten in de ontwerp-kandidatenlijst van het bestuur en de kandidaatstelling- scommissie. Lijsttrekker werd fractie voorzitter en provinciaal ambtenaar Karei van Soest (34) van de Prinses Be- atrixlaan 100. van der Linden staan weer voor de centrum en de Passage. Op de dinsdagavond in Partyhome aan de Passage gehouden bijzondere leden vergadering kreeg het bestuur van de middenstandsvereniging van de leden het groene licht om deze weg te gaan be wandelen. Voorzitter Ringelenstein en vice-voorzitter C. de Bas maakten dui delijk dat er voor de winkeliers eigenlijk niets anders overblijft om uit oogpunt van concurrentie, de toenemende zuig kracht van winkelcentra in de omgeving De intocht van Sint Nicolaas en de verwelkoming door burgemeester C.M. deur. (Foto: Archief). De NVM-makelaar helpt u deskundig bij het zoeken van een koper. Samen met u overlegt hij de redelijk- r heid van de vraagprijs. Hij brengt uw huis in de centrale computer van de I NVM. Zodat alle NVM- makelaars in de regio we ten dat uw huis te koop staat. Zonodig plaatst hij advertenties. Zo komen vraag en aanbod bij el- C kaar. Hij leidt potentiële makelaardij b.v. l.m»«««J schielandweg 7—postbus 225 2740 AE waddinxveen 01828-13822 De VVD, die sinds 1982 vijf raadszetels bezet en in de periode daarvoor drie, beschouwt de eerste zeven plaatsen op de lijst als, verkiesbare plaatsen. De te voeren verkiezingscampagne, die als krachtig wordt omschreven, is er op ge richt de landelijke op verlies staande li beralen de vijfde raadszetel te laten be houden. Oud-voorzitter Gerard Lambert, die voorzitter is geweest van de kandidaat- stellingscommissie, is zeer tevreden over de kwaliteit van de VVD-kandida- tenlijst. Hij vindt dat deze bol staat van het talent en meent dat met de op deze lijst staande mensen alle kanten opgeg aan kan worden. WADDINXVEEN - De Waddinxveense middenstandsvereniging (afde ling Waddinxveen van het Koninklijk Nederlands Ondernemers Ver bond) staat aan de vooravond van een grootscheeps onderzoek naar de winkelsituatie in dit Gouwedorp voor zowel de winkeliers als de consu ment nu en in de toekomst. Deze studie, die ongeveer 90.000,-gaat kos ten, zal de basis vormen voor het realiseren van een centrum tussen Brug- De plaatsruil van beide dames vormde de enige belangrijke wijziging die de VVD-leden in een tot ver na midder nacht durende ledenvergadering aan- één lijn te krijgen op weg naar een goed winkelbestand én een centrumgebied, waar zowel de middenstanders als de consument veel plezier aan zullen bele ven. Om dat te bereiken zullen voor het on derzoek, dat zeker tot in april gaat du ren en uitgevoerd wordt door het Cen traal Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf (CIMK), de winkeliers hun boeken moeten openen. Voor het eerst zal ook op grootscheepse wijze de consument ondervraagd gaan worden over hun winkelwensen en verlangens met betrekking tot winkelmogelijkhe den in Waddinxveen. In de loop van volgend jaar zullen de eerste aanzetten op weg naar een Waddinxveens winkel hart gegeven kunnen worden. M MAKELAAR ONAOEAENO GOED Hij heeft bekend op 29 juni overdag een inbraak in een woning aan het Noorde inde te hebben gepleegd, waarbij wer den ontvreemd een geldbedrag groot f. 400,-, een gouden dameshorloge en di verse gouden sieraden ter waarde van enkele duizenden guldens. Verder be kende hij nog twee inbraken in Rotter dam te hebben gepleegd, waarbij diver se zilveren goederen waren buitge maakt. De door de knaap in Waddinx veen ontvreemde goederen werden ver kocht aan opkopers en daar bij controle aangetroffen. WADDINXVEEN - Ongeveer 120 mensen hebben zaterdag voor een week in het Anne Frank-centrum aan het Jan van Bijnenpad meegedaan aan het koppel- klaverjastournooi van de Waddinx veense klaverj asvereniging De Spring plank. Het was voor de tweede maal dat dit najaarstournooi werd gehouden. Na het spelen van drie ronden