Rabobank O Beleidspunten Onderwijsnota Cees van Es hoeft niet X weg uit het Brugcentrum Veiling bruisend centrum groeiende bedrijvigheid nieuwe PvdA- De bezwaren van E. J. Roskam Sonja Rinsma ’Rood staan’ een reden om rood te worden? Felicitaties over goedkeuring bestemmingsplan Aan Bredeweg ruimte beschikbaar voor meer ondernemingen voorzitter Groenteboer Verkiezingen Watercultuur Oud Ambachtelijk k WADDINXVEEN - Het terrein van de Coöperatieve Tuin bouwveiling ‘Gouda en Omstreken' aan de Bredeweg in Waddinxveen. is de laatste jaren steeds meer een bruisend middelpunt van bedrijvigheid geworden. Deels door de groei van de veiling zelf, maar vooral door de vestiging van een aan tal bedrijven waarvan de activiteiten min of meer in het ver lengde van het veilinggebeuren liggen. I? De Rabobankadviseur PvdA-fractie ingenomen standpunten. Haarstylist Cees van Es kan aan de Zuidkade in het Brugcentrum blijven waar hij zit. 4 l WOENSDAG 27 NOVEMBER 1985 De verkiezingen voor de afgevaardig den naar gewest en streekfederatie als mede voor de redactie van het afde lingsblad Prikbord werden vlot afge werkt. Een publikatie van de Rabobanken in Boskoop en Waddinxveen. Arie Slinger en Jettie Bonsel werden namens de afdeling hartelijk bedankt voor het vele werk dat zij als voorzitter en secretaris hebben gedaan. WADDINXVEEN - De aan de Zuidka de wonende Sonja Rinsma is op de vori ge week dinsdagavond in De Unie ge houden jaarvergadering van de Partij van de Arbeid gekozen tot nieuwe voor zitter. Zij volgt in die functie Arie Slin ger sr. op. worden gerealiseerd. Overigens is niet aan alle, Cees van Es in eigendom toe behorende, gronden, goedkeuring ont houden. Ten behoeve van de uitvoering van de thans in voorbereiding zijnde plannen van de H.S.H.B.-flat langs de Gouwe zijn de benodigde gronden daar wel goedgekeurd. Tegen het bestem mingsplan Brugcentrum 1982 waren destijds ook bezwaren ingediend door P. Baan's Meubelen, maar deze zijn in getrokken om de aan de Zuidkade 13 wonende ondernemer inmiddels over eenstemming had bereikt over verplaat sing van zijn bedrijf naar een deel van het leeggekomen bedrijfspand van Van Schaik Berghuis Interieurbouw BV. Op de agenda van de ledenvergadering stonden naast de jaarverslagen en aller lei verkiezingen ook de vaststelling van de lijst van personen die de PvdA be schouwt als mogelijke kandidaten voor de gemeenteraad. De vaststelling van de uiteindelijke lijst voor de gemeente raadsverkiezingen zal plaatsvinden op 14 januari. Een van de jongste ontwikkelingen op tuinbouwgebied is de witlofteelt op wa tercultuur. In Gouda en Waddinxveen zijn al tuinbouwbedrijven die volgens dit procédé kweken en de directie van de veiling ’Gouda en Omstreken’ ver wacht een sterke groei in deze sector. Zij zou daarom graag zien dat het nieu we streekplan voor Zuid-Holland Oost planologisch meer mógelijkheden gaat bedrijven. De veiling voorziet meer be- Vooral in de directe nabijheid van het veilingterrein is vestiging van nieuwe tuinbouwbedrijven mogelijk. In de procedure rond de goedkeu ring van het bestemmingsplan 1982 heeft de heer Roskam aangevoerd dat zijn smederijbedrijf door het plan wegbestemd wordt, dat het niet past een bedrijf dat al langer dan hondervijftig jaar ter plaatse gevestigd is, weg te bestemmen, dat het op zich zelf mogelijk is uit stedebouwkundige overweging een bedrijf uit de kom van een gemeen te weg te bestemmen wanneer een bedrijf hinder of overlast veroor zaakt of in aanmerkelijke mate een essentieel geachte ontwikkeling van de kom in de weg staat, dat ech ter geenszins aangetoond is dat daarvan in dit geval sprake is, dat er geen dringende noodzaak is om zijn eigendommen voor een klein deel tot Woondoeleinden te be stemmen en voor verreweg het grootste deel een bestemming Ver keer te geven ten behoeve van een openbaar plein met al dan niet ge deeltelijke parkeermogelijkheden, dat het bestaande bedrijfscomplex nog in een behoorlijke staat ver keert, dat er geen sprake is van ge- luids- dan wel andere overlast, dat in dit verband nog verwezen wordt naar het Koninklijk besluit van 13 januari 1984 ter zake van de tweede herziening van het bestemmings plan Brugcentrum, waarin onder meer overwogen wordt dat niet is gebleken dat het bedrijf voor de be staande omgeving overlast veroor zaakt, dat de Kroon dus heeft vast gesteld dat er geen reden was om zijn bedrijf te verplaatsen respec tievelijk weg te bestemmen, dat de gemeente nooit naar een reeële verplaatsingsmogelijkheid van het bedrijf heeft gezocht; dat voorts bezwaren bestaan tegen de in het plan opgenomen wijzigingsbe- voegdheid en aanwijzing, dat ten onrechte aangenomen wordt dat het om een grootschalig bedrijf gaat en dat het smederij/construc- tiebedrijf van een kleinschalige, zo niet ambachtelijke opzet is. WADDINXVEEN - Smid E.J. Roskam van de Kerkweg-Oost blijft er voor vechten dat zijn sme derij en constructiebedrijf in het Brugcentrum kan blijven functi oneren en niet hoeft te wijken voor woningbouw. Intussen heeft de provincie ermee ingestemd dat er op die plek huizen gebouwd zullen kunnen worden, zoals de gemeente ook wil. De Coöperatieve Tuinbouwveiling 'Gouda en Omstreken' is in 1902 opge richt en daarmee één van de oudste zelf standige veilingen van Nederland. De ruim tweehonderd tuinders die bij de veiling zijn aangesloten komen vooral uit de Krimpenerwaard, Gouda, Wad dinxveen, Zevenhuizen en Moerkapel- le. Deze tuinbouwbedrijven bieden naar schatting aan een kleine achthon derd mensen werk. In het vervoer zijn zo'n vijftig chauffeurs permanent voor de veiling op pad. Bij de veiling zelf werkt gemiddeld een dertigtal mensen, afhankelijk van het seizoen Zo is er personeel voor de ontvangst en uitgifte van produkten, ontvangst en uitgifte van emballage (fust), administratie en het keuren van groente en fruit. De dagelijkse leiding is in handen van di recteur L. Heling. Het beleid van de veiling wordt bepaald door een bestuur dat jaarlijks wordt gekozen door de al gemene ledenvergadering. den bij de veiling. Het bestuur heeft al enkele aanvragen in behandeling. Naast de genoemde bedrijven houdt het kwa- liteitscontrole-bureau voor groente en fruit kantoor op het veilingterrein. Evenals de douane overigens, met het oog op de import- en exportactiviteiten. De coöperatie Pijnacker, een handel in land- en tuinbouwartikelen maakt het plaatje compleet. Naast de 200 leden telt de veiling,’Gou- da en Omstreken’ ook eën hoiidejdtal 'losse aanvoerders', die ieder Tuinder dan tienduizend gulden per jaar omzet ten. De veiling verhandelt het gehele as sortiment dat de gemiddelde groente- WADDINXVEEN - In de gemeente lijke concept-onderwijsnota staan be knopt de beleidspunten aangegeven waar het in Waddinxveen de komende jaren om zal gaan: Voortzetten en uitbouwen van het overleg met de me dezeggenschapsraden. Aan de betrokkenheid, de inschake ling van ouders en/of ouderraden de nodige aandacht blijven schenken. Voortzetting van het gebruikelijke overleg met de schoolleiders, zeker nu de behoefte daaraan zal toenemen. De "Vereniging voor Openbaar On- derwijs"(V.O.O.) steeds nauw bij de activiteiten ten aanzien van het open baar onderwijs betrekken. Het overleg met de commissie van bestuur van de samenwerkingsschool op de gebruikelijke wijze voortzetten. Het overleg met bestuur en school leiding van de bijzondere scholen voortzetten en, voor zover daaraan behoefte bestaat, de frequentie van het overleg opvoeren. Medewerken aan een voorwaarden scheppend beleid voor een goede uit bouw van de basisschool. Voor het verkrijgen van leerling-/ou- dergegevens - de "leerlingweging" - op de ingeslagen weg voortgaan, dat wil zeggen met gebruikmaking van be doelde vragenlijsten. Een goede sa menwerking en taakverdeling tussen directeur en adj.