kwam de navolgende uitslag tot stand: le met 5881 punten, mevr, de Munnik - Miranda Beekhuizen2emet 5584 pun ten mevr. Achterberg - mevr. Both3e met 5563 punten, dhr. Droog - dhr. van Berkenstein; 4e met 5396 punten, a. de Jong - F.E. Haverkamp; met 5396 pun ten C. Montanje - A. de Vries; 6e. met 5286 punten mevr. J. den Hertog-C. Kanters. Deze winnende koppels werden naast hun herrinneringsprijs ook nog verrast met een grote vleesschotel. Daarnaast was er nog de strijd om de wisselbeker voor de deelnemende teams (twee kop pels): eerste prijs wisselbeker Edel man BV met 10713 punten: WADDINXVEEN/GOUDA - Het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Mid- den-Holland meldt dat Sportdiscount BV, Reeuwijk, met als handelsnaam “Stuntshop Gouda”, Gouda, onder de naam De Stuntshop een filiaal in Waddinxveen heeft gevestigd. Het doel daarvan is handel in sportkle- ding. WADDINXVEEN - Tegen de zin van het bestuur en de kandidaatstel- lingscommissie hebben de leden van de afdeling Waddinxveen van de Volkspartij voor Vrijheid en Democratie maandagavond in Partyhome aan de Passage plaatselijk partijvoorzitter mr. Adriana Rietveld-van Dooijeweert (32) twee plaatsen laten zakken op de definitieve kandida tenlijst, waarmee de liberalen volgend jaar aan de gemeenteraadsverkie zingen gaan deelnemen. De bij de Raad van State werkzaam zijnde juriste bezette op de ontwerp- kandidatenlijst de verkiesbare derde plaats, maar moest deze van de leden verruilen voor de waarschijnlijk onver kiesbare vijfde plaats. Dat betekende dat Maria Wientjes-van der Velden op de derde plaats terecht kwam, hoewel ze aanvankelijk vijfde stond. In een toelichting stelde oud-voorzitter Gerard Lambert dat de leden, constate rende dat met het vertrek van onder wijswethouder Lous Oosterbroek- Waagmeester (54) veel kennis op on derwijsgebied verloren gaat, het beter vonden dat niet Adriana Rietveld- van Dooijeweert, maar Maria Wientjens- van der Velden de derde plaats zou gaan bezetten. Maria Wientjens is nogal actief in het onderwijsveld. Zo is ze voorzitter van de ouderraad van de samenwerkings school voor HAVO/Atheneum, ze was lid van de werkgroep didactiek van deze school en ze was lid van de oudercom- missie van de openbare mr. A. de Roos school. Bovendien heeft ze lesgegeven aan het Sint Antoniuscollege in Gouda. kopers rond in uw huis. Infor meert ze over plaatselijke om standigheden. En bege- leidt u naar een verant woorde verkoop. Want de NVM-makelaar staat i aan uw kant. De waarde- I volle hulp van de NVM- makelaar is niet duur. U verdient hem dubbel en dwars terug. Let op zijn NVM-vignet, als u uw huis wilt gaan verkopen. Nieuw is ditmaal dat Sint Nicolaas daarna een rondtoer langs alle Wad dinxveense winkelcentra zal maken op zijn schimmel. Hij heeft daarvoor alle tijd omdat zijn op de televisie uit te zenden officiële intocht pas een week later is. Zijn komst betekent tevens de echte start van de Sint Ni colaasactie 1985 van de plaatselijke middenstand. Officieus wordt daar mee al op donderdag 14 november begonnen. De nieuwe Sint Nicolaasactie is er één die de Waddinxveners van voor gaande jaren kennen. Deze houdt in dat er om de dag aan het publiek f. 1.000,— zal worden uitgekeerd, zij het viermaal f. 250,-. Omdat er spra ke is van negen trekkingen zullen er 36 mensen gelukkig gemaakt kunnen worden met f. 250,—. Zoals gebruikelijk zal het Weekblad voor Waddinxveen in de komende - .De middenstandsvereniging is vast van plan hand in hand met het gemeentebe stuur de winkelsituatie beter in de hand te houden dan tot voor kort door allerlei oorzaken mogelijk bleek. Deze een drachtige en op goed onderling vertrou wen gebaseerde samenwerking is nood zakelijk om de koopkracht in Waddinx veen te behouden en om dit Gouwedorp eens te kunnen helpen aan een zo felbe geerd winkelcentrum, waar het voor de en ter versteviging van de eigen retabili- consument