-directeur bevorde ren. zulks ter bevordering van de goe de gang van zaken op de scholen. Ont brekende kwaliteiten en vaardigheden bij het onderwijzend personeel opvul len. onder meer door het aanbieden van nascholingsmogelijkheden. In verband met de eisen rond de "promo- tiecriteria" in overleg met de directeu ren van de scholen zodanige organisa torische voorzieningen treffen dat leerkrachten ingezet kunnen worden op de verschillende werkzaamheden die daarvoor nodig zijn. Voor zover nodig en mogelijk mede werking verlenen aan de gebouwelijke integratie van de (basis-)scholen. Me dewerken aan het verkrijgen van on derwijsvoorzieningen in "Zuidplas” voor alle ’’richtingen” in het onder wijs. De bezetting van de openbare scholen nauwlettend volgen en zono dig tijdig maatregelen nemen. De te rugloop in de bezetting van de sport zaal en de andere gymnastieklokalen nauwlettend blijven volgen en indien nodig maatregelen nemen. De bouw van nieuwe scholen in prin cipe realiseren "binnen de rijksnor- men Er naar streven dat de ’’rijks- vergoeding exploitatiekosten" zo spoedig mogelijk kostendekkend zal zijn. Bezien of het '’hoofdenbudget'’ Arie Slinger en secretaris Jettie Bonsel besloten om na zeven jaar bestuurslid te zijn geweest zich niet meer herkiesbaar te stellen. In hun plaatsen wezen de le den Sonja Rinsma (voorzitter) en Hen ry ten Zijthoff (secretaris) aan. Suzan van den Berg werd herkozen tot penningmeester en Cees Anker, Ton van den Berg en Leo van Velzen tot le den. Jettie Bonsel blijft in het bestuur als contactvrouw van de Rooie Vrou wen en Bep Vermeij als vertegenwoor diger van de fractie. Het huishoudelijk gedeelte van de ver gadering werd vlot afgewerkt. De jaar verslagen van secretaris en penning meester werden goedgekeurd, evenals de begroting voor 1986. De Rooie Vrouwen deden verslag van hun activi teiten gedurende het afgelopen jaar, waarbij vooral de geslaagde viering van de vrouwendag opviel. Ook de vertegenwoordigers van de PvdA in de jeugdgemeenteraad en in de commissie racisme en fascisme en het Vredesplatform deden verslag aan de leden. Met betrekking tot de jeugdge meenteraad wordt door Charles Wijnen de suggestie gedaan om meer zaken uit het gemeentelijk gebeuren te behande len, zoals bijvoorbeeld verkeersveilig heid. sportzaken en cultuur. Met betrekking tot de haarstylist Cees van Es ingediende bezwaren zijn GS van mening dat "gelet op het in de toe lichting op het pland geformuleerde uit gangspunt om naast versterking van de woonfunktie het huidige in het plange- den niet goedgekeurd. Cees van Es heeft dus met indiening van zijn be zwaar succes gehad. Hij kan en mag ter plaatse zijn bedrijf blijven uitoefenen. Het college was overigens al na een kos- ten/baten-analyse tot de conclusie geko men dat de aankoopkosten de baten verre zouden overtreffen om reden waarvan eerder opgestarte aankoopon- derhandelingen zijn gestaakt. Dit mede in het licht van de geringe budgetten vanuit het provinciaal stadsvernieu wingsfonds. De onthouding van goedkeuring aan de desbetreffende strook grond betekent dat in plaats van de beoogde 20 flatwo ningen aldaar ca. 15 flatwoningen zullen bied aanwezige winkelpand zoveel mo gelijk te handhaven, geen bezwaar ont moet ter plaatse een bestemming te leg gen, welke aansluit op het huidige ge bruik (kapsalon) en dat ook overigens niet is gebleken van overwegende be denkingen tegen een zodanige bestem ming’’. Het op de plankaart met rood omlijnde gedeelte is om voormelde re is het salaris al binnen op mijn rekening?’ Dit soort vragen wordt zeker in deze tijd van het jaar met grote regelmaat gesteld aan de balie van onze bank. Het zijn - zo rondom de feestdagen - nu eenmaal gezellige, maar ook heel dure maandenHet is vaak een heel gereken om uit te maken of dat leu ke sinterklaascadeautje of die mooie japon voor het kerstdiner nog net bin nen het beschikbare budget valt. Natuurlijk is het verstandig om na te gaan of een wat grotere uitgave op een bepaald moment wel verantwoord is, maar het is ook goed te weten dat af spraken om ’rood’ te kunnen staan bij de bank een oplossing kunnen bieden voor pieken in het uitgavenpatroon. Ik zeg dat met zoveel nadruk, omdat ik in de dagelijkse praktijk merk dat er heel verschillend tegen dit fenoneem - dat door het toegenomen chequegebruik vaker voorkomt dan vroeger - wordt aangekeken. Zo zijn er nog steeds tal van cliënten die bij een niet ver wacht negatief saldo van schaamte bijna net zo rood worden als de stand van hun rekening. In de min staan zal echter veelal geen probleem zijn, al is het niet raadzaam om dit te doen zonder dat hierover afspraken zijn gemaakt met de bank. Af gezien van de kans dat aan de balie wordt meegedeeld dat geen geld kan worden opgenomen, moet voor ongeregeld ’rood’ staan een hogere rente worden betaald. De meeste banken kennen wel kredietmogelijkheden voor houders van een privé-rekening. Wij hebben onlangs onder de naam ’Rabo-rekening-kre- diet’ een nieuwe regeling geïntroduceerd die het zonder al te veel plichtple gingen mogelijk maakt om tot een bedrag van duizend gulden in de min te staan. Grote groepen rekeninghouders kunnen zo automatisch gebruik ma ken van een stuk extra bestedingsruimte. Een meerderjarige rekeninghouder die maandelijks minimaal 1500,-op zijn rekening krijgt bijgeschreven, komt in beginsel voor deze extra facili teit in aanmerking. En voor alle duidelijkheid: de aanwezigheid van andere leningen hoeft beslist geen belemmering te zijn om in aanmerking te komen voor het rekening-krediet, mits de cliënt normaal aan zijn verplichtingen voldoet. Deze bedrijven profiteren, behalve van de gunstige ligging van het veilingter rein. vooral ook van elkaar. Het veiling terrein ligt aan de verbindingsweg tus sen de gemeenten Waddinxveen en Moordrecht en heeft aansluiting op de rijkswegen A 12 en A 20. Deze rijkswe- - ‘X- --- binnen enEele minuten te bereiken. Voor bedrijven dié. in de ruimste zin des woords. iets met de handel in groen ten en fruit te maken hebben zijn er ove rigens nog volop vestigingsmogelijkhe- Als eenmaal afgesproken is dat de rekeninghouder gebruik kan maken van deze kredietfaciliteit, mag hij geld opnemen tot een negatief saldo van maximaal duizend gulden is bereikt. De cliënt krijgt een grotere bestedings vrijheid. In ’dure’ tijden kan meer worden gekocht dan de inkomsten in fei te toestaanDe minstand van de rekening wordt later aangezuiverd via bij voorbeeld de uitkering van een ’13e maand’ of omdat in de komende maan den minder hoge uitgaven zijn voorzien. Het spreekt voor zichzelf dat over het werkelijk uitstaande kredietbedrag rente wordt berekend. De rente ligt echter veelal aanmerkelijk lager dan de percentages zoals die bijvoorbeeld door postorderbedrijven in rekening worden gebracht. Het krediet op de privé-rekening is een prima instrument om pieken in het uitgavenpatroon op te vangen, maar is (ook al door de beperking tot 1000,-) eigenlijk niet bedoeld om de aanschaf van een bankstel, een vi deo-recorder of andere duurzame goederen te financieren. Bij zo’n aan koop kan in veel gevallen een persoonlijke lening of doorlopend krediet uit komst bieden. Wij adviseren graag over de mogelijkheden van lenen, waar bij desgewenst ook beoordeeld wordt of rente en aflossing zonder proble men passen binnen het budget van de cliënt. Bij het agendapunt actuele gemeente politiek lichtte Bep Vermeij de leden in omtrent de gebeurtenissen rond de be grotingsbehandeling en de door de BV, Fresh Flower BV en Rodenburg gen zijn filevrij en zonder stoplichten PvdA-fractie ingenomen standpunten. Transport BV. WADDINXVEEN - "Gefeliciteerd", zei D'66-fractievoorzitter H.P. Barth dinsdagmiddag in de raadscommissie voor de ruimtelijke ordening en de woningbouw tot voorzitter burgemeester C.M. van der Linden over de goedkeuring van het bestemmingsplan Brugcentrum door het college van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland. Met zijn gelukwens stem den ook de andere commissie-leden - Jac. van den Berg (VVD)DUitbe- ijerse (PCW), J. A. Hielema (CDA) en mevrouw' A. Vermeij (PvdA) - in. Belangrijk is dat het provinciaal bestuur goedkeuring heeft onthouden aan het gedeelte waarop het pand Zuidkade 16 en 17 van haarstylist Cees van Es staat. Daarentegen werden de bezwaren van smid E.J. Roskam door