plezierig toeven is - -J---j Daartoe zal het gebied tussen het Brug- Het kan niet anders dan dat het realise ren van een centrumgebied, waarbij ook gedacht kan worden aan een groter voetgangersgebiedsierbestrating meer eenheid in bebouwing en dergelij ke, gepaard zal gaan met saneringen en verplaatsingen. Alleen dan kan er in de resterende jaren tachtig iets tot stand komen dat tot nu toe niet mogelijk bleek. De hoogconjunctuur en de ge dachte snellere groei van Waddinxveen deden (te) grote wijkwinkelcentra ont staan. In een goed onderbouwde en met veel voorbeelden gestaafde lezing wisten de middenstandbestuurders Van Ringe lenstein en De Bas de in een behoorlijk groot aantal aanwezige winkeliers ervan te overtuigen dat er een halt toe geroe pen moet worden aan de uit Waddinx veen verdwijnende koopstroom, terwijl er ook wat gedaan moet worden aan het rendement van menige detailhandels- zaak. Op de tweede plaats staat raadslid en marketing manager ir. Karei Warmen hoven (35) van de Boezemweg 13. Op de derde plaats oud-lerares Maria Wientjens-van der Velden (41) van hét Distelveld 18 en op de vierde plaats raadslid en bloemkweker Jac. van den Berg (53). De vijfde plaats is voor VVD-voorzitter en juriste mr. Adriana Rietveld-van Dooijeweert (32) van de Weidezoom 25, de zesde plaats is voor horecaonder nemer Teun Ververs (53) van de Beet hovenlaan 11, de zevende plaats is voor oud-fractievoorzitter en zelfstandig as- surantie-agent Fred de Ruijter (52) van WADDINXVEEN - Het Gewestelijk Arbeidsbureau in Gouda vervult niet altijd een positieve rol bij de vacature werving. Dat is het CDA in Waddinxveen gebleken. De christen-democraten spraken vrijdagmiddag met de belangorganisaties CBTB/LTB (agrariërs), KNOV (midden stand) en ICW (bedrijfsleven) over het ontwerp-verkiezingsprogramma voor de nieuwe gemeenteraad. Volgens het CDA betrof het hier een zeer intensieve gedachtenwisseling in café-restaurant-hotel De Unie aan de Kerkweg-Oost. Dit enkele uren ge duurd hebbende gesprek leverde een aantal nuttige aanvullingen van het par tijprogramma op, dat binnenkort voor vaststelling naar de leden zal worden ge zonden. Die vaststelling is op maandag 9 december. Uit de inbreng van de belangenorgani saties bleek overduidelijk het belang van de nadrukkelijke aandacht, welke men besteedt aan het wel en wee van de Waddinxveense samenleving en de zorg voor een in alle opzichten kunnen func tioneren van de toekomstige generatie. Onderwijs Aldus zal vooral gekeken worden naar het treffen van maatregelen die de aan sluiting tussen vraag en aanbod op het arbeidsveld bevordert. In dit verband kwam aan de orde de problemen die zich voordoen bij de vakaturewerving en de niet altijd positieve rol die het GAB Gouda daarin speelt. Ook van gedachten gewisseld over de mogelijkheden om nieuwe vormen van onderwijs, gericht op de gemeentelijke arbeidsmarkt naar Waddinxveen te ha len. de Amalia van Solmsstraat 32, de acht ste plaats is voor Hoofd Rekencentrum J.H. Kientz (36) van de Heemraadweg 39, de negende plaats is voor jeugdge- meenteraadslid en studente fiscaal recht Marianne Boer (24) van de Jacob Cat- slaan 11, de tiende plaats is voor rijks- ambtenaar R. Snelleman (35) van de Oostpolderweg 42 en de elfde en laatste plaats is voor rijksambtenaar C.J.Th. Spoor-Vogelaar van de Bonenakker 10. Q) 01829-4321 REEUWUK-Dorp| Dorpsweg 32 WADDINXVEEN - Nog tien nachtjes slapen en dan is het zo ver: de intocht van Sint Nico laas en zijn gevolg. De Goedhei- ligman komt, zoals al bericht, zaterdagmiddag 16 november om één uur in Waddinxveen aan. De motorboot meert dan aan de Nesse af, waar burge meester C.M. van der Linden klaar staat om de Spaanse kin dervriend te verwelkomen. De plaatselijke middenstand in vergadering bijeen in Party home aan de Passage. (Foto: Sjaak Noteboom).

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1985 | | pagina 1