Gedeputeerde Staten ongegrond verklaard. Zij vinden met de gemeente Waddinxveen dat dit 150 jaar oude bedrijf om stedebouw kundige en milieutechnische redenen daar ongewenst is. In de begeleidende brief maken Gede puteerde Staten ten aanzien van de van het bestemmingsplan deel uitmakende voorschriften één opmerking en wel met betrekking tot de definiëring van het begrip "ambachtelijk bedrijf Ge deputeerde Staten staan een wat ruime re omschrijving voor ogen en zien gaar ne tot uitdrukking gebracht dat het pro- duktieproces grotendeels ”met de hand” wordt uitgeoefend en voor zover daarbij van werktuigen gebruik ge maakt wordt, deze als ondergeschikt te beschouwen zijn aan de handvaardig heid. ’.v Morgens om zes uur. De tuinbouwveiling aan de Bredeweg in bedrijf. (Archieffoto). Dat zijn vooral transport-, export-, groothandels- en koelbedrijven. Op het veilingterrein zijn inmiddels gevestigd: Boers Holland BV, Bonnimex BV. Ter ra Tri BV, Van Wijk Transport BV, Olieman Export BV, Frans Maas Speci aal Transport BV, Lehmannn Troost boer te bieden heeft. Meest gangbare groenten zijn sla, andijvie, spinazie, kroten, bloemkool en witlof. Wat be treft de handel in witlof is ’Gouda en Omstreken' een van de grotere veilin gen van ons land. De meeste produkten worden zowel in de kas als op de koude grond geteeld. Verkocht wordt aan ex porteurs, groothandelaren en detaillis ten. De produkten worden na aankomst op de veiling onmiddelijk opgeslagen in grote koelruimten. Koelfaciliteiten die in de toekomst nog worden uitgebreid bieden voor de vestiging van dergelijke 'om houdbaarheid van de groenten te bedrijven. De veiling voorziet meer be- kunnen waarborgen. hoeften dan het streekplan verwacht. Voor het verpakken van land- en tuin- bouwprodukten zijn op de veiling even eens faciliteiten aanwezig. onder meer om zo veel mogelijk te vol doen aan he,t gemeentelijk beleid om voldoende voorwaarden te scheppen voor "goed onderwijs", op korte ter mijn kan worden opgetrokken. Bevorderen dat de verdere "uit bouw" van de schoolwerkplannen met zorg ter hand wordt genomen. De ontwikkeling in het gebruik van computers in het (basis-)onderwijs blijven volgen en zodra mogelijk en gewenst terzake beslissingen nemen. De schoolbegeleiding door de "Schoolbegeleidingsdienst Midden- Holland en Rijnstreek", met inacht neming van het gestelde omtrent de gemeentelijke bijdragen, voortzetten. In overleg met de schoolleiding wij ziging brengen in de positie van de va kleerkracht. Het schoolzwemmen en het (noodzakelijke) busvervoer hand haven. Met de ingestelde muziekcom- missie de ontwikkelingen met betrek king tot muziekconsulentschap nauw lettend blijven volgen. "Gezond gedrag" - incl. een optima le vervulling van taken door de G.G.D. Midden-Holland - bevorde ren. Hoge prioriteit toekennen aan de in tegratie van de anderstalige kinderen in het Nederlandse onderwijssysteem. Bezien of er voor het psychologisch onderzoek - noodzakelijk voor toela ting van leerlingen tot diverse vormen van voortgezet onderwijs - andere mo gelijkheden zijn dan de N.I.B.-test. Bijzondere aandacht schenken aan de ’’zorgverbreding” in het basison derwijs. Bevorderen dat de relatie tus sen basis- en speciaal onderwijs wordt versterkt. Zodra mogelijk overgaan tot vast stelling van een "gemeentelijke rege ling school vervoer" waarbij voors hands niet gedacht wordt aan verdere versobering. Openbaar Mavo-onderwijs voor Waddinxveen behouden. Er naar streven dat de (uitbreiding van de) Prof. Kohnstammschool wordt geplaatst op het "scholenbouw- plan”. De ontwikkelingen op het gebied van de "burgerinformatica” in het voortgezet onderwijs nauwlettend blijven volgen. Op basis van de nieuwe wetgeving in zake de volwasseneducatie een beleid opbouwen. Aan het opgedragen toezicht op de naleving van de leerplicht de nodige aandacht schenken. Te zijner tijd beraad over de functie en het bestaansrecht van een gemeen telijk studiefonds. A

Kranten Streekarchief Midden-Holland

Weekblad voor Waddinxveen | 1985 | | pagina 13